Om Nyutdannede fysioterapeuter (NUF)

NFF-medlemmer som er fysioterapistudenter, turnusfysioterapeuter eller i sine første fem år etter autorisasjon, blir automatisk medlemmer i Nyutdannede fysioterapeuter. 

Om NUF

Nyutdannede Fysioterapeuter (NUF) er en interessegruppe i Norsk Fysioterapeutforbund for studenter og for nyutdannede fysioterapeuter som har hatt autorisasjon i fem år eller kortere.

Når du blir medlem i Norsk Fysioterapeutforbund, og er enten student eller nyutdannet, blir du automatisk medlem i NUF. Det koster ingenting utover medlemskontingenten i NFF. 

NUF skal bidra til å fremme medlemmenes og forbundets interesser, sette nyutdannedes situasjon og problemstillinger på dagsorden og være en pådriver for at det gjennomføres aktiviteter for målgruppen.

NUF er et selvstendig organisasjonsledd som gjennom styreleder har møte, tale- og stemmerett på NFFs landsmøter. 

NUF-styret består av fem medlemmer som velges av NUF-medlemmene i sin region. Alle fem styremedlemmene inngår også i regionstyret i sin region. NUF-styret konstituerer seg selv.

NUF ivaretar alle nyutdannede fysioterapeuters interesser uavhengig av arbeidsforhold. Vi setter nyutdannedes interesser og problemstillinger på dagsorden og fremmer medlemmenes interesser i organisasjonen. 

NUF skal være en pådriver for at NFFs aktiviteter oppleves som relevante og interessante. 

Styrets oppgave er å være et talerør for medlemmene og en pådriver for gjennomføring av aktivitet gjennom øvrige organisasjonsledd.

Styret

Leder
Snorre Hjartnes
nuf@fysio.no

Representant for Region Vest

 

Nestleder
Philomena Barteck

Representant for Region Osloområdet

 

Kasserer
Sølvi Nicolaisen
Mobil: 418 53 968
E-post: solvi.nicolaisen@gmail.com 

Representant for Region Sør-Øst

 

Styremedlem ansvarsområde: sosiale medier
Hanne Skulbru

Representant for Region Midt

 

Styremedlem
Johanne Nikolaisen

Representant for Region Nord

 

Handlingsplan 2022

Oppgaver
NUF skal ivareta unge og nyutdannede fysioterapeuters interesser uavhengig av hvilke arbeidsforhold medlemmene er i. Gruppen skal ha et styre og skal gjennom dette bidra til å fremme medlemmenes og forbundets interesser, sette nyutdannedes situasjon og problemstillinger på dagsorden og være en pådriver for at det gjennomføres aktiviteter for målgruppen. 

 1. Arbeid og arbeidsvilkår
  Mål: NUF vil jobbe for at nyutdannede raskt kommer ut i arbeidslivet som fysioterapeuter og er opplyst om arbeidsvilkår og rettigheter.
  Tiltak:

  Delta sammen med NFF på turnusseminarene i Tromsø, Oslo, Trondheim og Bergen.
  Samarbeide med fysioterapeutstudentorganisasjonen FYSIO i saker der dette er aktuelt.
  Være tilgjengelig for rådgivning og informasjon til nyutdannede fysioterapeuter ved etablering i arbeidslivet, samt henvise til riktig instans i NFF for mer utdypende svar.
  Jobbe for at NFF holder relevante kurs rettet mot utfordringer i arbeidslivet.
  Synliggjøre ved leserinnlegg og eventuelt saker i fagpresse at nyutdannede fysioterapeuter er en faglig ressurs både i offentlig og privat praksis.
  Synliggjøre det hvis nyutdannede fysioterapeuter utnyttes eller møter urimelige avtaler gjennom leserinnlegg eller eventuelt oppslag i presse og melde videre til NFF sentralt dersom det er aktuelt.
  Oppfordre medlemmer til å engasjere seg fagpolitisk.
 2. Jobbmuligheter
  NUF skal kunne gi råd om hvor man kan finne utlyste fysioterapistillinger (Facebook, NAV, Fysioterapeuten, Finn.no). Ved innlegg om fysioterapistillinger, bør det legges ved informasjon eller råd om rettigheter rundt ansettelsesforhold og vanlige fallgruver. Kan da vise til informasjon på NFFs hjemmeside eller juridisk seksjon.
  Fremme kurs for oppstart av selvstendig næringsdrivende i regi av NFF.
  Fremme ønsker om lavterskelkurs om det å skrive CV og jobbsøknad, “hva bør du vite når du skal starte i privat praksis” og lignende. 
 3. Faglig
  NUF skal stimulere til faglig oppdatering og markedsføre kurs i regi av NFF og FYSIO (sistnevnte menes da der det er aktuelt med deltakelse for NUF-medlemmer).
  Jobbe for å få til NUF-medlemsrabatt på kurs i regi av NFF og faggruppene. 
 4. Økonomi
  NUFs virksomhet finansieres gjennom overføring fra forbundet sentralt. Rammen fastsettes gjennom rammebudsjettet og justert rammebudsjett for forbundet slik det fastsettes av landsmøtet. NUF kan også ha andre inntekter, dog ikke sponsorer. Vi mottar 60.000 årlig fra NFF. Styret i NUF skal utarbeide et forsvarlig budsjett. Budsjettet for inneværende regnskapsår skal oversendes forbundets sekretariat innen 17. mars hvert år. Det planlegges ikke for overskudd og midlene skal komme medlemmene til gode, gjennom blant annet styremøter.
 5. Medlemstall
  NFF har oversikt over antall NUF-medlemmer. NUF skal jobbe for å verve og holde på medlemmer, spesielt i overgangen mellom turnus og arbeidslivet. Vi skal også jobbe for å verve utenlandske studenter. 
 6. Kurs
  NUF skal jobbe for at det arrangeres kurs som er relevante for våre medlemmer, samt markedsføre aktuelle kurs i regi av NFF og FYSIO.
  NFF sentralt:
  NUF skal også delta på turnusseminarene i samarbeid med NFF og sørge for at innholdet er relevant for turnuskandidatene.
  NUF skal jobbe for å gi tilsvarende informasjon til studenter som studerer i utlandet.
  Faggrupper: NUF skal jobbe for å få NUF-medlemsrabatt på kurs i regi av faggruppene.
  Regionene: NUF skal jobbe for at det arrangeres relevante kurs for våre medlemmer i alle regioner. Styremedlemmene i NUF fremmer dette i hver sin region. 

FYSIO: NUF skal jobbe for å få et samarbeid med FYSIO der det er aktuelt for NUF-medlemmer å delta på arrangementer/kurs. NUF ønsker å arrangere fagkveld hvert semester i samarbeid med FYSIO i hver region. Styremedlemmene i NUF har i oppgave å holde kontakten med FYSIO i sin region.

 1. Synliggjøring og pressedekning
  NUF skal være synlige i NFF, Fysioterapeuten, Instagram, Facebook og andre arenaer hvor dette faller seg naturlig. Synliggjøre ved leserinnlegg og eventuelt saker i fagpresse at nyutdannede fysioterapeuter er en faglig ressurs både i offentlig og privat praksis. Synliggjøre det hvis nyutdannede fysioterapeuter utnyttes eller møter urimelige avtaler gjennom leserinnlegg eller eventuelt oppslag i presse
Barn på matte med kristin