Informasjon og veiledning om tariff- og lønnsspørsmål

På denne siden finner du informasjon om tariffoppgjørene der Norsk Fysioterapeutforbund har tariffavtale. Du finner tariffavtalene som forbundet er part i, lønnstabeller og lønnsstatistikk, sammen med annen nyttig informasjon for tillitsvalgte og ansatte i offentlig og privat sektor.

Klikk på plusstegnene nedenfor for å få mer informasjon.

Informasjon om tariffområdene

Ny som tillitsvalgt i NFF

Som tillitsvalgt i NFF har du en viktig rolle med å ivareta medlemmenes rettigheter lokalt på arbeidsplassen, og å jobbe for et godt samarbeid mellom NFF og arbeidstakersiden.

Gjennom mange år har det i store deler av norsk arbeidsliv utviklet seg ulike ordninger for ansattes innflytelse på egen arbeidssituasjon. Hovedavtalene mellom arbeidsgiverforeningene og arbeidstakerforeningene er grunnlaget for arbeidstakernes rett til medinnflytelse, og hjemler tillitsvalgtordningen i både offentlig og privat sektor.

NFFs tillitsvalgte er valgt av medlemmene lokalt på arbeidsplassen. Arbeidsoppgavene er definert gjennom gjeldende tariffavtaler, arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter.

Velg les mer for å komme til viktig informasjon rollen som tillitsvalgt og om de forskjellige oppgavene tillitsvalgte i NFF har og hvordan du kan tilegne deg mer kunnskap. Du får også nærmere informasjon om valg og bestemmelser for de ulike tariffområdene.

Les mer

 

Tariffområdet KS

Alle kommuner, bortsett fra Oslo, er medlemmer i Kommunenes organisasjon KS. Norsk Fysioterapeutforbund har tariffavtale med KS, og forhandler gjennom hovedsammenslutningen Unio.

Hovedavtalen etablerer partsforholdet i tariffområdet, og inneholder rettigheter og plikter for partene, blant annet retten til å velge tillitsvalgte.

Hovedtariffavtalen inneholder de konkrete rettighetene som partene er enige om, inkludert lønns- og stillingsbestemmelser.

NFF har også en egen særavtale med KS, SFS 2302 som sikrer fysioterapeuter 36 timers arbeidsuke i stillinger der det er krav om kompetanse som fysioterapeut.

NFFs tillitsvalgte får opplæring i tariffavtalene, det lokale partssamarbeidet og forhandlinger. Tillitsvalgte har rett til å bruke den tid som er nødvendig av arbeidstida for å utføre nødvendige tillitsvalgtoppgaver.

Velg «Les mer» nedenfor for å komme til oversikten over de forskjellige tariffavtalene, garantilønnstabeller, stillingskoder og annen nyttig informasjon om lokal lønnsdannelse.

Les mer

Tariffområdet Oslo kommune

Oslo kommune er eget tariffområde. NFF forhandler på vegne av medlemmene gjennom hovedsammenslutningen Unio. Fysioterapeutene i NFF jobber hovedsakelig i helsetjenestene i bydelene, Helseetaten eller i Sykehjemsetaten.

Hovedavtalen, Dokument. 24, etablerer partsforholdet i tariffområdet, og inneholder rettigheter og plikter for partene, blant annet retten til å velge tillitsvalgte.

Hovedtariffavtalen, Dokument. 25, inneholder de konkrete rettighetene som partene er enige om, inkludert lønnssystemet og lønnssatser. NFF har også en særavtale i Oslo kommune som du finner i del C i dokument 25. Denne gir medlemmer i NFF rett til  kortere netto arbeidstid på dager før helligdager.

Fysioterapeuter har 36 timers ukentlig arbeidstid inkludert spisepause, med mindre partene har blitt enig om noe annet.

Oslo kommune har særavtalegrense for noen stillingskoder for fysioterapeuter. Du finner mer informasjon om pensjon og særaldersgrenser for fysioterapeuter under temaet "ansatte".

NFFs tillitsvalgte får opplæring i tariffavtalene, det lokale partssamarbeidet og forhandlinger. Tillitsvalgte har rett til å bruke den tid som er nødvendig av arbeidstida for å utføre nødvendige tillitsvalgtoppgaver.

Lenker til tariffavtaler og andre viktige dokumenter:

Hovedavtalen, Dok. 24, med underliggende avtaler

Hovedtariffavtalen, Dok. 25 (2022–2024, utløpt)

Protokoll fra hovedoppgjøret 2024 (Riksmeklerens møtebok)

Lønnstabell gjeldende fra 1. mai 2024

Stillingsregister med stillingskoder fra 1. mai 2024

Lønnsrammer fra 1. mai 2024

Tariffområdet Spekter

Spekter omfatter blant annet alle helseforetakene med sykehusdrift, private sykehus med driftsavtaler, og en rekke rehabiliteringsinstitusjoner. Fysioterapeuter som er ansatt i helseforetak og sykehus med driftsavtale tilhører i hovedsak dette tariffområdet.

