Velkommen til faggruppen for hjerte- og lungefysioterapi

Våre hovedmål er å formidle og utvikle kunnskap om hjerte- og lungefysioterapi og sikre et godt fysioterapitilbud til hjerte- og lungesyke. Vi samarbeider tett med andre yrkesgrupper og organisasjoner innenfor samme interesseområde.

Om faggruppen

NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi representerer fysioterapeuter som arbeider med hjerte- og lungefysioterapi i alle deler av helsesektoren.

Våre hovedmål er:

 • Å formidle og utvikle kunnskap om hjerte- og lungefysioterapi.
 • Å sikre et godt fysioterapitilbud til hjerte- og lungesyke både i akutt og kronisk fase.
 • Å samarbeide med andre yrkesgrupper og organisasjoner innenfor samme interesseområde
Om fagfeltet

Hjerte- og lungefysioterapi utøves på følgende arbeidsplasser:

 • I sykehus og på institusjoner, hvor hjerte- og lungeproblematikk utredes og behandles.
 • I kommunehelsetjenesten og på fysikalske institutter som kan tilby oppfølgende behandling og rehabilitering.
Dette gjør vi

Ved sykehusinnleggelser er det ofte behov for hjerte- og lungefysioterapi som et ledd i akutt behandling og tidlig rehabilitering. Fysioterapeuten kan bidra til raskere bedring og reduksjon av komplikasjoner. Dette gjøres ved effektiv slimmobiliserende behandling, funksjonstrening og opplæring i egenmestring og fysisk aktivitet.

På sykehus kan pasienten møte fysioterapeuter med kompetanse innen dette fagområdet på de fleste avdelinger, som på intensivavdelingen, kirurgisk og medisinsk avdeling eller på barneavdelingen.

Historie

"Det var 28. oktober 1989 det hele begynte i auditoriet på gamle Rikshospitalet. Det hadde gått ut invitasjon til seminar om lungefysioterapi og med spørsmål om det burde dannes en interessegruppe for lungefysioterapi.

Opprinnelsen var et initiativ fra dr. Boye ved Ullevål som mente at fysioterapeuter hadde en meget sentral rolle i arbeidet med lungesyke. På programmet sto autogen drenasje, forskning, fysioterapi på Intensiv avdeling, barn med astma, bruk av PEP maske og mye mer. Inger Ottersen, Bibbi Isene og Unni Akre var damene som utgjorde det første styret i NFFs Interessegruppe for lungefysioterapi. Gruppen tok mål av seg å arrangere årlige seminar og årsmøter. Det ble lagt ned mye arbeid og arkitekten bak det arbeidet må nok sies å være Inger Lund Pettersen.

I 1991 gjorde Landsmøte i NFF vedtak som rokket ved interessegruppenes eksistens. Det skulle bli slutt på alle de små interessegruppene. Nå var det faggrupper som gjaldt, men da måtte vi være minst 200 medlemmer og vi var lagt unna det tallet. Dette var bakgrunner for at Fagforum for hjerte- og lungefysioterapi ble dannet.

Fagforumet

Fagforumet utarbeidet fire kurs og fikk godkjent en egen spesialitet i rehabilitering med fordypning i hjerte- og lungefysioterapi. Spesialiteten ble senere brukt for alt den var verdt i kampen for å få status som Faggruppe. Dette skjedde i Bergen 1998. Vi vant fram, søknaden ble sendt og NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi var en realitet. Siden gruppen så dagens lys og fram til 2006 er det blitt utnevnt to æresmedlemmer. Det er Inger Ottesen og Ingunn Orø Haugland." Forfatter: Ingunn Orø Haugland

Utskrevet fra sykehus, ferdigbehandlet eller...? 

Innsikt i egen situasjon og hjelp til å opprettholde best mulig funksjon, kan gi kronisk hjerte- eller lungesyke et bedre liv og redusere antall innleggelser. Rehabilitering er stikkordet. Dette foregår på sykhuspoliklinikker, opptreningssentre, dagsentre og fysikalske institutter. Fysioterapeutens oppgave her er å gi:

 • Opplæring av pasient og pårørende i forhold til sykdomsmestring.
 • Vurdering og testing av pasientens funksjonsnivå.
 • Individuell behandling som pusteøvelser, slimmobilisering, smertereduserende tiltak, avspenningsøvelser m.m.
 • Tilbud om samtale og opptrening i grupper.
 • Vedlikeholdstrening.
 • Kartlegging av behov for hjelpemidler.

