Få hjelp, råd og veiledning 

Her finner du råd og veiledning, samt annen informasjon, om det å drive næringsvirksomhet som helsepersonell. Du finner først informasjon som er  felles for alle selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter.  Lenger ned på siden har vi samlet informasjon som bare angår avtalefysioterapeuter.

Du får mer informasjon ved å klikke på plusstegnet på hver enkelt linje nedenfor.

Bicepscurl

For alle som driver næringsvirksomhet

Avtaleinngåelse

Inngåelse av avtaler er en viktig del av virksomheten som selvstendig næringsdrivende fysioterapeut. Som i all næringsvirksomhet er avtaler som er inngått om husleie, forsikringer, kjøp eller leie av utstyr, avtaler med renholder, vaktmester eller andre leverandører, en del av businessen. NFF får mange henvendelser om avtaleinngåelse, og om avklaring av spørsmål basert på inngåtte avtaler. Usikkerhet og ubehagelige overraskelser kan noen ganger unngås ved å være grundig og søke råd før avtaler inngås.

For å oppsummere forskjellige problemstillinger vi ofte får henvendelser om, og for å gi generelle råd om avtaleinngåelse har NFF utarbeidet et notat for medlemmer som vil lese mer om dette temaet.

Les mer.

Bidragsordningen for arbeidsplassvurdering

Fysioterapeuter kan bruke kompetansen sin til å utføre arbeidsplassvurderinger på oppdrag fra NAV. Arbeidsplassvurdering er en form for ekspertbistand som arbeidsgivere kan søke om for å legge til rette for at arbeidstakerne kan stå lenger i jobben eller komme raskere tilbake etter sykdom.

Krav til kompetanse
For å kunne påta seg arbeidsplassvurdering på oppdrag fra NAV, skal et av følgende tre alternativer til kompetanse være oppfylt:

 • spesialist i helse- og miljøarbeid 
 • bestått ukeskurset Helse- og miljøarbeid - et arbeidsmiljøperspektiv del 1 (tidligere Helse- og miljøarbeid for bedriftsfysioterapeuter del 1) - regi NFF, gjennomført i 2001 eller senere. Andre kurs med tilsvarende innhold og varighet kan også godkjennes. 
 • minst tre års praksis i minimum 50 % stilling med forebyggende fysioterapi/ergonomi, for eksempel i bedriftshelsetjeneste

Lenker til mer informasjon om arbeidsplassvurdering:

Bidragsordningen for ridefysioterapi

Ridefysioterapi kan utøves av både ansatte og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter både med og uten driftsavtale. Ridefysioterapi har en tilskuddsordning som er uavhengig av de andre ytelsene til dekning av fysioterapi: Bidrag til spesielle formål i folketrygdloven § 5-22. 

Ordningen har eget regelverk som definerer målgruppe for tilbudet og stiller krav både til fysioterapeuten og til virksomheten som tilbyr ridefysioterapi.

Krav til kompetanse for å kunne heve bidrag for ridefysioterapi er definert i Rundskriv til folketrygdloven § 5-22 – Bidrag til spesielle formål

"Ridefysioterapien må foregå under ledelse av en fysioterapeut. Det er et vilkår for å få bidrag til ridefysioterapi at behandlende fysioterapeut har gjennomgått og bestått Norsk Fysioterapeutforbunds (NFF) kurs i ridefysioterapi eller at vedkommende fysioterapeut kan dokumentere tilsvarende kompetanse. NFF behandler søknader om godkjenning av kompetanse tilsvarende NFFs kurs. Kursene er åpne for alle fysioterapeuter – de er ikke begrenset til medlemmer av NFF.
Ridefysioterapeuter må forholde seg til helsepersonellovens bestemmelser, herunder krav til journalføring.
Det er ikke et vilkår for å utløse bidrag at fysioterapeuten er fastlønnet av kommunen eller har avtale om driftstilskudd fra kommunen."

 

Reglene om bidragsordningen for ridefysioterapi er utdypet i forskrift om bidrag til visse helsetjenester folketrygdloven § 5-22

Mer informasjon om fagområdet og krav til utøvelsen finner du under NFFs faggruppe for ridefysioterapi.

Etablering og organisering av fysioterapivirksomhet

Når du skal etablere fysioterapivirksomhet som selvstendig næringsdrivende er det mye å huske på og mange regler å sette seg inn i. Det dreier seg blant annet om valg av organisasjonsform, etablering av samarbeidsavtaler på instituttet, inngåelse av leieavtaler, spørsmål om skatt og ordninger for finansiering av oppstartsfase og investeringer.

Skal du drive virksomheten din som et enkeltpersonforetak, eller er det andre organisasjonsformer som passer bedre for deg?

Husk at når du som helsepersonell etablerer, trer inn i eller overtar en virksomhet, skal du melde fra til kommunen der virksomheten er.

Noen kommuner har egne støtteordninger for etablering av virksomhet i kommunen. Det kan gi kjærkommen økonomisk støtte i en oppstartsfase. 

NFF får mange henvendelser knyttet til oppstart og drift av næringsvirksomhet som fysioterapeut. Noe av dette er oppsummert til glede for alle medlemmer. Velg les mer for å komme til hele oversikten.

