Velkommen til faggruppen for hjerte- og lungefysioterapi

Våre hovedmål er å formidle og utvikle kunnskap om hjerte- og lungefysioterapi og sikre et godt fysioterapitilbud til hjerte- og lungesyke. Vi samarbeider tett med andre yrkesgrupper og organisasjoner innenfor samme interesseområde.

Om faggruppen

NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi representerer fysioterapeuter som arbeider med hjerte- og lungefysioterapi i alle deler av helsesektoren.

Styret til faggruppen består av syv medlemmer, som du finner nederst på nettsiden. 

Våre hovedmål er:

 • Å formidle og utvikle kunnskap om hjerte- og lungefysioterapi.
 • Å sikre et godt fysioterapitilbud til hjerte- og lungesyke både i akutt og kronisk fase.
 • Å samarbeide med andre yrkesgrupper og organisasjoner innenfor samme interesseområde
Om fagfeltet

Hjerte- og lungefysioterapi utøves på følgende arbeidsplasser:

 • I sykehus og på institusjoner, hvor hjerte- og lungeproblematikk utredes og behandles.
 • I kommunehelsetjenesten og på fysikalske institutter som kan tilby oppfølgende behandling og rehabilitering.
Dette gjør vi

Fysioterapeutens oppgave her er å gi:

 • Opplæring av pasient og pårørende i forhold til sykdomsmestring.
 • Vurdering og testing av pasientens funksjonsnivå.
 • Individuell behandling som pusteøvelser, slimmobilisering, smertereduserende tiltak, avspenningsøvelser m.m.
 • Tilbud om samtale og opptrening i grupper.
 • Vedlikeholdstrening.
 • Kartlegging av behov for hjelpemidler.

Ved sykehusinnleggelser er det ofte behov for hjerte- og lungefysioterapi som et ledd i akutt behandling og tidlig rehabilitering. Fysioterapeuten kan bidra til raskere bedring og reduksjon av komplikasjoner. Dette gjøres ved effektiv slimmobiliserende behandling, funksjonstrening og opplæring i egenmestring og fysisk aktivitet.

På sykehus kan pasienten møte fysioterapeuter med kompetanse innen dette fagområdet på de fleste avdelinger, som på intensiv-, kirurgisk, medisinsk og barneavdelingen.

 

Effekten av fysisk aktivitet forsvinner dersom man ikke fortsetter å være aktiv. Spesielt hjerte- og lungesyke har mye å vinne på å trene jevnlig. Fysioterapeuten har kompetanse til å gi disse pasientene et tilrettelagt og trygt mosjonstilbud.

 

Kurs

Faggruppen bidrar til utvikling av nye kurs samt sørger for at eksisterende kurs er oppdatert. 

Se våre kurs her!

Handlingsplan 2023-2025

Hovedmål:

 • Formidle og utvikle kunnskap om hjerte- og lungefysioterapi
 • Jobbe for at hjerte- og lungesyke i akutt og kronisk fase skal ha et godt fysioterapitilbud
 • Samarbeide med andre yrkesgrupper og organisasjoner innenfor samme interesseområde.


Utdanning/Fagutvikling/Forskning:

 • Jobbe aktivt mot utdanningsseksjonen i NFF med tanke på etter- og videreutdanning innen hjerte- og lungefysioterapi, for både voksne og barn.
 • Bidra til å kvalitetssikre og videreutvikle NFFs kurs innen vårt fagfelt.
 • Stimulere til å øke antall spesialister innen hjerte- og lungefysioterapi og fysioterapeuter med mastergradskompetanse.
 • Drive faglig oppdatering og informere om aktuelle kurs, kongresser via fagbladet Hjertesukket, informasjonsmailer til medlemmer og via websiden.
 • Oppmuntre medlemmene til å bruke faggruppens facebook-gruppe aktivt for å bygge nettverk, utveksle erfaringer og stille spørsmål.
 • Engasjere medlemmene til å bidra med tips om temaer og/eller selv skrive innlegg til Hjertesukket.
 • Arrangere fagseminar enten alene, sammen med Fysioterapikongressen eller andre nordiske faggrupper for hjerte- og lungefysioterapi.
 • Engasjement i tverrfaglig samarbeid innen hjerte- og lungerehabilitering ved f.eks. kongresser.
 • Stimulere til hospitering, prosjektarbeid, forskning og kurs/kongresser innen hjerte- og lungefysioterapi ved å dele ut årlige stipender.


