Velkommen til faggruppen for onkologi og lymfologi

Antall kreftpasienter og antallet som overlever øker. De som overlever må ofte leve med senvirkninger av både sykdommen og behandlinger. Fysioterapi for kreftpasienter har stor betydning for livskvaliteten til den enkelte. Fysioterapeuter som ønsker å jobbe med kreftpasienter både i rehabiliteringsfase og i palliativ fase, vil ha stor nytte av å være medlem i faggruppen.

Vi fremmer også medlemmenes arbeidsforhold og økonomiske interesser.

Om fagfeltet

Målet med fysioterapi er blant annet å vedlikeholde og bedre funksjonsevnen og å kompensere for funksjonssvikt. Det er derfor viktig at opptreningen tilpasses den enkelte og at det gis relevant informasjon og veiledning. 

Onkologi og lymfologi

Onkologisk fysioterapi (onkologi = læren om kreft) innbefatter forebygging og behandling av forskjellige plager og tilstander i alle faser av kreftsykdommen.
Dette krever kunnskap innen ulike områder av fysioterapifaget i tillegg til erfaring med kreftpasienter og kunnskap om kreft og kreftbehandling. For krav til spesialistkompetanse, se her.

Viktige stikkord i behandlingen

Informasjon og veiledning. Psykisk støtte. Fysisk aktivitet. Forebygging og lindring av plager som sykdommen og behandlingen kan forårsake. Det kan dreie seg om generelt nedsatt fysisk form, uttalt tretthet (fatigue), nedsatt bevegelighet, smerter, perifer polynevropati, anspenthet, pusteproblemer eller lymfødem.

Fysioterapeutisk oppfølging ved langtkommen kreft er også en viktig del av fagfeltet. Her vil spesielt lindring av smerter og plager stå i fokus ved siden av andre fysioterapitiltak.

Sentralt i all behandling er å sette realistiske mål i samarbeid med pasienten og eventuelt pårørende.

Mål kan være: Økt livskvalitet, økt fysisk aktivitetsnivå, stimulering til egen innsats, samt mestring og selvstendighet i hverdagen, eventuelt gjennom tilpasning av hjelpemidler.

For fysioterapeuten vil samarbeid med andre yrkesgrupper være relevant og nødvendig for å kunne gi et best mulig tilbud.

Rehabilitering/trening

Behandlingen som kreftpasienter gjennomgår er ofte langvarig og kan være tøff, - både fysisk og psykisk. De som har gjennomgått større kirurgiske inngrep som medfører funksjonssvikt eller andre følgetilstander, trenger ofte spesifikk opptrening og tiltak. Mange føler seg usikre med tanke på forholdsregler, dosering av treningsmengde, smerter og annet som kan oppstå underveis. Andre kan være svært nedkjørt etter langvarig kreftbehandling og har behov for hjelp og støtte med gradvis opptrening over et lengre tidsrom.

Målet med fysioterapi

Målet med fysioterapi er bl.a. å vedlikeholde og bedre funksjonsevnen og å kompensere for funksjonssvikt. Det er derfor viktig at opptreningen tilpasses den enkelte og at det gis relevant informasjon og veiledning.Mange greier seg godt uten hjelp og finner etter hvert tilbake til normalt funksjons- og aktivitetsnivå. En rekke studier viser at livskvaliteten til mennesker som har gjennomgått kreftbehandling kan forbedres betydelig gjennom systematisk opptrening. Dette gjelder både for dem som er kurert og for dem med langtkommet kreftsykdom.

Lymfødem

Etter kreftbehandling hvor lymfeknuter og lymfeårer er fjernet eller skadet (for eksempel etter strålebehandling), kan noen utvikle plager med hevelse. Dette kalles lymfødem. Hyppigst forekommer lymfødem i et ben eller en arm, men også andre kroppsdeler kan være berørt, avhengig av hvilke lymfeknuter/lymfeårer som er behandlet/ fjernet. De fleste som har gjennomgått kreftbehandling vil imidlertid aldri få lymfødem.

Lymfødem kan også skyldes medfødte defekter i lymfeårene. Denne type lymfødem kan være arvelig og symptomene kan manifesteres ved fødsel/tidlig barneår, eller i forbindelse med puberteten eller ved andre hormonelle endringer.

Lymfødem oppstår når lymfesystemets transportkapasitet er lavere enn kravet. Opphopning av væske og protein i vevet forårsaker hevelsen. Symptomer på begynnende lymfødem kan være følelse av ubehag, prikking, tyngdefølelse, smerte eller hevelse.

Ved utvikling av lymfødem er det viktig å iverksette tiltak så snart som mulig. Komplett fysikalsk lymfødembehandling består av hudpleie, manuell lymfedrenasje,kompresjonsbehandling (bandasjering/ strømpetilpasning), samt øvelser.

Manuell lymfedrenasje utføres av spesialutdannede fysioterapeuter og må ikke forveksles med for eksempel klassisk massasje. Målet med komplett fysikalsk lymfødembehandling er blant annet å stimulere sammentrekningene i lymfeårene. Dette forbedrer lymfesirkulasjonen i de gjenværende lymfebanene. På denne måten kan hevelsen og plagene reduseres.

Ved lymfødem er det viktig å bruke kompresjon for å stimulere og opprettholde tilbakestrømning av lymfevæske. Fysioterapeuten kan hjelpe med å bandasjere eller å få tilpasset en elastisk strømpe.

Tilpassede øvelser og fysisk aktivitet vil bidra til å øke sirkulasjonen og drenasjen i området. Fysioterapeuten kan gi informasjon og veiledning om forholdsregler.