Les mer

Internkontroll og styringssystem

Alle fysioterapeuter er forpliktet til å ha et styringssystem for å ivareta internkontroll. Et styringssystem skal være et verktøy som letter arbeidet i den enkelte fysioterapipraksis med å etterleve krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø-, og sikkerhetslovgivningen. Systemet må være utformet på en slik måte at det kan dokumenteres at aktuelle lover og regler overholdes. Systemet skal være skriftlig, og alle ansatte bør delta i utarbeidelsen og være kjent med innholdet.

Styringssystemet skal sikre god pasient- og brukersikkerhet, personvern og informasjonssikkerhet, samt kontinuerlig kvalitetsforbedring. Sammen med gode faglige kunnskaper vil du få en faglig forsvarlig fysioterapivirksomhet, og ikke minst et kvalitetsstempel for din praksis.

I artiklene som det lenkes til nedenfor (krever innlogging), og i materialet under "Relaterte lenker", gis det detaljert informasjon om alle forhold som er relevante for å ivareta internkontroll i fysioterapivirksomhet.

Har du behov for mer informasjon som:

 • Plikt til organisering av fysioterapivirksomhet ved hjelp av et skriftlig styringssystem
 • Hvem har ansvar for styringssystemet?
 • Hva er et styringssystem?
 • På hvilken måte kan du ivareta kravet om et styringssystem for din fysioterapipraksis?
 • Hvordan komme i gang med å lage et styringssystem i en fysioterapivirksomhet?
 • Veileder for styringssystem

Les mer om internkontroll og styringssystem

Markedsføring av fysioterapivirksomhet

>Markedsføring er et lovlig virkemiddel for å informere om tilbudet i fysioterapipraksisen. Det handler om å være synlig for mulige pasienter, vise hva du tilbyr, hvilken kompetanse du har, og hvor du holder til. For nyetablerte kan markedsføring være ekstra viktig for tilgang til pasienter, men også for etablerte er markedsføring aktuelt, for eksempel ved endring av adresse eller tilbud. 

Fysioterapi er helsetjenester, og det stilles strengere krav til markedsføring av slik virksomhet, enn andre tjenester. Markedsføring av helse- og omsorgstjenester skal være forsvarlig, nøktern og saklig, jf. helsepersonelloven § 13. «Forsvarlig» viser til den strenge forsvarlighetsnormen som alltid gjelder for helsepersonells yrkesutøvelse jf. helsepersonelloven § 4. Enkelt sagt kan du formidle hva du kan og hva du gjør, men du kan ikke love hvilke resultater behandling skal føre til. Det er forskjell på å formidle hvilke symptomer du behandler, og hvilket resultat behandlingen fører til. Det stilles dermed strengere krav til markedsføring av helsetjenester enn til annen markedsføring.

For å gi deg en oversikt over forskjellige regler og forhold du må være oppmerksom på har vi laget en lengre artikkel om dette. Der finner du blant annet informasjon om grensene for markedsføring av helsetjenester, lovlig bruk av andres bilder, forskjellige former for markedsføring og grensene mot alternativ behandling.

Les mer.

Personvern og informasjonssikkerhet

Personvern og informasjonssikkerhet er både en del av taushetsplikten for helsepersonell og av internkontrollen/styringssystemet i virksomheten for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter. Taushetsplikten innebærer en aktiv plikt til å forhindre av pasientopplysninger kommer på avveie. Aktivitetsplikten inkluderer for eksempel å sikre at de systemene og programmene som brukes i praksisen er i samsvar med gjeldende regelverk. Det forutsetter at fysioterapeuten har en grunnleggende forståelse av de kravene som gjelder.

NFF deltar i styringsgruppe for Normen, som er et bransjesamarbeid som er iverksatt av Direktoratet for e-helse. Normen inneholder tilrettelagt informasjon og veiledere for helsevirksomheter av forskjellig størrelse. Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter vil finne mye god informasjon og veiledning i Normens veileder for små helsevirksomheter. Alle virksomheter som er tilknyttet Norsk helsenett er forpliktet til å følge Normen.

I tillegg til Normen er det en rekke tiltak og rutiner som kan bidra til at fysioterapipraksisen har en tilfredsstillende informasjonssikkerhet og dermed ivaretar pasientenes personvern. Velg les mer for å komme til en gjennomgang av personvern og informasjonssikkerhet som tema, med gode tips og lenker til mer informasjon.

Les mer om personvern og informasjonssikkerhet

Personvern angår deg som er selvstendig næringsdrivende fysioterapeut

Privat bruk av firmabil

Firmabil er kjøretøy anskaffet av arbeidsgiver og arbeidsgiver dekker alle kostnader forbundet med anskaffelse og drift/bruk av kjøretøyet. Firmabil stilles til disposisjon for en ansatt eller styremedlem for fri bruk også for private formål. Arbeidsgiver dekker alle kostnader som drivstoff, vedlikehold, service, vask, forsikringer, assistanse ved havari o.l. Det har ingen betydning hvorvidt det er skatteyteren selv (ansatt eller styremedlem) eller familiemedlemmer som har pådratt kostnaden/bruker bilen.

Arbeidsgiver beregner fordel med firmabil etter skatteetatens regler. Dette innberettes som skattemessig fordel. Arbeidsgiver betaler arbeidsgiveravgift av beløpet/kostnadene ved firmabil.

