Gerty Lund

F O R B U N D S L E D E R

Gerty Lund

Gerty Lund ble valgt til forbundsleder på Hovedlandsmøtet i 2019, og gjenvalgt i 2022 for tre nye år.

Mer om oss

Om forbundet

Norsk Fysioterapeutforbund er et profesjonsforbund som jobber for bedre inntekst og arbeidsvilkår samt faglig utvikling for alle fysioterapeuter. Vi har litt over 10 000 medlemmer, og er landets største profesjonsorganisasjon for fysioterapeuter, fysioterapistudenter og turnuskandidater. 

Vi organiserer alle fysioterapeuter; herunder dem som er ansatt i stat og/eller kommune, ledere, avtalefysioterapeuter, helprivate fysioterapeuter og spesialister.

Lover, vedtekter og håndbok

Norsk Fysioterapeutforbunds lover og vedtekter, sist endret av Landsmøtet 2023, og gjeldende fra 1. januar 2024.

Lover og vedtekter

NB: Det meste av innholdet i Håndbok 2020–22 (forside vist under) er utdatert. Nedlastingslenken er derfor fjernet. Håndbok 2023–25 er under utarbeidelse.

I tillegg til lover og vedtekter inneholder NFFs håndbok en rekke vedtatte retningslinjer og andre bestemmelser, for eksempel denne, om kontaktpersonrollen:

Kontaktperson for Norsk Fysioterapeutforbund – valg, ansvar og oppgaver

 

Norsk Fysioterapeutforbunds håndbok 2020–2022

 

Forbundsstyret

Forbundsstyret i Norsk Fysioterapeutforbund velges hvert tredje år.

For perioden 1. januar 202331. desember 2025 består styret av følgende:

Forbundsleder:
Gerty Lund

Representant for regionlederne:
Stig Fløisand

Leder av Næringspolitisk råd:
Patrick Jensen

Leder av Tariffpolitisk råd:
Elisabeth Harstad

Leder av Fag- og utdanningspolitisk råd:
Kine Tveten

Representant for Faggruppelederforum:
Kenneth Martinsen

Fritt styremedlem:
Kathrine Rømmen

Fritt styremedlem:
Mona Lønning Kjos

Varamedlemmer:
Markus Fjellheim-Fosseli
, vararepresentant for regionlederne
Kjerstin Fet Vindenes
, vararepresentant for faggruppelederne
Andreas Dybesland Rosenberger
, varamedlem for de to ordinære (frie) styremedlemmene

Les mer om Forbundsstyret og finn kontaktinformasjon

 

Fem regioner

NFFs Region Nord består av medlemmer fra fylkene Nordland, Troms og Finnmark. Regionen ble opprettet 1. juli 2014. Her finner du også landsmøtedelegatene fra NFF Region Nord og regional valgkomité.

Les mer

Region Midt består av fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. Vi mener at fysioterapeuter utgjør en forskjell i helsenorge. Derfor ønsker vi å jobbe for å synliggjøre fysioterapi, styrke lokale fagmiljø, og ivareta medlemmenes interesser.

Les mer

NFF Region Vest består av medlemmer fra fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Regionen trådte i funksjon 1. juli 2014. Få også med deg informasjon omkring styret, landsmøtedelegatene og regional valgkomite.

Les mer

Region Sør-Øst består av medlemmer i fylkene/regionene Agder, Vestfold og Telemark, Innlandet og Buskeruds del av Viken. Få med deg aktuell informasjon og nyheter fra styret i Region Sør-Øst.

Les mer

Region Osloområdet består av medlemmer fra fylkene Oslo og Akershus og Østfold-delen av Viken. Region Osloområdet trådte i funksjon 1. juli 2014. Her finner du også kontaktinformasjon til styret, samt oversikt over landsmøtedelegater og valgkomité. Protokoller fra styremøter legges også ut på denne siden.

Les mer

 

Landsmøtet

Landsmøtet avholdes årlig, og er Norsk Fysioterapeutforbunds øverste myndighet. Forbundsstyret forvalter forbundets interesser mellom landsmøtene og sørger for forsvarlig organisering av forbundet. Forbundsstyret ledes av forbundsleder.

Betegnelsen «landsmøte» omfatter både Hovedlandsmøtet, regulert i NFFs lover punkt 13.4.2, og øvrige årlige Landsmøter, regulert i punkt 13.4.3. Det er forskjell på hvilke saker som behandles på de årlige landsmøtene og hovedlandsmøtene. Hovedlandsmøtet behandler valg til verv, rammebudsjett, fastsettelse av kontingent, endringer av NFFs lover, verdigrunnlag og hovedmål. Samtidig kan det på de øvrige landsmøtene behandles saker som hører inn under Hovedlandsmøtet, ettersom forslag til endringer av NFFs lover kan behandles dersom det er til vesentlig ulempe for forbundet å avvente behandlingen. I tillegg skal disse landsmøtene behandle revidert budsjett og eventuelle suppleringsvalg.

Neste hovedlandsmøte avholdes i 2025. Landsmøtet 2023 gjennomføres som digitalt møte 28. november. Landsmøtet 2024 er også et digitalt møte, og avholdes 26. november. 

Spesialistordningen

NFF har ansvaret for i alt 14 spesialistordninger. Det er Forbundsstyret som i siste instans godkjenner nye spesialister i Norsk Fysioterapeutforbund.

Les mer

Faggrupper

I tillegg har vi i alt 13 faggrupper som representerer ulike sider av faget. Som medlem kan du melde deg inn i en eller flere faggrupper, avhengig av ditt interessefelt.

Les mer

Nyutdannede fysioterapeuter

Medlemmer som er fysioterapistudenter, turnusfysioterapeuter eller i sine første fem år etter autorisasjon, tilhører automatisk Nyutdannede fysioterapeuter (NUF).

Les om NUF her

Sekretariatet

NFFs sekretariat ledes av generalsekretær, og består av forbundsleder, generalsekretær og øvrige ansatte. Vi har følgende seksjoner:

 • Kommunikasjon
 • Fag- og helsepolitikk
 • Arbeidsliv
 • Administrasjon og økonomi

I tillegg er redaksjonen til Tidsskriftet Fysioterapeuten ansatt i sekretariatet. Tidsskriftet eies av Norsk Fysioterapeutforbund og følger Redaktørplakaten.

Tidsskriftet Fysioterapeuten

Tidsskriftet Fysioterapeuten utgis av Norsk Fysioterapeutforbund og redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Tidsskriftet er medlem av Fagpressen. Formålsparagraf: Fysioterapeuten skal gjennom en saklig og fri informasjons- og opinionsformidling bidra til at fysioterapifaget utvikler seg i samsvar med samfunnets og befolkningens behov. Tidsskriftet skal belyse fysioterapifaglige organisasjons-, utdannings- og helse- og sosialpolitiske forhold.

Gå til nettsidene til tidsskriftet

Forsikringskontoret

Medlemmer i Norsk Fysioterapeutforbund har fordelen av en rekke svært gunstige forsikringer til medlemspris. Alle disse får du oversikt over på nettsidene til NFFs forsikringskontor.

Har du spørsmål om forsikring, gir Forsikringskontoret deg nøytrale råd basert på inntekt, gjeld og livssituasjon. Forsikringskontoret bistår også ved skade.

