Se hovedsiden Spesialistordning for generell informasjon om NFFs spesialistordning, med følgende andre undersider:

Bli spesialist MNFF
Ønsker du å bli spesialistveileder?
Spesialitetene i NFF
Søknad om takst for spesialistkompetanse (A2k)

Eldre menn trenes av fysio

Fornyet spesialistgodkjenning

Spesialister MNFF må fornye sin spesialitet hvert syvende år for å beholde sin spesialisttittel. Innkommende søknader behandles av fagseksjonen i NFF. Når søknaden godkjennes, får søkeren godkjent sin spesialisttittel syv år frem i tid, fra 1. januar eller 1. juli.

Søknadsfristen er to måneder før spesialistgodkjenningen din utløper, 1. november eller 1. mai. Dersom du ikke overholder søknadsfristen, mister du din spesialisttittel og må eventuelt søke om å bli spesialist på ny iht. dagens krav. Ved sykefravær eller foreldrepermisjon er det mulig å søke utsatt frist. Ved behov for informasjon om dette kan du ta kontakt med sekretariatet i NFF (spesialist@fysio.no).

Innenfor syvårsperioden må de tre kriteriene beskrevet nedenfor være oppfylt.

Deltakelse i NFFs kollegaveiledning

NFFs kollegaveiledningsgrupper er åpne for alle fysioterapeuter, men obligatorisk for spesialister som skal fornye sin spesialisttittel.

Veiledningen gjennomføres i grupper på 5-7 deltakere, innebærer 17 timer tilstedeværelse og ledes av NFFs kvalifiserte veiledere.

Klikk her for å lese mer om kollegaveiledning. 

200 timer fra minimum tre ulike læringsaktiviteter

Læringsaktivitetene må være relevante for ditt spesialistområde. 

Eksempler på ulike læringsaktiviteter: kollegaveiledning, kurs, fagveiledning, internundervisning, fagdager/temadag, konferanser/kongress, seminarer, hospitering, videreutdannelse, artikkelskriving og workshop.

 Det er ikke et krav at kursene er forhåndsgodkjent av NFF.

Minimum to årsverk praksis innenfor det aktuelle spesialistområdet

Et årsverk er en betegnelse for det arbeidet som utføres i løpet av et år av en arbeidstaker i full stilling. Det vil utgjøre omtrent 1700 arbeidstimer for de med 37,5 timers arbeidsuke og fem uker ferie.

For å få godkjent praksis må du jobbe minimum 50 prosent per år innenfor spesialistområdet. Det vil si at det vil ta deg fire år å få to årsverk praksis dersom du har en 50 prosent stilling.

Det skal utstedes en attest fra nærmeste overordnede hvor arbeidsperiode, stillingsprosent og andel innenfor spesialistfeltet skal beskrives. I tillegg skal innholdet i arbeidshverdagen beskrives av en nær kollega eller samarbeidspartner.

Hvordan søker jeg om å fornye spesialiteten min?

Krav til søknaden

Søknaden skal inneholde:

  • Søknadsskjema - fornyet spesialistgodkjenning
  • Praksisdokumentasjon
  • Dokumentasjon/deltakerbevis for oppgitte læringsaktiviteter (tilstrekkelig med kopier)

Husk alltid å innhente nødvendige underskrifter. Dersom NFF finner mangler i søknaden, vil du bli kontaktet og bedt om å ettersende dokumentasjon. Dersom du har endret navn siden du ble spesialist må det medsendes en navneendringsattest.

Hvor sendes søknaden?

Søknaden sendes samlet til spesialist@fysio.no

Originalt spesialistdiplom må sendes i posten.

Postadresse:
Norsk Fysioterapeutforbund

Postboks 147 Sentrum

0102 Oslo

Søknadsfrist

Søknadsfristen for fornyet godkjenning er to måneder før spesialistgodkjenningen din utløper, altså 1. mai eller 1. november. Du som søker står selv ansvarlig for å fremskaffe og sende inn nødvendig dokumentasjon.

Administrasjonsgebyr

Det vil forekomme et administrasjonsgebyr på kr 720.

Søknadsskjema Ankeutvalget

Dersom seksjon for fag- og helsepolitikk avslår din søknad om fornyet spesialistgodkjenning, kan du sende en anke til ankeutvalget. 

Ankeutvalget skal ta utgangspunkt i dokumentasjonen seksjon for fag- og helsepolitikk hadde tilgjengelig når de vurderte søknaden. 

Fristen for å anke er fire uker etter medlemmet mottok avslag på sin søknad. 

Anken sendes til:

Ankeutvalget v/Norsk Fysioterapeutforbund

Postboks 147 Sentrum

0102 Oslo