Spekter er delt inn i forskjellige overenskomst-områder og NFF har en rekke forskjellige tariffavtaler innenfor dette tariffområdet.

Hovedavtalen forhandles sentralt gjennom Unio. Hovedavtalen regulerer partsforhold og forhandlinger, den gir regler for hvordan samarbeid og medbestemmelse skal gjøres i praksis, og beskriver tillitsvalgte og arbeidsgivers rettigheter og plikter overfor hverandre.

De konkrete rettighetene som partene er enige om, er nedfelt i tariffavtaler på ulike nivåer. Del A gjelder for alle, del A1 og A2 gjelder for område 10 og 13, og del B forhandles lokalt i hver enkelt virksomhet i alle Spekters overenskomst-områder. Område 10 omfatter helseforetak med sykehusdrift, dette er det området i Spekter hvor NFF har flest medlemmer. Her finner du gjeldende Overenskomst mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund: Overenskomstområde 10 Helseforetak.

NFFs tillitsvalgte får opplæring i tariffavtalene, det lokale partssamarbeidet og forhandlinger. Tillitsvalgte har rett til å bruke den tid som er nødvendig av arbeidstida for å utføre nødvendige tillitsvalgtoppgaver.

Velg "Les mer" nedenfor for å komme til oversikten over de forskjellige tariffavtalene, sentrale minstelønnssatser, stillingskoder osv.

Les mer

Tariffområdet staten

NFFs medlemmer i staten jobber blant annet ved universiteter og høgskoler, i NAV og i statsforvaltningen.

NFF forhandler på vegne av medlemmene i staten gjennom hovedsammenslutningen Unio. Det er hovedavtalen i staten som etablerer partsforholdet og regulerer tillitsvalgtes rettigheter mm.

Hovedtariffavtalen inneholder de konkrete rettighetene og reguleringene for medlemmer i staten. Unio har felles hovedtariffavtale med Akademikerne i staten fra 2022. 

Tillitsvalgte for NFF i staten får opplæring i tariffavtalene, det lokale partssamarbeidet og forhandlinger. Tillitsvalgte har rett til å bruke den tid som er nødvendig av arbeidstida for å utføre nødvendige tillitsvalgtoppgaver.

Lenker til avtaler og skjema

Hovedavtalen i staten

Hovedtariffavtalen i staten - Unio og Akademikerne (med endringer per 1. mai 2023)

Protokoll mellomoppgjøret 2023

Statens personalhåndbok 2023 (lenke til Lovdata.no)

Kravskjema til bruk i lokale forhandlinger:

 

Tariffområdet Virke

NFFs medlemmer i Virke er i hovedsak ansatt i virksomheter i spesialisthelsetjenesten og rehabiliteringsinstitusjoner. I Virke er NFF part i hovedavtalen/parallellavtalen og i seks av de ulike landsoverenskomstene. NFF har selvstendig partsforhold, men forhandler sammen med de andre forbundene i hovedsammenslutningen Unio.

Hovedavtalen/Parallellavtalen etablerer partsforholdet i tariffområdet, og inneholder rettigheter og plikter for partene, blant annet tillitsvalgtes rettigheter og plikter. NFFs medlemmer i  Virke jobber i det som kalles HUK (helse, utdanning og kultur), som har et eget tillegg til hovedavtalen.

Landsoverenskomstene inneholder de konkrete rettighetene som partene er enige om, blant annet lønns- og stillingsbestemmelser. Landsoverenskomstene tilsvarer hovedtariffavtaler for sitt overenskomstområde.

NFFs tillitsvalgte får opplæring i tariffavtalene, det lokale partssamarbeidet og forhandlinger. Tillitsvalgte har rett til å bruke den tid som er nødvendig av arbeidstida for å utføre nødvendige tillitsvalgtoppgaver.

Velg "Les mer" nedenfor for å komme til oversikten over de forskjellige tariffavtalene, sammen med en oversikt over stillingsbetegnelser for fysioterapeuter og sentrale minstelønnssatser.

Les mer

Samfunnsbedriftene

Samfunnsbedriftene (tidligere KS bedrift) er et eget tariffavtaleområde som omfatter helt eller delvis offentlig eide virksomheter. Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har medlemmer og tillitsvalgte som jobber i virksomheter innenfor helse og rehabilitering.