Gå til nettsidene til Forsikringskontoret

Unio

Unio

Norsk Fysioterapeutforbund er medlem i hovedorganisasjonen Unio. Unio er et viktig redskap for medlemsorganisasjonene i arbeidet med lønns- og arbeidsforhold, og som aktør i samfunnspolitisk engasjement og påvirkning.

Helsepolitiske plattformer

Her finner du materiale som uttrykker Norsk Fysioterapeutforbunds fag- og helsepolitiske synspunkter: forbundets helsepolitiske plattformer m.m., dessuten et utvalg av høringsinnspill og uttalelser fra tidligere år, og et utvalg eldre nyheter av politisk art. Se "NFF mener" og "Aktuelt" for nyere artikler og dokumenter.

Helsepolitiske plattformer

 

Andre helsepolitiske publikasjoner


Pressemeldinger

Pressemeldinger fra Norsk Fysioterapeutforbund

Eldre høringsinnspill 
Nyere høringsinnspill: Gå til "NFF mener".

Innspill og uttalelser, med relaterte artikler (>):

Representantforslag om å sikre ungdom helserettigheter gjennom å utvide egenandelsfritaket
> Ja til egenandelsfritak for ungdom mellom 16 og 18 år

Innspill til regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse – voksne og eldre

Innspill til regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse – barn og unge

Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i psykomotorisk fysioterapi og manuellterapi

Innspill til Helsepersonellkommisjonen

Nasjonal helse- og samhandlingsplan

Langvarige og sammensatte smertetilstander

Innspill til Kvinnehelseutvalget
> Et nasjonalt løft for kvinnehelse må komme nå

Kvinner må få møte fysioterapeut etter fødsel

Endringer i helsepersonelloven – autorisasjon av naprapater, osteopater og paramedisinere

Pakkeforløp hjem for kreftpasienter

Tiltak for en forenklet og mer målrettet bedriftshelsetjenesteordning

Nasjonal faglig retningslinje for kols

Innspill høsten 2021 til ny regjeringsplattform

Regional behandlingslinje for re-/habilitering av ervervet hjerneskade hos barn og unge

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

ADHD – retningslinje og pakkeforløp

Nasjonale faglige råd for fysisk aktivitet og tid i ro

Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

Rapporter (NOU) fra Sysselsettingsutvalget

Endringer i helsepersonelloven § 48: autorisasjon av naprapater, osteopater, logopeder og paramedisinere
> Nei til autorisasjon av osteopater og naprapater

Endringer i helsepersonelloven – administrative ordninger

Representantforslag 222 L om å gi offentlig autorisasjon til naprapater, osteopater, paramedisinere og logopeder

Forskrift om tiltak for å ivareta tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr under covid-19

Stortingsmelding om fullføringsreformen

NOU om bærekraftige helsetjenester i hele landet

Tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet

Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

Representantforslag om å sikre likeverdige og gode rehabiliteringstjenester i hele landet

Innspill til statsbudsjettet for 2022

Godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven – samhandling mellom kommuner og helseforetak
> Avtale om 19 helsefelleskap inngått 23. oktober 2019

Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud

Forslag om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling, og kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

Innspill til partiprogrammene 2021-2025

Høring – forslag til endring i stønadsforskriften
> Nyhetssak om forslag til endring i stønadsforskriften

 Høring - sammenslåing av egenandelstak 1 og 2
> Forvirrende og dyrt med to egenandelstak

Lære hele livet – stortingsmelding

Innspill til pårørendestrategi

Innspill til samarbeidsstrategien for barn i lavinntektsfamilier

Endring i forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
> Frykter mer sykeliggjøring av barn og unge

Innspill til Demensplan 2025

Forslag til endring i folketrygdloven kapitler 5 og 22 og forslag til forskrift om direkte oppgjør m.m.

Innspill til nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023

Innspill til statsbudsjettet for 2021

Forslag til ny forskrift om miljø og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger

Politiske nyhetssaker
Nyhetssaker som ble publisert fra 1. januar 2020 til 9. november 2022. Nyere artikler: Gå til "Aktuelt".

Ja til egenandelsfritak for ungdom mellom 16 og 18 år
Norsk Fysioterapeutforbund støtter forslaget fra Rødt om å heve aldersgrensen for egenandelsfritak til 18 år. (7. november 2022)

Dette sa forbundslederen i høringen på Stortinget
Forbundsleder Gerty Lund deltok under høringen av statsbudsjettet i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget i dag. (18. oktober 2022)

Utfordrende tider – likevel noen lyspunkter i neste års budsjett
Regjeringen har lenge varslet innstramminger, så det kom ikke som en overraskelse at våre tjenester ikke er prioritert i dette budsjettet. Riktignok er det noen små lyspunkter, som satsing på barn og unges helse, sier forbundsleder Gerty Lund. (6. oktober 2022)

Fysisk aktivitet i skolen – åpent brev til statsråder
Alliansen for fysisk aktivitet i skolen har sendt et åpent brev til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og kunnskapsminister Tonje Brenna. (12. mai 2022)

Rehab-aktørnettverket møter Høyre
En delegasjon som representerer 23 aktører som foreslår en rehabiliteringsreform, blant dem Norsk Fysioterapeutforbund, møtte i dag stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe fra Høyre. (31. mars 2022)

Forbundsleder Gerty Lund krever reallønnsvekst 
Årets lønnsforhandlinger i sykehus, stat og kommune må sørge for at vi får en reallønnsvekst. Det krever forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund. (22. mars 2022)

Unios inntektspolitiske uttalelse 2022
I dag vedtok Unios styre Unios inntektspolitiske uttalelse for 2022. (15. mars 2022)

Et nasjonalt løft for kvinnehelse må komme nå
Nylig sendte Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) inn sitt innspill til Kvinnehelseutvalget. I innspillet tar NFF til orde for et nasjonalt løft for kvinnehelse, og ønsker derfor Kvinnehelseutvalgets arbeid velkommen. (8. mars 2022)

Kvinner må få møte fysioterapeut etter fødsel 
NFF uttrykker i dag støtte til forslag fra KrF om bedre barselomsorg. (1. mars 2022)

Rehabiliterings-nettverk møtte helseministeren
I dag møtte aktørnettverket som krever en rehabiliteringsreform, helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Forbundsleder Gerty Lund representerte NFF. (18. februar 2022)

Ny strategi for arbeid og helse fra fagmyndighetene 
Helsedirektoratets og Arbeids- og velferdsdirektoratets nye strategi for arbeid og helse er nå publisert. Samhandling, nytenkning og kunnskapsutvikling er viktige stikkord. (26. januar 2022)

Fortsatt kritisk til autorisasjon av osteopater og naprapater 
Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) sendte 12. januar 2022 inn sitt skriftlige høringsinnspill til Stortingets behandling av lovforslaget om å utvide autorisasjonsordningen til også å gjelde osteopater og naprapater. (20. januar 2022)

Innspill til statsbudsjettet 2023 
Norsk Fysioterapeutforbund har i dag sendt inn sine innspill til Helse- og omsorgsdepartementets budsjettforslag for 2023. (13. desember 2021)

Vil styrke kommunene og sykehusene
Mandag la regjeringen Støre frem sine endringer til forslaget til statsbudsjett for 2022 i et såkalt tilleggsnummer, gjerne omtalt som tilleggsproposisjon. Kommunene og sykehusene får økte bevilgninger. (9. november 2021)