Helsepolitikk og samfunnskontakt:

Profilere hjerte- og lungefysioterapi i samfunnet og politiske fora.

Organisasjon:

 • Det er ønskelig at medlemmene i styret skal representerer våre ulike fagområder med hjerte, lunge, intensiv, barn og voksne.
 • Tilstrebe et styre med representanter fra ulike deler av landet.
 • Holde en aktiv kontakt opp mot NFF.
 • Ha en aktiv holdning til å verve nye og engasjerte medlemmer.
Oversikt over hjerte- og lungefysioterapeuter

Oversikten inneholder medlemmer med PhD, stipendiater, mastergrad, hovedfag eller spesialistgodkjenning. Send mail til hjerteoglunge@fysio.no dersom det er noen vi har glemt på listen.

Phd

Merethe Salveson Engeseth

Stemmebåndsparalyse etter duktuskirurgi hos ekstremt prematurfødte

Universitetet i Bergen, 2022

Katrine Rolid

"Kort- og langtidseffekter av intervalltrening med høy intensitet hos hjertetransplanterte pasienter"

Universitetet i Oslo, 2021.

Anita Grongstad

"Sarkoidose; tretthet og trening"

Universitetet i Oslo, 2021.

Pernille Lunde

"Gjennomførbarhet og effekt av langsiktig oppfølging ved hjelp av en smarttelefonapplikasjon for å fremme etterlevelse av helathy-atferd etter hjerterehabilitering"

OsloMet,2020.

Hanne Hoaas

"Langsiktig integrert telerehabilitering av KOLS-pasienter. En multisenter randomisert kontrollert studie (iTrain)"

UiT Norges arktiske universitet, 2019.

Kari Peersen

"Hjerterehabilitering, fysisk aktivitet og risikofaktorkontroll etter koronare hendelser. Metodologiske og kliniske aspekter."

Universitetet i Oslo, 2019.

Tiina Maarit Andersen

"Larynx-responsmønstre under mekanisk assistert hoste ved amyotrofis lateral sklerose"

Universitetet i Bergen, 2018.

Bente Frisk 

- Treningskapasitet og pustemønster hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom. Prediktorer og langsgående endringer"

Universitetet i Bergen, 2015.

Kari Nytrøen

"Effekt av intervalltrening etter hjertetransplantasjon"

Rikshospitalet /Universitetet i Oslo, 2014.

Elisabeth Bø

"Veiledet treningsterapi etter perkutan transluminal angioplastikk for claudicatio intermittens - assosiasjoner og effekter på fysisk funksjon og helserelatert livskvalitet"

Universitet i Oslo, 2014

Trine Moholdt 

"Aerob trening i koronar hjertesykdom"

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU, 2010

Birgitta Blakstad Nilsson 

"Effekter av gruppebasert høyintensiv aerob intervalltrening hos pasienter med kronisk hjertesvikt. Den norske Ullevaal-modellen»

Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, 2009

 

Spesialister

Oppdatert 10.11.2023

Anne Kristine Brekka

Spesialist i hjerte- og lungefysioterapi fra 2016, Sørlandet sykehus Arendal

Bente Frisk

Spesialist i rehabilitering med fordypning i hjerte- lunge fysioterapi fra 2009, Haukeland universitetssjukehus.

Brit Hov

Spesialist i hjerte og lungefysioterapi fra 2012, Oslo universitetssykehus

Spesialist i fysioterapi til barn og unge fra 2008

Charlotte Marie Schanke

Spesialist i hjerte og lungefysioterapi fra 2021, Oslo Universitetssykehus. Rikshospitalet (OUS)

Ellen Johansen

Spesialist i hjerte og lungefysioterapi fra 2021, 

Ellen Aure Skogedal

Spesialist i hjerte-og lungefysioterapi fra 2011

Else Kari Scheele

Spesialist i hjerte og lungefysioterapi fra 2004, Nimi Ullevål

Gro Sverdrup Kleppestø

Spesialist i hjerte og lungefysioterapi fra 2014, Gro Sverdrup Kleppestø fysioterapi

Ingunn Marie Bratseth

Spesialist i hjerte- og lungefysioterapi fra 2018, Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssykehus

Kari Kvisselien

Spesialist i hjerte-lungefysioterapi fra 2003, Sykehuset Innlandet, Lillehammer

Kari Wilhelmsen

Spesialistgodkjenning fra 2008, Fysioteam AS, Hamar.