Om faggruppen

Faggruppen for onkologi og lymfologi startet  som en interessegruppe for lymfødembehandling. Da det ble mulig å bli spesialist i onkologisk fysioterapi, ble fagfeltet onkologi innlemmet og vi fikk status som faggruppe.

Medlemmene er virksomme på institutter, i kommunale helsetjenester og på sykehus, hospits og rehabiliteringsinstitusjoner.

Faggruppen skal være en organisasjon for NFF-medlemmer med interesse for onkologisk fysioterapi og lymfødembehandling. Fysioterapi innenfor den palliative omsorg er å betrakte som en selvfølgelig del av den onkologiske fysioterapi og nevnes derfor ikke separat.

 

Hovedmålene

Hovedmålene for faggruppen er som følger:

  1. Faget: Faggruppen skal arbeide for å utvikle og opprettholde en høy faglig standard i utdanning og utøvelsen av onkologisk fysioterapi og lymfødembehandling.
  2. Pasienter: Faggruppen skal arbeide for at kreft- og lymfødempasienter i Norge har et tilgjengelig og faglig forsvarlig fysioterapitilbud .
  3. Medlemmer: Faggruppen skal arbeide for å fremme medlemmenes arbeidsforhold og økonomiske interesser.

Fagseminar

Hvert år, vanligvis i mars, organiseres et fagseminar i tilknytning til årsmøtet. Medlemmer i faggruppen får rabatt på deltakeravgiften tilsvarende som, eller høyere enn, kontingenten.

 

Nyheter fra Faggruppen

Faggruppen har en egen Facebook side hvor nyheter publiseres og medlemmene han stille spørsmål eller dele erfaringer på generelt basis. Det sendes også ut nyhetsbrev fra faggruppeleder cirka 2 ganger per år.

Protokoll styremøter FOL Kurs og fagdager

Faggruppen bidrar til å utvikle relevante og attraktive kurs innen vårt fagfelt:

Se Norsk Fysioterapeutforbunds kurskalender

Andre faglige arrangementer:

KreftREHAB-konferansen, 15.–16. april 2024, Trondheim (arrangør: Nasjonalt nettverk for kreftrehabilitering)

Fagdag lymfologi 31. mai 2024, Oslo (arrangør: Medi)

Fagdag onkologisk fysioterapi, 11. juni 2024, Bergen (arrangør: Haukeland universitetssjukehus, Fysioterapiavdelinga)

Kongressen KREFT–2024, 10.–12. juni 2024, Oslo/Fornebu (arrangør: Faglig Forum)

Nyttige lenker Slik finner du en fysioterapeut innen faget

Et økende antall fysioterapeuter har erfaring og god kunnskap om behandling av kreftpasienter. Disse finnes i kommunehelsetjenesten, på private institutter, på hospice og sykehus. Enkelte kommuner har også tilbud om fysioterapitiltak i hjemmet.

Norsk Fysioterapeutforbund er ansvarlig for godkjenning av spesialister i onkologisk fysioterapi. Omfattende praksis og videreutdanning ligger til grunn for spesialistgodkjenningen.

Det finnes dessuten opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner som spesialiserer seg på pasienter med kreft.

Montebello-Senteret ved Lillehammer er et kompetansesenter for kreftpasienter og pårørende. Kursene er lagt opp med en blanding av gruppesamtaler og forelesninger, samt noe organisert og frivillig fysisk trening. På de fleste kursene vil det være anledning til å ha med en ledsager.

Folketrygden dekker mesteparten av kostnadene ved denne type kurs.

Fysioterapi til kreftpasienter

Brosjyre: Fysioterapi til kreftpasienter

Brosjyre: Fysioterapi ved kreft og lymfødem

Begge dokumenta er under revidering og vi i faggruppestyret vil legge ut reviderte utgåver så raskt vi har kome i hamn med arbeidet. 

Fagkomité for videreutdanning

Følgende personer utgjør fagkomitéen for videreutdanning til faggruppa:

Maja Dille Thorkildsen (leder)

E-post: maja.thorkildsen@gmail.com 

 

Kristin Ruder

E-post: ruder@online.no 

 

Aline Voetelink Flølo

E-post: aline@flolo.no 

 

Oddrun Nedregård

E-post: odd-nedr@online.no 

 

Cathrine Schimmer Hoff

E-post: cathrine@soreidefysioterapi.no 

 

Linda Moen Heia

E-post: linda.moen@ntebb.no 

 

Guro Stene

E-post:

 

Hjørdis Sørensen Øfsteng

E-post: hjordis.sorensen@ntnu.no 

Informasjon om årsmøtet

Årsmøte og årsmøteseminar 2024 har vi i styret bestemt skal være i Oslo 08.-09.mars. Det vil komme mer informasjon om dette. Vi ser fram til å se og møte deg. Det vil også være mulig å melde seg på digitalt. Påmeldingsfrist er 10.januar. Sett av datoene og meld deg på! 

Valgkomité FOL

Valgkomitéens medlemmer 2023 er:

Line Straume

E-post: fysio.linestraume@gmail.com 

Katharina Karl

E-post: katharina.m.a.karl@arcor.de 

Marte Walmsness Bay

E-post: marte.walmsness@gmail.com 

Som medlem i en faggruppe bidrar du til utvikling av faget

Styret

Kontaktinformasjon

fol@fysio.no | 90741297

cathrine@soreidefysioterapi.no | 468 74 670

ragnhild.aarseth@gmail.com | 971 66 260

sigridmichaelsen@hotmail.com | 48202088

hjordis.sorensen@ntnu.no | 45254901

|