Velkommen til faggruppen for psykomotorisk fysioterapi

Vi er til for alle fysioterapeuter som har interesse for fagfeltet fysioterapi innen psykisk helse, og forutsetter kun medlemskap i NFF, ellers ingen andre formelle krav til kompetanse.

Om faggruppen

NFFs fagggruppe for psykomotorisk fysioterapi ble etablert i 1962. I juni i 2011 ble vi medlemmer i WCPTs nyopprettede subgroup for fysioterapeuter i hele verden, med interesse for mental helse, International Organization of Physical Therapists in Mental Health, IOPTMH.

Faggruppens formål er å stimulere til videreutvikling av fagfeltet og formidle kunnskap, samt ivareta medlemmenes faglige interesser. Faggruppen er for alle fysioterapeuter som har interesse for fagfeltet fysioterapi innen psykisk helse og forutsetter kun medlemskap i NFF, ellers ingen andre formelle krav til kompetanse.

Alle som er interessert kan abonnere på fagbladet vårt, uavhengig av medlemsskap. Abonnementet koster da 800 kroner per år. 

Innmelding kan gjøres her

Medlemsavgift for faggruppen fastsettes av faggruppens årsmøte og er for tiden 1.800 kroner per år for fullt betalende medlemmer, og 500 kroner for studenter og pensjonister.

Handlingsplanen utarbeides og oppdateres av styret.

NFF og faggruppen tilbyr en rekke etterutdanningskurs innen psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. 

 

Psykomotorisk fysioterapi

Det er rundt 425 fysioterapeuter med kompetanse i psykomotorisk fysioterapi i Norge. Nye utdannes hvert år.

Privatpraktiserende psykomotoriske fysioterapeuter med kommunal driftsavtale har rett til å bruke egen takst (A9). Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege, men refusjon fra Helfo avhenger av at den psykomotoriske fysioterapeuten har driftsavtale. Liste over fysioterapeuter med driftsavtale finnes på hjemmesiden til kommune/bydel.

Spesialistkompetanse

En spesialist i psykomotorisk fysioterapi har inngående kunnskap om ulike former for muskel/skjelett lidelser, psykiske lidelser og sammensatte lidelser av ulik alvorlighetsgrad som grunnlag for helhetlig undersøkelse, ressursvurdering og behandling med utgangspunkt i Norsk psykomotorisk fysioterapi.

NFF godkjenner spesialister i fysioterapi. Blant de 14 spesialitetene som tilbys, er psykomotorisk fysioterapi. For å bli spesialist kreves praksis og skolering utover videreutdanningen i psykomotorisk fysioterapi. NFF har lenge arbeidet for at spesialistordningen skal bli offentlig, slik den er for legene.

Om fagfeltet

Psykomotorisk fysioterapi er en norsk behandlingstradisjon som retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen, og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp. 

Med utgangspunkt i pasientenes behov og ressurser, benyttes ulike fysioterapeutiske tilnærminger og metoder i det kliniske arbeidet. Pust og spenningstilstand i muskulatur endrer seg i forhold til hvordan vi har det med oss selv. Vedvarende spenningsmønster kan låse seg over tid, og gi smerter i muskler og skjelett, eller andre plager. Stress, bekymringer, konflikter, traumatiske opplevelser og livsbelastninger virker inn på vår kropp og kroppsopplevelse. Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp. Behandlingen kan være individuell eller i gruppe

 

Behandlingen er aktuell for:

 • barn, ungdom og voksne
 • deg med vedvarende smerter i muskulatur og skjelett
 • deg med anspenthet, uro, søvnplager eller ulike tretthetstilstander
 • deg med plager relatert til pust
 • deg med angst, depresjon, spiseforstyrrelser eller traumer
 • deg med alvorligere psykisk sykdom som psykoselidelse eller bipolar lidelse
 • deg som ønsker å forebygge at kroppslige plager blir vedvarende

Behandlingen begynner som regel med en kroppsundersøkelse. Her undersøker fysioterapeuten kroppens holdning, muskulatur, bevegelsesmåte og pustemønster. Balanse, avspenningsevne, kroppskontakt og fortrolighet til egen kropp blir også kartlagt. Du kan få spørsmål om blant annet søvn og fordøyelse, og samtale om sosial situasjon, oppvekst og generell helse.

Behandlingen innebærer samtale og ulike former for massasje, berøring og bevegelse. Økt kontakt med muskelspenninger og pust kan bidra til at du gjenerobrer din spontane pust og naturlige avspenningsevne. Kroppslig ledighet, friere pust og nye bevegelseserfaringer kan bringe fram følelser, minner og erkjennelser, og du oppmuntres til refleksjon og samtale. Bearbeiding av vanskelige følelser kan være en del av behandlingen.

 

Hva kan oppnås i behandlingen?

 • Økt trivsel, livsglede og bedre funksjon i hverdagen
 • Økt mestring og reduksjon av smerter
 • Bli bedre kjent med kroppens reaksjoner og hva de kan være uttrykk for
 • Forståelse for kroppens forsvar og reaksjon på ytre og indre påkjenninger i livet
 • Økt kontakt med egne følelser, behov og grenser
 • Lære mer om sammenhengen mellom kropp, tanker og følelser
 • Kroppslig beredskap reduseres parallelt med at ressurser bevisstgjøres og frigjøre

 

Hvor arbeider psykomotoriske fysioterapeuter?

