Velkommen til faggruppen for manuellterapi

 

Manuellterapi som fagfelt innen fysioterapien i Norge ble utviklet gjennom faggruppen, som er den eldste faggruppen i Norsk Fysioterapeutforbund. Vi samler manuellterapeuter, manuellterapistudenter og andre fysioterapeuter med interesse for muskel- og skjelettlidelser. Faggruppen er eneste norske medlem av IFOMPT, undergruppen for manuellterapi / muskelskjelett fysioterapi i World Physiotherapy.

Om faggruppen

Faggruppen for manuellterapi er den eldste faggruppen i Norsk Fysioterapeutforbund og samler manuellterapeuter, studenter under pågående videreutdanning i manuellterapi og andre fysioterapeuter med interesse for muskelskjelett fysioterapi. 

Faggruppens formål er å stimulere til videreutvikling av fagfeltet og formidle kunnskap, samt ivareta medlemmenes faglige og fagpolitiske interesser. Med tyngde i våre medlemmer jobber faggruppen for å promotere og informere om manuellterapeutenes rolle i det norske helsevesenet.

Manuellterapeuter har som eneste gruppe blant fysioterapeuter rettigheter som er på lik linje med legenes for muskel- og skjelettplager. Manuellterapeuter kan sykemelde (inntil 12 uker), henvise stil spesialisthelsetjenesten og rekvirere bildediagnostikk (som Røntgen og MR).

Faggruppen for Manuellterapi er medlem av IFOMPT , som er den internasjonale gruppen for manuellterapeuter / muskelskjelett fysioterapeuter. IFOMPT står for The International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists og er en undergruppe av World Physiotherapy, verdens fysioterapeutorganisasjon. IFOMPT er et stort internasjonalt kollegium som promoterer og opprettholder høy standard for utdanning og klinisk praksis i manuellterapi /muskelskjelett fysioterapi.

Utdanning

Utdanningen i manuellterapiEn fysioterapeut med videreutdanning i manuellterapi kan kallest manuellterapeut og skal være spesialisert i å undersøke og behandle pasienter med lidelser i muskel- og skjelettapparatet.

Manuellterapistudiet er tilrettelagt for fysioterapeuter som allerede har klinisk erfaring bak seg og som vil heve sin formelle og reelle kompetanse gjennom å videreutvikle sine teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter, og lære seg å anvende vitskapelig basert kunnskap som grunnlag for fagutøvingen. Studiet tar utgangspunkt i grunnutdanning i fysioterapi og dermed kunnskap og forståelse av bl.a. anatomi, biomekanikk, fysiologi, patologi, treningsteori og -metodikk, og en praksis fundert på et samfunnsorientert perspektiv for sykdom.

En manuellterapeut skal etter fullført studium ha følgende kompetanse:

Kunnskap:

 • ha god kunnskap om sentrale helsefaglige problemstillinger, og bruke de i forståelsen av kunnskap og kunnskapsutvikling.
 • ha inngående kunnskap om helse og sykdom i et heilhetlig bio-psykososialt perspektiv.
 • ha inngåande kunnskap om lidelser i muskel- og skjelettapparatet og kunne analysere, vurdere og behandle nevro- muskulær- og biomekanisk funksjon.
 • ha inngåande kunnskap om ledd i kroppen med tilhørende vevsstrukturer og kunne vurdere mobilitet, stabilitet, smerte, funksjon og motorisk kontroll gjennom generell, lokal og spesifikk undersøkelse.
 • ha inngåande kunnskap om skader, sykdom og lidelser knyttet til bevegelsesapparatet, kompetanse i å tolke bildediagnostikk og foreta differensialdiagnostisering, og forståelse for at feilfunksjoner i muskel- og skjelettapparatet også kan ha sammenheng med psykologiske og sosiale forhold
 • ha god kunnskap om trygdefaglige tema, vilkår for sykepenger og virkemiddel for oppfølging av sykemeldte personer.
 • ha avansert kunnskap om primærkontaktfunksjoner med bruk av avgrenset rett til sykmelding og videre henvising av pasienter til spesialist, samt kunne rekvirere radiologiske undersøkingelser.
 • ha avansert kunnskap om aktuelle kartleggingsverktøy og tester, og kunne vurdere deres relevans og gyldighet, samt kunne bruke de i å undersøke og dokumentere effekt av behandling.