Kostnader for ferge, parkering, bomavgift og piggdekkavgift ved  privat bruk av firmabilen, herunder også kjøring mellom hjem og arbeidssted, inngår derimot ikke i «skattemessig fordel», og må betales av den ansatte/styremedlem. Dersom slike kostnader dekkes av arbeidsgiver, skal beløpet behandles som ordinær lønn.

For innehaver av ENK, gjelder tilsvarende regler, dersom kjøretøyet er i kategori «yrkesbil» og samtidig er til fri ubegrenset privat bruk.

Eks.
Alle driftskostnader osv i forbindelse med familiens ferietur med firmabilen fra Oslo til Kirkenes eller motsatt vei, inngår i «skattemessig fordel» og dekkes av arbeidsgiver. Bomavgifter og parkeringskostnader under ferieturen skal betales av skatteyteren, alternativt behandles som lønn.
Tilsvarende gjelder for familiens besøk hos mormor på Løten.

Regnskap og skatt

Fysioterapeuter som driver egen praksis har forskjellige plikter knyttet til regnskap og skatt, avhengig av hva slags organisasjonsform de har valgt.

Regnskap og skatt

NFF har inngått samarbeid med Norway Corporate Services AS, for å gi mulighet til medlemmer som trenger rådgivning i regnskap- og skattemessige problemstillinger. Medlemmer kan få opptil 45 minutter gratis rådgivningssamtale, og gode tilbud på videre bistand dersom det er behov for det. Rådgivningen kan blant annet dreie seg om forskjeller, fordeler og ulemper ved valg av organisasjonsform, spørsmål om regnskap, innberetningsplikter, avskrivninger osv. Rådgivningen gjennomføres enten på Teams eller telefon.

Dersom du ønsker å benytte deg av tilbudet kan du be om en konsultasjon ved å gå inn i nettsiden til Norway Corporate Services AS. På nettsiden finner du også forskjellige notater, foredrag og annen informasjon som kan være til nytte for næringsdrivende.

Standardavtaler (NFF)

Alle selvstendig næringsdrivende må inngå forskjellige avtaler i forbindelse med næringsvirksomheten. For fysioterapeuter med- og uten avtalehjemmel kan det blant annet dreie seg om avtale for å leie lokaler, leie behandlingsrom og driftsfunksjoner i en gruppepraksis, avtale med vikar i praksisen, og overdragelse av praksis. NFF har utarbeidet noen standardavtaler som kan brukes om utgangspunkt for slike avtaler. Husk på at avtalene må tilpasses og gjennomgås av avtalepartene før de skrives under.

For å gi råd og veiledning til fysioterapeuter som skal inngå avtaler har NFF også laget et mer utfyllende notat om inngåelse av avtaler generelt.
Les mer

Standardavtaler
Standardavtalene skiller mellom næringsvirksomhet hvor fysioterapeuten har individuell avtalehjemmel med kommunen, og der det er selskapet som har avtalehjemmel med kommunen. Det kan ikke lenger inngås nye selskapsavtaler, men noen institutter har slike avtaler med kommunen fra tidligere av. Selskapsavtalene løper i så fall til fysioterapeuten de er knyttet til slutter, da blir hjemlene lyst ut og tildelt som individuelle avtalehjemler.

Bruk av standardavtalene
Standardavtalene er generelle. Det betyr blant annet at de i hvert enkelt tilfelle krever at avtalepartene tenker gjennom om avtalen på de enkelte punktene og formulerer en tekst de selv er enige om. En del steder har vi pekt på valgmuligheter, men det vil også være mulig å avtale alternative løsninger andre steder i avtalene. Regnskapsfører, revisor og/eller jurist vil kunne gi råd knyttet til det enkelte avtaleforholdet.

Veiledning i kursivt i klammeparenteser er ment som veiledning, og skal fjernes når avtalen er klar og før den signeres av partene. Tekst i klammeparenteser som ikke er i kursiv er ment som veiledning om hvilken informasjon som skal fylles inn i det aktuelle punktet i avtalen. Husk å fjerne alle klammeparenteser før endelig avtale signeres.

Når det er skissert flere alternative løsninger i standardavtalen, må den eller de løsningen/-e som ikke er aktuelle slettes før utskrift og signering.

NFFs standardavtaler for selvstendig næringsdrivende (lenker til nedlastbare dokumenter)

Avtaler om overdragelse av praksis
Avtaler for overdragelse av praksis skiller både mellom formen virksomheten drives i (personlig tilskudd, tilskudd til aksjeselskap/ansvarlig selskap, eierandel i driftsselskap), og for virksomhet som ikke er tilknyttet avtalehjemmel. (Dokumentene lastes ned som word-filer.)

1.1 Overdragelse av praksis – individuell avtalehjemmel
1.2 Overdragelse av praksis – selskapsavtale AS
1.3 Overdragelse av praksis – selskapsavtale ANS eller DA

Selskapsavtaler
NFF har laget selskapsavtaler for ansvarlige selskaper med tilhørende internavtale, aksjonæravtale for de som driver sin virksomhet gjennom et aksjeselskap og samarbeidsavtale for de som driver institutt uten at virksomheten kan sies å være et selskap. Det skilles i avtalene mellom selskaper hvor tilskuddet fra kommunen ligger i selskaper, og hvor selskapet er et rent driftsselskap fordi fysioterapeuten har et personlig tilskudd eller virksomheten drives uten tilskudd. (Dokumentene lastes ned som word-filer.)

