Om kurs i veiledning

Kurs i veiledning er åpent for alle fysioterapeuter, og obligatorisk for fysioterapeuter som skal søke om å bli NFF spesialist. 

Formålet med dette kurset er å bidra til at deltakerne utvikler forståelse for hva veiledning er, og hvordan veiledning kan bidra til økt fagforståelse og refleksjon i rollen som fysioterapeut. Dette ved at deltakerne tilegner seg verdifull kunnskap og erfaring knyttet til veiledning og ulike veiledningssituasjoner. 

Roing med eldre kvinne
Organisering

Kurset er et innføringskurs i veiledning, utviklet for å møte kompetansekrav i spesialistordningen. Det gjennomføres digitalt med formål om at alle skal kunne delta uavhengig av hvor man bor. 

Kurset avholdes over en periode på cirka tre måneder. Alle kursaktivitetene er obligatoriske og skal gjennomføres til avtalt tid. Kursaktivitetene består av:

 • Fem nettmøter på 1,5 time
 • Innleveringer av refleksjonsnotat
 • Tilbakemeldinger på medstudenters refleksjonsnotat
 • Gjennomføring av veiledninger
 • Selvstudie

Kurset avholdes i grupper på 6-9 personer og gir 24 timer uttelling.

 

Innhold og mål

Veiledning er en pedagogisk og relasjonell prosess med oppdagelselæringvekst og utvikling som mål. Formålet med kurset er å bidra til at deltakerne utvikler forståelse for hva veiledning er og hvordan veiledning kan bidra til økt fagforståelse og refleksjon i rollen som fysioterapeut. Dette ved at deltakerne tilegner seg verdifull kunnskap og erfaring knyttet til veiledning og ulike veiledningssituasjoner.

Etter endt kurs skal deltakerne kunne benytte veiledningsmetodikk i samarbeid med kollegaer, spesialistkandidater, studenter, pasienter og pårørende. 

Læringsutbytte

Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne:

 • Vise forståelse for hva veiledning er og hvordan veiledning kan bidra til refleksjon.
 • Veilede kollegaer eller spesialistkandidater som er i veiledning praksis ifm. spesialistløp.
 • Vite forskjellen på når man veileder og når man gir råd. 
 • Skille mellom veiledning og rådgivning.
 • Benytte veiledningspedagogikk i samarbeid med studenter, kollegaer, pasienter og pårørende, med mål om å stimulere til nye oppdagelser og læring hos de(n) andre. 

Herunder skal deltakerne vite hvordan man:

 • Stiller åpne spørsmål som bidrar til dialog og undring. 
 • Legger til rette for lærings- og endringsprosesser hos veisøker.
 • Benytter "praksistrekanten" og "diamanten" som virkemidler i veiledning og refleksjon over egen yrkesutøvelse.
 • Oppdager og erkjenner personlige, yrkesetiske og samfunnsmessige verdier som påvirker arbeidshverdagen.
 • Tar i bruk tilegnet kunnskap og erfaringer fra kurset og drar nytte av det i egen arbeidshverdag. 
Regler for deltakelse og avmelding

Se "Vilkår for kursdeltakelse" for informasjon om tildeling av plasser, deltakeravgift, deltakerbevis og avmeldingsgebyr. 

Om kollegaveiledning

Kollegaveiledningsgrupper er åpne for alle fysioterapeuter, men obligatorisk for NFF-spesialister som skal fornye sin spesialistgodkjenning. 

I en kollegaveiledningsgruppe er det deg som yrkesutøver som er i sentrum, ikke de fysioterapeutiske metodene du benytter. Ved å delta i en kollegaveiledningsgruppe kan du ta med deg verdifull støtte og trygghet i rollen som fysioterapeut. Dette ved å løfte faglige og etiske problemstillinger- og reflektere over disse individuelt og i team. 

Organisering

NFFs kollegaveiledningsgrupper innebærer 17 timer tilstedeværelse, i grupper på 5-7 deltakere. Vi tilbyr grupper av ulikt format, eksempelvis 6-8 ettermiddagssamlinger over 4-9 måneder, 2x2 dagers samlinger over 2 måneder eller helgesamlinger. Mellom gruppesamlingene jobber man med tilhørende obligatoriske aktiviteter, som loggskriving/refleksjonsnotat.