Ferdigheter:

 • kunne undersøke og vurdere behov og kontraindikasjoner for manipulasjon på ledd.
 • kunne utføre manipulasjonsteknikker på ledd, det vil si hurtig mekaniske håndgrep for å bedre lokal funksjon og redusere smerte.
 • kunne bruke spesifikke og generelle behandlingsmetoder for å bedre eller vedlikeholde funksjon, eller forsinke en progredierende funksjonssvikt, og kunne begrunne valg av disse ut fra forsking, systematiserte erfaringer og pasientens behov og forventinger.
 • kunne formidle aktuell fagkunnskap på en reflektert måte og bidra til utvikling av ny kunnskap, spesielt innen manuellterapi, ved bruk av vitenskapelige metoder
 • kunne undervise, veileie og informere pasienter, pårørende og andre profesjoner om bevegelsesapparatets nevromuskulære og biomekaniske funksjon, smerte og hva som kan være aktuelle tiltak for forebygging av funksjonsproblem, styrking av funksjon og reduksjon av smerte.

Generell kompetanse:

 • kunne vise en akademisk-analytisk holdning til utvikling, kvalitetssikring og implementering av teoretisk og empirisk kunnskap med særlig relevans for manuellterapi.
 • kunne vise en etisk reflektert holdning til kunnskapsutvikling, forskingsprosess og klinisk arbeid.
 • kunne vurdere publisert forskingsarbeid innen muskel- og skjelettlitteraturen etter anerkjente vitenskapelige kriterier.
 • kunne vise kritisk analytisk refleksjon relatert til eget forskingsarbeid og kunne anvende sentrale forskingsprinsipp.
 • kunne vise selvstendighet i innhenting og bruk av relevant kunnskap og nytte egnede forskingsmetodar og relevant teori i eget forskingsarbeid, og vise evne til systematisk og kritisk analyse av problemstillinger og data med relevans for eget fag.

Læringsbyttene er hentet fra studieplanen i Klinisk masterstudium for fysioterapeuter i manuellterapi, ved Universitetet i Bergen: https://www.uib.no/studier/MAMD-MANT/plan 

Bli medlem

Faggruppen for manuellterapi er det naturlige samlingsstedet for manuellterapeuter og manuellterapistudenter i Norge og vi har fast gratis medlemskap for manuellterapistudenter og pensjonister. Vi har fast gratis medlemskap for manuellterapistudenter og pensjonister.

Dette får du som medlem

Medlemsrabatter hos norges fremste leverandør av videreutdanningskurs for fysioterapeuter

Som medlem i faggruppen for du i tillegg følgende medlemsfordeler: :

 • Abonnement med egen nettilgang til tidsskriftet Musculoskeletal Science and Practice
 • Automatisk medlemskap i IFOMPT
 • Rabatter på våre kurs og webinarer. NB: Alle manuellterapistudenter som er medlem i faggruppen får alle webinarer gratis
 • Tilgang til lukket medlemsforum på Facebook
 • Mulighet til å engasjere deg i og påvirke viktige saker som gjelder manuellterapi og muskel- og skjeletthelse, samt politiske saker som vedrører manuellterapeuter.
 • Mulighet til å engasjere deg i flere spennende verv/oppgaver som; styreverv, verv i IFOMPT Norge, medlem av kurs- og fagkommitèen og å være kursleder for våre NFF-kurs i manuellterapi.

 

Kurs

Faggruppen for manuellterapi utvikler en rekke kurs både for fysioterapeuter med tilleggsutdanning i manuellterapi og for andre fysioterapeuter.

Se våre kurs

Som medlem i en faggruppe bidrar du til utvikling av faget

Styret

Kontaktinformasjon

NTNU ⎢ Fakultet for medisin og helsevitenskap ⎢ Mobil: 735 59 276/402 25 288 ⎢ E-post: manuellterapi@fysio.no ⎢ lennart.bentsen@ntnu.no

Olsvik Fysioterapi & Manuellterapi AS | Mobil: 970 44 387 | E-post: tore@olsvikfysioterapi.no

Rosenkrantz fysioterapi & manuellterapi | Mobil: 997 92 159 | E-post: margaretaendresen@hotmail.com

Klinikk Andøya, Voie 1, 4621 Kristiansand | Mobil: 908 76 064 | E-post: perolav@peersen.no

Lierklinikken, Lier | Mobil: 977 89 251 | E-post: siv@lierklinikken.no

Aktiv fysio- og manuellterapi | Mobil: 976 04 773 | E-post: marit@aktivforde.no