Samfunnsbedriftene følger del A og C i Hovedavtalen for KS-området

Det er inngått flere forskjellige tariffavtaler som gjelder for Samfunnsbedriftenes virksomheter, avhengig av hvilken bransje de opererer innenfor. NFFs medlemmer jobber i virksomheter som følger Hovedtariffavtalen KS.

Samfunnsbedriftene følger også en del av særavtalene som forhandles mellom Unio og KS. Det gjelder blant annet SGS 1002 Arbeidstøy og musikkinstrumenter, SGS 2020 Pensjonsordninger og SGS 1001 Reiseregulativet.

Unio ivaretar NFFs interesser i forhandlingene med Samfunnsbedriftene.

I mellomoppgjøret 2023 ble det oppnådd enighet med Samfunnsbedriftene (følg lenken for mer informasjon og protokoll fra forhandlingene.)

Se også Samfunnsbedriftenes nettsider.

 

Ansatt i virksomhet uten tariffavtale med NFF

Noen av NFFs medlemmer arbeider i en virksomhet som ikke har tariffavtale. Som medlem har man da ikke de rettighetene som følger av tariffavtale, men kan likevel få bistand av NFF i saker om arbeidsforholdet. 

Virksomheter uten tariffavtale og i NHO

I virksomheter uten tariffavtale avtales lønn og annen godtgjørelse direkte med den enkelte ansatte, eller av arbeidsgiver alene. Ansatte har da dårligere muligheter til å oppnå bedre lønns- og arbeidsvilkår når det ikke er en fagforening som har forhandlingsrett med arbeidsgiveren.

NFF jobber for å opprette tariffavtale i så mange virksomheter som mulig, for å sikre medlemmene best mulig arbeidsvilkår.

Det er en målsetning for NFF å sikre at våre medlemmers arbeidsforhold er regulert av kollektive tariffavtaler. En tariffavtale er en kollektiv avtale om lønns- og arbeidsvilkår. Den inngås mellom en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverorganisasjon på den ene siden, og en fagforening eller arbeidstakerorganisasjon på den andre.

Arbeidsgivers styringsrett
I virksomheter som ikke er omfattet av en tariffavtale kan arbeidsgiver i større grad definere betingelsene for arbeidsforholdet. Arbeidsgiver har styringsrett som blant annet gir rett til å lede, organisere og fordele arbeid, ansette og si opp ansatte. Denne styringsretten er begrenset av arbeidsavtalen og av forskjellige lover, blant andre arbeidsmiljøloven og ferieloven. Arbeidsmiljøloven har ingen bestemmelser om lønn, ut over at den angir at overtid skal lønnes med et tillegg på 40 % av timelønnen. I Norge er det heller ingen generelle bestemmelser om minstelønn som gjelder for fysioterapeuter.

Krev tariffavtale
Norsk Fysioterapeutforbund oppfordrer medlemmer til å fremme krav om opprettelse av tariffavtale til sine arbeidsgivere. Opprettelse av tariffavtale er den beste muligheten ansatte i fellesskap har til å sikre så gode lønns- og arbeidsforhold som mulig i virksomheten.

Ansatte har alltid rett til å sette frem et krav om å få tariffavtale, men har ingen automatisk rett til å få kravet gjennomført. Dersom arbeidsgiver er medlem av en arbeidsgiverorganisasjon som NFF eller Unio har en overordnet tariffavtale med, må ansatte kreve tariffavtale i den enkelte virksomhet, og man vil da ha krav på at tariffavtale opprettes dersom vilkårene i hovedavtalen er oppfylt. Dersom arbeidsgiver ikke er organisert, eller er organisert i en arbeidsgiverorganisasjon NFF ikke har tariffavtale med, har de ansatte ikke automatisk rett til tariffavtale. Dette er tilfellet for de fleste private virksomheter som er aktuelle arbeidsgivere for våre medlemmer, også de som er organisert i NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon). Dette er en av de største arbeidsgiverorganisasjonene i privat sektor, og her har NFF per i dag ingen tariffavtale. Forbundet kan fremsette krav om tariffavtale, men dersom arbeidsgiver ikke ønsker å forhandle om opprettelse av tariffavtale, må streik iverksettes for å tvinge igjennom et slikt krav.

Norsk Fysioterapeutforbund arbeider for å opprette tariffavtale i så mange NHO-virksomheter som mulig, og har allerede fått på plass tariffavtale i flere virksomheter.

Dersom du har spørsmål om hvordan du og kollegaene dine kan gå fram for å kreve tariffavtale, kan du ta kontakt med NFF seksjon arbeidsliv. Den enkleste måten er å logge inn på Min side og opprette en ny sak.