I bresjen for næringsdrivendes rammevilkår 
I dag starter forhandlingene om rammeavtalen ASA 4313 med KS endelig opp, ett år på overtid, og NFF går igjen i bresjen for bedre og ryddigere forhold for næringsdrivende fysioterapeuter. (1. november 2021)

Hurdalsplattformen – ny regjeringsplattform 
– Det er vanlige folks tur, sa påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre og partileder Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet da de i dag la fram sin felles politiske plattform på Hurdal. (13. oktober 2021)

Statsbudsjettet for 2022
NFFs kommentarer til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022, med hovedvekt på budsjettproposisjonene fra Helse- og omsorgsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet. (12. oktober 2021)

Forenklet og mer målrettet BHT-ordning
Norsk Fysioterapeutforbund leverte i brev av 11. oktober 2021 sitt høringssvar på Arbeids- og sosialdepartementets forslag til en forenklet og mer målrettet bedriftshelsetjenesteordning. (12. oktober 2021)

Unios krav til det nye rødgrønne flertallet
Det er all grunn til å ønske det nye rødgrønne flertallet lykke til med å meisle ut en ny politikk for Norge. Det skriver Unio i presentasjonen av hovedsammenslutningens krav til regjeringen og stortingsflertallet. (30. september 2021)

Høring – Nasjonale faglige råd for fysisk aktivitet og tid i ro
Helsedirektoratet sendte utkast til Nasjonale faglige råd for fysisk aktivitet og tid i ro på høring i vår. NFF har bidratt inn i forarbeidet, og sendte 11. august inn ytterligere innspill til de nye faglige rådene. (17. august 2021)

Folkehelsepolitisk plattform
Folkehelse er et satsingsområde i NFF, og 17. juni vedtok Forbundsstyret forbundets folkehelsepolitiske standpunkt. (1. juli 2021)

Nei til autorisasjon av osteopater og naprapater
NFF leverte i dag sitt høringssvar angående autorisasjon av osteopater, naprapater, logopeder og paramedisinere. Først når vilkårene er oppfylt, konsekvenser er utredet og faglige vilkår er satt, bør autorisasjon vurderes. (31. mai 2021)

Merknader til representantforslag om autorisasjon
Merknadene til Stortingets helse- og omsorgskomité fra NFF gjelder Representantforslag 222 L (2020-2021) fra fire stortingsrepresentanter fra Frp om å gi offentlig autorisasjon til naprapater, osteopater, paramedisinere og logopeder. (21. mai 2021)

Felleserklæring om samarbeid mellom helseprofesjoner
Organisasjoner for fysioterapeuter og for psykiatere og andre grupper innen psykisk helsearbeid har fremmet en felleserklæring om betydningen av samarbeid for best mulig helsetjenester. (19. mai 2021)

Revidert nasjonalbudsjett og Kommuneproposisjonen 2022
Regjeringen la i dag fram revidert nasjonalbudsjett og Kommuneproposisjonen for 2022. Her fant vi både gode nyheter og noen mangler. (11. mai 2021)

Helsepolitisk barometer 2021
Ikke overraskende påvirker koronapandemien svarene i årets undersøkelse fra Kantar. Bekjempelse av arbeidsledighet og oppgaver i helsetjenesten er de oppgavene befolkningen nå synes er viktigst. (13. april 2021)

Stortingsflertallet lite bekymret for habiliterings- og rehabiliteringstilbudet
Denne uka stemte Stortinget over et representantforslag om å sikre likeverdige og gode habiliterings- og rehabiliteringstjenester i hele landet. Opposisjonen fikk ikke med seg regjeringspartiene og Frp på forslaget. (10. mars 2021)

Ny evalueringsrapport om habilitering og rehabilitering
På oppdrag fra Helsedirektoratet har KPMG utarbeidet en ny evalueringsrapport om opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering. Den peker på økt oppmerksomhet om feltet, men en rekke svakheter finnes fortsatt. (18. februar 2021)

Høringssvar til representantforslag om rehabiliteringstjenester
NFF har levert høringssvar til Stortingets helse- og omsorgskomité. I høringssvaret påpeker vi at det er nødvendig med økt oppmerksomhet og bevissthet rundt habiliterings- og rehabiliteringstjenestene. (21. januar 2021)

Innspill til statsbudsjettet 2022
Norsk Fysioterapeutforbund har nå sendt inn sine innspill til statsbudsjettet 2022 til Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Kunnskapsdepartementet. (14. desember 2020)

NFF møtte politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet
NFF fikk 11. desember legge frem flere viktige temaer og startet en konstruktiv dialog med statssekretæren, som lovet å se nærmere på saken. (11. desember 2020)

Glemmer regjeringen vår største folkehelseutfordring?
"Årets statsbudsjett er dårlig nytt for alle med muskel- og skjelettplager. Den største årsaken til sykefravær og uførhet er ikke tema i årets budsjett. At satsinger og tiltak uteblir helt, er uholdbart og truer samfunnets bærekraft." (2. november 2020)

Budsjetthøring i helse- og omsorgskomiteen
Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) deltok mandag 26. oktober i høring på Stortinget om helse- og omsorgsdelen av statsbudsjettet for 2021. (26. oktober 2020)

Fysisk aktivitet i komitéhøring
Norsk Fysioterapeutforbund og de andre organisasjonene i Alliansen for fysisk aktivitet i skolen deltok i dag i høring om statsbudsjettet 2021 i Stortingets utdannings- og forskningskomité. (19. oktober 2020)

Rehabilitering løftes fram i trontaledebatten
I trontaledebatten fremsatte Arbeiderpartiet forslag om at «Stortinget ber regjeringen snarest få på plass en nasjonal plan for rehabilitering av personer som har gjennomgått COVID-19, og har behov for opptrening». Forslaget ble enstemmig vedtatt. (9. oktober 2020)

 

Visjon og verdier

Norsk Fysioterapeutforbunds visjon

Sammen beveger vi samfunnet

Verdier for Norsk Fysioterapeutforbund

Kompetent
Vi bygger vår gjennomslagskraft, profesjonalitet og troverdighet gjennom å være en kompetent aktør. Beslutninger vi tar er basert på oppdatert kunnskap.

Samlende 
Vi er en organisasjon for alle fysioterapeuter og ivaretar medlemmenes engasjement i felles standpunkt basert på respekt for mangfold og ulike synspunkter. Vi er en profesjonell aktør som står samlet med en stemme utad, og hele NFF arbeider i henhold til de mål, strategier og vedtak som organisasjonen har fattet. NFF skal være den samlende organisasjonen for alle fysioterapeuter og fysioterapistudenter.

Samfunnsengasjert
Vi er samfunnsengasjert, og våre politiske standpunkter tar hensyn til både samfunnets behov og samfunnsutviklingen. Vi ivaretar engasjementet som finnes i organisasjonen for fysioterapiens rolle på ulike samfunnsområder.

Formål

Våre formål

 • Styrke fysioterapeuters posisjon og betydning i helsetjenesten nasjonalt og internasjonalt
 • Utvikle fysioterapifaget og profesjonsutøvelsen basert på samfunnsutviklingen og befolkningens behov
 • Fremme kvalitet og høy etisk standard i utdanning og utøvelse av fysioterapi samt i fysioterapirelatert forskning
 • Ivareta og styrke inntekts- og rammevilkår for selvstendig næringsdrivende medlemmer
 • Ivareta og styrke lønns- og arbeidsforhold for ansatte medlemmer

Norsk Fysioterapeutforbund er et partipolitisk uavhengig forbund.

