Fysio trenger ung kvinne
Kurs

Kurskalender

Norsk Fysioterapeutforbund utvikler og arrangerer en rekke kurs både fysisk og digitalt.

Kursene utvikles og vedlikeholdes i tett samarbeid med NFFs 13 faggrupper, noe som sikrer at innholdet til enhver tid er faglig oppdatert og i tråd med helsetjenestens behov.

Se våre kurs

Vilkår for kursdeltakelse

Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med NFFs vilkår for kursdeltakelse før du melder deg på kurs i regi av NFF.  

Tildeling av kursplasser

Kursplasser tildeles fortløpende i den rekkefølge som NFF mottar dem, og du vil få tilsendt en bekreftelse på din kursplass med det samme. Nærmere informasjon om kursgjennomføring sendes etter påmeldingsfristens utløp.

Påmelding til kurs er bindende. Se mer om dette i avsnittet om avmelding.

Ved påmelding bekreftes opptakskrav(ene) som er satt for det enkelte kurs. Det skal ikke sendes inn dokumentasjon ved påmelding, men kursadministrasjonen kan etterspørre  dette på et senere tidspunkt.

Dersom du melder deg på et fulltegnet kurs innen påmeldingsfristen utløper, vil du bli stående på venteliste. Dersom det blir ledig plass, vil du motta bekreftelse på kursplass på e-post. Dersom du ikke kan benytte kursplassen kan du melde deg av kostnadsfritt innen tre dager ved å sende e-post til kurs@fysio.no

En kursplass er personlig og tildeles den påmeldte fysioterapeut. Dette gjelder uavhengig av hvem som bærer kostnaden for kurset. Det innebærer at det ikke er mulig å overføre kursplassen til en annen fysioterapeut/kollega på arbeidsstedet. Dersom den påmeldte ikke kan stille på kurset, må vedkommende melde seg av og kursplassen tildeles den neste på ventelisten.

Betaling av kursavgift

Ved påmelding kan man velge om man ønsker å betale kursavgiften direkte, eller motta faktura til seg selv eller arbeidsgiver. Dersom det er arbeidsgiver som skal betale fakturaen, må man ved påmelding informere om kostnadssted og referanse- eller bestillingsnummer til arbeidsgiver. Ansvaret for å innhente og oppgi informasjon som arbeidsgiver ønsker skal stå på fakturaen, ligger hos den som melder seg på kurset.

Sørg alltid for å oppdatere informasjon om ditt arbeidssted under «Min profil». Fakturamottaker kan ikke endres når faktura er sendt ut.

Er du ikke medlem i NFF? Dersom du velger å melde deg inn i NFF når du melder deg på kurset, vil du få redusert kursavgift/medlemspris. 

Avmelding

Avmelding registreres på «Min Side» -> «Mine påmeldinger» -> «Meld avbud», eller ved å sende epost til kurs@fysio.no.

Så lenge avbestillingen registreres innen påmeldingsfristen, er gebyret på kr 400. Avmelding etter påmeldingsfristen og frem til 14 dager før kursstart er på kr 800. Når avmelding registreres etter dette, må man betale kursavgiften i sin helhet. Avbestilling forårsaket av sykdom belastes med et gebyr på kr 800 og legeerklæring må sendes til NFF.

Kursavgiften refunderes ikke i følgende tilfeller:

  • dersom sykdom inntreffer under kurset
  • ved uteblivelse fra kurset
Kursbevis

Kursbevis utstedes og mottas på e-post omtrent én uke etter endt kurs. For å få kurset godkjent og motta kursbevis forutsettes følgende:

  • minimum 80% tilstedeværelse under hele kurset
  • gjennomført og godkjent obligatoriske arbeidskrav
Avlysing

NFF tar forbehold om at et kurs kan bli avlyst/utsatt på grunn av pandemi, lavt deltakerantall, eller andre uforutsette hendelser. I slike tilfeller refunderer NFF kun kursavgiften (ikke deltakernes reiseutgifter, etc.). 

Ansvarsfraskrivelse

NFF påtar seg ikke ansvar for eventuelle direkte eller indirekte skader som kan oppstå hos kursdeltakerne som følge av øvelser/grep utført på kurset, enten av kurslederne eller deltakere. Deltakerne er selv ansvarlig for å avstå fra øvelser som kan føre til skade.