Marit Kristiansen

Spesialist i hjerte og lungefysioterapi fra 1997, Hjertelaget Fysioterapi, Stavanger

Marjon Johanna van Weele

Spesialist i hjerte og lungefysioterapi fra 2023, Arendal Kommune, Rehab.tjenesten

Mona Lund Veie

Spesialist i hjerte-/lungefysioterapi fra 2010. Avd. for fysio- og ergoterapi, Sykehuset Levanger.

Pernille Lunde

Spesialist i hjerte- og lungefysioterapi fra 2016, Lovisenberg Diakonale sykehus/Nimi

Sandra Gursli 

Spesialist i hjerte- og lungefysioterapi fra 1999, Norsk senter for cystisk fibrose, Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

Stian Hammer

Spesialist i hjerte og lungefysioterapi fra 2015, Haukeland universitetssykehus

Tiina Andersen

Spesialist i hjerte- og lungefysioterapi fra 2013, Haukeland universitetssykehus

Trude Johansson

Spesialist i rehabilitering,retning hjerte-lunge fra 2001/2008, Granheim Lungesykehus

Vibeke Løckra 

 Spesialist i hjerte-og lungefysioterapi fra 2016, St Olavs Hospital. 

 

Stipendiater

Margrethe Müller

«Kondisjonstrening for klaffeopererte endokarditt pasienter» 

Helse Nord midler 

Heidi Bunæs Næss

Høyintensiv bassengtrening og revmatisme"

Stiftelsen Dam og Norsk Revmatikerforbund

Stian Hammer

"Å trene eller ikke trene. Virkninger av regelmessig fysisk trening ved Duchenne Muskeldystrofi"

Universitetet i Bergen/ Haukeland Universitetssjukehus/Ekstrastiftelsen og Foreningen for muskelsyke

Stacey Haukeland-Parker

"UriCO - Urininkontinens og fysisk aktivitet blant kvinner med KOLS; en randomisert kontrollert studie"

Universitet i Oslo / Sykehuset Østfold

Christina Wikstrøm Hilmarsen

"Forekomst av diastolisk dysfunksjon og effekter av konservativ livsstilsbehandling hos pasienter med sykelig overvekt - pilotstudie"

NTNU/LHL-klinikkene

 

MSc/Hovedfag

Vetle Osenbroch Kallevik

Mastergrad ved University College London, Physiotherapy Studies: Cardiorespiratory Physioterapy, 2024. "Predictive Validity of CPAx-NOR in critically ill adult patients requiring intubation and mechanical ventilation over 48 hours".

Mona Lund Veie

Mastergrad ved Høgskulen på Vestlandet, klinisk fysioterapi med fordypning i hjerte- og lungesykdommer, fakultet for helse. og sosialvitenskap, 2022

Siri Dahl Aune Måleegenskaper for 30 sekunder reise- og -sette seg test ved kartlegging og rehabilitering av personer med kronisk obstruktiv lungesykdom

Mastergrad ved Høgskulen på Vestlandet, klinisk fysioterapi med fordypning i hjerte- og lungesykdommer, fakultet for helse. og sosialvitenskap, 2022

Gry Janita Olsson Assosiasjoner mellom oksygenopptak, diffusjonskapasitet og bronkial dimensjon hos voksne født ekstremt prematurt.

Mastergrad ved Høgskulen på Vestlandet, klinisk fysioterapi med fordypning i hjerte- og lungesykdommer, fakultet for helse. og sosialvitenskap, 2022

Cecilie Straumann Botn "Plutselig skal jeg være i hverdagen som det var før, men alt er jo så annerledes" - Lungekreftoperertes opplevelse av hverdagen ett år etter operasjon.

Mastergrad ved Universitetet i Oslo, det medisinske fakultet, 2022

Vibeke Løkra Hvorfor takke nei til hjerterehabilitering?

Mastergrad ved Høgskulen på Vestlandet, klinisk fysioterapi med fordypning i hjerte- og lungesykdommer, fakultet for helse. og sosialvitenskap, 2022

Haakon Kvidaland Anstrengelsesutløst obstruksjon i strupen (EILO) når det pustes kald luft.