Hovedmål

1. NFF skal ha en samlende kultur

Flere organisasjonsevalueringer har over tid vist at det er viktig for NFF at vi jobber med kulturen i organisasjonen, herunder hvem vil vi være. 
 
Forbundsstyret mener det er viktig at NFF løfter dugnadsinnsatsen og anerkjenner viktigheten av kompetansen og ressursene som følger av dugnadsånden og innsatsen.  I lys av at NFF er en medlemsfinansiert organisasjon som er grunnlagt på stor grad av frivillighet er det viktig å arbeide for en sterk frivillighetskultur i NFF.  

Delmål

 • Det etableres felles forståelse av å være tillitsvalgt i NFF
 • Antallet yrkesaktive medlemmer øker med 36 i perioden 2023-2025
 • Ulike interesser og fagfelt innen fysioterapi skal bli hørt og anerkjent. Det løses gjennom en organisasjonsstruktur som gir alle et talerør


2. NFF skal være en aktiv pådriver for en sterk offentlig og likeverdig helsetjeneste der fysioterapeuter har en sentral plass

Sosial ulikhet er den største enkeltfaktoren som påvirker befolkningens helse. NFF skal engasjere seg i organiseringen av helsetjenesten, for å styrke fysioterapi som fag og fysioterapeutenes profesjon.

Delmål

 • NFF skal synliggjøre forsking og kunnskap som dokumenterer betydningen av fysioterapi innen forebygging, behandling og rehabilitering
 • NFF skal synliggjøre hvordan fysioterapeuter kan bidra til en helsetjeneste som bedre møter samfunnets utfordringer
 • NFF skal bidra til å fremme strukturelle endringer som kan bidra til en mer aktiv befolkning og gjennom det en bedre folkehelse
 • NFF skal være en pådriver for utvikling av helsetjenesten for å sikre hensiktsmessig bruk av ressursene
 • NFF skal jobbe systematisk for å sikre god tjenesteorganisering der fysioterapeuter kan tilby riktig behandling til riktig tid og på riktig sted


3. NFF skal være en aktiv pådriver for offentlig godkjent spesialistordning som tilfredsstiller helsetjenestens og befolkningens behov

Endringer i sykdomsutvikling og den medisinske utviklingen stiller stadig større krav til fysioterapeuters spesialiserte kompetanse. Endringer i sykdomsutvikling og et økt ansvar i primærhelsetjenesten har gitt konsekvenser i form av økt behov for både generell og spesialisert kompetanse.

For tjenesten blir det avgjørende at tilgangen på rett kompetanse er tilstrekkelig, herunder fysioterapeutspesialister i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Overføringen av oppgaver til primærhelsetjenesten medfører mer selvstendige oppgaver for ulike yrkesgrupper i nært samarbeid med legene. Dette fordrer en kvalitetssikring av kompetanse til de ulike yrkesgruppene. En offentlig spesialistgodkjenning vil bidra til kvalitet i pasientbehandlingen, gjøre det enklere å rekruttere riktig kompetanse, og sikrer en uhildet myndighetsvurdering av kompetansen hos helsepersonell som har en særlig selvstendig yrkesrolle.

Delmål

 • Få offentlig godkjente spesialister innen utgangen av 2025


4. NFF skal sikre gode rammevilkår og god inntektsutvikling for næringsdrivende fysioterapeuter

Næringsdrivende fysioterapeuter kjemper i stadig større grad om tildeling av ressurser i helsetjenesten, og utsettes for økt konkurranse fra andre yrkesgrupper. Dette gjelder både medlemmer som er tilknyttet kommunal helsetjeneste ved avtale, avtalefysioterapeuter, og medlemmer som tilbyr tjenester til pasienter utenfor den kommunale helsetjenesten. NFF skal arbeide for at fysioterapeutkompetansen fortsatt skal ha en sentral plass – og verdsettes – i helsetjenesten.

NFFs politiske påvirkningsevne overfor politikere og myndigheter må styrkes, og er viktig for å sikre fornuftig inntektsutvikling og bedring av rammevilkår for næringsdrivende fysioterapeuter. NFF må jobbe for en sterk organiseringsgrad av næringsdrivende fysioterapeuter for å sikre et sterkt NFF som skal arbeide politisk for å bedre næringsdrivende fysioterapeuters nærings og- rammevilkår. Herunder tilby relevante tjenester og rådgiving for å sikre næringsdrivende fysioterapeuters inntekts- og arbeidsforhold.  

Delmål

 • NFF skal arbeide for god inntektsutvikling og gode rammevilkår for alle næringsdrivende fysioterapeuter, herunder at likt kompetansenivå skal gi lik uttelling
 • NFF skal arbeide for økt synliggjøring og verdsetting av næringsdrivende fysioterapeuter i helsetjenesten
 • NFF skal arbeide for at det blir lettere å drive egen virksomhet som næringsdrivende fysioterapeut
 • NFF skal tilby relevant kursvirksomhet, informasjon og veiledning vedrørende drift av egen virksomhet som fysioterapeuter, herunder kollegial og etisk drift næringsdrivende fysioterapeuter imellom
 • NFF skal fremme næringsdrivende fysioterapeuters krav i møter og forhandlinger med myndighetene for å sikre best mulig rammevilkår
 • Sikre kollektiv påvirkning på innretningen for kjøp av fysioterapi via helseforsikring
 • NFF skal arbeide for bedring av kontaktpersonordningen og samarbeidsutvalg med sikte på å oppnå gode rammevilkår for næringsdrivende fysioterapeuter
 • NFF skal arbeide for at vikarer sikres gode vilkår


5. NFF skal sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for ansatte fysioterapeuter

Fysioterapeuter som tar ansettelse i ulike deler av helsetjenesten og hos private helsetilbydere, kjemper i stadig større grad om tildeling av ressurser i helsetjenesten, og utsettes for økt konkurranse fra andre yrkesgrupper. NFF skal arbeide for at fysioterapeutkompetansen fortsatt skal ha en sentral plass i helsetjenesten og verdsettes.

Det er risiko for at ansatte fysioterapeuter blir nedprioritert, utsettes for uønsket oppgaveglidning og forverrede arbeidsvilkår i spesialisthelsetjenesten og i kommunal og privat helsetjeneste.

NFFs politiske påvirkning overfor politikere og myndigheter må styrkes, og er viktig for å sikre fornuftig inntektsutvikling og bedring av rammevilkår for ansatte fysioterapeuter.

NFF må jobbe for et sterkt organisert arbeidsliv med hovedavtaler, tariffavtaler og tillitsvalgte som sikrer ansatte fysioterapeuters rettigheter og en fornuftig lønnsutvikling. NFF skal tilby rådgiving til tillitsvalgte og ansatte fysioterapeuter for å sikre medlemmenes arbeidsforhold.  
 