2.3 Selskapsavtale DA – individuell avtalehjemmel
2.4 Selskapsavtale DA – selskapsavtale DA 1
2.5 Aksjonæravtale – selskapsavtale AS

Avtaler med vikar
NFF har laget utkast til vikaravtaler for vikarer i praksis som selvstendig næringsdrivende. Det er forskjell på standardavtalene avhengig av om avtalehjemmelen er knyttet til individuell avtale eller selskapsavtale. (Dokumentene lastes ned som word-filer.)

4.1 Avtale vikar – individuell avtalehjemmel
4.2 Arbeidsavtale vikar – tilskudd selskapet

Arbeidsavtale, når fysioterapeuten er ansatt i driftsselskapet

Noen fysioterapeuter har organisert virksomheten sin slik at det er mulig å ha ansatte i selskapet. Fysioterapeuten som er ansatt har da de rettigheter og plikter som følger av avtalen, arbeidsmiljøloven og annen lovgivning for arbeidstakere. (Dokumentene lastes ned som word-filer.)

4.4 Arbeidsavtale fysioterapeut – selskapsavtale

Leieavtaler

NFF har utarbeidet to standardavtaler for leie av lokale. Den ene er en ordinær husleieavtale, mens den andre er lagt opp til at man leier seg inn i et institutt hvor en eller flere av de andre utøvende fysioterapeuter eier instituttet. (Dokumentene lastes ned som word-filer.)

5.1 Husleieavtale - leie av lokaler
5.2 Avtale om leie av lokaler og driftsfunksjoner i institutt - leie av behandlingsrom i gruppepraksis

Tilskudd til Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Helsepersonell har plikt til å melde fra om virksomheten sin til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og betale tilskudd til erstatningsordningen. Dette følger av pasientskadeloven, og er nærmere regulert i forskrift om pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten.

Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter uten kommunal driftsavtale er selv ansvarlig for å melde fra til NPE, og må betale tilskuddet til NPE selv. Tilskuddssatsen er regulert i forskriften om pasientskadelovens virkeområde § 10.

Studenter i veiledet praksis og turnuskandidater
Fysioterapeuter i turnus og autoriserte fysioterapeuter som er i veiledet praksis under videreutdanning, skal ikke betale tilskudd til NPE. Dette regnes som offentlig helsetjeneste og finansieres av det offentlige.

Les om tilskuddsplikten for fysioterapeuter på NPEs nettsider

Næringsforsikringer

Næringsforsikringer for medlemmer i NFF

Som medlem i Norsk Fysioterapeutforbund får du gode tilbud på nyttige næringsforsikringer gjennom NFFs forsikringskontor.

Vi tilbyr følgende forsikringer:

 

Logg inn eller ta kontakt med NFFs forsikringskontor for mer informasjon og oversikt over dine forsikringer.

Regler for næringsdrivende fysioterapeuter Juridisk bistand

Når du har vært medlem i Norsk Fysioterapeutforbund i tre måneder eller lenger, har du rett til juridisk bistand etter NFFs retningslinjer for juridisk bistand. Her omtaler vi flere forhold som du som yrkesaktiv og selvstendig næringdsdrivende bør kjenne til:

Et av NFFs formål er å bidra til å fremme fysioterapeuters rettssikkerhet. Dette betyr at forbundet ivaretar medlemmenes juridiske rettigheter knyttet til utøvelsen av sitt yrket. Som enkeltmedlem kan du henvende deg til NFFs sekretariat og be om å få hjelp til å vurdere en sak.

De viktigste saksområdene som NFF gir juridisk bistand til, er tvister i fysioterapeutens arbeidsforhold (eksempelvis oppsigelse, midlertidighet, fortrinnsrett, advarsler m.m.), tilsynssaker, tvist med HELFO, oppsigelse av driftsavtaler/samarbeidsavtaler med oppdragsgiver, spørsmål knyttet til avtaleverk for både ansatte og selvstendig næringsdrivende, spørsmål rundt kontrakter med mer.

Les mer

For avtalefysioterapeuter

ASA 4313

ASA 4313 er en rammeavtale som er inngått mellom kommunenes organisasjon KS og NFF, sammen med de andre fysioterapiorganisasjonene. Fysioterapeuter som har avtale om driftstilskudd med en kommune (bortsett fra Oslo) må forholde seg til reglene i ASA 4313. Rammeavtalen regulerer viktige og praktiske sider ved jobben som selvstendig næringsdrivende fysioterapeut med avtalehjemmel, sammen med den individuelle avtalen med kommunen. NFF får mange spørsmål om reglene i rammeavtalen, og har derfor laget en egen kommentarutgave som gir mer informasjon enn selve avtaleteksten. Kommentarene er basert på NFFs erfaring med henvendelser fra medlemmer, praksis fra tvisteløsningsnemnda, og partenes forutsetninger ved inngåelse av avtalen.

Blant de viktigste temaene i ASA 4313 er

 • Kontaktperson og samarbeidsutvalg
 • Utlysning og tildeling av avtalehjemmel
 • Overdragelse av praksis
 • Lokalisering av praksis
 • Fravær
 • Vikar
 • Tvisteløsning mm.

