Velkommen til faggruppen fysioterapi for eldre

Faggruppen fysioterapi for eldre vil arbeide for et bedre fysioterapitilbud til eldre når det gjelder forebygging og behandling, utvikle forståelse og kunnskap om geriatriske og gerontologiske problemstillinger blant fysioterapeuter, og påvirke etter- og videreutdanning for fysioterapeuter som jobber med eldre.

Om faggruppen

Vi mener at fysioterapi for eldre er det mest spennende fagområdet innen vår profesjon. Faggruppen er sammensatt av fysioterapeuter fra ulike deler av landet som jobber med eldre. Medlemmene i vervet arbeider i tillegg på ulike nivå og ledd i helse- og omsorgstjenestene. 

Faggruppen er en del av forbundets fysioterapifaglige ledd og er underlagt forbundets lover og gyldige vedtak fattet av sentrale organer. Faggruppen er ikke en selvstendig juridiske enhet.

Faggruppen skal:
• Være et faglig nettverk for fysioterapeuter innen fagområdet fysioterapi for eldre
• Bidra til at medlemmenes faglige og fagpolitiske interesser fremmes og styrkes
• Behandle aktuelle faglige og fagpolitiske saker som berører fagområdet
• Være premissleverandør og kvalitetssikre faglig innhold i NFFs kursportefølje.
• Bidra til at det faglige og fagpolitiske arbeidet baseres på oppdatert fysioterapifaglig kunnskap
• Bidra til samarbeid på tvers av faggrupper og mellom NFFs organisasjonsledd, profesjoner nasjonalt og internasjonalt, i den utstrekning det er naturlige interessefellesskap

Faggruppen skal avholde årsmøte innen 15. mars hvert år.

Årsmøte

Protokoll fra årsmøtet 2024

Handlingsplan 2023–2025

Årsmøtet 2024 i Norsk Fysioterapeutforbunds faggruppe fysioterapi for eldre avholdes lørdag 16. mars kl. 0830–1000.

Arrangementet er i hybrid løsning, med fysisk deltakelse på Holberg Terrasse, Stensberggaten 27, 0107 Oslo, og digital deltakelse på Teams.

Sakspapirer til årsmøtet i 2024

Kurs og webinarer

Faggruppen er pådriver for å utvikle nye kurs og webinarer, samt ivareta eksisterende kurs.

Se våre kurs

Se våre webinarer

Retningslinjer, veiledere og anbefalinger Nyttige lenker

Tidsskriftet Fysioterapeuten
Tidsskrift for fysioterapeuter utgitt av NFF.

Nasjonalt senter for aldring og helse
Nasjonalt senter for aldring og helse er et offentlig kompetanse- og forskningsmiljø innenfor eldrehelse, med fagområdene aldring, fysisk helse, psykisk helse, kognisjon og demens.

I trygge hender 24-7
Er et nasjonalt pasientsikkerhetsprogram som blant annet har flere gode ressurser om fallforebygging. Noen eksempler er: BASIS - kompetanseheving med e-læringskurs for forebygging av fall  (gratis kurs om fallforebygging) og Tiltakspakken forebygging av fall (PDF)

Norsk forening for geriatri
Sjekk linkene under "undervisning" for fjernundervisning i geriatri og alderspsykiatri, og linkene under "fag" for ulike retningslinjer, veiledere samt sentrale tester og skåringer til bruk i geriatrisk praksis.

Om oppvekst, velferd og aldring
Nyheter fra forskningen, informasjon om instituttets prosjekter/undersøkelser, publikasjoner og forskere samt artikler om de ulike forskningsområdene

Norsk Osteoporoseforbund
Nyttig i forhold til Osteoporose

The Journals of Gerontology (utgiver: The Gerontological Society of America) Her kan man blant annet søke i artikler innen geriatri og gerontologi.

American Geriatrics Society (AGS) er en amerikansk ideell organisasjon av helsepersonell innen geriatri. Nettstedet har mye fagstoff og oppdatert nytt i forhold til eldre.