Mastergrad ved Universitetet i Bergen, det medisinske fakultet, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, 2022

Kjetil M.Esperaas Hvor utfyllende beskrives treningsintervensjonene i RCT-studier omhandlende mennesker med MetS? Kritisk vurdering ved bruk av Consensus on Exercise Reporting Template (CERT)

Mastergrad ved Høgskulen på Vestlandet, klinisk fysioterapi med fordypning i hjerte- og lungesykdommer, fakultet for helse. og sosialvitenskap, 2022

Petrine Solli Veierød "Behandling av Exercise induced larynxobstruksjon (EILO), en randomisert kontrollert studie.

Mastergrad ved Høgskulen på Vestlandet, klinisk fysioterapi med fordypning i hjerte- og lungesykdommer, fakultet for helse. og sosialvitenskap, 2022

Mari Botner Nilsen "Evaluering av fysisk funksjon hos pasienter med KOLS som deltar i et lungerehabiliteringsprogram"

Mastergrad i klinisk fysioterapi fra Høgskolen på Vestlandet 2020.

Arbeidssted: Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Elfrid Herre

"Effekt på fysisk kapaistet, kroppssamansetjing, og  helserelatert livskvalitet etter deltaking på hjerterehabilitering ved Haukeland Universitetssjukehus"

M.Sc Klinisk Fysioterapi Høgskolen på Vestlandet, 2020.

Arbeidssted: Haukeland Universitetssjukehus

Marianne Smith

"Målevariasjoner og korrelasjon observert ved evalueringsmetoder for respiratorisk funksjon hos pasienter med Amyotrofisk Lateral Sklerose"

Master i klinisk fysioterapi på Høgskulen på Vestlandet, 2018

Arbeidssted: Sørlandet Sykehus Kristiansand.

Ingunn Mjøs

"Marine peptider og restitusjon ettersykling med høy intensitet"

M.Sc Klinisk Fysioterapi Høgskolen på Vestlandet, 2018.

Arbeidssted: Haukeland Universitetssjukehus

Ruth Elise Dybvik Matlary

“Changes over time and predictors of tracheostomy-related outcomes at a specialist tertiary care hospital: a retrospective case note review"

MSc Advanced Cardiorespiratory Physiotherapy, University College London, 2018.

Arbeidssted: Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet.

Andreas Tønset

"High Intensity Interval Walking and Impact on Dyspnoea in patiensts with Chronic Obstructive Pulmonary Disease" 

Master i klinisk helsevitenskap, anvendt klinisk forskning, NTNU 2016.

Arbeidssted: Unicare Røros

Heidi A. Bunæs-Næss

"Intradialytisk trening hos kroniske hemodialysepasienter - en pilotstudie"

Master i helsefagvitenskap, Universitetet i Oslo, 2016.

Arbeidssted: Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

Morten Kolltveit

"Prestasjon hos ulike hostemaskiner ved innstillinger brukt på barn med nevromuskulær sjukdom"

Master i klinisk fysioterapi, fordypning i hjerte og lungefysioterapi, Høgskolen i Bergen 2016.

Arbeidssted: Helse Bergen

Ellen Christine Teigmo Johansen

"Klaffeopererte pasienters endring av fysisk form og livskvalitet etter hjerterehabilitering med bruk av Ullevålsmodellen"

Master i klinisk fysioterapi, Høyskolen i Bergen

Arbeidssted: Lovisenberg Diakonale Sykehus

Michelle Larsen

"Fysisk yteevne og fysisk aktivitet hos norske barn med Cystisk Fibrose"

Mastergrad ved Høyskolen i Oslo og Akershus.

Arbeidssted: Barnemedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus HF.

Charlotte Marie Schancke                                                       

"Intensivfysioterapi - et spenningsfelt i faget"

Master i klinisk fysioterapi, fordypning i hjerte- og lungefysioterapi, Høgskolen i Bergen.

Arbeidssted: Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet.

Marit Næsheim

"Inspiratorisk muskeltrening for pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom"

Master i klinisk fysioterapi, fordypning i hjerte- og lungefysioterapi, Høgskolen i Bergen.

Arbeidssted: Sykehuset Innlandet HF Divisjon Elverum-Hamar.

Marjon van Weele

"Vi er jo som alle andre, ikke sant? ... Bortsett fra når vi hoster"

Master i klinisk fysioterapi, fordypning i hjerte- og lungelidelser, Høgskolen i Bergen.

Arbeidssted: Barnefysioterapeut i Arendal kommune.