Du finner avtaleteksten i gjeldende ASA 4313 (2024–2026) her.

NFFs kommentarutgave er tilgjengelig for NFF-medlemmer og er tilgjengelig på forespørsel.

Avtalehjemmel i Oslo

Driftsavtaler for fysioterapi i Oslo kommune har andre regler enn i de andre kommunene. NFF har ingen rammeavtale med Oslo kommune, og situasjonen er derfor annerledes blant annet når det gjelder  flytting og overdragelse av praksis. Oslo kommune har ensidig vedtatt et overordnet regelverk for fysioterapeuter med driftstilskudd i Oslo kommune, som kalles Regelverket.

I Oslo er det ingen ordning som gir fratredende fysioterapeut rett til å kreve goodwill fra tiltredende. De som har avtaler som viser til tidligere overenskomster mellom Oslo kommune og NFF kan ha rett til å kreve erstatning fra kommunen, hvis kommunen løser inn hjemmelen.

Følg lenkene for å komme til:

NFF har laget en oversikt over hva som gjelder for de forskjellige avtalene i Oslo kommune, og lenker til viktige dokumenter for avtalefysioterapeuter i Oslo. Velg les mer for å komme til oversikten.

Les mer

Kontaktperson for selvstendig næringsdrivende

NFFs kontaktpersonordning og kontaktpersonens oppgaver

Kontaktpersonen (KP) er bindeledd mellom alle selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med avtale om driftstilskudd og kommunen. Kontaktpersonen sitter i samarbeidsutvalget (SU) i kommuner som har opprettet slikt utvalg.

KP velges av selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter i kommunen. KP skal ha avtale om driftstilskudd med kommunen. Også fysioterapeuter fra NMF og PFF er valgbare. Om en fysioterapeut fra et annet forbund blir valgt som KP, representerer vedkommende også NFFs medlemmer, men NFF kan selvsagt ikke pålegge KP som ikke er medlem å innrette seg etter NFFs retningslinjer.

Resultatet av valget  sendes  NFFs sekretariat ved å logge inn “Min Side” og opprette ny sak med tema Medlemskap. NFF er ansvarlig for at hovedtillitsvalgt i kommunen og regionen blir orientert om valget. Regionleder i NFF har det koordinerende ansvaret mellom KP i sin region, og må også orienteres. KP for NFF velges for to år av gangen. Valget foretas i løpet av september måned. KP kan gjenvelges.

KP for flere kommuner
For små kommuner med få fysioterapeuter er det mulig være behov for å avtale å ha en felles KP. I større kommuner kan det være greit å ha en KP for eksempel for hver bydel

Kontaktpersonens oppgaver for NFF
KP skal medvirke til å skape klare kommunikasjonslinjer og sørge for at det innkalles til regelmessige møter med kommuneadministrasjonen, slik at fysioterapeuter som driver som selvstendig næringsdrivende med driftsavtale blir en integrert del av kommunehelsetjenesten.

KP skal stimulere til aktivitet og samarbeid mellom NFFs medlemmer som driver som selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med driftstilskudd, NFFs medlemmer som driver som selvstendig næringsdrivende uten driftstilskudd, NFFs medlemmer som er kommunalt ansatte fysioterapeuter og øvrig helsepersonell i kommunen.

For å imøtekomme dette avholdes det møte mellom KP og hovedtillitsvalgte minst to ganger i året. KP har minst to ganger i året møter med de selvstendig næringsdrivende fysioterapeutene. Her bør også NFF medlemmer uten driftstilskudd inviteres.

KP skal arbeide for at NFFs sentrale bestemmelser blir fulgt opp lokalt, og må holde seg oppdatert på lover, forskrifter og andre relevante bestemmelser som gjelder for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter.

KP må holde seg orientert om kommunale planer og organisasjonsendringer i kommunen som berører selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter, med sikte på å gjøre medlemmenes innflytelse gjeldende på et tidligst mulig tidspunkt i planleggingsprosessen.

Regionlederne i NFF har et koordinerende ansvar for NFFs kontaktpersoner i sin region. Det er en måte å sikre utveksling av informasjon begge veier.

Hvis KP i en kommune ikke er medlem i NFF må NFF-medlemmene i kommunen velge en annen kontaktperson blant NFF-medlemmene. Denne kontaktpersonen har ikke rettighetene sine forankret i ASA 4313, og fungerer som kontaktledd mellom selvstendig næringsdrivende NFF-medlemmer i kommunen og NFF ved regionleder.

Opplæring
Ved behov for opplæring ta kontakt med regionleder i ditt fylke. NFF anbefaler at KP deltar på NFFs grunnkurs for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter.

NFFs vedtatte bestemmelser for kontaktpersonrollen:
Kontaktperson for Norsk Fysioterapeutforbund – valg, ansvar og oppgaver

Bestemmelsene er inntatt i NFFs håndbok.

Overdragelse og goodwill - NFFs veileder

Når en kommune lyser ut og tildeler en avtalehjemmel for fysioterapi oppstår som regel mulighet for at praksisen som er opparbeidet skal overdras til fysioterapeuten som overtar hjemmelen. Det fører i praksis til mange spørsmål fra fysioterapeutene, og kan også føre til tvister. For å gjøre dette litt mer oversiktlig har NFF utarbeidet en veileder basert på de vanligste spørsmålene medlemmene stiller i slike saker.

