Tariffoppgjøret 2023 er avsluttet. Ny side opprettes for tariffoppgjøret i 2024 når forhandlingene nærmer seg.

* * *

På denne siden gir vi en samlet, løpende oversikt over publiserte nyheter og annen informasjon knyttet til tariffoppgjøret i 2023.

Vårens lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, som betyr at det kun skal forhandles om økonomi. NFF forventer at kompetanse skal lønne seg, og krever reallønnsvekst for våre medlemmer i offentlig sektor.

I flere år har lønnsutviklingen i offentlig sektor blitt hengende etter privat sektor, samtidig som den høye prisveksten i 2022 har påvirket kjøpekraften betydelig og gitt en reallønnsnedgang for våre medlemmer. Lønnsutviklingen i offentlig sektor må bedres for å beholde, videreutvikle og rekruttere høyt kvalifiserte ansatte med den kompetansen pasientene og samfunnet trenger for å løse de utfordringene vi står overfor.

Du får mer informasjon ved å åpne hver enkelt linje under forhandlingskalenderen nedenfor.

Stine Malerød

Stine Malerød, forhandlingssjef i Norsk Fysioterapeutforbund. (Alle foto på denne siden: Bo Mathisen.)

Norsk Fysioterapeutforbunds representanter i Unios forhandlingsutvalg:
Unio kommune: Kristin Moen Tollefsen/Lars Engebretsen
Unio Oslo kommune: Henriëtta Richter Uitdenbogaardt
Unio stat: Susanne Gallala
Unio Spekter: Gerty Lund, Stine Malerød
Unio Virke: Stine Malerød

Tariffområde

Forhandlingsstart
(merk nye datoer pga. streik i privat sektor)

Forhandlingsfrist
KS 27. april kl. 1200 30. april
Stat 27. april kl. 1000 30. april
Oslo kommune 27. april kl. 1000 30. april
Spekter

24. april kl. 1000 (A innledende sentrale)
7. juni: A2, lønnsforhandlinger for helseforetakene og sykehus med driftsavtale (merk ny dato)

-
Virke 19. juni -

 

Nyheter knyttet til de enkelte tariffområdene og annen informasjon om tariffoppgjøret 2023

Nyheter – alle tariffområder Tariffområde KS

29. april: Gjennomslag for Unios tre hovedkrav i kommuneoppgjøret
Lørdag kveld ble det enighet i årets kommuneoppgjør. Steffen Handal er fornøyd med at Unio har fått gjennomslag for de tre kravene Unio kommune hadde med seg inn i forhandlingene. – Vi krevde reallønnsvekst, at oppgjøret skulle ligge over frontfaget og en prioritering av de med lengst utdanning og lang ansiennitet. Alle disse tre kravene har vi fått gjennomslag for, sier Handal.

27. april: KS-forhandlingene er i gang
Dette er Unios krav i kommuneoppgjøret
– Unio krever reallønnsvekst, en ramme over frontfaget og en prioritering av dem som har tapt mest i siste års kommuneoppgjør. Det sier Unio kommunes forhandlingsleder Steffen Handal om årets oppgjør.

21. april: Forhandlingsstart er fastsatt til 27. april kl. 1200.

17. april: Utsatt forhandlingsoppstart i tariffområde KS
Partene i tariffoppgjøret i kommunesektoren er i dag blitt enige om inntil videre å utsette den planlagte forhandlingsstarten torsdag 20. april, på grunn av streiken i frontfaget.

Tariffområde stat

29. april: Enighet i lønnsoppgjøret i staten
Unio ble i dag enig med staten om årets lønnsoppgjør. Resultatet innebærer en ramme på 5,2 prosent lønnsvekst.

28. april: Unio fortsatt i forhandlinger med staten
Staten er i kveld kommet til enighet om en avtale med LO stat, YS stat og Akademikerne stat. Unio stat er fortsatt i forhandlinger med staten.

27. april: Forhandlingsstart i staten Også de med høyere utdanning må sikres reallønnsvekst
Lønnsforhandlingene i staten begynte i dag. – De med høyere utdanning i staten har hatt dårlig lønnsutvikling de siste årene. Årets oppgjør må snu trenden, sier forhandlingsleder Guro Lind i Unio stat.

21. april: Forhandlingsstart er fastsatt til 27. april kl. 1000.

