Fysio trener bein på liggende pasient

Bli spesialist MNFF

Spesialistkandidaten skal gjennom de syv kriteriene beskrevet nedenfor, oppnå kompetansemålene innenfor det aktuelle spesialistområdet. Hospitering og "Kurs i veiledning" gjennomføres i samme periode som veiledet praksis.

Vi anbefaler alle kommende spesialister å studere "Veiledningshefte for kommende spesialister" som en inngang til spesialistforløpet. Her finner du utfyllende informasjon om spesialistforløpet og alt det innebærer (kompetansekrav, utførelse, søknadsprosess, m.m.). Bruk gjerne veiledningsheftet som et oppslagsverk dersom du har spørsmål. Spesialistordningens regelverk finner du her.

Norsk autorisasjon som fysioterapeut

For å kunne jobbe som fysioterapeut i Norge trenger du autorisasjon eller lisens. Søknad om autorisasjon sendes inn elektronisk via Altinn. Se Helsedirektoratets nettsider for informasjon og søknadsskjema. 

Medlemskap i NFF

Det kreves medlemskap i NFF for å kunne søke om å bli spesialist, MNFF.

Fysioterapi- eller helsefaglig masterutdanning

Dagens krav for å bli spesialist innebærer fysioterapi- eller helsefaglig masterutdanning. 

NFF har to ulike spesialistforløp, forløp A og B. Dersom du har en mastergrad innen spesialistfeltet med minimum 15 studiepoeng fra praksisstudier, skal du følge forløp A (det korteste forløpet). Dersom du ikke har en mastergrad med praksisstudier på minimum 15 studiepoeng, skal du følge forløp B. 


Forløp A - Fysioterapifaglig mastergrad med praksisstudier

Følgende kriterier må oppfylles for at mastergraden skal defineres som en fysioterapifaglig mastergrad:

 • Opptakskravet til mastergradutdanningen skal være autorisasjon som fysioterapeut.
 • Mastergraden skal innebære minimum 15 stp. praksis med veiledning av fysioterapeut (dette skal fremkomme av studieplanen og/eller inngå som arbeidskrav for å kunne gå opp til eksamen).
 • Mastergraden skal være innenfor det samme området man søker om å bli spesialist.

For fagfeltene manuellterapi og psykomotorisk fysioterapi gjelder eget regelverk. Her kreves det fagspesifikke mastergrader som vurderes godkjent for takstkompetanse.


Forløp B – Helsefaglig mastergrad

En helsefaglig master er rettet mot alle som har en helsefaglig bachelorgrad og/eller
fagpersoner som ønsker å øke sin kompetanse innen bevegelse og aktivitet.

Følgende kriterier må oppfylles for at mastergraden skal kvalifiseres for spesialistutdanning:

 • Læringsutbyttet i mastergradutdanningen skal i noen grad kunne gjenfinnes i- og utledes til gjeldende kompetansemål for den aktuelle spesialitet.
 • Temaet for mastergradsoppgaven skal bygge opp under kompetansemålene for den aktuelle spesialitet.

For fagområdene manuellterapi og psykomotorisk fysioterapi gjelder eget regelverk. Her kreves det fagspesifikke mastergrader som kvalifiserer for tilleggskompetanse/takstkompetanse. 

To årsverk innenfor spesialistfeltet

Generell praksis innenfor spesialistfeltet

Det skal gjennomføres to årsverk praksis innenfor spesialistområdet. Et årsverk er en betegnelse for det arbeidet som utføres i løpet av et år av en arbeidstaker i full stilling. Det vil utgjøre omtrent 1700 arbeidstimer for de med 37,5 timers arbeidsuke og fem uker ferie. For å få godkjent praksis må du jobbe minimum 50 prosent per år innenfor spesialistområdet. Det vil si at det vil ta deg fire år å få to årsverk praksis dersom du har en 50 prosent stilling. Praksisen kan gjennomføres både før og etter masterutdanningen, men skal være gjennomført i løpet av de siste syv årene før du søker spesialistgodkjenning og fortrinnsvis før veiledet praksis.

Ett eller to årsverk veiledet praksis innenfor spesialistfeltet

Formålet med veiledet praksis er å bidra til at spesialistkandidaten oppnår beskrevne kompetansemål for den aktuelle spesialitet. Kravet om veiledet praksis innebærer ett eller to årsverk, avhengig av hvilken mastergrad som ligger til grunn for spesialistutdanningen.