Trening er ferskvare! 

Effekten av fysisk aktivitet forsvinner dersom man ikke fortsetter å være aktiv. Spesielt hjerte- og lungesyke har mye å vinne på å trene jevnlig. Fysioterapeuten har kompetanse til å gi disse pasientene et tilrettelagt og trygt mosjonstilbud.

Tverrfaglig samarbeid! 

Fysioterpeuten kan tilby opplæring av helsepersonell og andre samarbeidspartnere som for eksempel lærere og førskolelærere. Dette er av stor betydning for å tilrettelegge forholdene for hjerte- og lungesyke barn og voksne.

Stipend og kriterier for tildeling av stipend

Stipend

Du kan søkes om stipend to ganger i året (februar og september). Se vedlagt kriterier for tildeling av stipend og rapportering.

Last ned søknadskjema her!

Selve rapporten skal være på minimum 1 side og skal beskrive:

 • Faglig innhold og nivå.
 • Hva du hadde mest utbytte av og eventuelt hvorfor.
 • Enkelte høydepunkter/nyheter.
 • Kort om prosessen/arrangementet.
 • Det er ønskelig med bilder.
 • Eventuelt annet.

Kriterier for tildeling av stipend

Kriterier for tildeling av faggruppens stipend 1. Formål. Sikre at stipend gis til medlemmer som i størst grad oppfyller de kriterier styret har fastsatt, uavhengig av hvem som søker og hvem som sitter i styret. 2. Beskrivelse.  Søkere til stipendet må være medlemmer av faggruppen.  Det avsettes inntil 10.000 kroner hver år, fordelt på to stipend à inntil  4.500 kroner. Restbeløp på 1000 kroner benyttes til tildeling av beste innlegg i Tidsskriftet Hjerte- og lungefysioterapi. Beløpet som settes av, vil til enhver tid styres av faggruppens økonomiske situasjon.  

Årsmøte godkjenner budsjettert beløp, men styret står fritt i forhold til fordeling av midlene. Hvis det ikke gis ut stipend et år, overføres stipendet til neste år.  

Søknadene behandles av faggruppens styre to ganger i året, med søknadsfrist 1. februar og 1. september. 

Stipendmottaker leverer regnskap med kvitteringer etter avsluttet formål, og senest den 1.12 i tildelingsåret. I tillegg forplikter mottaker å sende en kort sammenfatning av formålets innhold, utbytte med mer. 

Styret forbeholder seg retten til å publisere rapportene i Tidsskrift for hjerte- og lungefysioterapi og på websiden.  

Søkere som sitter i styret vil ikke få tilgang på andre søknader og vil være inhabil i tildelingsprosessen. 3. Prioriteringer ved tildeling Faglig fokus:  Kurs, kongresser, seminar  Fagutvikling, pilotprosjekter, utgifter i forbindelse med hospitering.

Ved flere søknader til samme formål, kan et stipend deles på flere personer. Søkere som ikke har fått økonomisk støtte fra andre fond og/eller arbeidsgiver vil bli prioritert.

Søkere som er i et utdanningsløp (master- eller doktorgrad) og/eller nylig er tildelt stipend, blir ikke prioritert. Det vil ikke bli gitt stipend for å dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Krav til innhold i rapport fra stipendmottaker

 Rapporten sendes per e-post til styret hjerteoglunge@fysio.no sammen med et bilde av stipendmottaker.

Måleinstrumenter

6MWT barn/unge

Handlingsplan 2020-2022

NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi representerer fysioterapeuter som arbeider med hjerte- og lungefysioterapi i alle deler av helsesektoren.


Hovedmål:

 • Formidle og utvikle kunnskap om hjerte- og lungefysioterapi
 • Jobbe for at hjerte- og lungesyke i akutt og kronisk fase skal ha et godt fysioterapitilbud
 • Samarbeide med andre yrkesgrupper og organisasjoner innenfor samme interesseområde.