I NFFs veileder finner du svar på de vanligste spørsmålene om overdragelse av fysioterapipraksis med driftshjemmel, og vederlag for opparbeidet praksis (goodwill). Veilederen gjelder både for overdragelser etter ASA 4313 og i Oslo kommune. Veilederen er bare tilgjengelig for NFF-medlemmer. Ta kontakt for tilgang til veilederen.

Regnskapsmessige konsekvenser av goodwill

Verdien av opparbeidet praksis, bedre kjent som goodwill, brukes om vederlag for immaterielle verdier som er en del av overdragelsen av en virksomhet. Det er altså ikke snakk om konkrete eiendeler, men verdien av et opparbeidet renommé, avtaler som virksomheten nyter godt av osv. Når en fysioterapeut overtar praksisen en annen fysioterapeut har opparbeidet, kan det være relevant å forhandle om et vederlag for den goodwillen som følger med praksisen. Goodwill har også skatte- og regnskapsmessige konsekvenser.

I regnskaps- og skattemessig sammenheng kan goodwill enkelt sagt defineres som differansen mellom total kjøpe-/salgssum og virkelig verdi av ikke identifiserbare nettoeiendeler ved kjøp/salg av virksomhet. Mange vil hevde at pasientlister/kundelister og/eller registre er identifiserbare, men det vanlige er likevel at slike verdier inngår i goodwill begrepet. Goodwill kan oppstå også i andre mer spesielle situasjoner som for eksempel fusjoner eller som følge av avvik mellom utsatt skatt til nominell verdi og nominell verdi.

Regnskapsreglene har dessuten en del andre kriterier og forutsetninger som må oppfylles for at man kan identifisere verdien av goodwill. Og videre er det situasjoner hvor det kan foreligge negativ goodwill eller såkalt badwill.

Goodwill er bare aktuelt i situasjoner med kjøp/salg av virksomhet og ikke ved kjøp/salg av eierandeler i foretaket/selskapet som driver virksomheten, for eksempel aksjer i et aksjeselskap.

Selger
Salg av goodwill er skattepliktig inntekt for selger. I den vanlige situasjonen vil selgeren ikke ha noen poster til fradrag i salgsverdien som derved er skattepliktig fullt ut. Selger kan fordele inntekten og derved skattebyrden over 5 år ved å føre inntekten over gevinst/tapskonto. Om selger har skattemessig underskudd i sin øvrige virksomhet i denne 5 års perioden, vil han oppnå ytterligere skatteutsettelse.

Kjøper
Kjøper får både regnskapsmessig og skattemessig fradrag for kjøpt/ervervet goodwill.  Likevel er det ulike regler for skattemessig og regnskapsmessig avskrivning av goodwill. Skattemessige avskrivninger foretas i utgangspunktet etter saldometoden, mens regnskapsmessige avskrivninger skjer etter bedriftsøkonomiske prinsipper.

Standard skattemessig avskrivning er 20 % av anskaffelsesverdien, den goodwill-verdien som fremkommer ved kjøp av virksomheten. Det fins en del særregler som vil kunne gi større eller mindre avskrivninger for det enkelte år. Men summen vil aldri kunne overstige verdien på kjøpstidspunktet.

Regnskapsmessig avskrivning skal følge de generelle reglene for avskrivninger av anleggsmidler. Det vil si at det avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan som i rimelig grad gjenspeiler forventet profil på fremtidig inntjening. I praksis vil lineære avskrivninger, dvs. lik fordeling pr. år, som regel gi en tilfredsstillende tilnærming. Det vanlige er at goodwill avskrives over 3-5 år. For foretak som må avlegge årsregnskap, for eksempel aksjeselskaper, kreves spesiell note opplysning om avskrivningstiden settes høyere enn 5 år.

Goodwill kan under særskilte situasjoner også være gjenstand for regnskapsmessig nedskrivning. Nedskrivning skal foretas dersom virkelig verdi er lavere enn balanseført verdi og verdifallet anses å ikke være forbigående. Vurderingen av nedskrivning av goodwill gjøres normalt ved en samlet vurdering av verdien av den kjøpte virksomhet goodwillen knytter seg til. Nedskrivning av goodwill kan ikke reverseres i senere perioder.

Spørsmål om regnskap og skatt
Medlemmer i NFF kan få inntil 45 minutter gratis rådgivning om blant annet regnskap og skatt gjennom samarbeidsavtalen NFF har med Norway Corporate Services AS. Følg lenken for å avtale til for rådgivning.

Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalg er en ordning som er regulert gjennom rammeavtalen ASA 4313 og Regelverket i Oslo. Utvalget er sammensatt av representanter fra kommunen, selvstendig næringsdrivende og  i KS også kommunalt ansatte fysioterapeuter i kommunen. Utvalget skal gi råd for å legge til rette for samarbeid mellom kommunens ansatte og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter, til beste for fysioterapitjenesten.

Kunnskap om ordningen med samarbeidsutvalg er viktig for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter i kommunen. Derfor har NFF laget en oversikt over reglene med råd om hvordan utvalget kan brukes og bør fungere.