Lønnsstatistikk

Hvert år gjennomfører NFF en lønnsundersøkelse blant medlemmer ansatt i privat og offentlig sektor. Undersøkelsen er basert på lønn per desember det aktuelle året. Svarene gir oss inngående opplysninger om lønns- og arbeidsforhold for de forskjellige tariffområdene. I tillegg til lønnsdata kartlegger undersøkelsen tilsettingsforhold, ansiennitet, uttelling i lokale forhandlinger m.m. 

Undersøkelsen sendes ut til alle ansatte medlemmer. Det er helt frivillig å besvare undersøkelsen. Av den grunn har vi ikke identiske respondenter, som preger tallmaterialet. Våre tall bør derfor suppleres med offentlig statistikk der arbeidsgiver har rapportert inn lønnsstatistikk for virksomhetene, for å få et mer totalt bilde av lønnsnivået for fysioterapeuter. 

Resultatene av undersøkelsen - lønnsstatistikken - sendes ut til alle medlemmer som er ansatt. I tillegg legges det ut en nyhetssak med overordnet informasjon når statistikken er ferdig.

Fysioterapeuten publiserte en artikkel om undersøkelsen fra 2021.

Om streik

Det er partene i en tariffavtale som har ansvaret for å komme til enighet om ny avtale når det er tariffoppgjør. Hvis det er stor avstand mellom partene kan det bli brudd i forhandlingene, og det gjennomføres mekling med bistand fra Riksmekleren. Dersom partene ikke kommer til enighet gjennom mekling kan det resultere i streik og/eller lock-out. Streik er et lovlig kampmiddel som arbeidstakerorganisasjoner kan bruke når det blir brudd i tarifforhandlinger.

Streik innebærer at medlemmer som omfattes av streiken legger ned arbeidet i den perioden streiken varer. Hensikten er å påvirke arbeidsgiversiden til å komme til et bedre resultat for medlemmene. Ved en streik overtar arbeidstakerorganisasjonen arbeidsgiveransvaret for medlemmene som er tatt ut i streik. Medlemmer som streiker mottar streikebidrag fra NFF i stedet for lønn. Streikende skal holdes tilnærmet økonomisk skadesløse av å ha vært i streik. Lokale tillitsvalgte som er i streik utgjør den lokale streikekomiteen. Arbeidstakere som ikke er i streik, skal ikke overta arbeidsoppgavene til  noen som er tatt ut i streik. Det gjelder også hvis arbeidsgiver forsøker å pålegge de som ikke streiker å utføre slike arbeidsoppgaver. Det kalles streikebryteri når ikke-streikende utfører streikende kollegaers arbeidsoppgaver.

Alle medlemmer som eventuelt omfattes av en streik vil på forhånd få informasjon om streiken, hva de skal gjøre og hvem de kan kontakte. Tillitsvalgte som omfattes av en streik vil få egen opplæring før streiken settes i verk. Streikende medlemmer mottar ikke lønn fra arbeidsgiver, men streikebidrag fra NFF. På denne måten skal de streikende i hovedsak ikke tape økonomisk på streiken.

Streiken varer til partene blir enige om et resultat, eller hvis regjeringen fatter vedtak om bruk av tvungen lønnsnemnd.

Tariffordliste

Oversikt over ord og uttrykk som brukes i forbindelse med forhandlinger, tariffavtaler og arbeidskonflikter.

Innenfor det kollektive arbeidslivet – tariffens verden – brukes mange forskjellige ord og uttrykk som ikke er så kjent ellers. I NFFs tariffordliste finner du en oversikt over de vanligste begrepene med forklaringer. Dette er viktige begreper å kjenne til for alle tillitsvalgte.

Les mer

Regler om kollektiv arbeidsrett Juridisk bistand

Når du har vært medlem i Norsk Fysioterapeutforbund i tre måneder eller lenger, har du rett til juridisk bistand etter NFFs retningslinjer for juridisk bistand. Her omtaler vi flere forhold som du som yrkesaktiv og selvstendig næringdsdrivende bør kjenne til:

Et av NFFs formål er å bidra til å fremme fysioterapeuters rettssikkerhet. Dette betyr at forbundet ivaretar medlemmenes juridiske rettigheter knyttet til utøvelsen av sitt yrket. Som enkeltmedlem kan du henvende deg til NFFs sekretariat og be om å få hjelp til å vurdere en sak.

De viktigste saksområdene som NFF gir juridisk bistand til, er tvister i fysioterapeutens arbeidsforhold (eksempelvis oppsigelse, midlertidighet, fortrinnsrett, advarsler m.m.), tilsynssaker, tvist med HELFO, oppsigelse av driftsavtaler/samarbeidsavtaler med oppdragsgiver, spørsmål knyttet til avtaleverk for både ansatte og selvstendig næringsdrivende, spørsmål rundt kontrakter med mer.

Les mer