Utdanning/Fagutvikling/Forskning:

 • Jobbe aktivt mot utdanningsseksjonen i NFF med tanke på etter- og videreutdanning innen hjerte- og lungefysioterapi, for både voksne og barn.
 • Bidra til å kvalitetssikre og videreutvikle NFFs kurs innen vårt fagfelt.
 • Stimulere til å øke antall spesialister innen hjerte- og lungefysioterapi og fysioterapeuter med mastergradskompetanse.
 • Drive faglig oppdatering og informere om aktuelle kurs, kongresser via fagbladet Hjertesukket, informasjonsmailer til medlemmer og via websiden.
 • Oppmuntre medlemmene til å bruke faggruppens facebook-gruppe aktivt for å bygge nettverk, utveksle erfaringer og stille spørsmål.
 • Engasjere medlemmene til å bidra med tips om temaer og/eller selv skrive innlegg til Hjertesukket.
 • Arrangere fagseminar enten alene, sammen med Fysioterapikongressen eller andre nordiske faggrupper for hjerte- og lungefysioterapi.
 • Engasjement i tverrfaglig samarbeid innen hjerte- og lungerehabilitering ved f.eks. kongresser.
 • Stimulere til hospitering, prosjektarbeid, forskning og kurs/kongresser innen hjerte- og lungefysioterapi ved å dele ut årlige stipender.


Helsepolitikk og samfunnskontakt:

Profilere hjerte- og lungefysioterapi i samfunnet og politiske fora.

Organisasjon:

 • Det er ønskelig at medlemmene i styret skal representerer våre ulike fagområder med hjerte, lunge, intensiv, barn og voksne.
 • Tilstrebe et styre med representanter fra ulike deler av landet.
 • Holde en aktiv kontakt opp mot NFF.
 • Ha en aktiv holdning til å verve nye og engasjerte medlemmer.
Kurs

Faggruppen bidrar til utvikling av nye kurs samt sørger for at eksisterende kurs er oppdatert. 

Se våre kurs her!

Slik blir du spesialist i hjerte- og lungefysioterapi

Du kan bli spesialist i hjerte- og lungefysioterapi.

 • For å bli spesialist, må du ha en fysioterapifaglig eller helsefaglig masterutdanning. I tillegg trenger du to årsverk i minimum 50 prosent stilling i spesialistfeltet tatt etter at du har fått autorisasjon.
 • Du må også ha ett eller to årsverk i veiledet praksis innen spesialistfeltet. Veileder skal primært være spesialist innen samme område. Det er du selv som må dokumentere at du har nådd kompetansemålene for spesialiteten.
 • Du må gjennomføre nettkurs i veiledning, samt at du skal hospitere på et annet tjenestenivå enn der du jobber.
 • Det er forbundsstyret i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) som til syvende og sist godkjenner søknadene om spesialistgodkjenninger.
Oversikt over hjerte- og lungefysioterapeuter

Oversikten inneholder medlemmer med PhD, stipendiater, mastergrad, hovedfag eller spesialistgodkjenning. Kontakt web-ansvarlig dersom det er noen vi har glemt på listen.

PhD

Katrine Rolid

"Kort- og langtidseffekter av intervalltrening med høy intensitet hos hjertetransplanterte pasienter"

Universitetet i Oslo, 2021.

Anita Grongstad

"Sarcoidosis; fatigue and exercise"

Universitetet i Oslo, 2021.

Pernille Lunde

"Feasibility and effect of long-term follow-up using a smartphone application to promote adherence to helathy behaviour post-cardiac rehabiltation"

OsloMet,2020.

Hanne Hoaas

"Long-Term Integrated Telerehabilitation of COPD Patients. A Multi- Center Randomized Controlled Trial (iTrain)"

UiT Norges arktiske universitet, 2019.

Kari Peersen

"Hjerterehabilitering, fysisk aktivitet og risikofaktorkontroll etter koronare hendelser. Metodologiske og kliniske aspekter."

Universitetet i Oslo, 2019.

Tiina Maarit Andersen

"Laryngeal response patterns during mechanically assisted cough in Amyotrophis Lateral Sclerosis"

Universitetet i Bergen, 2018.

Bente Frisk 

"Exercise capacity and breathing pattern in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Predictors and longitudinal changes" 

Universitetet i Bergen, 2015.

Kari Nytrøen

"Effekt av intervalltrening etter hjertetransplantasjon"

Rikshospitalet /Universitet i Oslo, 2014.

