Velkommen til faggruppen for psykomotorisk fysioterapi

Vi er til for alle fysioterapeuter som har interesse for fagfeltet fysioterapi innen psykisk helse, og forutsetter kun medlemskap i NFF, ellers ingen andre formelle krav til kompetanse.

Om faggruppen

NFFs faggruppe for psykomotorisk fysioterapi ble etablert i 1962. I juni i 2011 ble vi medlemmer i WCPTs nyopprettede subgroup for fysioterapeuter i hele verden med interesse for mental helse, International Organization of Physical Therapists in Mental Health, IOPTMH. Faggruppen har 439 medlemmer per 1. februar 2023.

Faggruppens formål er å stimulere til videreutvikling av fagfeltet, formidle kunnskap og ivareta medlemmenes faglige interesser. Faggruppen er for alle fysioterapeuter som har interesse for fagfeltet fysioterapi innen psykisk helse. Medlemskap i faggruppen forutsetter kun medlemskap i NFF, ellers ingen andre formelle krav til kompetanse.

NFF og faggruppen tilbyr en rekke etterutdanningskurs innen fagfeltet. Faggruppen har en aktiv Facebook-gruppe for medlemmer der det er faglige diskusjoner og informasjonsutveksling, og har også en åpen Facebook-side. Vi arrangerer korte digitale fagmøter hvert kvartal med gratis deltakelse for medlemmer.

Medlemsavgift for faggruppen fastsettes av faggruppens årsmøte, og er for tiden 1200 kroner per år for fullt betalende medlemmer, og 500 kroner for studenter og pensjonister.

Meld deg inn i faggruppen her

Om fagfeltet

Psykomotorisk fysioterapi (PMF) er en norsk behandlingstradisjon, og behandlingsformen omtales derfor også som Norsk psykomotorisk fysioterapi (NPMF).

Fysioterapeuter med psykomotorisk kompetanse har inngående kunnskap om ulike former for muskel/skjelett-lidelser, psykiske lidelser og sammensatte lidelser av ulik alvorlighetsgrad. Dette gir grunnlag for en helhetlig undersøkelse, ressursvurdering og behandlingstilnærming. Med utgangspunkt i funksjonsundersøkelsen og pasientens behov benyttes ulike fysioterapeutiske tilnærminger og metoder i det kliniske arbeidet. PMF har som mål å være hjelp til selvhjelp. Behandlingen kan være individuell eller i gruppe.

PMF bygger på kunnskap om hvordan pust og spenningstilstander i muskulatur kan endres ut fra hvordan vi har det med oss selv, og i relasjon til andre. Stress, bekymringer, konflikter, traumatiske opplevelser og livsbelastninger virker inn på vår kropp og kroppsopplevelse. Vedvarende spenningsmønster kan låse seg over tid, og gi smerter i muskler og skjelett, eller andre plager.

PMF retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen, og kan gi økt fortrolighet og kontakt med egen kropp.

For nærmere informasjon se faggruppens brosjyre og informasjonsfilm om psykomotorisk fysioterapi.

Hvordan bli psykomotorisk fysioterapeut?

For å få psykomotorisk kompetanse og rett til å kunne heve takst A9 i en avtalepraksis, kreves det gjennomført mastergradsstudium i NPMF. Kravet til takstkompetanse er fullført mastergrad og 20 timer egenbehandling. Praksistudiet er en viktig del av mastergraden. Praksisstudiene skal gi studenter en bred erfaring fra arbeid med pasienter med ulike typer plager, lidelser og sykdommer, både individuelt og i gruppesammenheng.

Masterutdanning tilbys ved Universitetet i Tromsø, Høgskolen på Vestlandet og OsloMet. Se utdanningenes nettsider for utfyllende informasjon: 

Universitetet i Tromsø
Høgskulen på Vestlandet
OsloMet

Hvor arbeider psykomotoriske fysioterapeuter?

•    Kommunehelsetjenesten i kommunale stillinger, psykiatriske dagsentre og ved private institutter
•    Privat praksis både i og utenfor kommunehelsetjenesten
•    Somatiske sykehus blant annet i smerteklinikker, nevrologiske avdelinger, rehabilitering, fysikalsk medisin og i kreftomsorg
•    Psykisk helsevern psykiatriske avdelinger, institusjoner og sykehus, poliklinikker, barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger og distriktspsykiatriske senter
•    Bedriftshelsetjeneste og konsulentvirksomhet
•    Skoler og barnehager
•    Forskning, utdanning og administrasjon

Spesialistkompetanse i PMF (spesialist MNFF)

Norsk Fysioterapeutforbund godkjenner spesialister i psykomotorisk fysioterapi. For å oppnå spesialisttittelen kreves psykomotorisk takstkompetanse, veiledning og to års praksis i fagfeltet. Forbundet har lenge arbeidet for at spesialistordningen skal bli en offentlig spesialistgodkjenning. 