Delmål
 • NFF skal arbeide for god inntektsutvikling og gode arbeidsvilkår for ansatte fysioterapeuter, herunder at kompetanse skal gi uttelling
 • NFF skal arbeide for økt synliggjøring og verdsetting av fysioterapeuter i helsetjenesten, og fremme fysioterapeuters interesser i møte med arbeidsgivere og myndigheter
 • NFF skal tilby relevant kursvirksomhet, informasjon og veiledning vedrørende ansettelsesforhold for fysioterapeuter
 • NFF skal støtte ansatte fysioterapeuter i møte med arbeidsgiverne

 

6. NFF skal jobbe for kvalitet, fagutvikling og etisk forsvarlig fagutøvelse

Høy kvalitet forutsetter god faglig kompetanse hos den enkelte utøver. Høy etisk standard i profesjonsutøvelsen er en forutsetning for en god fysioterapitjeneste. Det er viktig at NFF bidrar til å sette retning for fagets utvikling. Det er behov for at NFF er en tydelig faglig stemme.

Forskning som grunnlag for kunnskap og kompetanse er viktig for å oppnå god kvalitet i tjenesten. NFF har en viktig rolle som formidler/implementerer av kunnskap i praksis.

NFF skal være en kursleverandør som er en garantist for høy kvalitet. NFF må kunne tilby kurs som dekker hele fagets bredde og dybde for nyutdannede, erfarne og spesialister.

Delmål

 • NFF bidrar til å sette retning for fysioterapifaget nasjonalt og internasjonalt
 • NFF har et oppdatert, bredt og tilgjengelig etterutdanningstilbud som bygger på kunnskapsbasert praksis
 • NFF skal forvalte og utvikle spesialistordningen for fysioterapeutene
 • NFF skal ha dialog med utdanningsinstitusjonene som tilbyr videreutdanning i fysioterapi for å bidra til å synliggjøre kunnskapsbehov i tjenesten
 • NFF skal arbeide for en yrkesetisk bevissthet og praksis hos medlemmene
 • NFF skal arbeide systematisk for å innlemme FNs bærekraftsmål i etisk faglig forsvarlig praksis og kunnskapsutvikling

Aktsomhetsvurdering etter åpenhetsloven

Åpenhetsloven krever at Norsk Fysioterapeutforbund skal ha en redegjørelse for aktsomhetsvurdering. Redegjørelsen skal publiseres på Fysio.no. Forbundsstyret vedtok prosessen for arbeidet med aktsomhetsvurderingen 13. desember 2023.

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon. Loven pålegger Norsk Fysioterapeutforbund en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre en aktsomhetsvurdering som det skal redegjøres for i en rapport. Redegjørelsen skal offentliggjøres. Hensikten med å gjøre aktsomhetsvurderinger er å forutse, forebygge og/eller begrense den negative påvirkningen Norsk Fysioterapeutforbund som virksomhet har på mennesker, samfunn og miljø.

Om Norsk Fysioterapeutforbunds prosess for arbeidet med aktsomhetsvurderingen:

Les hele redegjørelsen her

For tillitsvalgte i kommune og stat

Som tillitsvalgt og medlem av Norsk Fysioterapeutforbund står du ikke alene

Er du tillitsvalgt å medlem av Norsk Fysioterapeutforbund? Da får du god støtte og hjelp til å utføre vervet. Her kan du lese mer om hvilke tilbud forbundet har for tillitsvalgte.

Hovedavtalene er grunnlaget for arbeidstakeres rett til medinnflytelse på arbeidsplassen. Norsk Fysioterapeutforbund er en av forhandlingspartene for hovedavtalene i KS (norsk kommuner), Oslo kommune, Staten og Spekter. I tillegg bistår vi alle tillitsvalgte med råd og veiledning. Også våre fem regionledere bistår tillitsvalgte som ønsker hjelp.

Dette får tillitsvalgte som er medlemmer i NFF

 • Grunnopplæring samme år som du velges. Opplæringen går over ni dager fordelt på tre samlinger. Du lærer blant annet om lov- og avtaleverket for det tariffområdet du tilhører. Du lærer om lokale forhandlinger og kursdeltakerne trener på å gjennomføre lønnsforhandlinger. Du får også tilbud om temakurs

 • Egne kurs om hvordan du forbereder lokale lønnsforhandlinger.

 • Tilgang til avtaler og lover som tillitsvalgte trenger

 • Tariffinfo sendes regelmessig til alle tillitsvalgte

 • Nye avtaler som fremforhandles sendes fortløpende

 • Du lærer hvordan du håndterer vanskelige situasjoner som personalkonflikter og nedbemanning

Sjekkliste for nye tillitsvalgte

For å komme raskt i gang med arbeidet som tillitsvalgt, er det en del tiltak som må gjennomføres etter valget/utpekingen. Disse tiltakene er en nødvendig forutsetning for en vellykket funksjon som tillitsvalgt:

Informasjon om valget

Til arbeidsgiver: Du må melde skriftlig til arbeidsgiver at du er valgt. Unnlatelse av dette vil kunne føre til at det den forrige tillitsvalgte fortsetter i sitt verv.

Til medlemmene: I store kommuner, helseforetak eller større virksomheter kan det være lurt også å gi alle medlemmene beskjed at du er den nye tillitsvalgte.

Til NFF: Du må gi beskjed til regionleder i din region, med kopi til tillitsvalgt@fysio.no.

Overføring av avtaler, dokument og erfaring fra avtroppende tillitsvalgt

Det er viktig at du får overført avtaler, protokoller, resultat fra forhandlinger osv. fra den avtroppende tillitsvalgt. Du må også sørge for å bli orientert om saker som er under behandling og eventuelle frister som løper. Det er viktig at ny tillitsvalgt og avtroppende tillitsvalgt i felleskap gjennomgår løpende saker, hvordan samarbeidet med arbeidsgiver og andre organisasjoner er organisert.

Møte med arbeidsgiver

Den nye tillitsvalgte bør også ganske snart introdusere seg selv overfor arbeidsgiver og de andre aktuelle tillitsvalgte. Personlige kontakter er livsnerven i tillitsvalgtarbeidet.

Reiseregning for tillitsvalgte | Reisebestillinger for organisasjonsledd

Her finner du opplysningene du trenger for å registrere alle utlegg, reiseregninger og krav om honorarer eller tapt arbeidsfortjeneste. NFFs ansatte og organisasjonsledd finner her også utfyllende informasjon om hvordan reiser og opphold knyttet til NFFs organisasjonssamlinger kan bestilles.


Norsk Fysioterapeutforbund dekker normalt reise tur/retur med billigste offentlige transportmiddel, inklusive utlegg til lokal transport. Ved bruk av egen bil refunderer forbundet et beløp tilsvarende billigste offentlige transportmiddel. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes etter de til enhver tid gjeldende satser. Dekning av trekk i lønn dokumenteres og sendes til lonn@fysio.no.

Alle utlegg, reiseregninger og krav om honorarer eller tapt arbeidsfortjeneste skal registreres i Visma.Net Expense. Krav om dekning sendes inn umiddelbart. Utbetaling skjer 15. og 30. i hver måned. Krav som mottas senere enn to måneder etter at kostnaden oppstod, vil normalt ikke bli behandlet.

Alle, både medlemmer og ikke-medlemmer, som skal ha penger refundert eller utbetalt tapt arbeidsfortjeneste eller honorarer, skal registrere kostnadskravet i Visma.Net Expense. Alle reiser og utlegg skal føres på riktig avdeling og prosjekt. Vedtatte styrehonorarer håndteres fra lønnsavdelingen, og skal ikke registreres.

Ny bruker i Visma Expense?
Send e-post til lonn@fysio.no med opplysninger beskrevet i denne filmen:

Spørsmål?
Send e-post til lonn@fysio.no.