Elisabeth Bø

"Supervised exercise therapy after percutaneous transluminal angioplasty for intermittent claudication - associations and effects on physical function and health-related quality of life"

Universitet i Oslo, 2014

Trine Moholdt 

”Aerobic exercise in coronary heart disease”

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU, 2010

Birgitta Blakstad Nilsson 

"Effects of group-based high-intensity aerobic interval training in patients with chronic heart failure. The Norwegian Ullevaal model" 

Faculty of Medicine, Universitet i Oslo, 2009

 

Stipendiater

Margrethe Müller

«Kondisjonstrening for klaffeopererte endokarditt pasienter» 

Helse Nord midler 

Heidi Bunæs Næss

Høyintensiv bassengtrening og revmatisme"

Stiftelsen Dam og Norsk Revmatikerforbund

Stian Hammer

"Å trene eller ikke trene.Virkninger av regelmessig fysisk trening ved Duchenne Muskeldystrofi"

Universitetet i Bergen/ Haukeland Universitetssjukehus/Ekstrastiftelsen og Foreningen for muskelsyke

Stacey Haukeland-Parker

"UriCO - Urinary incontinence and physical activity amongst women with COPD; a randomised controlled trial"

Universitet i Oslo / Sykehuset Østfold

Christina Wikstrøm Hilmarsen

"Forekomst av diastolisk dysfunksjon og effekter av konservativ livsstilsbehandling hos pasienter med sykelig overvekt - pilotstudie"

NTNU/LHL-klinikkene

 

MSc/Hovedfag

Mari Botner Nilsen "Evaluation of physical function in patients with COPD participating in a pulmonary rehabilitation program" 

Mastergrad i klinisk fysioterapi fra Høgskolen på Vestlandet 2020.

Arbeidssted: Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Elfrid Herre

"Effekt på fysisk kapaistet, kroppssamansetjing, og  helserelatert livskvalitet etter deltaking på hjerterehabilitering ved Haukeland Universitetssjukehus"

M.Sc Klinisk Fysioterapi Høgskolen på Vestlandet, 2020.

Arbeidssted: Haukeland Universitetssjukehus

Marianne Smith

"Målevariasjoner og korrelasjon observert ved evalueringsmetoder for respiratorisk funksjon hos pasienter med Amyotrofisk Lateral Sklerose"

Master i klinisk fysioterapi på Høgskulen på Vestlandet, 2018

Arbeidssted: Sørlandet Sykehus Kristiansand.

Ingunn Mjøs

"Marine peptider og restitusjon ettersykling med høy intensitet"

M.Sc Klinisk Fysioterapi Høgskolen på Vestlandet, 2018.

Arbeidssted: Haukeland Universitetssjukehus

Ruth Elise Dybvik Matlary

“Changes over time and predictors of tracheostomy-related outcomes at a specialist tertiary care hospital: a retrospective case note review"

MSc Advanced Cardiorespiratory Physiotherapy, University College London, 2018.

Arbeidssted: Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet.

Andreas Tønset

"High Intensity Interval Walking and Impact on Dyspnoea in patiensts with Chronic Obstructive Pulmonary Disease" 

Master i klinisk helsevitenskap, anvendt klinisk forskning, NTNU 2016.

Arbeidssted: Unicare Røros

Heidi A. Bunæs-Næss

"Intradialytisk trening hos kroniske hemodialysepasienter - en pilotstudie"

Master i helsefagvitenskap, Universitetet i Oslo, 2016.

Arbeidssted: Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

Morten Kolltveit

"Prestasjon hos ulike hostemaskiner ved innstillingar brukt på bran med nevromuskulær sjukdom"

Master i klinisk fysioterapi, fordypning i hjerte og lungefysioterapi, Høgskolen i Bergen 2016.

Arbeidssted: Helse Bergen

Ellen Christine Teigmo Johansen

"Klaffeopererte pasienters endring av fysisk form og livskvalitet etter hjerterehabilitering med bruk av Ullevålsmodellen"

Master i klinisk fysioterapi, Høyskolen i Bergen

Arbeidssted: Lovisenberg Diakonale Sykehus

Michelle Larsen

"Fysisk yteevne og fysisk aktivitet hos norske barn med Cystisk Fibrose"

Mastergrad ved Høyskolen i Oslo og Akershus.

Arbeidssted: Barnemedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus HF.

Charlotte Marie Schancke                                                       

"Intensivfysioterapi - et spenningsfelt i faget"

Master i klinisk fysioterapi, fordypning i hjerte- og lungefysioterapi, Høgskolen i Bergen.

Arbeidssted: Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet.

Marit Næsheim

"Inspiratorisk muskeltrening for pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom"

Master i klinisk fysioterapi, fordypning i hjerte- og lungefysioterapi, Høgskolen i Bergen.