Les mer

Takster for avtalefysioterapeuter - refusjonskrav Helfo

Fysioterapeuter med driftsavtale med kommune kan utløse refusjon fra trygden. Det ytes stønad til fysioterapi ved sykdom, skade eller lyte. Stønad gis etter faste takster som følger av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.  (stønadsforskriften).

Fysioterapeuter må ha avtale om direkte oppgjør med Helfo for at pasienten skal få dekket utgifter til behandling. Avtalen om direkte oppgjør må være inngått før behandling det skal kreves refusjon for gjennomføres, ellers dekkes ikke behandlingen av Folketrygden. Gjennom Helfo-tjenesten Praksisinformasjon kan du inngå og oppdatere avtale om direkte oppgjør, kontrollere og oppdatere informasjon om virksomheten din med mer. Tjenesten finnes i tjenesteportalen for helseaktører på Helfos nettsider. (Lenke lenger ned i teksten.)

Refusjonskrav sendes inn digitalt gjennom Norsk Helsenett. For dem som har en gjennomsnittlig månedlig refusjonsinntekt på inntil 40 000 kroner, tilbyr Helfo en alternativ, kostnadsfri tjeneste.

Informasjon om hvordan opplastningstjenesten fungerer i praksis finner du på Helfo.no:

Tjenesteportal for helseaktører

Ved behandling hos fysioterapeut som er ansatt i kommunen er det fysioterapeuten som på vegne av kommunen krever inn egenandel fra pasienten. Størrelsen på egenandelen følger av stønadsforskriften, og justeres hvert år per 1. juli. Kommunen har plikt til å innrapportere egenandeler til Helfo. Dersom pasienten er under 16 år, eller har en yrkesskade, kan kommunen ikke kreve egenandel eller sende krav til Helfo da egenandel for disse gruppene er inkludert i fastlønnstilskuddet. Dersom pasienten har frikort kan kommunen sende krav om dekning av egenandel til Helfo.

Fysioterapeut med avtalehjemmel skal ha oppslag om gjeldende takster og egenandeler synlig for pasientene i praksisen. NFF lager derfor hvert år en takstplakat som medlemmer kan henge opp. Takstplakaten er et utdrag av stønadsforskriften, og fysioterapeuten må gjøre seg kjent med hele forskriften for å være sikker på at takstene brukes riktig.

Takstplakater og annen informasjon til nedlasting i PDF:

1. Endring i takster og merknader i stønadsforskriften
2. Protokolltilførsel
3. Påslag på driftstilskuddet, til Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter og fastlønnstilskuddet
4. L-takster - for manuellterapeuter
5. Regulering av bidrag T 99, ridefysioterapi
6. Fastlønnstilskuddet
7. Helsedirektoratets henvisningsveileder 

Les mer om takster og takstbruk
 (med takster gjeldende fra 1.7.2023, innholdet er derfor delvis utdatert)


Takst for spesialistkompetanse A2k

Godkjenning av takstkompetanse A2k for fysioterapeuter som ikke er medlem i NFF 

Takst A2k er et tillegg som ytes for fysioterapeuter med spesialistgodkjenning etter NFFs spesialistordning eller med tilsvarende kompetanse. Taksten skal gi økonomisk uttelling for den ekstra kompetansen spesialisttittel representerer. 

Helse- og omsorgsdepartementet har delegert myndigheten til å godkjenne rett til å utløse takst A2k til NFF. NFF skal forvalte en godkjenningsordning som i tillegg til NFFs medlemmer også skal omfatte fysioterapeuter som ikke er organisert i NFF.  

Fysioterapeuter som ikke er organisert i NFF kan søke om godkjenning til å utløse takst A2k, på samme grunnlag som medlemmer som har fulgt et spesialistforløp gjennom NFF. Kravene for å benytte takst A2k for ikke-medlemmer vil være tilsvarende som medlemmer.  

Klikk her for å lese om kravene som må være innfridd for å benytte takst A2k.  

 

Slik søker du:  

Det er to søknadsfrister per år for godkjenning av spesialitet, 1.3 og 1.9. Godkjenningen gis fra henholdsvis 1.7 og 1.1.  

Saksbehandlingsgebyr for å behandle søknaden om rett til å utløse takst A2k, vil være tilsvarende som for medlemmer av NFF. Per 2023 er gebyret kr 1640.

Tildeling av avtalehjemmel og klageadgang - NFFs veileder

Avtalehjemler for fysioterapi er ettertraktet blant NFFs medlemmer. Det er som regel mange søkere og NFF får ofte spørsmål i forbindelse med utlysning og tildeling av slike hjemler.

Basert på alle disse henvendelsene har NFF utarbeidet en veileder som gir en oversikt over hvilke krav som stilles til utlysning og tildelingsprosessen, og gir informasjon om klagemuligheter.

Veilederen kan være en god forberedelse til søknadsprosessen, og svarer på mange spørsmål som kan dukke opp underveis og etter tildeling. Veilederen er bare tilgjengelig for NFF-medlemmer. Ta kontakt for tilgang.

 

Tilskudd til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) - avtalefysioterapeuter

Helsepersonell har plikt til å melde fra om virksomheten sin til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og betale tilskudd til erstatningsordningen. Dette følger av pasientskadeloven, og er nærmere regulert i forskrift om pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten.