* * *

Reisebestillinger for organisasjonsledd

- Bestilling av flyreiser, hotell og leiebil som foretas av organisasjonsledd via NFFs reisebyrå Bennett (tidligere HRG) og verktøyet “Neo online booking tool”:
Framgangsmåte for bestilling av reiser og annen viktig informasjon (oppdatert 12. juni 2023)

- Flyreiser, hotell, taxi og leiebil i forbindelse med organisasjonssamlinger i NFF
Ansatte og organisasjonsledd i Norsk Fysioterapeutforbund kan få rabatterte priser ved å benytte seg av Visma Innkjøpssamarbeid. Se hvordan du bestiller her:
Reiseavtaler for Norsk Fysioterapeutforbund (oppdatert 5. mars 2024)

* * *

REISEREGNINGER: LOGG INN I VISMA.NET EXPENSE MED BRUKERNAVN OG PASSORD

Visma.Net Expense  |  https://signin.visma.net/loginwebapp

Brukernavn: din registrerte e-postadresse

Passord:
Ved førstegangs pålogging må du opprette passord. Bruk "Glemt passord? / Forgot your password?" – og lag passordet.

Dersom du ikke får en lenke tilsendt på e-post, er du ikke registrert som bruker med denne e-postadressen.

Er du ikke registrert som bruker?
Send e-post til lonn@fysio.no med disse opplysningene: fullt navn, e-postadresse, adresse, personnummer, kontonummer, og hvilken rolle du har i NFF. Dersom du ikke ønsker å sende personnummer på e-post, skriver du dette i e-postmeldingen, og oppgir telefonnummer eller ringer inn for å ta dette over telefon.

Butikk

Alle kan bestille produkter fra Norsk Fysioterapeutforbund. For å få medlemspris må du oppgi at du er medlem av forbundet. Alle bestillinger effektueres så raskt som mulig. Merk imidlertid at i perioder med omfattende, prioritert medlemsservice kan din bestilling måtte vente i opptil åtte dager før den blir ekspedert.

Når du bestiller, husk å oppgi følgende:

- navn på produktet/-ene,
- eventuell modell og størrelse (trøyer), og
- antall av hvert produkt du bestiller

Les "Betaling og returrett" nedenfor før du bestiller. Send din bestilling på e-post til informasjon@fysio.no.

Betaling og returrett

Prisene er inkludert merverdiavgift. I tillegg kommer administrasjonsgebyr på 35 kroner og porto. Eksempel: Du er medlem og kjøper to arbeidstrøyer til medlemspris, til sammen 240 kroner. Inklusive administrasjonsgebyr og porto kommer fakturaen på ca. 330 kroner etter dagens portosatser. Fakturaen sendes i eget brev. På grunn av fortollingsbestemmelser er det ikke mulig å bestille varer fra NFFs butikk som skal fortolles til/fra utlandet. 

Bestilt og feilfri vare kan på egen kostnad returneres innen 14 dager. Varen kan ikke returneres som postoppkrav. Mer informasjon om det på Forbrukerrådets nettsider

Kontaktpunkt for NFFs nettbutikk er informasjon@fysio.no, telefon 22 93 30 50.

Om Norsk Fysioterapeutforbund

Jubileumshefte-1936-2016_fysio_product

Jubileumshefte 1936–2016

"Sterk – Stolt – Synlig. Norsk Fysioterapeutforbunds første 80 år. Historiske fakta 1936–2016." (68 sider)

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

Om-medlemskap-i-NFF_fysio_product

Velkomstbrosjyre

NFFs velkomstbrosjyre for nye medlemmer. NB: Maksimalt fem eksemplarer per bestilling.

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

 

Brosjyrer fra faggruppene

Brosjyrer for pasienter og andre brukere av fysioterapitjenester. Kan også lastes ned i PDF fra denne siden. NB: En bestilling av trykte brosjyrer kan ikke overstige 50 eksemplarer.

Fysioterapi-for-eldre_fysio_product

Fysioterapi for eldre

Revidert i 2012, sist oppdatert 2022. Utarbeidet av NFFs faggruppe fysioterapi for eldre.

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

Hjerte-og-lungefysioterapi_fysio_product

Hjerte- og lungefysioterapi

Sist revidert i 2022. Utarbeidet av NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi.

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

Fysioterapi-ved-kreft-og-lymfoedem_fysio_product

Fysioterapi ved kreft og lymfødem

Revidert i 2010, sist oppdatert i 2022. Utarbeidet av NFFs faggruppe for onkologi og lymfologi. 

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

Idrettsfysioterapi_fysio_product

Idrettsfysioterapi

Sist oppdatert i 2022. Utarbeidet av NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin.

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

Ridefysioterapi_fysio_product

Ridefysioterapi

Sist revidert (tekst) i 2022. Utarbeidet av NFFs faggruppe for ridefysioterapi.

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

Psykomotorisk-fysioterapi_fysio_product

Psykomotorisk fysioterapi

Ny utgave 2019, sist oppdatert i 2021. Utarbeidet av NFFs faggruppe for psykomotorisk fysioterapi.

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

Fysioterapi-for-kvinner_fysio_product

Fysioterapi for kvinner

Sist oppdatert i 2022. Utarbeidet av NFFs faggruppe for kvinnehelse.

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

Bekkenbunnen_fysio_product

Bekkenbunnen

Utgitt første gang 2014, sist oppdatert i 2023. Utarbeidet av NFFs faggruppe for kvinnehelse.

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

Bekkenleddsmerter_fysio_product

Bekkenleddsmerter

Utgitt i februar 2020. Utarbeidet av NFFs faggruppe for kvinnehelse.

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

Manuellterapi_fysio_product

Manuellterapi

Revidert i 2020, sist oppdatert i 2021. Utarbeidet av NFFs faggruppe for manuellterapi.

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

Fysioterapi-paa-arbeidsplassen_fysio_product

Fysioterapi på arbeidsplassen

Revidert i 2014, sist oppdatert i 2022. Utarbeidet av NFFs faggruppe for arbeids- og folkehelse.

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

Fysioterapeutens-rolle-i-folkehelsearbeid_fysio_product
Fysioterapi-for-barn-og-unge_fysio_product

 

Fysioterapi for barn og unge

Sist revidert i 2018, oppdatert i 2022. Utarbeidet av NFFs faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi.

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

Fysioterapi-for-nevrologi-ortopedi-og-revmatologi_fysio_product

Fysioterapi for nevrologi, ortopedi og revmatologi

Revidert i 2014, oppdatert i 2022. Utarbeidet av NFFs faggruppe for nevrologi, ortopedi og revmatologi (NOR).

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

Mensendieckfysioterapi_fysio_product

Mensendieckfysioterapi

Utgitt i 2008, revidert (tekst) i 2022. Utarbeidet av NFFs faggruppe for mensendieckfysioterapi.

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

Naalebehandling-i-fysioterapi_fysio_product

Nålebehandling i fysioterapi

Revidert i 2022. Utarbeidet av NFFs faggruppe for nålebehandling i fysioterapi.

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

 

Profilartikler

Hvit-arbeidstroeye-herremodell_fysio_product

Hvit arbeidstrøye, herremodell

Tennis-/piquettrøye med knappestolpe i halsen, rett snitt, og brodert NFF-logo.