Om Norsk Fysioterapeutforbunds spesialistordning

Faggruppens kurs
Faggruppen arrangerer følgende kurs:

•    Psykomotoriske bevegelsesgrupper
•    Behandling og kommunikasjon rettet mot ungdom og unge voksne med psykiske plager og lidelser 
•    Fysioterapi ved psykiske og sammensatte lidelser
•    Se meg, merk meg
•    Psykiske lidelser: diagnoser, medikament- og rusmiddelproblematikk
•    Grunnkurs i hvordan oppdage og møte traumatiske livserfaringer i klinisk praksis
•    Fordypningskurs i traumeforståelse og fysioterapi
•    Tynget av sorg hvordan forstå sorgens ulike uttrykk?
  • Gratis digitale kveldsmøter

Se kurskalender her

Ta gjerne kontakt med kursutvalget hvis du har ideer til kurs, forslag til synliggjøring av faget vårt og liknende. Kursutvalgets medlemmer er:
Kay Skageseth (kay.skagseth@gmail.com)
Bente Lise Austad (blaustad@gmail.com)
Line Giusti (line.giusti@hotmail.com)

Silje Storbæk (Silje_@hotmail.com)

 

Andre kurs og utdanninger

Basal kroppskjennskap:

Stress, bekymringer, konflikter, traumatiske opplevelser og livsbelastninger påvirker en persons nærvær og bevissthet til egen kropp, omgivelsene og andre mennesker. Dette kommer til uttrykk gjennom dårlig balanse, blokkert pust, dysfunksjonelle bevegelser, og kompensatoriske bevegelsesstrategier. Likeledes kan langvarige muskel-skjelett-plager, leddsykdom eller smertetilstander føre til at man beveger seg annerledes og ofte litt ensidig.

I Basal Kroppskjennskap tilstreber man å fremme grunnleggende kjennskap, bevissthet og fortrolighet til egen kropp i bevegelse og ro. Gjennom enkle og hverdagslige bevegelser i liggende, sittende, stående, gående og gjennom relasjonsøvelser utforsker man hvordan man kan fremme balanse, fri pust og nærvær, og hvordan dette påvirker kontakt og fortrolighet til egen kropp, omgivelser og andre mennesker.

Pasienten er selv aktiv i egen prosess, noe som styrker pasienten i å oppnå varig endring. Metoden kan anvendes både som individuell terapi og som psykomotorisk gruppeterapi.  
 
 Kontaktperson: Cecilie Ravndal Nilsen | cecilie.ravndal.nilsen@gmail.com

Faglige ressurser og nettverk

1. Redaksjonen i Spenningsnytt har samlet master-/hovedfagsoppgaver og doktorgradsavhandlinger om PMF i dette dokumentet:
Master, videreutdanningsoppgaver og doktorgradsavhandlinger om PMF

2. Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser sitt undernettverk for fysioterapeuter har utarbeidet nye anbefalinger for fysisk aktivitet ved alvorlige spiseforstyrrelser:
Anbefalinger fysisk aktivitet og alvorlige spiseforstyrrelser

3. International organization of physical therapy in mental health.  Hjemmesiden til den internasjonale organisasjon  for fysioterapi i mental helse. https://www.ioptmh.org/

4. Podkaster.
a) Her finner du en podkast der sammenhengen mellom muskulære spenninger, følelser og pust belyses:
Pust fritt

b) Tidsskriftet Fysioterapeuten har hatt podkaster med psykomotorisk fysioterapi som tema:
- Episode 11 – Norsk psykomotorisk fysioterapi: En utfyllende samtale
- Episode 5 – Norsk psykomotorisk fysioterapi

5. Boktips. Denne boken har en mannlig hovedperson som er psykomotorisk fysioterapeut:
I sommervinden

6. Informasjonsfilm om psykomotorisk fysioterapi:

Norsk versjon:English version:


6. Berit Ianssen har utviklet følgende nettsted, med videoer om bevegelsesgrupper og en rekke andre temaer innen psykomotorisk fysioterapi:
www.movephysiotherapy.no

7. Nasjonalt nettverk – fysioterapi og spiseforstyrrelser (pdf)

8. Nettverksforum Fysioterapi for barn og unge med psykiske vansker (pdf)

Årsmøter

Årsmøtet 2024

Årsmøtet 2024 blir gjennomført på Scandic Ishavshotell i Tromsø torsdag 7. mars kl. 1600 til kl. 1900. Årsmøtepapirer med vedlegg til sak 8.1:

Årsmøtepapirer 2024 - faggruppe psykomotorisk fysioterapi
Vedlegg sak 8.1 2024 - Handlingsplan faggruppe psykomotorisk fysioterapi 2024–2026

 

Årsmøtet 2023

Årsmøtet 2023 holdes fysisk/digitalt torsdag 16. mars kl. 1600–1900. Her er sakspapirene:

Som medlem i en faggruppe bidrar du til utvikling av faget

Siste nytt

Kvinne skriver på tastatur
Styret

Kontaktinformasjon

Mobil: 936 36 460⎢E-post: psykomotorisk@fysio.no

Mobil: 412 24 766⎢E-post: Andre-k@online.no

Mobil: 959 94 878⎢E-post: marthesandsor@hotmail.com

Mobil: 994 37 807⎢E-post: kay.skagseth@gmail.com

E-post: hege@wellback.no

E-post: Sunnivartaule@gmail.com