19. april: Merk at forhandlingsstarten 27. april blir utsatt dersom streiken i LO-NHO-området (frontfaget) ikke er avsluttet før den datoen.

Tariffområde Oslo kommune

30. april: Lønnsoppgjøret: Mer enn frontfaget også i Oslo
Partene i lønnsoppgjøret i Oslo kommune er kommet til enighet. Rammen for oppgjøret er 5,4 prosent, noe som er godt over anslaget for rammen i frontfaget.

27. april: Lønnsforhandlingene i Oslo: Krever reallønnsvekst
I dag startet lønnsforhandlingene i Oslo kommune. Unio krever en høyere økonomisk ramme enn frontfaget og reallønnsvekst gjennom sentrale lønnstillegg.

25. april: Unio Oslo kommune starter forhandlinger torsdag 27. april kl. 1000.

18. april: Forhandlingsstart var opprinnelig satt til 21. april, men er utsatt inntil videre pga. streik i LO-NHO-området (frontfaget).

Tariffområde Spekter

7. juni: Enighet i lønnsforhandlingene for sykehusfysioterapeutene i Spekter
Onsdag 7. juni ble det gjennomført forhandlinger om overenskomstens del A2 for Spekter område 10 og 13. Resultatet er minimum 5 % i generelt tillegg til alle NFFs medlemmer. 

25. mai: Dato for A2-forhandlinger mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund er endret til 7. juni.

25. april: Det blir A2-forhandlinger 5. juni – lønnsforhandlinger for helseforetakene og sykehus med driftsavtale.

25. april: Enighet i de innledende Spekter-forhandlingene
Unio og Spekter kom 24. april til enighet i de innledende sentrale forhandlingene om årets tariffoppgjør. Det er nå avtalt at det skal gjennomføres lokale forhandlinger i Spekters virksomheter, utenom helseforetakene og Lovisenberg/Martina Hansens Hospital. For disse avtales lønnsoppgjøret på et senere tidspunkt.

24. april: Spekter-forhandlingene åpnet i dag
I dag gikk startskuddet for årets lønnsoppgjør for Unios nesten 53 000 medlemmer i Spekter-området, de aller fleste i helseforetakene.

21. april: Forhandlingsstart er fastsatt til 24. april kl. 1000.

17. april: Innledende sentrale forhandlinger (del A) var opprinnelig satt til 18. april, men er utsatt inntil videre pga. streik i LO-NHO-området (frontfaget).

Tariffområde Virke

20. juni: Enighet i Virke-oppgjøret
Utpå kvelden 19. juni nådde Unio-forbundene frem med viktige krav for medlemmene som er ansatt i virksomheter i Virke HUK.

19. juni: Lønnsoppgjøret i Virke er i gang
– Oppgjøret i Virke må sikre at lønns- og arbeidsvilkårene til medlemmene våre er på samme nivå som i offentlig sektor, sier Unios forhandlingsleder Eirik Rikardsen.

Unio.no: Lønnsoppgjøret 2023 (temaside)

På Unios tariffsider finner du de siste nyhetene og annen informasjon om årets mellomoppgjør her:

Lønnsoppgjøret 2023

Unios tariffpolitiske uttalelse 2023

Frontfagsmodellen kjennetegnes av høy grad av koordinering. En viktig premiss for modellen er at privat og offentlig sektor skal stilles likt i konkurransen om arbeidskraften. Modellen praktiseres ikke slik i dag.

Frontfagsmodellen fungerer dårlig for mange i offentlig sektor, og inntektsforskjellen mellom gruppene med høyere utdanning i offentlig sektor og privat sektor er betydelig. Frontfagsmodellen bidrar til å holde lønna til grupper med høyere utdanning i offentlig sektor nede. Modellen leverer heller ikke på å rekruttere og beholde arbeidskraft som er kritisk for samfunnet i hele landet. For mange utdanningsgrupper i offentlig sektor er avkastningen av å ta høyere utdanning for lav. Offentlig sektor har mange og omfattende oppgaver og det er store ambisjoner til både kvalitet og omfang på tjenester som helse, utdanning, politi mv. For å kunne opprettholde og videreutvikle kvaliteten på tjenestetilbudet, er offentlig sektor avhengig av å kunne konkurrere om kvalifisert arbeidskraft.

