Velkommen til faggruppen for manuellterapi

Manuellterapi som fagfelt innen fysioterapien i Norge ble utviklet gjennom faggruppen, som er den eldste faggruppen i Norsk Fysioterapeutforbund. Vi samler manuellterapeuter, manuellterapistudenter og andre fysioterapeuter med interesse for muskel- og skjelettlidelser. Faggruppen er eneste norske medlem av IFOMPT, undergruppen for manuellterapi / muskelskjelett fysioterapi i World Physiotherapy.

Om faggruppen

Manuellterapi som fagfelt innen fysioterapien i Norge ble startet og utviklet av faggruppen og faggruppen/NFF har forvaltet videreutdanning, godkjenning og kompetansekrav for manuellterapien siden 1957. Faggruppen er det naturlige samlingsstedet for manuellterapeuter og manuellterapistudenter, samt andre fysioterapeuter med interesse for og kompetanse innen muskel og skjelettlidelser innen NFF

Faggruppen promoterer manuellterapeuters kompetanse og rolle i det norske helsevesenet, og jobber for at manuellterapeuters rettigheter blir mer kjent innen helsetjenestene og i befolkningen, og at det håndheves til pasientenes beste. Vi jobber også for manuellterapeutenes inntekts- og takstutvikling og at kompensasjon for rettighetsansvar sikres.

Vi stimulerer til videreutvikling av fysioterapitjenester og formidling av oppdatert kunnskapo innen muskel- og skjelettfeltet. Vi ivaretar medlemmenes faglige og fagpolitiske interesser og vi er aktive og synlige i den helsepolitiske debatten om muskel- og skjeletthelse. Faggruppen er en solid leverandør av egne faglige kurs og etterutdanningstilbud innen manuellterapi / muskel- og skjelett.

I tillegg jobber vi kontinuerlig med monitorering av den norske manuellterapi-utdanningen ved Universitetet i Bergen slik at studieplanen oppfyller IFOMPT's utdanningsstandard. En forutsetning for å være fullverdig medlem i IFOMPT er at man har en utdanning som ivaretar utdanningsstandarden

Alt dette gjør vi med tyngden til NFF og ved å sørge for gode relasjoner og nært samarbeid med NFF sentralt og de andre faggruppene og leddene i NFF, samt øke kompetansen til tillitsvalgte og ressurspersoner i faggruppen

I tillegg til styret har faggruppen en egen gruppe med kursledere som utvikler og holder NFFs grunnkurs i utredning og behandling av muskel- og skjelettlidelser for fysioterapeuter. Vi har et eget kurs- og fagutvalg som arrangerer faggruppens egne seminarer, kurs og webinarer, og vi har en egen gruppe for IFOMPT som forvalter kontakten med det internasjonale nettverket og oppgaver knyttet til vårt medlemskap.

Her finner du oss på sosiale media: Facebook - Instagram - Twitter

Manuellterapi og manuellterapeuters rettigheter

Manuellterapi er en klinisk videreutdanning på masternivå for fysioterapeuter innen muskel- og skjelettlidelser. Manuellterapeuter har omfattende klinisk kompetanse til å utrede, diagnostisere, behandle, følge opp og forebygge sykdom hos den enkelte pasient. Ekvivalenten til manuellterapi i en rekke land er musculoskeletal physiotherapy. Fysioterapeuter som har godkjent utdanning i manuellterapi eller tilsvarende har blitt kalt manuellterapeuter. Fra 1.januar 2023 ble det innført egen autorisasjon for manuellterapteuter. 

Manuellterapeuter har som eneste gruppe blant fysioterapeuter rettigheter som er på linje med legenes for muskel- og skjelettplager. Det vil si at manuellterapeuter kan:
-    sykemelde pasienter (inntil 12 uker)*
-    henvise pasienter til spesialisthelsetjenesten**
-    rekvirere radiologisk undersøkelse (som røntgen og MR)***

Med bakgrunn i disse rettighetene er manuellterapeuter primærkontakter for pasienter med muskel- og skjelettlidelser. Rollen som primærkontakt for muskel- og skjelettlidelser krever avansert klinisk vurderings-, beslutnings- og handlingskompetanse og kunne etablere trygge relasjoner og god samhandling med pasienter, pårørende og samarbeidspartnere. Dette sikres gjennom utdanningen som har en gjennomgående praksisnærhet. Gjennom utdanningen sikres omfattende praksis i primærhelsetjenesten ved etablerte klinikker under veiledning av universitetsgodkjente veiledere. Under studiet skal man ha minimum 1500 autentiske pasientkonsultasjoner og praksisen legger til rette for at studentene får kontinuerlig veiledning og erfaring med ulike deler av helsetjenesten hvor manuellterapeuter kan ha sitt virke. 

