Velkommen til faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi

Vårt mål er å synliggjøre og forbedre fagfeltet barne- og ungdomsfysioterapi. Vi bidrar til at Norsk Fysioterapeutforbund har attraktive og relevante kurs innen vårt fagfelt. Vi jobber også for å fremme fagfeltet ovenfor politikere lokalt, regionalt og nasjonalt.

Om faggruppen

Faggruppen barne- og ungdomsfysioterapi bidrar til å utvikle og synliggjøre faget. Vi jobber med å utvikle, anvende og formidle forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, samt utvikle kompetansenettverk på tvers av faggruppetilhørighet.

Faggruppen jobber også systematisk for å fremme kompetansen til barne- og ungdomsfysioterapeuter, samt med å sette fysioterapi på det helsepolitiske kartet. Vi bidrar til å utvikle kurs innen vårt fagområde.

Norsk Fysioterapeutforbunds faggrupper er underlagt NFFs lover og regler.

 

Faggruppen skal gjennom sitt styre bidra til:

• utvikling av faglig identitet og tilhørighet

• utvikling, anvendelse og formidling av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap

• samarbeid og utvikling av kompetansenettverk på tvers av faggruppetilhørighet

• utvikle strategier, systematisk arbeid og kompetanse innen forbundets fag- og helsepolitiske prioriteringer

I tillegg er en stor del av faggruppens aktivitet knyttet til kursene i regi av NFF. 

Her kan dere se vår handlingsplan for 2023-2025: BUF 2023-2025

 

Som medlem i faggruppen får du en stemme inn i dette arbeidet. Du vil bli spurt om innspill i viktige saker, og du har en faggruppe som både innad i eget forbund og utad jobber for å sette dagsaktuelle saker på agendaen. 

I tillegg vil du motta jevnlige nyhetsbrev med oppdateringer, tips til artikler, ressurser og kollegaers innspill på forumet vårt på Facebook.

Vi har vårt eget tidsskrift - barneogungdomsfysioterapi.no.

Fysioterapeuter som arbeider med barn har egen spesialitet:

 "Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi MNFF".

Du må være medlem av NFF for å melde deg inn i faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi.

Tidsskriftet barne- og ungdomsfysioterapi

Faggruppen gir ut sitt eget tidsskrift på nett. 

Tidsskriftets redaksjon:

E-post:  redaksjonBUF@fysio.no

Redaksjonsmedlemmer:

Eirin Dale
Runa Kalleson
Marte Fossflaten Tørring (vikar for Kristin Bårdson)
Liv Grønli Turtum

Les tidsskriftet her

Tidsskrift_barneogungdomsfysio_logo

 

Stipend

Faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi har opprettet et stipend som utdeles to ganger i året. 

Vi deler ut 70 000 kroner hvert år til søkere som ønsker faglig utvikling. Stipendet deles i to tildelinger på 35 000 kroner hver.
 
Søknadsfrist er 1. april og 1. november hvert år. Hvert medlem kan søke om inntil 5000 kroner hvert år.
 
Du kan søke om å få dekke kursavgift på aktuelle kurs. Det blir ikke gitt støtte til reise og overnatting.
 
Det gis ikke støtte til videreutdanninger da det kan søkes stipend fra Fysiofondet til dette.
 

Søknadsskjema finner du her.

Årsmøtet godkjenner forslag til budsjettert beløp, men styret står fritt til å fordele midlene. Vi har valgt å dele type søknader i to grupper. Den første gruppen går til kurs/konferanser/seminar, mens søknader som går til hospitering faller inn under gruppe nr. 2. Ved mange søknader vil gruppe 1 prioriteres.  

Søkeren må ha vært medlem av faggruppen i ett år for å kunne søke stipend, og stipendet er individuelt og personlig.

Søknaden for stipend høstsemester sendes styret ved leder innen 1. november, og vårsemester innen 1. april. Innkomne søknader behandles på første styremøte etter søknadsfrist. Søknadsskjema skal benyttes. 