Kompetanseutvikling

Kollegaveiledning

Arbeidet i helsesektoren er preget av høyt tempo og vanskelige prioriteringer, og det er ikke alltid rom for å reflektere over valgene som tas i en hektisk arbeidshverdag. Dette er en av grunnene til at NFF startet en forbundsintern kollegaveiledningsordning i 1993. NFF ønsker å legge til rette for at fysioterapeuter får tid og rom til å reflektere over egen yrkesidentitet, atferd og arbeidshverdag.

Veiledning er like viktig enten man er ny i arbeidslivet eller har jobbet i flere år. Vi har i dag over 30 dyktige veiledere - klare til å hjelpe deg med å utforske utfordringer i arbeidslivet innenfor strukturerte og trygge rammer. 

Vi ønsker å bidra til å styrke din yrkesidentitet. Meld deg på en kollegaveiledningsgruppe og ta med deg verdifull kunnskap om hvem du er, dine verdier og ressurser.

Les mer

To kollegaer prater sammen
Tove Villumsen forklarer pasient
Kompetanseutvikling

Spesialistordning

NFF har en forbundsintern spesialistordning som omfatter i alt 14 ulike spesialiteter.

En spesialist (MNFF) er en fysioterapeut som gjennom utdannelse, klinisk og veiledet praksis, hospitering og veiledningskurs har dokumentert sin evne til å anvende kompetanse i et tverrfaglig samarbeid. Spesialisten bidrar til fagutvikling i helsetjenesten, og skal kunne vurdere og håndtere komplekse situasjoner innenfor sitt definerte fagområde.

Som spesialist er du mer attraktiv i arbeidsmarkedet, du tilegner deg en kompetanse som kommer pasientene og helsetjenesten til gode, du kan øke lønnsinntekten din og tre inn i rollen som veileder for andre spesialistkandidater.

Les mer

Mer om kurs og kompetanseutvikling

 

Fysiofondet

Etterutdanningsvirksomheten i NFF er driftet på midler fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter (Fysiofondet). Midlene går til utvikling og forvaltning av etterutdanningskurs og ivaretagelse av spesialist- og kollegaveiledningsordningen. Alle fysioterapeuter med norsk autorisasjon har mulighet til å søke om reisestipend ved deltakelse på NFFs kurs og annen etter- og videreutdanningsvirksomhet. For utfyllende informasjon se Fysiofondets nettside.

NFFs fondspolitikk

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) opprettet Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter i 1974 etter avtale med Helse- og omsorgsdepartementet. Vi gjorde dette fordi vi ønsket at den enkelte fysioterapeut skulle få tilgang til etter- og videreutdanning. NFF mente da – som nå – at det var viktig at profesjonen også tok ansvar for egen kompetanse. Fondet får overført penger hvert år som en del av takstoppgjøret. Styret i Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter består av sju medlemmer. Fire av medlemmene velges av NFFs landsmøte for å representere NFFs interesser. Ett medlem er oppnevnt av PFF (Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund), ett medlem er oppnevnt av NMF (Norsk Manuellterapeutforening), og ett medlem er oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet. Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter deler hvert år ut ca. 40 millioner kroner. I 2021 gikk 42 % til forbundenes etterutdanningsvirksomhet og reisestipend. 12 % gikk til utdanningsstipend. 40 % gikk til forskings- og formidlingsprosjekter, hvor den største delen var til Ph.d. De resterende midlene gikk til spesielle satsingsområder. NFF er glad for at en større del av tildelingene nå går til etterutdanningsvirksomhet.

Videreutdanning

Mulighetene for å videreutdanne seg er mange. Høgskoler og universiteter utvikler stadig nye studietilbud som er aktuelle for fysioterapeuter – både fysioterapispesifikke og tverrfaglige.Dersom du ønsker å ta en mastergrad i utlandet, er det viktig å studere NOKUT sine nettsider. Her kan du lese om profesjonsgodkjenninger og hvilken norsk grad en utenlandsk kvalifikasjon kan sammenlignes med. NFF kan ikke holde en oppdatert oversikt over videreutdanninger, og du står selv ansvarlig for å undersøke aktuelle studietilbud for deg. Se utdanning.no for mer informasjon. 

Fysio på arbeidsplass
Tillitsvalgt

Er du tillitsvalgt?

NFF ønsker å gi deg trygghet og støtte i rollen som tillitsvalgt.

Derfor finner du alltid tilbud om opplæring og jevnlige temakurs i vår kurskalender. NFF dekker utgifter til reise og opphold.

Du finner en oversikt over planlagte tillitsvalgtskurs i kurskalenderen vår. 

Norsk Fysioterapeutforbund er medlem av Studieforbundet Livslang Læring.

Studieforbundet Livslang Læring logo