Arbeidssted: Sykehuset Innlandet HF Divisjon Elverum-Hamar.

Marjon van Weele

"Vi er jo som alle andre, ikke sant? ... Bortsett fra når vi hoster"

Master i klinisk fysioterapi, fordypning i hjerte- og lungelidelser, Høgskolen i Bergen.

Arbeidssted: Barnefysioterapeut i Arendal kommune.

Stine Maren Riksfjord

"Effect of readmill walking and progressive strength training on aerobic capacity and ventilatory effieiency in people with multiple sclerosis: a randomised clinical trial"

Mastergrad i klinisk fysioterapi, fordypning hjerte- og lungefysioterapi, Høgskolen i Bergen.

Arbeidssted: Nasjonal Kompetansetjeneste, Trening som medisin ved St Olavs Hospital/NTNU.

Ingunn Marie Andersson

"Sammenligning av peak ekspiratorisk flow i ulike kroppsstillinger"

Master i klinisk fysioterapi, fordypning i hjerte og lungelidelser, Høgskolen i Bergen.

Arbeidssted: Stavanger Universitetssjukehus.

Cecilie Stenbakken

"Evaluering av Hjerteløftet - Kva skal til for å påverke og vedlikehalde levevaner?"

Master i Helse- og sosialfag - meistring og myndiggjering.

Arbeidsssted: LHL-klinikken Feiring.

Anne-Lene Rytir

"Pasientens perspektiv på mestring relatert til å leve med kronisk obstruktiv lungesykdom"

Master i Helse og empowerment, OsloMet, 2017

Hilde Settem

"Kolspasienters opplevelse av kontroll over egen sykdom"

Master i helse- og sosialfag, Meistring og myndiggering, Høgskolen i Volda, 2016

Petra Larsson

"An evaluation of the Short Physical Performance Battery following pulmonary rehabilitation in COPD".

Master i Klinisk Medicinsk Vetenskap, Karolinska Institutet i Stockholm, 2016

Arbeidssted: Lovisenberg sykehus

Kristin Brautaset

"Effekt av fysioterapitiltak for forebygging av lungekomplikasjoner hos pasienter operert i thorax og øvre abdomen. En Kunnskapsoppsummering".

Master i Helsefagvitenskap, Universitet i Oslo, 2015

Arbeidssted: Rikshospitalet OUS

Kristina Struksnæs Fjone

"Effekt av utvidet informasjon og veiledning i fysisk aktivitet på helserelatert livskvalitet og mestring hos pasienter operert med åpen hjertekirurgi - PostOpFysiostudien - et pilotprosjekt"

Master i klinisk fysioterapi, Høgskolen i Bergen, 2014

Arbeidssted: Rikshospitalet

Anne Kristine Brekka 

"Lanyngeal respons ved bruk av hostemaskin - Alderspåvirkning hos friske og sykdomspåvirkning i to caser med Amyotrofisk Lateral Sclerose"

Master i klinisk fysioterapi, Høgskolen i Bergen, 2014

Arbeidssted: Sørlandet sykehus

Kenneth Busch

"Gjennomførbarheten av gruppebasert høyintensiv intervalltrening for koronarpasienter i privat praksis: en kasusstudie".

Master i klinisk fysioterapi, Høgskolen i Bergen, 2014

Arbeidssted: Fokus klinikk

Pernille Lunde

"Bedring i fysisk form og helserelatert livskvalitet etter hjerterehabilitering med Ullevålsmodellen"

Klinisk master i fysioterapi i hjerte- og lungefysioterapi, Høgskolen i Bergen, 2014

Arbeidssted: Lovisenberg sykehus / Nimi

Kine Ulvestad

"Kvinners opplevelser av trening under og etter hjerterehabilitering" (publisert)

Klinisk master i fysioterapi i hjerte- og lungefysioterap, Høgskolen i Bergen, 2013

Arbeidssted : Nordfjord Sjukehus, Helse Førde

Stian Hammer

"Praktisk implementering av inhalasjon med hypertont saltvann som integrert del av lungefysioterapi for pasienter med cystisk fibrose"

Klinisk master i fysioterapi i hjerte- og lungefysioterap, Høgskolen i Bergen, 2013

Arbeidssted: Haukeland universitetssjukehus

Gro Sverdrup Kleppestø

"Så deilig når slimet er vekke. Erfaringer og kommunikasjon i lungefysioterapi for Personer med Multippel Sklerose"

Master i klinisk fysioterapi med fordypning i hjerte og lungefysioterapi. Høgskolen i Bergen 2013.