Utfordringer med å rekruttere og beholde nødvendig kompetanse innenfor helse, utdanning, forskning og sikkerhet må hensyntas i årets mellomoppgjør. Hvis en ikke klarer å utligne noe av forskjellen mellom privat og offentlig sektor, vil det utfordre ytterligere kvaliteten på tjenestene i offentlig sektor i årene som kommer.

Vekst i norsk økonomi i 2022
Norge er et lite land med åpen økonomi. På tross av betydelig usikkerhet internasjonalt og i norsk økonomi, har den økonomiske veksten i Norge tatt seg opp i 2022. Veksten i bruttonasjonalprodukt var på 3,8 prosent. Det på tross av at smitteverntiltak fra desember 2021 til midten av februar 2022 forårsaket et fall i BNP i Fastlands-Norge. BNP Fastlands-Norge har siden mars vokst jevnt gjennom 2022. Norsk økonomi får lite drahjelp fra utlandet fremover. Men høye oljeinvesteringer etter oljeskattepakka, god lønnsomhet i industrien og høy vekst i eksporten av tradisjonelle varer, samt privat og offentlig forbruk som vokser i takt med økonomien ellers, bidrar til en BNP-vekst rundt trend de neste årene.

Høy sysselsetting
Tall fra SSBs Arbeidskraftundersøkelse (AKU) viser at antall sysselsatte økte med 110 000 og at sysselsettingen ved utgangen av 2022 var på 70 prosent. Den rekordhøye sysselsettingen flater ut, og sysselsettingsandelene vil falle svakt fremover. AKU-arbeidsledigheten falt fra 4,4 prosent til 3,2 prosent i 2022. Andelen registrert som helt ledige eller på tiltak hos NAV falt jevnt gjennom første halvår av 2022, fra 2,8 prosent i januar 2022 til 2,0 prosent fra september til januar 2023. Det er forventet at arbeidsledigheten vil øke noe de nærmeste årene, men da fra et veldig lavt nivå. Det har vært en sterk vekst i ledige stillinger. Tall over ledige stillinger registrert hos NAV økte med 5,5 prosent fra 2021 til 2022. Den rekordlave arbeidsledigheten og et stramt arbeidsmarked har ført til store rekrutteringsutfordringer i flere deler av økonomien.

Høyere lønnsvekst i privat enn offentlig sektor i flere år på rad
Ifølge nasjonalregnskapstall fra SSB var lønnsveksten utenom offentlig forvaltning i 2021 3,9 prosent, mens årslønnen i offentlig forvaltning var 2,7 prosent. Årslønnsveksten i industrien ble beregnet av TBU til 3,2 prosent. Rammen for frontfaget ble for samme år anslått til 2,7 prosent.

I 2022 viser nasjonalregnskapstallene en årslønnsvekst på 4,3 prosent. Datolønnsveksten fra november 2021 til november 2022 for offentlig sektor og privat sektor er henholdsvis 3,6 prosent og 5,1 prosent. NHO i samråd med LO, anslo den gjennomsnittlige årslønnsveksten i NHO-bedrifter i industrien til 3,7 prosent i 2022. TBU anslår i sin TBU-rapport for februar at lønnsveksten ble 4,0 prosent. Det er tredje år på rad at lønnsveksten i industrien er høyere enn den kommuniserte normen fra frontfaget. TBU-anslagene viser 3,5 prosent lønnsvekst for arbeidere og 5,0 prosent for funksjonærer i industrien i 2022. Det at funksjonærer og ledere i industrien har en så høy lønnsvekst viser at rammen for frontfaget selv i deler av industrien ikke blir fulgt.

Dette viser at privat sektor bruker lønn som virkemiddel i et stramt arbeidsmarked, og at anslaget på rammen for frontfaget kun blir en ramme som nesten bare offentlig sektor forholder seg til. Ifølge Holden III-utvalget (NOU 2013:13 Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi) var det enighet om:

«Lønnsveksten i industrien for arbeidere og funksjonærer samlet bør være normgivende for resten av økonomien. (..) Ved forbundsvise oppgjør er det Industrioverenskomsten som er frontfaget, og dermed forhandles først. Dette oppgjøret har i stor grad direkte gjennomslag i en rekke andre oppgjør. Siden utfallet av de lokale forhandlingene ikke er avklart, bør NHO, i forståelse med LO, angi en troverdig ramme for den samlede årslønnsveksten i industrien. En troverdig ramme skal verken være gulv eller tak for lønnsveksten, men en norm som andre forhandlingsområder skal forholde seg til.