Stine Maren Riksfjord

"Effekt av tredemølle walking og progressiv styrketrening på aerob kapasitet og ventilasjonseffektivitet hos personer med multippel sklerose: en randomisert klinisk studie"

Mastergrad i klinisk fysioterapi, fordypning hjerte- og lungefysioterapi, Høgskolen i Bergen.

Arbeidssted: Nasjonal Kompetansetjeneste, Trening som medisin ved St. Olavs Hospital/NTNU.

Ingunn Marie Andersson

"Sammenligning av peak ekspiratorisk flow i ulike kroppsstillinger"

Master i klinisk fysioterapi, fordypning i hjerte og lungelidelser, Høgskolen i Bergen.

Arbeidssted: Stavanger Universitetssjukehus.

Cecilie Stenbakken

"Evaluering av Hjerteløftet - Kva skal til for å påverke og vedlikehalde levevaner?"

Master i Helse- og sosialfag - meistring og myndiggjering.

Arbeidsssted: LHL-klinikken Feiring.

Anne-Lene Rytir

"Pasientens perspektiv på mestring relatert til å leve med kronisk obstruktiv lungesykdom"

Master i helse og empowerment, OsloMet, 2017

Hilde Settem

"Kolspasienters opplevelse av kontroll over egen sykdom"

Master i helse- og sosialfag, Meistring og myndiggering, Høgskolen i Volda, 2016

Petra Larsson

"En evaluering av Short Physical Performance Battery etter lungerehabilitering ved KOLS".

Master i Klinisk Medicinsk Vetenskap, Karolinska Institutet i Stockholm, 2016

Arbeidssted: Lovisenberg sykehus

Kristin Brautaset

"Effekt av fysioterapitiltak for forebygging av lungekomplikasjoner hos pasienter operert i thorax og øvre abdomen. En Kunnskapsoppsummering".

Master i Helsefagvitenskap, Universitetet i Oslo, 2015

Arbeidssted: Rikshospitalet OUS

Kristina Struksnæs Fjone

"Effekt av utvidet informasjon og veiledning i fysisk aktivitet på helserelatert livskvalitet og mestring hos pasienter operert med åpen hjertekirurgi - PostOpFysiostudien - et pilotprosjekt"

Master i klinisk fysioterapi, Høgskolen i Bergen, 2014

Arbeidssted: Rikshospitalet

Anne Kristine Brekka 

"Lanyngeal respons ved bruk av hostemaskin - Alderspåvirkning hos friske og sykdomspåvirkning i to caser med Amyotrofisk Lateral Sclerose"

Master i klinisk fysioterapi, Høgskolen i Bergen, 2014

Arbeidssted: Sørlandet sykehus

Kenneth Busch

"Gjennomførbarheten av gruppebasert høyintensiv intervalltrening for koronarpasienter i privat praksis: en kasusstudie".

Master i klinisk fysioterapi, Høgskolen i Bergen, 2014

Arbeidssted: Fokus klinikk

Pernille Lunde

"Bedring i fysisk form og helserelatert livskvalitet etter hjerterehabilitering med Ullevålsmodellen"

Klinisk master i fysioterapi i hjerte- og lungefysioterapi, Høgskolen i Bergen, 2014

Arbeidssted: Lovisenberg sykehus / Nimi

Kine Ulvestad

"Kvinners opplevelser av trening under og etter hjerterehabilitering" (publisert)

Klinisk master i fysioterapi i hjerte- og lungefysioterapi, Høgskolen i Bergen, 2013

Arbeidssted : Nordfjord Sjukehus, Helse Førde

Stian Hammer

"Praktisk implementering av inhalasjon med hypertont saltvann som integrert del av lungefysioterapi for pasienter med cystisk fibrose"

Klinisk master i fysioterapi i hjerte- og lungefysioterapi, Høgskolen i Bergen, 2013

Arbeidssted: Haukeland universitetssjukehus

Gro Sverdrup Kleppestø

"Så deilig når slimet er vekke. Erfaringer og kommunikasjon i lungefysioterapi for Personer med Multippel Sklerose"

Master i klinisk fysioterapi med fordypning i hjerte og lungefysioterapi. Høgskolen i Bergen 2013.

Arbeidssted: Stavanger kommune/privat praksis. 

Hanne Hoaas

"Endringer i submaksimal utholdenhet, ventilatoriske forhold og helserelatert livskvalitet etter 4 ukers lungerehabilitering ved LHL Helse A/S Skibotn Rehabilitering. En kvalitetssikringsstudie".

