Velkommen til faggruppen for idrettsfysioterapi og
aktivitetsmedisin (FIA)

Vi har som mål å samle fysioterapeuter med interesse for idrettsfysioterapi og idrettsmedisin. Vi ivaretar medlemmenes faglige interesser og rammebetingelser. Vi fremmer utdanning og forskning innen idrettsfysioterapi, og vi har et nært samarbeid med Norsk Idrettsmedisinsk Forening (NIMF).

AlfaCare logo              

Om faggruppen

Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin (FIA) er en faggruppe innordnet Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), og er den største faggruppen, med rundt 1000 medlemmer.

Styret i faggruppen består av sju medlemmer, og ledes av Kenneth Martinsen.

FIA har som mål å samle fysioterapeuter med interesse for idrettsfysioterapi og idrettsmedisin, og har et nært samarbeid med Norsk Idrettsmedisinsk Forening (NIMF).

FIA skal ivareta medlemmenes faglige interesser og rammebetingelser, og fremme utdanning og forskning innen idrettsfysioterapi.

FIA ønsker samtidig å øke og formidle kunnskap om de positive helseeffektene av regelmessig fysisk aktivitet for å stimulere til økt fysisk aktivitet i befolkningen generelt.

 

Hvordan bli FIA-godkjent fysioterapeut i idrettsfysioterapi og/eller aktivitetsmedisin

Her finner du informasjon om hva som er kravene for å bli godkjent, og hvordan du går fram for å søke om godkjenning.

For fullstendige krav se vedlegg under. Har man mastergrad i idrettsfysioterapi fra NIH, vil man kunne få fritak for noen kurs. Se vedlegg for nærmere spesifisering.

Søknadsfrist er 1. mars og 1. september hvert år. Søknaden må være fullstendig utfylt og inneholde nødvendige og nummererte vedlegg for å bli behandlet.

Veiledning om utfylling av søknadsskjema er gitt i «Eksempel på utfylling av søknadsskjema», se vedlegg under.

Obs!  For å kvalitetssikre kompetansen som "FIA-godkjent fysioterapeut i idrettsfysioterapi og/eller aktivitetsmedisin" har, stilles det krav til fornyelse for å beholde tittelen om du fikk tittelen ETTER 2016.  Det vil si at man innen sju år må oppfylle fornyelseskrav som du finner i vedlegget under. På grunn av covid-situasjonen gis det to ekstra år for dem som oppnådde tittelen i 2017 (dere må da sende inn fornyelseskrav i løpet av 2025). 

Ta kontakt med Harald Markussen om du har spørsmål. Fullstendig søknad i PDF sendes til: harald.markussen@olympiatoppen.no.

Vedleggene nedenfor er oppdatert per 9. februar 2023, med unntak av vedlegget om fornyelseskrav, som er publisert 12. oktober 2023.

Fondet til fremme av idrettsmedisin og idrettsfysioterapi

Stiftelsen Fondet til fremme av idrettsmedisin og idrettsfysioterapi i Norge lyser ut fondsmidler. Søknadsberettigede skal være medlem av NIMF eller FFI.

Søknad om tildeling av fondsmidler fra forskningsfondet sendes per e-post. Søknaden skal utformes som en full søknad om forskningsstøtte med prosjektmål, prosjektbeskrivelse og budsjett-/finansieringsplan (se veiledning).

Søknaden med nødvendige vedlegg må være mottatt per e-post senest 15. september 2017 kl. 23.59.59 og sendes til: Kjersti.Storheim@medisin.uio.no


Veiledning søknad om fondsmidler

SØKNADSFRIST 15. SEPTEMBER HVERT ÅR.

Stiftelsen Fondet til fremme av idrettsmedisin og idrettsfysioterapi i Norge (nedenfor kalt fondet) lyser med dette ut midler. Søknadsberettigede må være medlem i NIMF eller FFI (og ha sitt daglige virke i Norge).