Ved utarbeidelse av anslaget må det tas tilstrekkelig hensyn til de økonomiske utsiktene. Drøfting av de økonomiske utsiktene i Det tekniske beregningsutvalget (TBU) i forkant av lønnsoppgjørene vil gi grunnlag for en felles virkelighetsoppfatning blant alle parter i lønnsoppgjørene.»

Det er allerede store rekrutteringsutfordringer i offentlig sektor, for eksempel i helse og utdanning. De siste årenes mindrelønnsutvikling gjør at offentlig sektors evne til å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft svekkes ytterligere. Det er derfor helt nødvendig at årets lønnsoppgjør bidrar til at offentlige virksomheter blir mer attraktive arbeidsgivere.

Praktiseringen av frontfagsmodellen må endres
En viktig premiss for frontfagsmodellen er at privat og offentlig sektor skal stilles likt i konkurransen om arbeidskraften. Leverer ikke modellen på å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft som er kritisk for samfunnet, vil frontfagsmodellens legitimitet forvitre. Det er nødvendig å utjevne forskjellene i lønn for høyere utdanning mellom offentlig og privat sektor, noe som også har en likelønnseffekt. I dag er utfordringene med rekruttering særlig store og økende innenfor helse og utdanning, og den usikre internasjonale situasjonen vil innebære større etterspørsel etter arbeidskraft til politi og forsvar. Andre viktige offentlige tjenester sliter også med å skaffe nok kvalifiserte ansatte.

De senere års praktisering av frontfagsmodellen kan ikke fortsette. Både i 2020 og 2021 ble resultatet høyere enn anslaget i industrien, og for andre deler av økonominen ble lønnsveksten enda høyere. 2022 ble intet unntak. Hvis kvaliteten i de offentlige tjenestenene skal kunne videreutvikles, må dette etterslepet kompenseres. Det er en reell fare for forvitring av offentlig tjenester dersom vi ikke tar rekrutteringsproblemene på alvor.

Verdiskaping skjer både i offentlig og privat sektor. Vi skaper verdiene i et fellesskap der vi bygger på både offentlig og privat sektors innsats. I dette fellesskapet klarer ingen sektor eller bransje seg alene. Skal vi ha et trygt og sikkert samfunn preget av likeverdig tilbud til helse og utdanning i hele landet, må lønnsforskjellene mellom utdanningsgruppene i offentlig og privat sektor utjevnes.

Reallønnsnedgangen kan ikke fortsette
Prisveksten i 2022 ble betydelig høyere enn forventet. TBU anslo i mars 2022 at prisveksten ville bli 3,3 prosent, mens fasiten nå viser at prisveksten ble på hele 5,8 prosent. Høye energipriser og høyere pris på importvarer er viktige forklaringer på at prognosen fra TBU ble langt lavere enn faktisk prisvekst. Også i 2020 ble prisveksten signifikant høyere enn TBU-anslaget. Anslaget fra TBU i mars for prisvekst 2023 er 4,9 prosent.

Sammen med flere økninger i styringsrenten fra Norges Bank har det økonomiske handlingsrommet til husholdningssektoren blitt kraftig redusert. En redusert kjøpekraft fra husholdningssektoren vil redusere etterspørselen i samfunnet og bidra til lavere økonomisk vekst. Den kraftige reallønnsnedgangen vi har sett de siste årene – spesielt for ansatte i offentlig sektor – kan ikke fortsette.

Politikerne har ansvar for å sikre nødvendige offentlige tjenester
Myndigheter både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå har ansvar for hvilket samfunn vi vil ha. Hvis det er et ønske om å utvikle velferdstjenestene og kunnskapssamfunnet i hele landet, må sentrale myndigheter gi økonomisk handlingsrom til arbeidsgivere i stat, kommuner, fylkeskommuner, helseforetak m.m., slik at de gis mulighet til å rekruttere og beholde nødvendig kvalifiserte ansatte.