Styret forbeholder seg retten til å prioritere utdeling av midler i forhold til innkomne søknader og faglig relevans.

Forutsetning for utbetaling av individuelt stipend er at prosjekt/kurs/utdanning er gjennomført. Stipendmottaker skal levere regnskap med originale kvitteringer innen tidsfrist angitt av kasserer. 

Oversikt over tildelte stipend følger med styrets årsberetning.

Mottaker av støtte plikter å avgi en kort rapport (minimum 250 ord) om den virksomhet som midlene ble anvendt til: kursets/formålets innhold, utbytte med mer. Rapporten sendes til økonomiansvarlig og regnskapet til leder i faggruppen. Denne rapporten kan publiseres i Tidsskriftet barne- og ungdomsfysioterapi.

Våre brosjyrer Kurs og kongress

Kurstilbud i barne- og ungdomsfysioterapi

Vi jobber aktivt med å utvikle attraktive og relevante kurs innen vårt fagfelt. Se våre kurs.

Europeisk IOPTP-kongress, 10.–12. oktober 2024, Zürich
3rd European Paediatric Physiotherapy Congress

Fysioterapikongressen 2025
Norges største og viktigste møteplass for fysioterapeuter! Fysioterapikongressen 2025 arrangeres 13.–15. mars på The Qube – Clarion Oslo Airport, Gardermoen.

_____

Gjennomførte arrangementer:

Kongress i barne- og ungdomsfysioterapi 11.–13. mars 2024, Oslo
Kongress i barne- og ungdomsfysioterapi 2024

Kurs for fysioterapeuter i kartleggingsverktøyet: Nevromotorisk Undersøkelse for barn og ungdom (NUBU) fra 4.–16 år. Steinkjer 22. september 2023
NUBU kurs i Steinkjer

Gratis webinar for ledere 10. oktober 2023
Webinar for ledere av fysioterapitjenester for barn og unge

Gratis webinar for faggruppen 16. november 2023
Webinar for faggruppen i barne- og ungdomsfysioterapi

Kurs for fysioterapeuter i kartleggingsverktøyet Nevromotorisk Undersøkelse for barn og ungdom (NUBU) fra 4- 16 år. Holdes i Bodø 26. januar 2024
NUBU kurs i Bodø

_____

Slik blir du spesialist

Som autorisert fysioterapeut kan du bli spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi. Her ser du hva som kreves for å bli spesialist:

  • For å bli spesialist, må du ha en fysioterapifaglig eller helsefaglig masterutdanning. I tillegg trenger du to årsverk i minimum 50 prosent stilling i spesialistfeltet tatt etter at du har fått autorisasjon.
  • Du må også ha ett eller to årsverk i veiledet praksis innen spesialistfeltet. Veileder skal primært være spesialist innen samme område. Det er du selv som må dokumentere at du har nådd kompetansemålene for spesialiteten.
  • Du må gjennomføre nettkurs i veiledning, samt at du skal hospitere på et annet tjenestenivå enn der du jobber.
  • Det er forbundsstyret i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) som til syvende og sist godkjenner søknadene om spesialistgodkjenninger
  • Temaet for masteroppgaven må bidra til at spesialistkandidaten når kompetansemålene for den aktuelle spesialitet

 

Om fagfeltet

Fysioterapeuter er opptatt av å fremme utvikling og god helse hos barn og unge. Målet er å gi muligheter for optimal bevegelsesutvikling, funksjon, bevegelsesglede og mestring. 

Fysioterapeuter samarbeider med foresatte og fagpersoner for å tilrettelegge omgivelsene til barn og unge i barnehage, institusjon, SFO, skole og hjem. 

Fysioterapeuter har kunnskap om barns utvikling og om betydningen av samspillet mellom barn og deres omgivelser. Gjennom observasjon av barn i barnets naturlige miljø, kan fysioterapeuter bidra til og tilrettelegge for stimulerende aktivitet og godt samspill mellom barn og foresatte, og på denne måten bidra til å fremme bevegelsesutvikling og -mestring.

