Åpenhetsloven og aktsomhetsvurdering

Åpenhetslovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon.

Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt, og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Informasjonsplikten er gjeldende fra loven trådte i kraft den 1. juli 2022, mens redegjørelsen for aktsomhetsvurderinger skal offentliggjøres innen 30. juni hvert år.

Norsk Fysioterapeutforbund er omfattet av regelverket. Forbundets generalsekretær er organisasjonens kontaktperson.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven (lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold) skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Loven pålegger Norsk Fysioterapeutforbund en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre en aktsomhetsvurdering som det skal redegjøres for i en allment tilgjengelig rapport. Norsk Fysioterapeutforbund gjennomfører denne vurderingen første gang for regnskapsåret 2023.

Det er i loven nedfelt et grunnleggende prinsipp om at arbeidet med aktsomhetsvurderinger skal være forholdsmessig og at man skal ha en risikobasert tilnærming. Det vil si at hva som forventes av vurderinger er avhengig av blant annet virksomhetens størrelse, art og konteksten virksomheten jobber i. Risikobasert tilnærming innebærer at tilnærmingen til aktsomhetsarbeidet skal samsvare med alvorlighetsgrad og sannsynlighet til den ev. negative påvirkningen virksomhetens drift har.

Redegjørelsen skal som et minimum redegjøre for faktiske negative konsekvenser som er avdekket i aktsomhetsvurderingene, og også forhold som innebærer vesentlig risiko knyttet til lovens formål. I den grad det er avdekket slike konsekvenser eller slik risiko, skal det gis opplysninger om tiltak som er igangsatt og resultatene av disse. 

Om Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Fysioterapeutforbund er en partipolitisk uavhengig profesjonsorganisasjon for alle fysioterapeuter, manuellterapeuter, turnusfysioterapeuter og studenter. Norsk Fysioterapeutforbund er et profesjonsforbund som jobber for å ivareta medlemmenes interesser innen inntekst- og arbeidsvilkår samt faglig utvikling. Forbundet har litt over 10 000 medlemmer, og er landets største profesjonsorganisasjon for fysioterapeuter, manuellterapeuter, fysioterapistudenter og turnuskandidater.

Norsk Fysioterapeutforbund organiserer fysioterapeuter og manuellterapeuter ansatte i stat og/eller kommune, i private institusjoner, ledere, avtalefysioterapeuter og helprivate fysioterapeuter. Medlemmene i forbundet jobber i hovedsak i kliniske stillinger i kommunehelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste og ved rehabiliterings/habiliteringinstitusjoner. Forbundet har også medlemmer i bedriftshelsetjeneste, høgskole/universitetslektoren, NAV og annen offentlig administrasjon.

Norsk Fysioterapeutforbund er organisert med tillitsvalgte på den enkelte arbeidsplass og kontaktpersoner for våre medlemmer i kommunene som er selvstendig næringsdrivende. Vi har et regionalt nivå, faggrupper med medlemmer fra hele landet og et sentralt nivå. Organisasjonstillitvalgtes innsats er i hovedsak basert på frivillig arbeid. Noen av vervene er lønnet (regionledere, forbundsleder og enkelte faggruppeledere) og enkelte verv honoreres. Medlemmer som er selvstendig næringsdrivende får dekket tapt arbeidsfortjeneste for deltakelse i møter på dagtid. I tillegg er det et sekretariat i Oslo med 30 årsverk.

Forbundets virksomhet er i hovedsak knyttet til bistand til medlemmene i saker relatert til lønns- og arbeidsvilkår, opplæring av tillitsvalgte, etterutdanningskurs og annen faglig aktivitet, politisk påvirkning regionalt og nasjonalt og til intern organisasjonsdrift.

Norsk Fysioterapeutforbund har noe virksomhet internasjonalt. Forbundet er medlem i World Physiotherapy (WP), en sammenslutning av 122 nasjonale fysioterapeutorganisasjoner. Forbundet er gjennom dette medlem i WP Europaregionen og er engasjert i nordisk samarbeid. I tillegg er enkelte av forbundets faggrupper engasjert i WPs faglige og interessepolitiske undergrupper.

Regnskap for 2023 viser at det største utgiftsposten er lønn, honorar og godgjørende til ansatte og tillitsvalgte i organisasjonen. Det er også store kostnader knyttet til reise og opphold, primært innenlands i forbindelse med kurs- og møtevirksomheten. Når det gjelder innkjøp av varer og tjenester er de største enkeltkostnadene husleie, utvikling og lisenser knyttet til IKT- verktøy.