Arbeidssted: Stavanger kommune/privat praksis. 

Hanne Hoaas

"Endringer i submaksimal utholdenhet, ventilatoriske forhold og helserelatert livskvalitet etter 4 ukers lungerehabilitering ved LHL Helse A/S Skibotn Rehabilitering. En kvalitetssikringsstudie".

Klinisk master i fysioterapi i hjerte- og lungefysioterap, Høgskolen i Bergen, 2013

Arbeidssted: LHL Helse A/S Skibotn Rehabilitering/UiT

Ulla Pedersen 

"Lungesyk,men frisk nok for arbeid. Gir bedre utholdenhet mer aktivitet og mindre sykefraværhos pasienter med astma og kols". 

Master i Helsefagvitenskap, UiO, 2012

Arbeidssted: LHL-klinikkene Glittre

Sandra Gursli    

"Chest Physiotherapy in Cystic Fibrosis: Individual efficacy of cough technique versus Forced Expiration technique"

Master i Helsefagvitenskap, Universitet i Oslo, 2012

Arbeidssted: OUS Ullevål

Brit Hov        

"Airstacking with ambubag for chidren and adolescence with nevromuscular disease"

Klinisk master i fysioterapi i hjerte-og lungefysioterapi, Høgskolen i Bergen, 2012

Arbeidssted: OUS Ullevål

Tiina Andersen    

"Laryngeal Movements in healty subjects during mechanical insufflation - exufflation".

Klinisk master i fysioterapi i hjerte-og lungefysioterapi, Høgskolen i Bergen, 2012

Arbeidssted: Nasjonalt kompetansesenter for hjemmerespiratorbehandling , HUS

Marit Kristiansen

"Effekt av organisert trening på helserelatert livskvalitet hos koronarpasienter behandlet med perkutan koronar intervensjon"

Klinisk master i fysioterapi i hjerte-og lungefysioterapi, Høgskolen i Bergen, 2012.

Arbeidssted: Hjertelaget Stavanger

Terese Tveit Helland

"Frequency of breathing exercises after open abdominal surgery – a randomized controlled pilot study".

Klinisk master i fysioterapi i hjerte-og lungefysioterapi, Høgskolen i Bergen, 2012

Arbeidssted: Haugesund Sjukehus,Helse Fonna

Kari Kvisselien 

"Er ”High-pressure Positive Expiratory Pressure” mer effektivt enn ”mini- Positive Expiratory Pressure” i sekretdrenasje for pasienter med Kronisk Obstruktiv Lungesykdom?" 

Klinisk master i fysioterapi i hjerte-og lungefysioterapi, Høgskolen i Bergen 2012

Arbeidssted: Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer

Trude Støver  

"Kan opererte lungekreftpasienter ha effekt av inspirasjonsmuskeltrening i et rehabiliteringsforløp?"

Klinisk master i fysioterapi i hjerte-og lungefysioterapi, Høgskolen i Bergen, 2012

Arbeidssted: Ahus

Merete Salveson Engeseth

"Changes in visceral fat, submaximal work capacity, health-related quality of life, cognitive factors with influence on motivation for life style change and activity level after 5 weeks of phase 2a cardiac rehabilitation at Haukeland University Hospital. - A quality assurance study". 

Klinisk master i fysioterapi i hjerte-og lungefysioterapi, Høgskolen i Bergen, 2012

Arbeidssted: Barneklinikken OUS

Katrine Rolid

"Helserelatert livskvalitet etter hjertetransplantasjon"

Master i Helsefagvitenskap, Universitet i Oslo, 2011

Arbeidssted: Rikshospitalet

Anne Gro Trygsland 

"Kartlegging av fysisk aktivitet og prediktive faktorer for fysisk aktivitet etter hjerterehabilitering ved Krokeidesenteret"

Masterstudiet i fysioterapivitenskap, Universitet i Bergen, 2011                     

Arbeidssted: Krokeidesenteret Rehabilitering AS

Stacey Haukeland-Parker

"Indoor exercise vs. outdoor walking for patients with moderate to severe COPD".

MSc Advanced Cardiorespiratory Physiotherapy, University College London, 2011. 