Dette vil si at manuellterapeuter gjennom sin kompetanse og rolle har et utvidet ansvar for pasienter i alle aldre med muskel- og skjelettrelaterte utfordringer og sykdommer. Utdanningen bygger videre på kunnskapsbasert fysioterapi og gir avansert klinisk kompetanse for akutte, kortvarige og langvarige muskel- og skjelettilstander. Manuellterapeuter har også inngående kompetanse på komorbiditet og sammensatte tilstander i relasjon til muskel- og skjelettplager.

Manuellterapeuter har også behandlings- og rehabiliteringskompetanse på avansert nivå og analyserer, velger og tilpasser tiltak og forløp basert på forskningskunnskap, prognose, pasientens behov, risiko, bivirkninger og kost-nytte, herunder avansert kunnskap om fysikalske behandlingsformer, samt om farmakologiske og kirurgiske alternativer relatert til fmuskel- og skjelettlidelser.

De fleste manuellterapeuter jobber i kommunale driftsavtaler på klinikker, men mange jobber også i spesialisthelsetjenesten, privat praksis, ved utdanningsinstitusjoner og i toppidretten.


* Forskrift om unntak fra vilkåret om legeerklæring når kiropraktorer og manuellterapeuter dokumenterer arbeidsuførheten med erklæring
** Forskrift om godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (poliklinikkforskriften)
*** Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter

Utdanning (Norge og utland)

Utdanning i Norge

I Norge er det én utdanning i manuellterapi, Klinisk masterstudium for fysioterapeuter i manuellterapi, ved Universitetet i Bergen. Masterstudiet er et fulltidsstudie med oppstart annenhvert år. Neste opptak blir høsten 2024 med oppstart januar 2025.

Masterutdanningen er organisert med 2-ukers samlinger i Bergen og du får tildelt praksisplass der du under veiledning skal ha minimum 1500 pasientkonsultasjoner gjennom utdannigen. I praksisen vil du som student kunne heve manuellterapeutenes A8-takster. 

Utdanningen i manuellterapi spesialiserer fysioterapeuter i å undersøke og behandle pasienter med lidelser i muskel- og skjelettapparatet. 

Manuellterapistudiet er tilrettelagt for fysioterapeuter som allerede har klinisk erfaring bak seg og som vil heve sin formelle og reelle kompetanse gjennom å videreutvikle sine teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter, og lære seg å anvende vitskapelig basert kunnskap som grunnlag for fagutøvingen. 

Se presentasjon av manuellterapiutdanningen ved UiB her: https://www.uib.no/studier/MAMD-MANT#presentasjon 

Her finner du studieplanen i Klinisk masterstudium for fysioterapeuter i manuellterapi: https://www.uib.no/studier/MAMD-MANT/plan 

Faggruppens kontaktperson for utdanning i Norge

Har du spørsmål om utdanningen? Hør med vår kontaktperson:
Tore Eland - E-post: tore@olsvikfysioterapi.no | 970 44 387 Mobil: 970 44 387 


Utdanning i utlandet

Utenlandske utdanninger innen manuellterapi / musculoskeletal physiotherapy / manual therapy må godkjennes av Helsedirektoratet. I denne godkjenningen ligger den en likhetsvurdering som tilsier at utdanningen må gi tilsvarende læringsutbytte som manuellterapiutdanningen ved UiB. Vær obs på at utdanningene ikke forhåndsgodkjennes, men i etterkant. 

Australia og England har hatt flere utdanningssteder med tradisjon for godkjenning i Norge og har vært stedene som flest norske har studert manuellterapi ved i utlandet. Flere andre utdanninger har tidligere blitt godkjent men det anbefales at man undersøker dette og sammenligner læringsutbytter før man søker studieplass.