Ved sykdom eller skade gjør fysioterapeuter en grundig undersøkelse som gir et bilde av barnets ressurser, funksjonsnivå, utviklingsnivå og interesser. Dette gjøres i samarbeid med barnet selv, barnets omsorgspersoner og andre fagpersoner. Dersom det er behov for oppfølging, vurderer fysioterapeuten hva som er egnet og nødvendig stimulering eller trening, individuelt eller i gruppe. Det kan også være behov for andre helsefremmende tiltak, eller tilrettelegging i hjemmet, barnehagen eller på skolen.

Det er barnets omsorgspersoner og barnets behov som er retningsgivende for hvordan tiltakene gjennomføres. Mengde, intensitet og varighet er viktige for å påvirke læring og utvikling. Bevegelsesglede og opplevelse av mestring er viktig for barns utvikling. Noen barn har kortvarig eller permanent behov for ulike hjelpemidler for å fungere i hverdagen. Fysioterapeuten har kompetanse til å vurdere, prøve ut og tilpasse hjelpemidler knyttet til forflytning, aktivitet og dagligdagse gjøremål. Fysioterapeuten er en naturlig del av ansvarsgrupper rundt barn som har det. Noen fysioterapeuter er koordinator i ansvarsgrupper.

Fysioterapeut skal være en del av det tverrfaglige helsefremmende og primærforebyggende tilbudet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Barnehage og skole er også ofte arena for teriærforebyggende / habiliterende tiltak for barn med funksjonsnedsettelser.

Arbeidsoppgaver i helsestasjonstjenesten kan f.eks være knyttet til informasjon og veiledning på gruppenivå, og vurdering av barn i risiko. Barn kan være født med ulike former for risiko og dette kan medføre avvikende, treg eller forsinket utvikling. Mangelfull blikkontakt, nedsatt syn, nedsatt hørsel, samspillsvansker, uro, suge- og spisevansker, og manglende trivsel, er indikasjoner på behov for vurdering hos fysioterapeut. Barn som ikke klarer å henge med i lek med sine jevnaldrende kan ha nytte av vurdering hos fysioterapeut. 

Fysioterapeuter i skolehelsetjenesten skal arbeide med helsefremmende og forebyggende oppgaver for alle elever på individ- og gruppenivå, og samarbeide med andre yrkesgrupper og sektorer for å legge til rette for et generelt godt oppvekstmiljø for alle barn, både barn med funksjonsnedsettelser og funksjonsfriske barn. Helseproblemer blant barn og unge er sammensatte. Spesielt har psykososiale vansker, stress og belastningslidelser kommet mer i fokus.

Nyhetsbrev Protokoller Valgkomité

Valgkomité: 

Anne Marie Muller - leder

E-post: anne.marie.muller@bva.oslo.kommune.no 

Lars Peder Bovim

E-post: lars.peder.vatshelle.bovim@helse-bergen.no 

Inger Lise Pladsen Altern

E-post: ilaltern@gmail.com 

Nyttige lenker
Som medlem i en faggruppe bidrar du til utvikling av faget

Styret

Kontaktinformasjon

Mobil: 916 48 929 ⎢ E-post: barneogungdom@fysio.no

Mobil: 975 32 829 ⎢ E-post: tonje_thon@hotmail.com

Mobil: 971 21 831 ⎢ E-post: linnhelgesen@gmail.com

Mobil: 913 34 617 ⎢ E-post: ina.ekker@tromso.kommune.no

Mobil: 984 11 302 ⎢ E-post: vegardkri@live.no

Mobil: 48265254 ⎢ E-post: karomykle@gmail.com

Kurs og fagutviklingskomiteen

Kontaktinformasjon

E-post: ragnhildbech@outlook.com

E-post: Petra.christensen@bna.oslo.kommune.no

E-post: krisum@ous-hf.no

E-post: linndaatland@gmail.com