Velkommen til faggruppen for nevrologi, ortopedi og revmatologi (NOR)

Som medlem i faggruppen får du faglig oppdatering, redusert avgift på våre årsmøteseminarer, hjelp og veiledning til søknad om spesialistgodkjenning og blir en del av vårt faglige nettverk. Du får også mulighet til å søke på stipend.

Om faggruppen

Faggruppe for nevrologi, ortopedi og revmatologi (NOR) ble etablert i 1993 etter en sammenslåing av nevrologisk faggruppe, interessegruppe for ortopedi og interessegruppe for revmatologi. 

Styret er sammensatt av fysioterapeuter som jobber innen de tre fagområdene, og det er egne kontaktpersoner for nevrologi, ortopedi og revmatologi.

Faggruppen har i overkant av 260 medlemmer. Vi arrangerer et årlig todagers fagseminar i forbindelse med årsmøtet til faggruppen. Noen år prøver vi å dekke alle tre fagområdene, mens vi i andre år velger å gå dypere inn på ett av våre områder.

Om medlemskapet

Innmelding:

Du må være medlem i Norsk Fysioterapeutforbund for å kunne melde deg inn i Faggruppe for nevrologi, ortopedi og reumatologi (NOR). Innmelding via "Bli medlem" på faggruppens hjem-side.

Medlemskontingent:

Årlig medlemskontingent er fastsatt til kr 500. Studenter, turnusfysioterapeuter, medlemmer i Nyutdannede Fysioterapeuter (NUF) og pensjonister betaler halv pris, kr 250.

Medlemsfordeler:

Som medlem får du:

  • mulighet til å søke på vår stipendordning
  • faglig oppdatering og redusert avgift på våre årsmøteseminar
  • hjelp og veiledning ved søknad om spesialistgodkjenning
  • Nyhetsoppdateringer på medlemsmail
  • være en del av et faglig nettverk

Utmelding:

Dersom du ønsker å melde deg ut av NFFs Faggruppe NOR må du sende skriftlig beskjed på mail til medlem@fysio.no

Vi viser forøvrig til NFFs forskrift §10 om når innmelding og utmelding får virkning: "Utmelding må skje skriftlig ved melding til sekretariatet og har virkning fra tidspunkt for registrering i medlemsregisteret, likevel slik at vedkommende plikter å betale kontingent for inneværende kvartal."  Dersom du sender utmelding i løpet av et år, vil det si at du fortsatt har betalingsansvar. Dersom du ikke betaler fakturaen din mister du medlemskapet ditt, men du er likevel pliktig å betale kontingenten.

Stipend

Stipend

Som medlem av Faggruppe for nevrologi, ortopedi og reumatologi (NOR) kan du søke om inntil kr 5.000,- i stipend til blant annet fagutviklingsprosjekter, kurs og seminarer. Søknadsfrist er 15. april og 15. oktober.

Retningslinjer for tildeling av stipend

NFFs Faggruppe NOR deler ut stipend på inntil kr. 5.000,- til medlemmer av faggruppen som ønsker faglig utvikling innen fagområdene nevrologi, ortopedi og revmatologi. Søknadene blir behandlet av faggruppens styre to ganger i året, med søknadsfrist 15. april og 15. oktober. Det avsettes inntil kr. 30 000,- pr. år hvorav inntil 15 000,- fordeles i april avhengig av faggruppens økonomiske situasjon.

 

Søknaden kan gjelde:

  • fagutviklingsprosjekter
  • kurs
  • seminarer
  • hospitering, reiser og lignende.

Søknad sendes fortrinnsvis i forkant og kan ikke sendes inn senere enn et halvt år etter gjennomføring av kurset/formålet. Fagutviklingsprosjekter blir prioritert. Søkere som nylig er tildelt stipend kan ikke regne med å bli prioritert. Vi forutsetter at støtte utgifter til reise og opphold fortrinnsvis søkes fra Fysiofondet.

Ved flere søknader til samme kurs/formål, vil søkerens arbeid innen faggruppen være avgjørende. Dette inkluderer arbeid i styret, kursutvalget, oppdrag for faggruppen eller NFF etter forespørsel fra faggruppen samt ledere av kurs innen faggruppens områder.

Styret kan særstille noen formål foran andre ut i fra faglige kriterier og grad av relevans til faggruppens fagområder. Stipendmidlene behøver ikke fordeles likt mellom de tre fagområdene.

Søkerens totale utgifter legges til grunn ved vurdering av stipendets størrelse. Det forutsettes at det hvis mulig søkes Fondet om dekning av reise- og oppholdsutgifter. Mastergradsstudenter vil i utgangspunktet ikke få innvilget mer enn kr 1.000,- i støtte til studiet.

Oversikt over tildelte stipend skal følge med styrets årsberetning.

 

Rapport

Den som tildeles stipend forplikter seg til å sende en kort sammenfatning/rapport (min. 1 side) av kursets/formålets innhold, utbytte med mer. Rapporten må leveres elektronisk i word-format. Stipendet blir ikke utbetalt før styret har mottatt rapporten. Styret forbeholder seg retten til å trykke rapporten i faggruppens medlemsblad.

 

Søknad

Stipend søkes på eget skjema lastes ned fra nettsiden. Søknaden sendes til nor@fysio.no. Dersom kurset/formålet ikke gjennomføres, må dette meddeles styret så snart som mulig.

Før utbetaling av stipendet kan skje, må stipendmottakeren helst levere originalkvitteringer. Dokumentene kan scannes og sendes elektronisk. Krav om utbetaling skal i utgangspunktet skje innen 31.12 i tildelingsåret. Meld fra dersom dette ikke er mulig.       

Nyttige lenker Måleinstrument
Som medlem i en faggruppe bidrar du til utvikling av faget

Styret

Kontaktinformasjon

Mobil: 995 02 097 | E-post: NOR@fysio.no; joakimmoestue.halvorsen@hel.oslo.kommune.no

Mobil: 958 08 531 ⎢ E-post: birgit_gran@hotmail.com

Mobil: 481 41 024 ⎢ E-post: joannahauken@gmail.com

Mobil: 920 25 376 ⎢ E-post: narvebjorneseth@gmail.com

E-post: annmagrit.korsvold@lds.no

E-post: pauline.holoyen@gmail.com