Klinisk master i fysioterapi i hjerte- og lungefysioterap, Høgskolen i Bergen, 2013

Arbeidssted: LHL Helse A/S Skibotn Rehabilitering/UiT

Ulla Pedersen 

"Lungesyk,men frisk nok for arbeid. Gir bedre utholdenhet mer aktivitet og mindre sykefraværhos pasienter med astma og kols". 

Master i Helsefagvitenskap, UiO, 2012

Arbeidssted: LHL-klinikkene Glittre

Sandra Gursli

"Individualisert lungefysioterapi ved cystisk fibrose. Individuell effekt, opplevd nytteverdi og preferanse ved bruk av hosteteknikk og støteteknikk. Randomiserte, kontrollerte studier med enkeltpasienter (N of 1 RCTs)"
Master i Helsefagvitenskap, Universitetet i Oslo, 2012
Arbeidssted: NSCF/OUS, Ullevål 

Brit Hov        

"Airstacking med ambubag for chidren og ungdom med nevromuskulær sykdom"

Klinisk master i fysioterapi i hjerte- og lungefysioterapi, Høgskolen i Bergen, 2012

Arbeidssted: OUS Ullevål

Tiina Andersen    

"Laryngeal Bevegelser i healty under mekanisk insufflasjon - exufflation".

Klinisk master i fysioterapi i hjerte- og lungefysioterapi, Høgskolen i Bergen, 2012

Arbeidssted: Nasjonalt kompetansesenter for hjemmerespiratorbehandling , HUS

Marit Kristiansen

"Effekt av organisert trening på helserelatert livskvalitet hos koronarpasienter behandlet med perkutan koronar intervensjon"

Klinisk master i fysioterapi i hjerte- og lungefysioterapi, Høgskolen i Bergen, 2012.

Arbeidssted: Hjertelaget Stavanger

Terese Tveit Helland

"Frekvens av pusteøvelser etter åpen abdominal kirurgi - en randomisert kontrollert pilotstudie".

Klinisk master i fysioterapi i hjerte- og lungefysioterapi, Høgskolen i Bergen, 2012

Arbeidssted: Haugesund Sjukehus,Helse Fonna

Kari Kvisselien 

"Er "High-pressure Positive Expiratory Pressure" mer effektivt enn "mini- Positive Expiratory Pressure" i sekretdrenasje for pasienter med Kronisk Obstruktiv Lungesykdom?"

Klinisk master i fysioterapi i hjerte-og lungefysioterapi, Høgskolen i Bergen 2012

Arbeidssted: Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer

Trude Støver  

"Kan opererte lungekreftpasienter ha effekt av inspirasjonsmuskeltrening i et rehabiliteringsforløp?"

Klinisk master i fysioterapi i hjerte-og lungefysioterapi, Høgskolen i Bergen, 2012

Arbeidssted: Ahus

Merete Salveson Engeseth

"Changes in visceral fat, submaximal work capacity, health-related quality of life, cognitive factors with influence on motivation for life style change and activity level after 5 weeks of phase 2a cardiac rehabilitation at Haukeland University Hospital. - A quality assurance study". 

Klinisk master i fysioterapi i hjerte-og lungefysioterapi, Høgskolen i Bergen, 2012

Arbeidssted: Barneklinikken OUS

Katrine Rolid

"Helserelatert livskvalitet etter hjertetransplantasjon"

Master i Helsefagvitenskap, Universitet i Oslo, 2011

Arbeidssted: Rikshospitalet

Anne Gro Trygsland 

"Kartlegging av fysisk aktivitet og prediktive faktorer for fysisk aktivitet etter hjerterehabilitering ved Krokeidesenteret"

Masterstudiet i fysioterapivitenskap, Universitet i Bergen, 2011                     

Arbeidssted: Krokeidesenteret Rehabilitering AS

Stacey Haukeland-Parker

"Indoor exercise vs. outdoor walking for patients with moderate to severe COPD".

MSc Advanced Cardiorespiratory Physiotherapy, University College London, 2011. 

Arbeidssted: Sykehuset Østfold / Sunnaas sykehus

Hanne Aandstad 

"Livsstilstudien. Kondosjon, fysisk aktivitetsvaner og helserelatert livskvalitet hos personer med økt risiko for hjerte- og karsykdom"

Master i Helsevitenskap, NTNU, 2011

Arbeidssted: Feiringklinikken

Siri M. Holm Solberg

"Physiological and psychological responses to treadmill and cycle ergometer exercise testing in men and women with COPD".  

