Norsk Fysioterapeutforbunds landsmøte i 2023 ble avholdt 28. november. Landsmøtet var et digitalt møte, med møtestart kl. 0900.

På Landsmøtet deltok delegater fra NFFs regioner, ledere av NFFs faggrupper, nestleder i Næringspolitisk råd, leder i NUF og én FYSIO-representant. Alle har tale-, forslags- og stemmerett.

Som observatører deltok: ledere i Lovutvalget, Kontrollutvalget, Rådet for fysioterapietikk, Ankeutvalget for spesialistgodkjenning, Valgkomiteen, styreleder i Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter, én fra Seniorforum, én av de tillitsvalgte i NFFs sekretariat, redaktøren av Fysioterapeuten, regionledere som ikke sitter i Forbundsstyret, og FYSIOs to observatører i Forbundsstyret. Observatører har tale- og forslagsrett. Forbundsstyrets medlemmer har møteplikt, og tale- og forslagsrett. Det samme gjelder generalsekretær, i saker som gjelder forbundets økonomi.

Frist for innsendelse av saker til årets landsmøte var 29. september.

Sakene til Landsmøtet med vedlegg er publisert enkeltvis i pdf-format nedenfor, med protokoll og samlefil med alle sakspapirene øverst. Deretter følger praktisk informasjon for deltakerne og lenker til tidligere landsmøter.

Protokoll fra Landsmøtet 2023 (oppdatert januar 2024)

Sakene til Landsmøtet (alle)

SAK 1.1 Fra Forbundsstyret Innkalling til NFFs landsmøte 2023

SAK 1.2 Fra Forbundsstyret Valg av møteledere, referenter, protokollunderskrivere og redaksjonskomité

SAK 1.3 Fra Forbundsstyret Forslag til forretningsorden NFFs landsmøte 2023

SAK 1.4 Fra Forbundsstyret Saksliste for Norsk Fysioterapeutforbunds landsmøte 2023

SAK 2.1 Fra Kontrollutvalget NFFs årsregnskap og årsberetning for 2022
- Vedlegg 1 sak 2.1 Norsk Fysioterapeutforbunds årsberetning 2022
- Vedlegg 2 sak 2.1 Kontrollutvalgets beretning for 2022
- Vedlegg 3 sak 2.1 Norsk Fysioterapeutforbund årsregnskap 2022
- Vedlegg 4 sak 2.1 Revisjonsberetning for regnskapsåret 2022

SAK 3.1 Fra Lovutvalget Forslag om endring av reglene om personvalg i NFFs lover

SAK 3.2 Fra NUF Økning av NUFs delegat på landsmøtet

SAK 3.3 Fra NUF NUF-representasjon i Forbundsstyret

SAK 4.1 Fra Forbundsstyret Revidert budsjett for 2024

SAK 4.2 Fra Næringspolitisk råd Endring av årlig sparenivå ved økning av spareperioden

SAK 4.3 Fra NUF NUF-representasjon på turnusseminar og studentverving ved studiestedene

SAK 5.1 Fra NFF region Osloområdet Offentliggjøring av protokoll fra forbundsstyremøter

Sak 5.2 Fra Forbundsstyret Oppfølging av sak 3.1 til Landsmøtet 2021 – organisasjonsutvikling

Sak 6.1 Fra Valgkomiteen Suppleringsvalg – Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter
- Vedlegg sak 6.1 Presentasjon kandidat Synne Garder Pedersen

Praktisk informasjon

Saker til Landsmøtet
Delegater og observatører vil ha tilgang til sakene i møtesystemet MyMeet. MyMeet benyttes til sakspapirer, dagsorden, be om ordet, til å fremme forslag og avstemninger. Alle som deltar på Landsmøtet, får informasjon om innlogging 6. november, og må teste innlogging i forkant av Landsmøtet. 

Økonomi
Alle krav om tapt arbeidsfortjeneste eller trekk i lønn skal registreres i Visma.Net Expense. Krav sendes inn umiddelbart. Utbetaling skjer 15. og 30. i hver måned. Krav som mottas senere enn to måneder etter at kostnaden oppstod, vil normalt ikke bli behandlet.

Oppgi avdeling 210 og prosjektnummer 21000080 Landsmøte.

Veiledning finner du her, under fanen "Reiseregning for tillitsvalgte | Reisebestillinger for organisasjonsledd".

Bakgrunnsfoto: fra Hovedlandsmøtet 2022. Norsk Fysioterapeutforbund har både fysiske og digitale landsmøter.

Dokumenter fra Hovedlandsmøtet 2022

Se protokoll og sakspapirer her:
Hovedlandsmøtet 2022

Dokumenter fra Landsmøtet 2021

Her finner du protokollen fra Landsmøtet 2021. Klikk på lenken nedenfor for å gå inn på de aktuelle dokumentene.

Protokoll Landsmøtet 2021

 

Dokumenter fra Landsmøtet 2020

Her finner du protokollen fra Landsmøtet 2020. Klikk på lenken nedenfor for å gå inn på de aktuelle dokumentene.

 Protokoll Landsmøtet 2020

 

Dokumenter fra Hovedlandsmøtet 2019

Her finner du oversikt over protokollen fra Hovedlandsmøtet i 2019, samt rammebudsjettet for perioden 2020-2022. Klikk på lenken nedenfor for å gå inn på de aktuelle dokumentene.

Rammebudsjett for 2020-2022

Protokoll Hovedlandsmøtet 2019