Avtalefysioterapeuter
Selvstendig næringsdrivende med avtalehjemmel er en del av den offentlige helse- og omsorgstjenesten, og kommunen betaler tilskuddet til NPE for dem i samsvar med hjemmelens størrelse. Fysioterapeut med 100 % driftsavtale skal med andre ord ikke betale noe selv til NPE, uavhengig om man regelmessig jobber mer enn 36 timer per uke.

Selvstendig næringsdrivende med deltidshjemmel får dekket tilskuddet av kommunen tilsvarende omfanget av hjemmelen. Hvis hjemmelen er på 50 % og fysioterapeuten jobber 100 %, skal kommunen betale 50 % og fysioterapeuten 50 %. Fysioterapeuten må selv melde fra til NPE om den delen av virksomheten som overskrider driftshjemmelen.

Norsk Fysioterapeutforbund oppfordrer likevel selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med deltidshjemmel, som jobber ut over hjemmelen, om å be kommunen betale NPE-tilskuddet for hele praksisomfanget. Dette vil bidra til å synliggjøre det faktiske omfanget av fysioterapeutens virksomhet i kommunen. Det framgår av KS' nettsider at de er enige i NFFs tilnærming:

«KS slutter seg til NFFs tilråding, dersom fysioterapeutens virksomhet utover det avkortede driftstilskuddet dreier seg om ordinær fysioterapi i henhold til ASA 4303 og ASA 4313 og kommunens plan for fysioterapitjenesten.»

Veileder for studenter i veiledet praksis og turnuskandidater
Fysioterapeuter i turnus og autoriserte fysioterapeuter som er i veiledet praksis under videreutdanning, skal ikke betale tilskudd til NPE. Dette regnes som offentlig helsetjeneste og finansieres av det offentlige.

Les om tilskuddsplikten for fysioterapeuter på NPEs nettsider

Tvisteløsningsnemnd ASA 4313

Nasjonal tvisteløsningsnemnd for selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet (Tvisteløsningsnemnda) er etablert gjennom ASA 4313. Ordningen gjelder derfor ikke avtalehjemler i Oslo kommune.

Nemnda kan avgjøre tvister om vilkår for overdragelse av praksis knyttet til avtalehjemmel, og om erstatning for innløsning av avtalehjemler. Det er bare spørsmål knyttet til avtalehjemler som reguleres av ASA 4313 som kan behandles av nemnda. Tvisteløsningsnemnda ledes av Mats Ruland, som ellers er dommer i Borgarting lagmannsrett og Riksmekler.

Parter som ønsker at en tvist skal løses i tvisteløsningsnemnda må først varsle motparten om dette i rekommandert brev, med tre ukers frist for tilbakemelding. Etter at fristen er utløpt kan en eller begge parter kreve nemndsbehandling ved å fylle ut skjema som sendes til nemndsleder.

Tvisteløsningsnemnda er en voldgiftsordning og følger reglene i voldgiftsloven. Hvis ikke partene ber om noe annet, avgjøres saken av nemndsleder alene. Nemndsbehandling er en effektiv og rimelig måte å få avgjort tvister om overdragelse eller innløsning, sammenlignet med å bruke domstolene. Behandlingen i nemnda er som regel skriftlig.

Lenker til mer informasjon om Tvisteløsningsnemnda:

Retningslinjer for nemndsbehandling

Skjema for begjæring av nemndsbehandling

Anonymiserte avgjørelser fra Tvisteløsningsnemnda

Vikar i avtalehjemmel (ASA 4313 og Oslo kommune)

Fysioterapeuter med avtalehjemmel har også rett til fravær, regulert gjennom enten ASA 4313 eller Regelverket (i Oslo).

I forbindelse med fravær har fysioterapeuten rett til å ta inn vikar for å holde praksisen i gang. For fravær ut over 16 dager kan kommunen også pålegge fysioterapeuten å ta inn vikar.

NFF får mange spørsmål om vikaravtaler, fra praksisinnehavere, fra vikarer og fra kommunale ledere. Velg les mer for å komme til en gjennomgang av reglene med råd basert på henvendelser til NFF.

Les mer

Regelverk for avtalefysioterapeuter Juridisk bistand

Når du har vært medlem i Norsk Fysioterapeutforbund i tre måneder eller lenger, har du rett til juridisk bistand etter NFFs retningslinjer for juridisk bistand. Her omtaler vi flere forhold som du som yrkesaktiv og selvstendig næringdsdrivende bør kjenne til:

Et av NFFs formål er å bidra til å fremme fysioterapeuters rettssikkerhet. Dette betyr at forbundet ivaretar medlemmenes juridiske rettigheter knyttet til utøvelsen av sitt yrket. Som enkeltmedlem kan du henvende deg til NFFs sekretariat og be om å få hjelp til å vurdere en sak.

De viktigste saksområdene som NFF gir juridisk bistand til, er tvister i fysioterapeutens arbeidsforhold (eksempelvis oppsigelse, midlertidighet, fortrinnsrett, advarsler m.m.), tilsynssaker, tvist med HELFO, oppsigelse av driftsavtaler/samarbeidsavtaler med oppdragsgiver, spørsmål knyttet til avtaleverk for både ansatte og selvstendig næringsdrivende, spørsmål rundt kontrakter med mer.

Les mer

Norsk Fysioterapeutforbund jobber for å styrke fysioterapeuters inntekts- og arbeidsvilkår.

Siste nytt

Gangtrening lite