MSc Faculty of Physical Education and Recreation, University of Alberta, Canada, 2010

Arbeidssted: LHL-klinikkene Glittre                  

Christina Wikstrøm Hilmarsen

"Quality of life in COPD - is it assessable?"

Master i Helsevitenskap, NTNU, 2009

Arbeidssted: LHL-klinikkene

Jorunn Louise Grong

"Cardiovascular adaptation to aerobic interval training prior to gastric bypass operation; a pilot study"

MSc i Helsevitenskap, NTNU, 2009

Arbeidssted: St. Olavs Hospital HF, Trondheim

Anita Grongstad 

"Leg Strengthening in COPD, Two Modalities”,

Master i Exercise Physiology/Sports Sciences, NTNU, 2009

Arbeidssted: LHL-klinikkene Glittre

Kari Nytrøen

"Hjertefrekvensrespons hos hjertetransplanterte pasienter"

Master i Helsefagvitenskap, Universitet i Oslo, 2009 

Arbeidssted: OUS Rikshospitalet

Elisabeth Bø

"Efficacy of lifestyle interventions in combating childhood obesity. A sytematic review"

MSc Physiotherapy, Queen Margaret University, Edinburgh, 2008

Arbeidssted: OUS

Jannikce Bruvik

"Hjertesvikt og trening. En randomisert klinisk kontrollert studie"

Hovedfag 2005  

Arbeidssted: Haukeland universitetssykehus, hjerteavdelingen, fysioterapiavdelingen

Kari Peersen 

”Endringer i fysisk yteevne hos pasienter med ischemisk hjertesykdom”

Hovedfag, 2004 

Arbeidssted: Sykehuset i Vestfold, Tønsberg, Hjerterehabilitering

Bente Frisk 

"Effect of pulmonary rehabilitation followed by long-term group training in patients with chronic obstructive pulmonary disease."

Hovedfag helsefag (cand. san.), studieretning fysioterapivitenskap, Seksjon for fysioterapivitenskap, Universitetet i Bergen, 2004

Arbeidssted: Haukeland universitetssykehus / Høgskolen i Bergen.

Eli Natvik

Master i fysioterapivitenskap ved UiB. 

Foreløpig tittel er " Erfaringar med ein endra kropp- i langtidsperspektiv etter kirurgisk behandling for sjukleg overvekt".

Førde Sentralsjukehus. 

 

Prosjekter:

1994: Lunge- og hjerte/lungetransplantere pasienter. Hvordan kan man sikre kvaliteten i fysioterapi til denne pasientgruppen?

1995: Rehabilitering etter hjertetransplantasjon. Initiering av rehabiliteringsmodeller for å sikre behandlingsresultater på kort og lang sikt. ISBN 82-91198-05-5

Spesialistordningen

Du kan bli spesialist i hjerte- og lungefysioterapi.

 • For å bli spesialist, må du ha en fysioterapifaglig eller helsefaglig masterutdanning. I tillegg trenger du to årsverk i minimum 50 prosent stilling i spesialistfeltet tatt etter at du har fått autorisasjon.
 • Du må også ha ett eller to årsverk i veiledet praksis innen spesialistfeltet. Veileder skal primært være spesialist innen samme område. Det er du selv som må dokumentere at du har nådd kompetansemålene for spesialiteten.
 • Du må gjennomføre nettkurs i veiledning, samt at du skal hospitere på et annet tjenestenivå enn der du jobber.
 • Det er forbundsstyret i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) som til syvende og sist godkjenner søknadene om spesialistgodkjenninger.

Du kan lese mer om spesialistordningen her.

Tidsskrift for hjerte- og lungefysioterapi

Tidsskriftet utgis av faggruppen. Det erstattet fra 2020 det tidligere medlemsbladet "Hjertesukket".

Stipend og kriterier for tildeling av stipend

Stipend

Du kan søkes om stipend to ganger i året, søknadsfristene er 1.februar og 1.september. Søknaden sendes inn til hjerteoglunge@fysio.no.  

Last ned søknadskjema her!

Kriterier for tildeling  

 • Stipendmottakeren må være medlem av faggruppen for hjerte og lungefysioterapi 
 • Det kan søkes til: Kurs, kongresser, seminarer, fagutvikling, pilotprosjekter og utgifter i forbindelse med hospitering. 
 • Søknaden skal inneholde tiltak, sted, dato, arrangør og nytteverdi. 
 • Søkere som er i et utdanningsløp (master- eller doktorgrad) og/eller nylig er tildelt stipend, blir ikke prioritert. Det vil ikke bli gitt stipend for å dekke tapt arbeidsfortjeneste. 