Tradisjonelt sett foregår kollegaveiledning i fysiske gruppesamlinger. Erfaringer med digital veiledning understøtter at vi evner å ivareta den relasjonelle prosessen på en god måte også digitalt. Dermed viderefører vi tilbud om digitale kollegaveiledningsgrupper, og du finner både fysiske, digitale og hybride grupper i vår kalender.

Med forbehold om at gruppen har minimum 5 påmeldte, starter kollegaveiledningsgruppen som planlagt. Ved for få påmeldinger utsettes oppstartsdato. 

Grupper tilbys i hele landet, avhengig av etterspørsel. Grupper kan også tilbys basert på lokale initiativ - få med deg minimum fire kolleger og send e-post til kollegaveiledning@fysio.no for nærmere informasjon. 

Innhold og mål

I en kollegaveiledningsgruppe er det deg som yrkesutøver som er i sentrum, ikke de fysioterapeutiske metodene du benytter. Ved å delta i en kollegaveiledningsgruppe kan du ta med deg verdifull støtte og trygghet i rollen som fysioterapeut. Dette ved å løfte faglige og etiske problemstillinger- og reflektere over disse individuelt og i team.

Ved hjelp av en dyktig veileder og yrkeskollegaer utforskes egne- og andres utfordringer i arbeidslivet innenfor strukturerte og trygge rammer. Du vil kunne bli mer bevisst på egne verdier og ressurser, hvordan du fremstår/er og samhandler i møte med andre. Du vil kunne bli mer oppmerksom på egen kompetanse, erfaring og handling, samt oppdage alternative tilnærminger i utfordrende situasjoner. Aktiv lytting, reflekterende team og loggskriving er noen av arbeidsmetodene i en kollegaveiledningsgruppe.

Veiledning er en pedagogisk og relasjonell prosess med oppdagelse, læring, vekst og utvikling som mål. Formålet med kollegaveiledningsgrupper er å styrke fysioterapeutens yrkesidentitet ved å øke bevisstheten rundt egen atferd og arbeidshverdag.

Regler for deltakelse og avmelding

Se "Vilkår for kursdeltakelse" for informasjon om tildeling av plasser og avmeldingsgebyr.  

Deltakerbevis
Deltakerbevis utstedes og mottas på e-post om lag én uke etter endt kollegaveiledningsgruppe. For å få godkjent deltakelse forutsettes følgende:
- minimum 80% tilstedeværelse
- alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent

Dersom man på grunn av sykdom eller annen gyldig grunn overstiger maksgrensen på 20% fravær, kan man (med forbehold om at veileder har anledning) betale for inntil 2 timer individuell veiledning for å oppnå kravet om godkjent deltakelse. Timesats for individuell veiledning er kr 800. Dersom fraværet overstiger 5 timer, må deltakeren delta i ny gruppe og betale ny deltakeravgift.

Oppfølgingsgruppe

Dersom deltakerne i etterkant av en kollegaveiledningsgruppe ønsker å fortsette med veiledning - er det mulig å starte en oppfølgingsgruppe. I slike tilfeller bestemmer gruppen selv hvor ofte og hvor mange ganger man skal møtes. Gruppen kan fortsette med samme veileder, eller settes sammen på ny. 

Deltagelse i en oppfølgingsgruppe godkjennes som krav om kollegaveiledning iht. fornying av spesialitet, under forutsetning om at gruppen har vært samlet i minimum 17 timer totalt. Fremmøte registreres i en fremmøteprotokoll og sendes til kollegaveiledning@fysio.no

Satser i 2024

 • Gruppe på 2 deltakere: 625 kroner per deltaker per time.
 • Gruppe på 3 deltakere: 420 kroner per deltaker per time.
 • Gruppe på 4 deltakere: 320 kroner per deltaker per time.
 • Gruppe på 5 deltakere: 250 kroner per deltaker per time.
 • Gruppe på 6 deltakere: 210 kroner per deltaker per time.
Håndbok for kollegaveiledning

Norsk Fysioterapeutforbund har utarbeidet en håndbok i kollegaveiledning. Den inneholder nyttig informasjon om hva kollegaveiledning er, og hva du kan forvente deg som deltaker i en gruppe. 

Det forventes at du som deltaker har lest håndboken i forkant av første samling. 

Veiledning av turnusfysioterapeuter

Håndbok for turnusveilederen

Håndboken skal være til hjelp ved tilrettelegging av veiledning for turnusfysioterapeuten, for å legge grunnlag for en mer ensartet oppfølging av turnusfysioterapeuter i den tiden de gjennomfører sin turnustjeneste.