Pris medlemmer: kr 120,-

Pris ikke-medlemmer: kr 120,-

Hvit-arbeidstroeye-damemodell_fysio_product

Hvit arbeidstrøye, damemodell

Tennis-/piquettrøye med V-hals uten knappestolpe, svakt innsvinget passform, og brodert NFF-logo.

Pris medlemmer: kr 120,-

Pris ikke-medlemmer: kr 120,-

Multihodeplagg-trepakning_fysio_product

Multihodeplagg, trepakning

Tre multihodeplagg av beste kvalitet, og i tre fargekombinasjoner: rød, blå og hvit bakgrunn.

Pris medlemmer: kr 65,-

Pris ikke-medlemmer: kr 65,-

 

Treningstrøyer

Treningstroeye-Fysioterapeuter-beveger-samfunnet-damemodell_fysio_product

Treningstrøye "Fysioterapeuter beveger samfunnet", damemodell

Tynn, behagelig treningstrøye i 100 % polyester.

Damemodellen er svakt innsvinget i livet, har god lengde, og er forholdsvis vid i halsen. Stoffet er fint, mykt, glatt og elastisk. Trøyene er små i størrelsene, så vi anbefaler at du bestiller én størrelse opp fra den du vanligvis bruker for denne typen trøyer. 

Vedlikehold: Følg vaskeanvisninger på plagget. Vaskemiddel for sportsklær anbefales. Vask eller skyll umiddelbart etter treningsbruk, uten bruk av tøymykner. Lufttørkes.

Se størrelsesguide.

Pris medlemmer: kr 140,-

Pris ikke-medlemmer: kr 140,-

Treningstroeye-Fysioterapeuter-beveger-samfunnet-herremodell_fysio_product

Treningstrøye "Fysioterapeuter beveger samfunnet", herremodell

Tynn, behagelig treningstrøye i 100 % polyester. 

Herremodellen er rett i livet, har god lengde, og er forholdsvis vid i halsen. Stoffet er fint, mykt, glatt og elastisk. Modellen er gjennomsnittlig i størrelsene, og vi anbefaler derfor å gå opp én størrelse for den som vil ha en løsere trøye. 

Vedlikehold: Følg vaskeanvisninger på plagget. Vaskemiddel for sportsklær anbefales. Vask eller skyll umiddelbart etter treningsbruk, uten bruk av tøymykner. Lufttørkes.

Se størrelsesguide.

Pris medlemmer: kr 140,-

Pris ikke-medlemmer: kr 140,-

Treningstroeye-Min-medisin-er-fysisk-aktivitet-damemodell_fysio_product

Treningstrøye "Min medisin er fysisk aktivitet", damemodell

Lett og slitesterk treningstrøye i CoolDry/polyester. 

Modellen er lett innsvinget i livet. Stoffet er noe elastisk, og størrelsene er beregnet for en forholdsvis tettsittende trøye. Vil du ha en noe løsere treningstrøye i damemodell, anbefaler vi at du bestiller én størrelse opp fra din vanlige størrelse. 

Vedlikehold: Vaskemiddel for sportsklær anbefales. Vask eller skyll umiddelbart etter treningsbruk, på maksimum 40 grader, og uten bruk av tøymykner. Lufttørkes.

Pris medlemmer: kr 120,-

Pris ikke-medlemmer: kr 120,-

 

Plakater

Fysioterapiplakaten_fysio_product

Fysioterapiplakaten

Hva er fysioterapi? Format: A4.

Trykt kortversjon av NFFs styrevedtatte definisjon/beskrivelse av fysioterapi og fysioterapeutens utøvelse av faget. Til oppslag i behandlingslokalene. Om du velger å skrive ut plakaten selv: Last ned plakaten i PDF.

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

Yrkesetiske-retningslinjer_fysio_product

Yrkesetiske retningslinjer

NFFs yrkesetiske plakat. Format: A4.

Kortversjon av NFFs yrkesetiske retningslinjer. Til oppslag i behandlingslokalene. Om du velger å skrive ut plakaten selv: Last ned plakaten i PDF.

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

Avtalte-timer-som-ikke-benyttes-maa-betales_fysio_product

Avtalte timer som ikke benyttes må betales

Informasjon til pasienter om betalingsregler. Format: A4.

En påminnelse til pasienter om å avbestille minst ett døgn før avtalt time hos fysioterapeuten. Til oppslag i behandlingslokalene. Om du velger å skrive ut plakaten selv: Last ned plakaten i PDF.

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

Instituttet-har-ikke-ansvar-for-verdisaker_fysio_product  

Instituttet har ikke ansvar for verdisaker

Informasjon til pasienter om verdisaker. Format: A4.

Påminning til pasienter om å ikke legge igjen penger og verdigjenstander i venterommet. Til oppslag i behandlingslokalene. Om du velger å skrive ut plakaten selv: Last ned plakaten i PDF.

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

 

Fagbok

Idrettsfysioterapeuten-breddeidrett-toppidrett-aktivitetsmedisin_fysio_product

 

Idrettsfysioterapeuten: breddeidrett - toppidrett - aktivitetsmedisin

NB: Denne boka er nå bare tilgjengelig i bokhandel eller fra forlaget (se lenke til forlagets nettbutikk nedenfor).

Boka belyser en rekke situasjoner og utfordringer innen fagfeltet idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin.

Mer enn 40 av Norges fremste fagpersoner på feltet har bidratt til denne boka, som er redigert av Ingrid Eitzen, Siri Marte Hollekim-Strand og Harald Markussen, og utgitt på Cappelen Damm Akademisk.

Les utfyllende omtale på nettsidene til forlaget
 
Anmeldelse i tidsskriftet Fysioterapeuten:

«Akademisk. Klinisk. Oppdatert. Perfeksjonert. Grensesprengende. Offensivt. Fantastisk. Bravo! 08.06.2020

Idrettsfysioterapeuten er et mesterverk. Ikke bare er det en historisk bok, men den leverer oppdatert kunnskap av ypperste verdensklasse. Den har i tillegg en helt perfekt timing for å fremme idrettsfysioterapeuters kunnskap, og etterlater seg kun et eneste spørsmål: Når kan vi forvente andre utgave?

Svein Kristiansen, Fysioterapeuten»

 

Information in English

Contact information

Norsk Fysioterapeutforbund
(Norwegian Physiotherapist Association)
P. O. Box 147 Sentrum
NO-0102 OSLO, NORWAY

Phone: +47 22 93 30 50
nff@fysio.no
www.fysio.no

This page includes answers to the following FAQs:

 • How can I obtain an authorization permitting me to practice physical therapy in Norway?
 • How do I obtain membership of the Norwegian Physiotherapist Association?
 • I would like to work as a physiotherapist in Norway. How do I proceed?

The Association
The Norwegian Physiotherapist Association (NPA) has more than 10,000 members. It organizes physiotherapists certified by the competent Norwegian public authority as well as physical therapy students. Members comprise both private practitioners and physiotherapists in an employment relationship. The main task of the NPA is working to improve members' salaries and working conditions as well as stimulating professional development and quality. The association has five regional branches.

NPA is member of World Physiotherapy, the sole international voice for physiotherapy:

The NPA arranges on average more than 40 continuing education courses annually and has a formal process of specialization for physiotherapists. In addition, the NPA has a program for systemized CPD. After logging into the NPA website, members can record their learning activities, including formal education, workshops, conferences and workplace-based learning activities.