 

Rapport fra stipendmidlene 

Rapporten skal være på minimum en side og skal beskrive: 

 • Faglig innhold og nivå. 
 • Hva du hadde mest utbytte av og eventuelt hvorfor. 
 • Enkelte høydepunkter/nyheter. 
 • Kort om prosessen/arrangementet. 
 • Det er ønskelig med bilder. 
 • Eventuelt annet. 

 Rapporten sendes per e-post til styret hjerteoglunge@fysio.no sammen med et bilde av stipendmottaker.

Styret forbeholder seg retten til å publisere rapporten i Tidsskrift for hjerte- og lungefysioterapi og på nettsiden/sosiale medier.   

 

Etterarbeid

Stipendmottaker skal levere regnskap med kvitteringer etter avsluttet formål, og senest den 1.12 i tildelingsåret til kasserer og hjerteoglunge@fysio.no  

Måleinstrumenter

6MWT barn/unge

Historie

"Det var 28. oktober 1989 det hele begynte i auditoriet på gamle Rikshospitalet. Det hadde gått ut invitasjon til seminar om lungefysioterapi og med spørsmål om det burde dannes en interessegruppe for lungefysioterapi.

Opprinnelsen var et initiativ fra dr. Boye, ved Ullevål sykehus, som mente at fysioterapeuter hadde en meget sentral rolle i arbeidet med lungesyke. På programmet sto blant annet autogen drenasje, forskning, fysioterapi på Intensivavdeling, barn med astma, bruk av PEP-maske og mye mer. Inger Ottersen, Bibbi Isene og Unni Akre var damene som utgjorde det første styret i NFFs Interessegruppe for lungefysioterapi. Målet til gruppen var å arrangere årlig seminar og årsmøter. Det ble lagt ned mye arbeid og arkitekten bak det arbeidet må nok sies å være Inger Lund Pettersen.

I 1991 gjorde Landsmøte i NFF vedtak som rokket ved interessegruppenes eksistens. Det skulle bli slutt på alle de små interessegruppene. Nå var det faggrupper som gjaldt, men da måtte vi være minst 200 medlemmer og vi var langt unna det tallet. Dette var bakgrunner for at Fagforumet for hjerte- og lungefysioterapi ble dannet.

 

Fagforumet utarbeidet fire kurs og fikk godkjent en egen spesialitet i rehabilitering med fordypning i hjerte- og lungefysioterapi. Spesialiteten ble senere brukt for alt den var verdt i kampen for å få status som Faggruppe. Dette skjedde i Bergen 1998. Vi vant fram, søknaden ble sendt og NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi var en realitet. Siden gruppen så dagens lys og fram til 2006 er det blitt utnevnt to æresmedlemmer. Det er Inger Ottesen og Ingunn Orø Haugland."

Forfatter: Ingunn Orø Haugland

Nyttige lenker

Kompetansesentre innenfor hjerte og lunge

Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin - St. Olavs hospital (stolav.no) (hjerteinfarkt og angina, hjertesvikt, kols og røykebein)

Hjerterehabiliteringstilbud Helse Sør-Øst

Faglig informasjom om Intensiv

Faglig informasjon Lunge

Faglig informasjon Hjerte

Felleslinker

Fagforbund og -organisasjoner

Helsemyndigheter

Fagtidsskrifter

Utenlandske fysioterapeutorganisasjoner

Norske utdanningssteder

Helseinformasjon for pasienter

Andre lenker

Som medlem i en faggruppe bidrar du til utvikling av faget

Siste nytt

Kvinne skriver med tastatur
Styret

Kontaktinformasjon

Mobil: 476 08 946│E-post: hjerteoglunge@fysio.no

Mobil: 905 91 229│E-post: magnus.svartsund@gmail.com

Mobil: 911 19 141│ E-post: ellen.teigmo@gmail.com

Mobil: 974 71 076│E-post: lina.krohg@gmail.com

Mobil: 916 64 551⎢E-post: mona.l.veie@hnt.no

Mobil: 975 42 592⎢E-post: marjonvweele@hotmail.com

Mobil: 992 69 987⎢E-post: gro_s_kleppesto@hotmail.com