Sektionen för gerontologi och geriatrik/äldres hälsa inom Fysioterapeuterna Svensk søsterorganisasjon til faggruppa.

Dansk selskab for fysioterapi i gerontologi og geriatri Dansk søsterorganisasjon til faggruppa.

WCPT (the World Confederation for Physical Therapy) Fine sider for å holde seg oppdatert på hva som rører seg på verdensbasis innen fysioterapien.

IPTOP (The International Association of Physical Therapists working with Older People) WCPT sin underorganisasjon for fysioterapeuter innen geriatrien som faggruppa er medlem av. Les gjerne nyhetsbrev her. 

http://www.pubmed.gov  PubMed er verdens største database innen medisin og helse.

Helsedirektoratet har mye nyttig om fysisk aktivitet og helse.

Videreutdanninger

Videreutdanningstilbudet er mange og varierte. Under følger en oversikt over de mest relevante videreutdanningstilbudene for fysioterapeuter som vil jobbe med eldre.

Oslo Met, Høgskolen og Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø tilbyr fysioterapi-spesifikke videreutdanninger på masternivå (120 p og på hhv. heltid/deltid).

Det er mulig å søke om støtte til videreutdanning både gjennom medlemskap i faggruppen og Fysiofondet.


Oversikt

OsloMet - storbyuniversitetet (https://www.oslomet.no/studier/studenthistorier/om-master-helsevitenskap):

 • Masterstudium i helsevitenskap: 120 studiepoeng, heltid eller deltid.
Dette studieprogrammet omfatter spesialiseringer innen fysioterapi til eldre personer, fysioterapi til barn og unge, muskel-skjeletthelse, psykomotorisk fysioterapi og rehabilitering/habilitering. Sistnevnte er tverrfaglig, de andre er fysioterapispesifikke.


Høgskulen på Vestlandet (https://www.hvl.no):

 • Masterstudium i Healthy Ageing and Rehabilitation (undervisning på engelsk): 120 studiepoeng, nettbasert, heltid, 4 semester. Tverrfaglig.
 • Masterstudium i klinisk fysioterapi: 120 studiepoeng, heltid, 4 semester. Valg mellom to fordypningsemner: hjerte/lunge, muskel-/skjelett og psykomotorikk. Masteroppgave 60 studiepoeng. For fysioterapeuter.

Universitetet i Bergen (UiB):

 • Masterstudium i helse og samfunn: Fysioterapivitenskap: 120 studiepoeng, heltid, 4 semester. Masteroppgave 60 studiepoeng. Tverrfaglig.

Universitetet i Sørøst-Norge (https://www.usn.no):

 • Master i Klinisk helsearbeid, Geriatrisk helsearbeid: 120 studiepoeng, deltid. Tverrfaglig.
 • USN har en rekke videreutdanninger og kurs som kan være aktuelle for fysioterapeuter som arbeider med eldre. 

Universitetet i Agder (UiA): 

 • Masterstudium folkehelsevitenskap: 120 studiepoeng, heltid, 4 semester. Masteroppgave 30 studiepoeng. Tverrfaglig.

Høgskolen i Molde (HiMolde): 

 • Årsstudium i velferdsteknologi og digitalisering i helse- og omsorgstjenesten. 60 studiepoeng, deltid, 2 semester. 

NTNU (ntnu.no):

 • Master i Folkehelse: 120 studiepoeng, heltid, 4 semester. 
 • Master Klinisk helsevitenskap: 120 studiepoeng, heltid, 4 semester.
 • NTNU har en rekke videreutdanninger og kurs som kan være aktuelle for fysioterapeuter som arbeider med eldre. 

Norges arktiske universitet (UiT):

 • Masterstudium i aldring og geriatrisk helsearbeid: 120 studiepoeng, deltid, 6 semester. Masteroppgave 60 studiepoeng. Tverrfaglig. Samlingsbasert.
 • Masterstudium i helsefag: klinisk nevrologisk fysioterapi: 120 studiepoeng, deltid, 4 semester. Masteroppgave 40 studiepoeng. For fysioterapeuter. Samlingsbasert. 
Om fagfeltet

Fysioterapi for eldre er  et svært variert fagområde. Du kan jobbe i akuttavdelinger, i rehabiliterings-/korttidsavdelinger, i sykehjem, i hjemmet, eller på institutter.