Etter endt utdanning i utlandet må du ha 1 år i veiledet praksis hos en manuellterapeut, fortrinnsvis godkjent som veileder av UiB. Denne praksisplassen må man skaffe seg selv. Studieprogrammet ved UiB har oversikt over godkjente veiledere. Du må også ta avsluttende praktisk prøve ved UiB

I tillegg må du ta obligatoriske kurs:

Når alle kvalifikasjoner er i boks kan du søke autorisasjon som manuellterapeut. Se Helsedirektoratets sider for manuellterapeuter: https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/autorisasjon-og-lisens?path=16-1-naprapat-eueos-manuellterapeut-norge 

Faggruppens kontaktperson for utdanning i utlandet

Har du spørsmål om utdanningen? Hør med vår kontaktperson:

 • Studier i England: Siv Høgvoll - E-post: siv@lierklinikken.no | Mobil: 977 89 251
 • Studier i Australia (og andre land): Per Olav Moberg Peersen -  E-post: perolav@peersen.no | Mobil: 908 76 064
Spesialist i manuellterapi

Gjennom Norsk Fysioterapeutforbunds spesialistordning kan du bli spesialist i manuellterapi MNFF. Kandidater som ønsker å bli spesialist må bortsett fra å være fysioterapeut og medlem av NFF gjennom 5 kriterier:

 • Fagspesifikk master. Det vil si manuellterapiutdanning ved UiB eller tilsvarende master i manual / musculoskeletal physiotherapy fra utlandet som er IFOMPT-godkjent.
 • 2 årsverk innenfor spesialistfeltet.
 • Ett års veiledet praksis med oppnåelse av kompetansemål for manuellterapi. For manuellterapi gjelder forløp A: minimum 30 timer veiledning fordelt utover ett år.
 • 2 uker hospitering på et annet tjenestenivå enn hvor du jobber til daglig.
 • Godkjent deltagelse på "Nettkurs i veiledning".

Masterutdanning i manuellterapi eller tilsvarende fra utlandet er også et ypperlig grunnlag for å bli spesialist i allmennfysioterapi.

Du finner utfyllende informasjon om spesialistordninger her: https://fysio.no/spesialistordning
Vi anbefaler alle kommende spesialister å studere "Veiledningshefte for kommende spesialister" som en inngang til spesialistforløpet. Her finner du utfyllende informasjon om spesialistforløpet og alt det innebærer (kompetansekrav, utførelse, søknadsprosess, mm.). Bruk gjerne veiledningsheftet som et oppslagsverk dersom du har spørsmål. Spesialistordningens regelverk finner du her.IFOMPT - internasjonalt fagfellesskap

IFOMPT er en internasjonal organisasjon og en faggruppe under Verdens Fysioterapeutorganisasjon (WCPT/World Physiotherapy). IFOMPT står for ""International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists" og dannes av faggrupper av manuellterapeuter / musculoskeletal physiotherapists som er godkjent i sin nasjonale fysioterapiorganisasjon som må være medlem av WCPT. Bare Norsk Fysioterapeutforbund er og kan være norsk medlem i WCPT, og bare faggruppen for manuellterapi er og kan være norsk medlem i IFOMPT.

Faggruppen for manuellterapi har vært fullværdig medlemsorganisasjon i IFOMPT siden den 1982. Freddy Kaltenborn var sentral og blant dem som tok initiativet til opprettelsen av IFOMPT i 1974. Norge har også hatt representant i presidentskapet i IFOMPT. Jan Erik Endresen var president i IFOMPT 1996-2000 og er æresmedlem av Faggruppen for manuellterapi.


IFOMPT's visjon: "Worldwide promotion of excellence and unity in clinical and academic standards for manual/musculoskeletal physiotherapists."
IFOMPT's mål:

 • Promote and maintain the high standards of specialist education and clinical practice in manual/musculoskeletal physiotherapists.
 • Promote and facilitate evidence based practice and research amongst its members.
 • Communicate widely the purpose and level of the specialisation of manual/musculoskeletal physiotherapists amongst physiotherapists, other healthcare disciplines and the general public.
 • Work towards international unity/conformity of educational standards of practice amongst manual/musculoskeletal physiotherapists.
 • Communicate and collaborate effectively with individuals within the organisation and with other organisations.

Hva innebærer medlemskapet?

..

 

IFOMPT logo

 

Bli medlem i faggruppen

Faggruppen for manuellterapi er det naturlige samlingsstedet for manuellterapeuter, manuellterapistudenter og andre fysioterapeuter med interesse for muskel- og skjelett. Vi har har fast gratis medlemskap for manuellterapistudenter og pensjonister. 

Dette får du som medlem

Medlemsrabatter hos norges fremste leverandør av videreutdanningskurs for fysioterapeuter - se Norsk Fysioterapeutforbunds innholdsrike kurskalender.

Ikke glem alle de andre gode medlemstilbudene i Norsk Fysioterapeutforbund!