 • Kommunehelsetjenesten - i kommunale stillinger, psykiatrisk dagsentre og ved private institutter
 • Privat praksis - både i og utenfor kommunehelsetjenesten
 • Somatiske sykehus - blant annet i smerteklinikker, nevrologiske avdelinger, rehabilitering, fysikalsk medisin og i kreftomsorg
 • Psykisk helsevern - psykiatriske avdelinger, institusjoner og sykehus, poliklinikker, barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger og distriktspsykiatriske senter
 • Bedriftshelsetjeneste og konsulentvirksomhet
 • Skoler og barnehager
 • Forskning, utdanning og administrasjon

Utdannings i psykomotorisk fysioterapi er på mastergradsnivå og tilbys ved universitetet i Tromsø, høgskolen på vestlandet og ved Oslomet.

Slik blir du psykomotorisk fysioterapeut

For å få motorisk kompetanse og rett til å kunne heve takst A9 i en avtalepraksis, kreves det psyko mastergradsstudiet i fagfeltet. Kravene til takstkompetanse utsettes i tillegg 200 timer individuell behandlingstimer med psykomotorisk fysioterapi, 70 timer praksisveiledning og 20 timer egenbehandling.

Utdanning i fagfeltet ligger nå på masternivå. Dette tilbys ved Universitetet i Tromsø og ved Høgskulen på Vestlandet i Bergen.Videreutdanningen på OsloMet erstattes med et masterprogram der første kull tas inn høsten-21.

 

Utdanningsinstitusjoner

Utdanning i fagfeltet ligger nå på masternivå. Dette tilbys ved Universitetet i Tromsø og ved Høgskulen på Vestlandet i Bergen.

Videreutdanningen på OsloMet erstattes med et masterprogram der første kull tas inn høsten-21.

Gjennom praksisstudier får studentene anledning til å utvikle kunnskap med tanke på undersøkelse, vurdering og behandling av pasienter med behov for psykomotorisk fysioterapi.

Med utgangspunkt i pasientenes behov og ressurser, benyttes ulike fysioterapeutiske tilnærminger og metoder i det kliniske arbeidet. Kritisk refleksjon over egen praksis skal vektlegges. Praksisstudiene skal gi studenter og avlet erfaring fra arbeid med pasienter med ulike typer plager, lidelser og sykdommer, både individuelt og i gruppesammenheng.

 

Se linker under for utfyllende informasjon:

Universitetet i Tromsø

Høgskulen på Vestlandet

OsloMet

Kurs

Faggruppen bidrar til å utvikle nye kurs samt sørge for at eksisterende kurs holder høyt faglig innhold.

Se våre kurs her! 

Fagbladet

Fagbladet kommer ut den siste uken i februar, juni og oktober. Deadline for innsending av artikler er andre uken i måneden før utgivelse. 

Redaksjonen:

 • Mari Norrøne, mari.norrøne@gmail.com, Mobil 981 31 006
 • Hege Westgaard, he@westgaard.org
 • Ingrid Sandnes Rønning, ingridsandnesronning@gmail.com, Mobil 990 84 333

Spaltene er åpne for ferske og etablerte stemmer. Vi ønsker debatt om aktuelle samfunnstemaer, om behandlingsmetoder, ideologi, fagetikk, utdanning, helsepolitikk og lønns -og fagpolitiske spørsmål. Her kan du starte viktige debatter eller svare på innlegg i tidligere utgaver. Redaksjonen behandler ulike former for debattinnlegg:

 • Hovedinnlegg/kronikk er innlegg om en aktuell problemstilling eller tema. Vi ønsker også gjerne innlegg som kan starte en debatt. Kronikken er ikke et svar på et annet innlegg. Lengde: 4000 til 8000 tegn mellomrom inkludert.
 • Debattinnlegg kan være et svar på et innlegg og er kortere enn hovedinnlegg eller kronikk. Lengde: 2000 til 3000 tegn mellomrom inkludert.
 • Vi tar også inn aktuelle replikker eller kortinnlegg. Lengde: 500 til 1500 tegn mellomrom inkludert.

Send innlegg til mari.norrone@gmail.com eller ingridsandnesronning@gmail.com. Innlegg vurderes fortløpende. Ønsker du å komme på trykk i bladet er frist for innlegg den andre uken måneden før publisering av ny utgave (februar, juni og oktober) for å komme på trykk i første påfølgende utgave.

Redaksjonen kan redigere og forkorte innsendte bidrag. Send tekster i Word-format og sett referanser i tråd med Vancouver-stil.

Nyttige lenker

Under utarbeidelse

Nyttige seminarer, kurs og møter

Under utarbeidelse

Årsmøter
Under utarbeidelse
Som medlem i en faggruppe bidrar du til utvikling av faget

Siste nytt

Siste-Nytt
Styret

Kontaktinformasjon

Mobil: 936 36 460⎢E-post: psykomotorisk@fysio.no

Mobil: 414 50 048⎢E-post: moynere@gmail.com

Mobil: 959 94 878⎢E-post: marthesandsdor@hotmail.com

Mobil: 412 24 766⎢E-post: Andre-k@online.no

Mobil: 994 37 807⎢E-post: kay.skagseth@gmail.com