Retningslinjer og rutiner

Norsk Fysioterapeutforbund har retningslinjer som sørger for å opprettholde deler av lovens formål blant forbundets medlemmer:

 • Norsk Fysioterapeutforbunds etiske retningslinjer

Norsk Fysioterapeutforbund har ordninger, retningslinjer og rutiner, som er med på å sørge for overholdelse av lovens formål internt i forbundet. Dette omfatter blant annet:

 • HMS-plan: Planen er sekretariatets overordnede beskrivelse av de pliktene Norsk Fysioterapeutforbund er underlagt etter internkontrollforskriften. Det er i tillegg utarbeidet en HMS-sjekkliste som gjennomgås årlig.
 • Varslingsrutiner: For alle ansatte i sekretariatet som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.
 • Avvikssystem: rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge brudd på krav som er fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
 • Verneombud: Det er valgt et verneombud i tråd med arbeidsmiljølovens regler
 • Tariffavtale: Avtalen omfatter alle ansatte.

Norsk Fysioterapeutforbund har i tillegg:

 • Arbeidsmiljøutvalg som er valgt i tråd med arbeidsmiljølovens regler. 
 • Personalforening for alle ansatte i Norsk Fysioterapeutforbunds sekretariat.
  Personalforeningens fremste oppgave er å sikre medlemmene medbestemmelse og innflytelse i saker som vedrører lønns- og arbeidsvilkår.
 • Velferdsutvalget som har formål å planlegge og legge til rette for sosiale tiltak for ansatte.  
Organisering av arbeidet med aktsomhetsvurdering

Loven forutsetter at arbeidet med aktsomhetsvurderinger skjer kontinuerlig, samtidig som det skal være forholdsmessig og ha en risikobasert tilnærming. Forbundsstyret er overordnet ansvarlig for rutinen vedtatt for gjennomføring av aktsomhetsvurderingen. Forbundsstyret skal i samråd med generalsekretær sikre at det blir gjennomført aktsomhetsvurderinger i de ulike deler av vår virksomhet.

Med utgangspunkt i den virksomhet Norsk Fysioterapeutforbund har og det risikobildet for vår virksomhet, vurderes det at det i utgangspunktet er tilstrekkelig at generalsekretær har ansvar for at det årlig avholdes arbeidsmøter for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger. Generalsekretær vurderer hvem som bør delta i arbeidet.

Aktsomhetsvurderinger skal gjennomføres slik:

 • Det skal foretas risikovurdering knyttet til våre innkjøp av varer og tjenester
 • Vi skal søke tilgjengelig informasjon om leverandørkjeder og kartlegging av risiko fra bransjeforeninger og fra andre aktører.
 • Basert på risikokartlegging og prioritering/vesentlighetsvurdering skal områder for forbedring og tiltak prioriteres.
 • Resultatet av risikokartlegging dokumenteres i en skriftlig redegjørelse. Redegjørelsen legges i tråd med åpenhetsloven ut lett tilgjengelig på fysio.no.
 • Vi opplyser i tråd med åpenhetsloven i årsberetningen om hvor redegjørelsen er tilgjengelig og oppdaterer og offentliggjør redegjørelsen innen 30. juni hvert år.
Aktsomhetsvurdering 2023

Den største delen av Norsk Fysioterapeutforbund virksomhet gjennomføres i Norge med norske og nordiske leverandører. Forbundet er derfor i liten grad eksponert for det som kan betegnes om useriøse og/eller usikre aktører.

Omfanget på aktsomhetsvurderingene og denne redegjørelsen er også tilpasset kravet om at disse skal stå i forhold til virksomhetens størrelse, virksomhetens art, konteksten virksomheten finner sted innenfor, og alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Det er etter vår vurdering ikke avdekket områder som ikke er tilfredsstillende i henhold til loven. Rutiner for varsling og avvik er derimot ikke godt kjent i forbundet og det er derfor behov for å iverksette tiltak for å sikre at dette. Samtidig har gjennomgangen og oppfølgingen ikke avdekket avvik som skulle tilsi at det skal iverksettes tiltak ut over det som gjøres i den ordinære oppfølgingen av varsler/avvik.