The association publishes the Norwegian Journal of Physiotherapy (Fysioterapeuten), which has 7 issues a year.

NPA membership
Membership of the Norwegian Physiotherapist Association may be granted to any physiotherapist certified by the Norwegian Directorate of Health (see below). Membership may also be granted to any student of physical therapy enrolled at an educational institution in Norway or abroad which is recognized by the Norwegian authorities. See NPA membership application form. (The form is in Norwegian only. However, assistance in completing it may be given provided the above membership requirements are met).

Physical therapy in Norway
In Norway, physical therapy is protected by law. Norwegian citizens are entitled to get treatment from a physiotherapist if they need it. Both title and functions are legally defined. The physiotherapist is legally responsible for his or her own professional actions.

Where do Norwegian physiotherapists work?

Physiotherapists are found in all parts of the healthcare sector and in working life in general.

Private practice
There are two types of private practice for physiotherapists in Norway: with or without an agreement with the local council. Physiotherapists working under an agreement with the local council receive an annual contribution. The local social security office also reimburses them. These physiotherapists take fees that are set by the "Price agreement". Another category consists of private practitioners working without an agreement with the local council, who neither receive any contributions from the council nor are reimbursed by the local social security office. They compensate for this by charging their patients higher fees.

Public sector
Many NPA members work in hospitals in different areas, while others are employed by psychiatric institutions or rehabilitation centres. A large number are in the employment of local councils, working in health centres, nursing homes, schools, and the patient's homes. Physiotherapists also work in the fields of education, research and administration.

Physical therapy education in Norway

To become certified as a physiotherapist in Norway, a bachelor's degree in physical therapy (three years) followed by mandatory practice (one year) is required.

There are five centres for educating physiotherapists in Norway:

 • Oslo Metropolitan University, Oslo

https://www.oslomet.no/en/

 • Norwegian University of Science and Technology, Trondheim

https://www.ntnu.edu/

 • Western Norway University of Applied Sciences, Bergen

https://hvl.no/en/

 • University of Tromsø – The Arctic University of Norway (UiT)

https://en.uit.no/

 • Oslo Nye Høyskole

https://oslonyehoyskole.no/english

Where to take a master's degree or obtain post-degree credit points in physical therapy in Norway:

Working in Norway

Foreign nationals wishing to practice as physiotherapists in Norway must comply with Norwegian rules and regulations relating to immigration and work, recognition of foreign education and certification of health personnel. See related web resources in English:

Immigration and work: Norwegian Directorate of Immigration (UDI)
Recognition of foreign education: Norwegian Agency for Quality Assurance in Education (NOKUT)
Certification of health personnel: Norwegian Health Directorate

* * *

FAQs

How can I obtain an authorization permitting me to practice physical therapy in Norway?

See procedural, documentation and contact information:

How do I obtain membership of the Norwegian Physiotherapist Association?

Membership of the Norwegian Physiotherapist Association may be granted to any physiotherapist certified by the Norwegian Registration Authority for Health Personnel. Membership may also be granted to any student of physical therapy enrolled at an educational institution in Norway or abroad which is approved by the Norwegian authorities. See NPA membership application form. (The form is in Norwegian only. However, assistance in completing it may be given provided the above membership requirements are met).

I would like to work as a physiotherapist in Norway. How do I proceed?

Foreign nationals wishing to practice as physiotherapists in Norway must comply with Norwegian rules and regulations relating to immigration and work, approval of foreign education and certification of health personnel. See related web resources in English:

Immigration and work: Norwegian Directorate of Immigration (UDI) 
Approval of foreign education: Norwegian Agency for Quality Assurance in Education (NOKUT) 
Certification of health personnel: Norwegian Health Directorate

 

Vårt samfunnsoppdrag

 • Vi styrker fysioterapeuters posisjon og betydning i helsetjenesten nasjonalt og internasjonalt
 • Vi utvikler fysioterapifaget og profesjonsutøvelsen basert på samfunnsutviklingen og befolkningens behov
 • Vi fremmer kvalitet og høy etisk standard i utdanning og utøvelse av fysioterapi samt i fysioterapirelatert forskning
 • Vi ivaretar og styrker inntekts- og rammevilkår for selvstendig næringsdrivende medlemmer
 • Vi ivaretar og styrker lønns- og arbeidsforhold for ansatte medlemmer

Internasjonalt samarbeid

Norsk Fysioterapeutforbund er medlem av World Physiotherapy, en sammenslutning av i alt 122 nasjonale fysioterapeutorganisasjoner.

- World Physiotherapy representerer mer enn 670 000 fysioterapeuter på verdensbasis. NFF var med å danne organisasjonen i 1951.
- World Physiotherapy samarbeider med FN-organet WHO og andre internasjonale organisasjoner om forebyggende helsearbeid og rehabilitering.
- World Physiotherapy har fem regioner. NFF er med i European Region.
- World Physiotherapy har en rekke faglige/interessepolitiske undergrupper der NFF deltar i arbeidet, for eksempel "Mental health" (IOPTMH), "Older people" (IPTOP), "Manual/Musculoskeletal physiotherapy" (IFOMPT), "Sports" (ISFPT) og "Private practice" (IPPTA).

Nordisk samarbeid - Ledelsen i de nordiske fysioterapeutforbundene møtes hvert år og drøfter fagpolitiske, faglige og utdanningspolitiske spørsmål.

 

Fem regioner

Region Nord

NFFs Region Nord består av medlemmer fra fylkene Nordland, Troms og Finnmark. Regionen ble opprettet 1. juli 2014. Her finner du også landsmøtedelegatene fra NFF Region Nord og regional valgkomité.

Les mer

Region Midt

Region Midt består av fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. Vi mener at fysioterapeuter utgjør en forskjell i helsenorge. Derfor ønsker vi å jobbe for å synliggjøre fysioterapi, styrke lokale fagmiljø, og ivareta medlemmenes interesser.

Les mer

Region Vest

NFF Region Vest består av medlemmer fra fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Regionen trådte i funksjon 1. juli 2014. Få også med deg informasjon omkring styret, landsmøtedelegatene og regional valgkomite

Les mer

Region Sør-Øst

Region Sør-Øst består av medlemmer i fylkene/regionene Agder, Vestfold og Telemark, Innlandet og Buskeruds del av Viken. Få med deg aktuell informasjon og nyheter fra styret i Region Sør-Øst.

Les mer

Region Osloområdet

NFF region Osloområdet er til for alle medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund i Oslo, Akershus og Østfold. Region Osloområdet trådte i funksjon 1. juli 2014. Her finner du informasjon om styret, landsmøtedelegater og valgkomité. Årsmøtepapirer og protokoller fra styremøter legges også ut på denne siden.

Les mer

FAGGRUPPER

Norsk Fysioterapeutforbund har 13 faggrupper. Hensikten med faggruppene er å gi allmennheten tilbud om spesialkompetanse innen forskjellige områder. Faggruppene viser bredden i fysioterapi, og er faglige premissgivere for de 14 spesialitetene som inngår i NFFs spesialistordning.

Se alle faggrupper

SPESIALISTORDNINGEN

Norsk Fysioterapeutforbund utdanner spesialister i fysioterapi. Du kan velge mellom 14 ulike spesialiteter, alle tilpasset behovet i offentlig helsetjeneste.

 

Se alle spesialitetene