Du kommer i kontakt med en rekke kolleger fra andre fagområder, såvel som dyktige og entusiastiske medarbeidere fra andre profesjonsgrupper.

Det stilles store krav både til kunnskap, ferdigheter og holdninger.

Eldre med sammensatte helseproblemer har fått - og får ofte - mangelfull behandling i helsevesenet. Derfor føles det ekstra meningsfylt å kunne bidra til et bedre tilbud for eldre.

Økningen av andelen eldre gjør at behovet for fysioterapeuter med spesialkompetanse øker.

For et større innblikk helse hos eldre, sjekk ut rapporten til FHI: https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/eldre/ 

Stipendordning

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STIPEND/ØKONOMISK STØTTE TIL FAGLIG UTVIKLING FRA NFFs FAGGRUPPE FYSIOTERAPI FOR ELDRE

1. Styret deler ut stipend inntil kr 5 000 til medlemmer i faggruppen som ønsker fagutvikling innen fagområdet.

2. Søknader vil bli behandlet to ganger per år, 1. mars og 1. oktober.

Kasserer sender umiddelbart svarbrev med melding om vedtak.

3. Det avsettes inntil kr. 40 000 pr. år, fordelt ca. 20 000 per tildeling. Beløpets størrelse foreslås av styret og vedtas av årsmøtet fra år til år.

4. Søknad om støtte kan gjelde videreutdanning, kurs, seminarer, kongresser, hospitering, fagutviklingsprosjekter o.l.

Ved flere søknader til samme kurs, vil søkere som arbeider innen faggruppen bli prioritert. Dette inkluderer arbeid i styret, kursutvalg, ledere av kurs innen faggruppens fagområder samt arbeid innen NFF etter forespørsel fra faggruppen.

5. Dersom flere fra samme arbeidsted og/eller geografiske distrikt søker på samme kurs, vil styret fordele midlene slik at kunnskapen blir spredd mest mulig.

6. Styret kan særstille noen formål framfor andre ut fra faglige kriterier og valgte satsingsområder, jf. faggruppens handlingsplan for perioden/året.

7. Styret vil vurdere hvor stor tildelingen til den enkelte søker skal være ut fra søkerens totale utgifter.

8. Søkeren forplikter seg til å skrive en kort rapport (maks. en maskinskrevet side). Rapporten sendes styret v/kasserer. Stipendet/økonomisk støtte utbetales ikke før styret har mottatt rapporten. Frist for innsending av rapport er 1 måned etter avsluttet videreutdanning, kurs, seminar, kongress, hospitering, fagutviklingsprosjekt o.l. Dersom kurs/seminar/etc er avsluttet ved tildelingstidspunkt, gjelder fristen 1 måned fra tildeling.

9. Sammen med rapporten leveres en oversikt over utgifter med kopi av orginalkvitteringene. Dersom stipendet bare dekker deler av utgiftene, vil faggruppens dekning bli påført kvitteringene.

10. Ved søknad om støtte benyttes standardisert søknadskjema som er utarbeidet.

Søknadskjema fås også ved henvendelse til kasserer i faggruppa.

Søknadsskjema som skal benyttes:

Søknadsskjema for stipend/økonomisk støtte til faglig utvikling

 

Som medlem i en faggruppe bidrar du til utvikling av faget

Styret

Kontaktinformasjon

E-post: eldre@fysio.no

E-post: Dang.tien.huy@gmail.no

E-post: mette.ingebrigtsen@trondheim.kommune.no

E-post: fredrik_yttereng@hotmail.com

E-post: Emiliehs@live.no

E-post: Edvardhol@gmail.com

Valgkomité

E-post: ida.rasmussen.bjerke@trondheim.kommune.no

E-post: hanna.lorentzen@gmail.com