Eiendom og drift
Norsk Fysioterapeutforbund leier lokaler, kjøper kantinetjenester gjennom gårdeier. Norsk Fysioterapeutforbund kjøper renhold.

Det er ikke avdekket forhold som krever særskilt oppfølging i henhold til lovens bestemmelser knyttet til leieforholdet og drift av lokaler.

Innkjøp varer og tjenester
Det er normalt ikke store volumer varer som kjøpes inn. Norsk Fysioterapeutforbund benytter seriøse aktører som i all hovedsak er lokalisert i Norge. Bærekraftig forretningspraksis med respekt for mennesker, samfunn og miljø vektlegges ved valg av leverandører. Det foreligger foreløpig ikke felles innkjøpsveileder. Det er ikke vurdert at det per i dag er forhold som krever særskilt oppfølging i henhold til lovens bestemmelser.

Kurs/konferanser/møtevirksomhet
Når det gjelder internasjonale reiser vises det til seinere omtale. Reise og opphold er et område som er aktuelt å vurdere i forhold til loven. Det er inngått avtale med leverandører både av flyreiser, overnattingssteder og reisebyråtjenester. Flere av avtalene er inngått av Unio. De fleste hoteller og konferanseleverandørene som benyttes er miljøfyrtårn sertifisert. Det foreligger foreløpig ikke felles retningslinjer for valg av leverandør av reise, overnatting- og kurs-/møtelokaler. Det er ikke vurdert at det per i dag er forhold som krever særskilt oppfølging i henhold til lovens bestemmelser.

Internasjonale samarbeidsprosjekter og møter
Norsk Fysioterapeutforbund deltar i internasjonale virksomhet gjennom medlemskap i World Physiotherapy (WP), WP Europaregionen, WPs faglige og interessepolitiske undergrupper og deltakelse i nordisk samarbeid. Det internasjonale engasjementet innebærer deltakelse i møter fysisk eller digitalt og innebærer dermed reise og opphold. Dette er nærmere omtalt under Kurs/konferanser/møtevirksomhet. Det er ikke vurdert at det per i dag er forhold som krever særskilt oppfølging i henhold til lovens bestemmelser.

IKT-/samhandlingsverktøy – lisenser og utvikling
Norsk Fysioterapeutforbund har hentet inn dokumentasjon fra våre største leverandører knyttet til innkjøp av IKT-tjenester. Dette er leverandører som det er kjent at har – eller vil kunne ha – virksomhet eller underleverandører utenfor Norge.

Alle våre leverandører er mer eller mindre faste leverandører som har hatt et flere års samarbeid med. 

 • Knowit – leverandør av nettsidene
 • Groupcare – leverandør av medlems- og saksbehandlingssystem
 • RunTime – driftsleverandør
 • Microsoft – leverandør av standard programvare som Windows og Office 365
 • ECIT Capstone AS – utgått i løpet av 2023
 • Lector ApS – leverandør av program for utvikling av e-læringsinnhold
 • TicTac Learn AB – leverandør av e-læringsplattform og program for utvikling av e-læringsinnhold
 • Simployer – leverandør av personalsystem

Alle disse leverandørene har levert tilfredsstillende dokumentasjon på etterlevelse av de målsettinger loven vektlegger. Det kjøpes konsulenttjenester fra enkelte av disse leverandørene, men dette er i det alt vesentlige arbeidskraft og ikke maskin- eller programvare eller eksterne utviklingstjenester. Det er ikke vurdert at det per i dag er forhold som krever særskilt oppfølging i henhold til lovens bestemmelser.

HMS/arbeidsmiljø
Norsk Fysioterapeutforbund foretok en grundig gjennomgang av internt HMS og arbeidsmiljøarbeid med bistand fra Arbeidsmiljøhuset i 2021. Prioriterte funn har blitt fulgt opp i årlige HMS- handlingsplan for sekretariatet, forbundsleder og regionledere. Farer og problemer kartlegges systematisk og fortløpende. Med utgangspunkt i kartleggingen vurderes risiko og det utarbeides planar og tiltak for å redusere risikoen. Det er ikke avdekket forhold som krever ytterligere oppfølging i henhold til lovens bestemmelser.

Norsk Fysioterapeutforbunds redegjørelse i fullversjon

Frist for å offentliggjøre redegjørelsen er 30. juni året etter. Nedenfor finner du årlig redegjørelse i pdf-versjon:

Aktsomhetsvurdering 2023