Midler blir tildelt etter følgende kriterier[1]:

 • Midler gis til avgrensede forsknings- og fagutviklingsprosjekter. Et avgrenset prosjekt kan også være et delprosjekt i et større prosjekt og skal da spesifiseres innenfor rammene av hovedprosjektet.
 • Prosjektet skal være klinisk relevant og ha til hensikt å styrke fagutøvelsen innenfor områdene idrettsmedisin og idrettsfysioterapi.
 • Midler kan tildeles prosjekter som tar sikte på å utvikle nye eller forbedre eksisterende undersøkelses-, behandlings- og forebyggingsprosedyrer og metoder, samt utvikle/bedre teorigrunnlaget for fagutøvelsen.
 • Midler kan gis til lege eller fysioterapeut – eller grupper av samme – som medvirker til å fremme fagområdene idrettsmedisin og idrettsfysioterapi i Norge.

I vurderingene vil det bli lagt vekt på:

 • Prosjektets kvalitet både hva gjelder innhold og gjennomføring. Søknaden skal utformes som en full søknad om forskningsstøtte med teoretisk bakgrunn og formål, metodebeskrivelse, budsjett-/finansieringsplan og fremdriftsplan. For ytterligere spesifisering av søknadens utforming, se senere.
 • Fagmiljøet prosjektet skal gjennomføres i.
 • Søkerens kvalifikasjoner for å gjennomføre prosjektet, eventuelt avtale om kvalifisert veiledning.
 • Tidsplan for gjennomføring av prosjektet.
 • Planer for formidling av resultater fra prosjektet nasjonalt og/eller internasjonalt.

Andre opplysninger

Tildeling forplikter mottaker til å avgi rapport med regnskap om midlenes anvendelse og oppnådde resultater. Tildelte midler som ikke er brukt innen den frist som er fastsatt i det enkelte tilfelle, faller tilbake til fondet. Maksimalt beløp til utdeling er inntil NOK 100.000,-. Gruppe eller enkelperson kan tilgodeses med inntil halvparten av de midler som er til utdeling.

Innsending av søknad

Fondet lyser ut midler en gang i året. Søknaden med nødvendige vedlegg sendes på e-mail til fondets styre. Avslag kan ikke ankes, men ny søknad kan fremmes ved fremtidig utlysning. Større og langsiktige prosjekter kan tilgodesees flere ganger, men i ny søknad for hvert år.

Søknaden må være mottatt på e-mail senest kl 23.59.59 den 15. september.

Spesifisering av hvordan søknaden utformes.

 • Innledning / prosjektets formål: teoretisk bakgrunn for hvorfor det er viktig å gjøre dette prosjektet og hvilken relevans prosjektet har til områdene idrettsmedisin eller idrettsfysioterapi. Det må henvises til relevante referanser.
 • Problemstilling / hypotese: formuleres eksplisitt.
 • Metode: bør inneholde design for studien, utvalg / hvem som skal inkluderes (beskrives gjerne med inklusjons- og eksklusjonskriterier), hvor mange man planlegger å inkludere, hvilke målemetoder som skal brukes, og eventuelt hvilke statistiske metoder man vil bruke. I intervensjonsprosjekter må også intervensjonen(e) beskrives. I noen studier må tillatelse fra etisk komité og datatilsynet foreligge før prosjektet kan starte opp. Angi i tilfelle om prosjektet det søkes støtte for faller inn under dette og om det eventuelt er søkt / planlegges å søke om slik tillatelse.
 • Plan for rapportering / publisering av resultater fra prosjektet. Dette kan være nasjonalt og / eller internasjonalt, i foredragsform og / eller artikkelform.
 • Finansieringsplan: angi finansieringsplan for hele prosjektet. Beløp som søkes fondet (inntil 50.000,-) må eksplisitt angis og det må spesifiseres hva beløpet skal dekke. Planlegges en samfinansiering med andre miljøer, oppgi eventuelle andre finansieringskilder det er søkt, innvilget eller planlagt å søke midler fra.
 • Fremdriftsplan for prosjektet (tidspunkt for start og avslutning på prosjektet, i store prosjekter eventuelt når ulike faser av prosjektet planlegges gjennomført).