Krav for spesialistkandidat med fysioterapifaglig master med praksisstudier (forløp A):

 • Minimum ett årsverk veiledet praksis, gjennomført i etterkant av mastergraden.
 • Veiledet praksis skal inneholde minimum 30 timer veiledning fordelt utover ett årsverk.

Krav for spesialistkandidat med helsefaglig master (forløp B):

 • Minimum to årsverk veiledet praksis, gjennomført i etterkant av mastergraden
 • Veiledet praksis skal inneholde minimum 60 timer veiledning fordelt utover to årsverk

Spesialistkandidaten står selv ansvarlig for å finne og fremme forslag om veileder til NFF. Veileder skal primært være spesialist innenfor det spesialistområdet du selv ønsker å bli spesialist innenfor, og arbeide med spesialistområdet i sitt daglige virke. Dersom aktuelle spesialister ikke er tilgjengelig innenfor ditt geografiske nærområde, kan kravene til veileder fravikes noe. NFF har en oversikt over og godkjenner veiledere. Du kan også kontakte kommunen du bor i, for en oversikt over ansatte spesialister innenfor spesialistområdet.

To eller fire arbeidsuker hospitering på et annet tjenestested enn hvor du jobber til daglig

Hospitering innebærer et tidsavgrenset, ulønnet og målrettet opphold uten selvstendig ansvar på et annet tjenestested enn du jobber til daglig. Minimum 50 % av hospiteringen skal gjennomføres på et annet tjenestenivå.

Hospiteringen må gjennomføres i etterkant av masterutdanningen, og kan ikke gjennomføres hos veileder.

Formålet med hospiteringen er å opparbeide kunnskap og forståelse for hvordan fysioterapitjenesten utøves på et andre tjenestenivå og -steder.

Krav for spesialistkandidat med fysioterapifaglig master med praksisstudier (forløp A):

 • Minimum 2 arbeidsuker á 36 timer (10 dager).

Krav for spesialistkandidat med helsefaglig master (forløp B):

 • Minimum 4 arbeidsuker á 36 timer (20 dager).
Godkjent deltakelse på "Kurs i veiledning"

Kurs i veiledning er et innføringskurs i veiledning som gjennomføres digitalt, med formål om at alle skal kunne delta uavhengig av hvor man bor. Kursets omfang er 24 timer, og innebærer fem nettmøter på 90 minutter, obligatoriske aktiviteter og selvstudier. Les mer om kurset her.

Endringer i spesialistordningen

Hvordan søker jeg om å bli spesialist?

Skjema til utfylling før oppstart av veiledet praksis Krav til søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • Bevis på autorisasjon
 • Søknadsskjema for spesialistgodkjenning
 • Skjema A – Generell spesialistpraksis
 • Skjema B – Attest fra veileder
 • Skjema C – Hospitering
 • Egenerklæring - kompetansemål
 • Deltakerbevis for godkjent deltakelse på «Nettkurs i veiledning»

Husk alltid å oppgi tilstrekkelig informasjon og innhente nødvendige underskrifter.

Søknadsskjema og egenerklæring Hvor sendes søknaden?

Søknaden sendes samlet til spesialist@fysio.no.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for førstegangssøkere er to ganger i året, 1.mars og 1.september. Spesialistkandidaten står selv ansvarlig for å fremskaffe og sende inn nødvendig dokumentasjon.

Administrasjonsgebyr

Det vil forekomme et administrasjonsgebyr på kr 1640.

Ankeutvalget

Dersom seksjon for fag- og helsepolitikk avslår din søknad om spesialistgodkjenning, kan du sende en anke til ankeutvalget. 

Ankeutvalget skal ta utgangspunkt i dokumentasjonen seksjon for fag- og helsepolitikk hadde tilgjengelig når de vurderte søknaden. 

Fristen for å anke er fire uker etter medlemmet mottok avslag på sin søknad. 

Anken sendes til:

Ankeutvalget v/Norsk Fysioterapeutforbund

Postboks 147 Sentrum

0102 Oslo 

Norsk Fysioterapeutforbund tilbyr i alt 14 ulike spesialiteter. For å bli spesialist må du være medlem i Norsk Fysioterapeutforbund.