I dag ser vi at viktige offentlige tjenester sliter med å skaffe nok kvalifiserte ansatte, og at eksempelvis skole og barnehage har store innslag av ufaglært arbeidskraft. Offentlige arbeidsgivere benytter seg av kjøp av vikartjenester for å opprettholde sine grunnleggende primærtjenester, samt at det etableres private tjenestetilbydere som tilbyr tjenester det offentlige bør ha et ansvar for å tilby. Unio er bekymret for at denne trenden vil utvikle seg over tid. Særlig hvis det offentlige ikke klarer å oppfylle de forventninger innbyggerne har til offentlig velferdsproduksjon.

Offentlige arbeidsgivere har også et særlig ansvar for å bekjempe verdsettingsdiskriminering i et kjønnsdelt arbeidsmarked. Det trengs tiltak på tvers av sektorer i arbeidslivet hvis vi skal sikre likelønn mellom kvinner og menn. Dette er et politisk ansvar. Til tross for betydelig lavere utdanningsnivå, ligger gjennomsnittslønna i den mannsdominerte industrien langt over lønna til de kvinnedominerte yrkesgruppene i offentlig sektor.

Lav avkastning av utdanning
Avkastningen av utdanning er for mange utdanningsgrupper lav. I en analyse fra SSB, som ble publisert 1. januar 2022, viser at flere av Unios grupper har en lav eller negativ avkastning av utdanning hvis en ser det i et livsløpsperspektiv. Lav avkastning av utdanning gir konsekvenser for rekruttering. Tallene for samordna opptak viser også nedgang i søkertallene for flere av Unios grupper. Lav lønn gjør det også vanskeligere å beholde folk i yrket.

Unios overordnede føringer:

  • Den kraftige reallønnsnedgangen kan ikke fortsette. Lønnsoppgjøret i 2023 må sikre reallønnsvekst for våre medlemmer.
  • Offentlig sektor må, på samme måte som privat sektor, bruke lønn som virkemiddel for å rekruttere og beholde nødvendig kompetanse.
  • Rammeanslaget fra frontfaget må ikke brukes som et tak for lønnsdannelsen i offentlig sektor i 2023. Etterslep må vurderes i de enkelte tariffområder.
Vedlegg: Oppsummering TBU februar 2023
NFFs forarbeid til tariffoppgjøret 2023

Lønnsoppgjøret i 2023 er et mellomoppgjør, og forhandlingene dreier seg om økonomiske justeringer. Siden vi er inne i hovedtariffperioden 2022-2024, bygger arbeidet på forarbeidet som ble gjort før lønnsoppgjøret i 2022. Da fikk alle ansatte medlemmer mulighet til å gi innspill via debattnotat og spørreundersøkelse sendt ut høsten 2021, og de tillitsvalgte ble invitert til regionale tariffkonferanser på nyåret 2022.  Dette ga grunnlaget for kravene for 2022 som deretter ble utformet og politisk behandlet i NFF.

På bakgrunn av resultater fra fjorårets forhandlinger, og de vedtatte kravene fra 2022, utformer sekretariatet utkast til krav for tariffoppgjøret 2023. Tariffpolitisk råd ga sine innspill i februar før kravet ble videre behandlet av NFFs forbundsstyre 6. mars.

For tariffområdene KS, Oslo kommune og stat går NFFs krav nå videre til interne prosesser i Unios forhandlingsutvalg frem til forhandlingsstart. I disse tariffområdene starter forhandlingene mot slutten av april, med forhandlingsfrist 30. april.

I tariffområde Spekter er NFF selvstendig forhandlingspart når det kommer til økonomi, mens innledende forhandlinger på A og A1-nivå gjøres sammen med øvrige Unio-forbund. Forhandlingsstart på A-dels nivå er 18. april, øvrige forhandlingsdatoer er foreløpig ikke satt.

For tariffområde Virke vil forhandlingene gjennomføres når øvrige områder har kommet til et resultat.

Se også forhandlingskalenderen for alle tariffområder ovenfor. Kalenderen oppdateres fortløpende.

NFF er representert i Unios forhandlingsutvalg i tariffområdene KS, stat, Oslo kommune, Spekter og Virke, se ovenfor under bildet av NFFs forhandlingssjef Stine Malerød. Se fullstendig oversikt over Unios forhandlingsutvalg.