Som medlem i faggruppen får du i tillegg følgende medlemsfordeler:

                                                          Lysbilde1
 • Abonnement med egen nettilgang til tidsskriftet Musculoskeletal Science and Practice
 • Automatisk medlemskap i IFOMPT (dersom du er manuellterapeut eller har annen godkjent IFOMPT-utdanning)
 • Rabatter på våre kurs og webinarer. NB: Alle manuellterapistudenter som er medlem i faggruppen får alle webinarer gratis.
 • Tilgang til lukket medlemsforum på Facebook.
 • Mulighet til å engasjere deg i og påvirke viktige saker som gjelder manuellterapi og muskel- og skjeletthelse, samt politiske saker som vedrører manuellterapeuter.
 • Mulighet til å engasjere deg i flere spennende verv/oppgaver som; styreverv, verv i IFOMPT Norge, medlem av kurs- og fagkommitèen og å være kursleder for våre NFF-kurs i manuellterapi.

Kontingenter 2023:

 • Ordinært medlem* som har driftstilskuddsavtale: 1500 kroner
 • Ordinært medlem* som er offentlig ansatt eller uten driftstilskuddsavtale: 1000 kroner.
 • Interessemedlemmer: 500 kroner.
 • Manuellterapistudenter** og pensjonister***: Gratis.

*Ordinært medlemskap er for de med autorisasjon som manuellterapeut eller de med tidligere godkjent A8-kompetanse eller godkjent A8-kompetanse til og med utgangen av 2023 og eventuell behandlingstid på autorisasjonssøknad.
**Som student regnes studenter ved klinisk masterstudium for fysioterapeuter i manuellterapi ved Universitetet i Bergen og studenter i tilsvarende utdanningsløp i utdanning eller er i turnus/veiledet praksis i Norge.
***Pensjonister som har godkjent A8-kompetanse eller tidligere godkjent A8-kompetanse.
Interessemedlemmer har talerett på årsmøter i faggruppen, men ikke forslags- eller stemmerett.
Medlemmer som er i svangerskapspermisjon, langvarig sykdom eller lignende kan søke spesielt om nedsatt kontingent. Styret vil behandle disse søknadene individuelt.

Meld deg inn i faggruppen her

 

Kurs

NFF kurs i manuellterapi /muskel- og skjelett

Faggruppen for manuellterapi har utviklet en kursserie for fysioterapeuter i undersøkelse og behandling av muskel- og skjelettlidelser. Kursserien inneholder 4 grunnkurs over 3+2 dager og holdes av våre eminente manuellterapeuter i vår kursledergruppe:

 • Grunnkurs i undersøkelse og behandling av cervical
 • Grunnkurs i undersøkelse og behandling av lumbal
 • Grunnkurs i undersøkelse og behandling av overekstremiteter
 • Grunnkurs i undersøkelse og behandling av underekstremiteter

Se våre grunnkurs i NFF's kurskalender


Faggruppen -  egne kurs

Faggruppens har også et eget kurs- og fagutvalg som arrangerer faggruppens egne kurs, seminarer og webinarer. Disse vil ligge i kurskalenderen men du kan også følge med på våre arrangementer via vår facebookside.


IFOMPT, kommende kongresser

  • ECMT 2023 - European Congress Manual Therapy + IFOMPT Teachers Meeting. Kongress-tema: Patient-centered care: a key to empower manual therapy. Dato: September 14-15-16. Sted: Ghent, Belgium. Se kongressens hjemmeside.
  • IFOMPT 2024 - the world conference of musculoskeletal and manual physical therapy. 50-årsjubileum. Kongress-tema: Crossing bridges. Dato: Juli 4-5-6. Sted: Basel, Sveits. Se kongressens hjemmeside.

IFOMPT arrangerer også en rekke webinarer årlig. Se mer på IFOMPT Webinars.

Som medlem i en faggruppe bidrar du til utvikling av faget

Styret

Kontaktinformasjon

Klinikk Andøya, Voie 1, 4621 Kristiansand | Mobil: 908 76 064 | E-post: perolav@peersen.no

Lierklinikken, Lier | Mobil: 977 89 251 | E-post: siv@lierklinikken.no

Olsvik Fysioterapi & Manuellterapi AS | Mobil: 970 44 387 | E-post: tore@olsvikfysioterapi.no

Elavit Fysioterapi, Lørenskog | E-post: andreas@kjonomanuellterapi.no

Oppdal Fysioterapi | E-post: mklokset@gmail.com

Narvik Helseklinikk