Arbeidssted: Sykehuset Østfold / Sunnaas sykehus

Hanne Aandstad 

"Livsstilstudien. Kondosjon, fysisk aktivitetsvaner og helserelatert livskvalitet hos personer med økt risiko for hjerte- og karsykdom"

Master i Helsevitenskap, NTNU, 2011

Arbeidssted: Feiringklinikken

Siri M. Holm Solberg

"Physiological and psychological responses to treadmill and cycle ergometer exercise testing in men and women with COPD".  

MSc Faculty of Physical Education and Recreation, University of Alberta, Canada, 2010

Arbeidssted: LHL-klinikkene Glittre                  

Christina Wikstrøm Hilmarsen

"Quality of life in COPD - is it assessable?"

Master i Helsevitenskap, NTNU, 2009

Arbeidssted: LHL-klinikkene

Jorunn Louise Grong

"Cardiovascular adaptation to aerobic interval training prior to gastric bypass operation; a pilot study"

MSc i Helsevitenskap, NTNU, 2009

Arbeidssted: St. Olavs Hospital HF, Trondheim

Anita Grongstad 

"Leg Strengthening in COPD, Two Modalities”,

Master i Exercise Physiology/Sports Sciences, NTNU, 2009

Arbeidssted: LHL-klinikkene Glittre

Kari Nytrøen

"Hjertefrekvensrespons hos hjertetransplanterte pasienter"

Master i Helsefagvitenskap, Universitet i Oslo, 2009 

Arbeidssted: OUS Rikshospitalet

Elisabeth Bø

"Efficacy of lifestyle interventions in combating childhood obesity. A sytematic review"

MSc Physiotherapy, Queen Margaret University, Edinburgh, 2008

Arbeidssted: OUS

Jannikce Bruvik

"Hjertesvikt og trening. En randomisert klinisk kontrollert studie"

Hovedfag 2005  

Arbeidssted: Haukeland universitetssykehus, hjerteavdelingen, fysioterapiavdelingen

Kari Peersen 

”Endringer i fysisk yteevne hos pasienter med ischemisk hjertesykdom”

Hovedfag, 2004 

Arbeidssted: Sykehuset i Vestfold, Tønsberg, Hjerterehabilitering

Bente Frisk 

"Effect of pulmonary rehabilitation followed by long-term group training in patients with chronic obstructive pulmonary disease."

Hovedfag helsefag (cand. san.), studieretning fysioterapivitenskap, Seksjon for fysioterapivitenskap, Universitetet i Bergen, 2004

Arbeidssted: Haukeland universitetssykehus / Høgskolen i Bergen.

Eli Natvik

Master i fysioterapivitenskap ved UiB. 

Foreløpig tittel er " Erfaringar med ein endra kropp- i langtidsperspektiv etter kirurgisk behandling for sjukleg overvekt".

Førde Sentralsjukehus. 

 

Spesialister

Anne Kristine Brekka

Spesialist i hjerte- og lungefysioterapi fra 2016, Sørlandet sykehus

Anne Rørvik Standal

Spesialist i hjerte og lungefysioterapi fra 2016, Ålesund sykehus

Vibeke Løckra 

 Spesialist i hjerte-og lungefysioterapi fra 2016, St Olavs Hospital. 

Pernille Lunde

Spesialist i hjerte- og lungefysioterapi fra 2016, Lovisenberg sykehus/Nimi

Stian Hammer

Spesialist i hjerte og lungefysioterapi fra 2015, Haukeland universitetssykehus

Gro Sverdrup Kleppestøl

Spesialist i hjerte og lungefysioterapi fra 2014, Gro Sverdrup Kleppestøl fysioterapi

Tiina Andersen

Spesialist i hjerte- og lungefysioterapi fra 2013, Haukeland universitetssykehus

Brit Hov

Spesialist i hjerte og lungefysioterapi fra 2012, Oslo universitetssykehus

Spesialist i fysioterapi til barn og unge fra 2008

Ellen Aure Skogedal

Spesialist i hjerte-og lungefysioterapi fra 2011, Jobber nå (fra 30.08.12) i Aktiv Eiker som er en interkommunal frisklivssentral som server både Øvre og Nedre Eiker kommune.

Mona Lund Veie

Spesialist i hjerte-/lungefysioterapi fra 2010. Avd. for fysio- og ergoterapi, Sykehuset Levanger.

Bente Frisk

Spesialist i rehabilitering med fordypning i hjerte- lunge fysioterapi fra 2009, Haukeland universitetssjukehus.