[1] Fondets statutter: kontakt fondsstyreleder.

Tidsskriftet Norsk Idrettsmedisin
Norsk Idrettsmedisin er medlemsblad for Norsk Idrettsmedisinsk Forening og Faggruppen for Idrettsfysioterapi. Tidsskriftet skal belyse tverrfaglige idrettsmedisinske forhold rettet mot fysisk aktivitet, mosjonsidrett og toppidrett. Tidsskriftet skal kunne stimulere til debatt og diskusjon av faglige og organisatoriske forhold. Ut fra dette kan tidsskriftet være med å påvirke utviklingen av idrettsmedisin i Norge.

Styrene i NIMF og FFI har besluttet at leger og fysioterapeuter ikke kan tegne abonnement på Norsk Idrettsmedisin. Dette betyr at du må melde deg inn i din respektive forening for å motta bladet. I tillegg til bladet får du redusert kongressavgift på Idrettsmedisinsk Høstkongress samt at du mottar tilbud om kurs og møter i regi av NIMF/FFI.

Prisen for abonnement på bladet er kr 300,- pr år.

Vi håper å se at du melder deg inn i en av foreningene. Velkommen skal du være!

Har du spørsmål? Send en mail til idrettsmedisin@gmail.com 

Manus sendes inn per e-post til idrettsmedisin@gmail.com 


Utgivelsesplan

 • 15. mars
 • 15. juni
 • 15. oktober
 • 15. desember          

Annonsering

Nå ut til mer enn 2000 idrettsleger og fysioterapeuter ved å annonsere i tidsskriftet Norsk Idrettsmedisin.

Norsk Idrettsmedisinsk Forening og Faggruppen for Idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin sitt tidsskrift. Hele tidsskriftet er i 4-farger, noe som tilfaller både skribenter og annonsører. Vi kommer ut med fire elektroniske nummer i året, og har omlag 40 sider i hvert nummer.

Vår redaksjonskomite har knyttet til seg en bred sammensatt faggruppe med ressurspersoner innenfor viktige felt innen idrettsmedisin, noe som sørger for et innhold med høy kvalitet og aktualitet.

Høres det interessant? Kontakt tidsskriftet på idrettsmedisin@gmail.com

Annonser

Helsides annonse i fire nummer: kr 9000 + mva per nummer, men fjerde nummer er gratis; totalt kr 27 000 + mva.

Halvsides annonse i fire nummer: 5000 + mva; totalt kr 20 000 + mva
Måleinstrumenter

Rygg - nakke - livskvalitet

Hofte - lyske - kne - ankel - fot

Samleside for ortopediske måleinstrumenter

Kondiskalkulator

Nyttige lenker
Som medlem i en faggruppe bidrar du til utvikling av faget

Styret

Kontaktinformasjon

Arbeidssted: Skien fysioterapi ⎢ Mobil: 982 95 939 ⎢ E-post: idrettsfysio@fysio.no

Arbeidssted: Sjeffysioterapeut helseavdelingen, Olympiatoppen ⎢ Mobil: 915 94 788 ⎢ E-post: harald.markussen@olympiatoppen.no

Arbeidssted: Klinikk 24 ⎢ Mobil: 992 97 000 ⎢ E-post: andre@klinikk24.no

Arbeidssted: Rosenborgklinikken Fysioterapi ⎢ Mobil: 959 35 128 ⎢ E-post: mariasommervold@hotmail.com

Arbeidssted: Idretten skaper sjanser ⎢ Mobil: 920 51 678 ⎢ E-post: kirsti.k.garnas@ntnu.no

Arbeidssted: Oasen Fysioterapi ⎢ Mobil: 986 54 380 ⎢ E-post: nicolay.morland@gmail.com

Arbeidssted: Nimi Volvat & Olympiatoppen (leder medisinsk team i friidrett) ⎢ Mobil: 958 53 399 ⎢ E-post: maren.stjernen@nimi.no