Maret Toom

Spesialist i hjerte og lungefysioterapi fra 2009, Oslo universitetssykehus Ullevål

Kari Wilhelmsen

Spesialistgodkjenning fra 2008, Fysioteam AS, Hamar.

Ulla Pedersen

Spesialist i rehabilitering, fordypning hjerte og lunge fra 2007, LHL-klinikkene Glittre.

Marit Hjellestad

Spesialist i hjerte og lungefysioterapi fra 2007, Haukeland universitetssykehus

Elisabeth Skramstad Hveem

Spesialist i hjerte og lungefysioterapi fra 2004, Feiring

Else Kari Nordli Scheele

Spesialist i hjerte og lungefysioterapi fra 2004, Nimi

Joan M Cooke

Spesialist i hjerte og lunge fysioterapi fra 2003. SUS (Stavanger Universitetssjukehus)

Kari Kvisselien

Spesialist i hjerte-lungefysioterapi fra 2003, Sykehuset Innlandet, Lillehammer

Julie Drevdal

Spesialist i hjerte og lungefysioterapi fra 2002, Haukeland universitetssykehus

Trude Johansson

Spesialist i rehabilitering,retning hjerte-lunge fra 2001/2008, Granheim Lungesykehus

Kari Peersen 

Spesialist i rehabilitering med fordypning i hjerte-lungefysioterapi fra 2000. Sykehuset i Vestfold, Tønsberg, Hjerterehabilitering

Sandra Gursli 

Spesialist i hjerte - og lungefysioterapi fra 1999/2006, Norsk senter for cystisk fibrose, Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

Astrid Tarlebø Berg 

Spesialist i rehabilitering, med fordypning i hjerte- og lungefysioterapi fra 1999/2006, St. Olavs Hospital, Klinikk for kliniske servicefunksjoner, avdeling fysioterapi, Trondheim.

Ingunn M Ore Haugland

Spesialist i hjerte og lungefysioterapi fra 1999, Sørlandet sykehus HF, Kristiansand

Hilde Sofie Hamre

Spesialist i Rehabilitering med fordypning i hjerte og lungefysioterapi fra 1999/2006. Lovisenberg Diakonale sykehus, Høgskolen i Oslo, Bærum kommune

Anne Haugland

Spesialist i rehabilitering med fordypning i hjerte-og lungefysioterapi fra 1998, Hjertelaget Fysioterapi, Stavanger.

Marit Kristiansen

Spesialist i hjerte og lungefysioterapi fra 1997, Hjertelaget Fysioterapi, Stavanger

Kirsten Aa Storaker 

Spesialist i rehabilitering med fordypning i Hjerte- og lungefysioterapi fra 1997, Rikshospitalet

Prosjekter:

1994: Lunge- og hjerte/lungetransplantere pasienter. Hvordan kan man sikre kvaliteten i fysioterapi til denne pasientgruppen?

1995: Rehabilitering etter hjertetransplantasjon. Initiering av rehabiliteringsmodeller for å sikre behandlingsresultater på kort og lang sikt. ISBN 82-91198-05-5

Tidsskrift for hjerte- og lungefysioterapi

Tidsskriftet utgis av faggruppen. Det erstattet fra 2020 det tidligere medlemsbladet "Hjertesukket".

Nyttige lenker

Hjerterehabiliteringstilbud Helse Sør-Øst

Faglig informasjom om Intensiv

Faglig informasjon Lunge

Faglig informasjon Hjerte

Felleslinker

Fagforbund og -organisasjoner

Helsemyndigheter

Fagtidsskrifter

Utenlandske fysioterapeutorganisasjoner

Norske utdanningssteder

Helseinformasjon for pasienter

Andre lenker

Som medlem i en faggruppe bidrar du til utvikling av faget

Siste nytt

Siste-Nytt
Styret

Kontaktinformasjon

Mobil: 464 26 835│E-post: f.tonnaer.liseth@gmail.com

Mobil: 476 08 946│E-post: sara.petrine.solli.v@gmail.com

Mobil: 416 85 126│ E-post: sthmon@ous-hf.no

Mobil: 975 31 355│E-post: cecilie.straumann@gmail.com / cecstr@ous-hf.no

Mobil: 974 71 076⎢E-post: lina.krohg@gmail.com

Mobil: 975 42 592⎢E-post: marjonvweele@hotmail.com

Mobil: 992 69 987⎢E-post: gro_s_kleppesto@hotmail.com