Om råd og utvalg i Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Fysioterapeutforbund har i alt ni ulike råd og utvalg. Under får du en kort presentasjon av hvert utvalg, og du får vite hvem som sitter i de respektive styrene. Informasjonen finner du ved å åpne hver enkelt linje nedenfor.

Næringspolitisk råd

Per Olav portrett på broenRådet ivaretar interessene for avtalefysioterapeuter og fysioterapeuter som er selvstendig næringsdrivende uten driftstilskudd. Rådet bistår i takstforhandlinger og er sentrale både i utviklingen av offentlig og privat helsetjeneste.

 • inntektspolitiske retningslinjer
 • avtaler og overenskomster
 • driftstilskudd og takstforhandlinger
 • medlemstjenester innen næringsdrift og ledelse
 Hovedlandsmøtet i NFF i 2019 valgte rådets leder.

Per Olav Peersen
leder av Næringspolitisk råd
npr-leder@fysio.no

Øvrige medlemmer, etter elektronisk valg i desember 2019 og suppleringsvalg i mars 2021 blant NFFs selvstendig næringsdrivende medlemmer:

Nestleder:
Lars Håvard Høgvoll

Medlemmer:
Morten Hagenes
Lene Cammermeyer Ziener
Espen Linaker
Vegard Ølstørn
Arnhild Skjølberg

Tariffpolitisk råd

Børge HenriksenRådet skal ivareta oppgaver innen fysioterapivirksomhet der fysioterapeuter er i et ansettelsesforhold. Rådet skal gi anbefaling til Forbundsstyret om:

 • Inntektspolitiske retningslinjer
 • Hovedavtaler og tariffavtaler bør sendes til uravstemning, vedtas eller forkastes.
 • Lønns- og arbeidsvilkår for privat ansatte som ikke er omfattet av generelt avtaleverk
Leder Børge Henriksen (bildet)
leder.tariffpolitisk@fysio.no

Øvrige medlemmer, oppnevnt av Forbundsstyret:

Elisabeth Harstad
Liv Johanne Nicolaisen
Ruth Cecilie Gundersen
Line Bakkejord

Fag- og utdanningspolitisk råd

Gro Opseth i grå genserRådet gir anbefaling til Forbundsstyret om:

 • utdanningspolitiske spørsmål
 • NFFs kursvirksomhet og fysioterapifaglig etter- og videreutdanning
 • rammer og innhold i NFFs spesialistordning
 • fagutvikling knyttet til fysioterapifaget og til fysioterapeuters kompetanseoppbygging
 • forskningspolitikk
 • fagpolitikk nasjonalt og internasjonalt
Leder Gro Opseth (bildet)

fag-ogutdanningspolitiskutvalg@fysio.no

Opseth ble valgt som leder på Hovedlandsmøtet i NFF i 2019.

Øvrige medlemmer, oppnevnt av Forbundsstyret:

Siri Moe
Vegar Hjermundrud
Kari Anne Indredavik Evensen
Cathrine de Groot

Lovutvalget

Lovutvalget skal kontinuerlig vurdere behovet for endringer i forbundets lover og vedtekter. Lovutvalget skal innstille overfor Forbundsstyret om forslag til endringer i lover og vedtekter.  Lovutvalget behandler anker på suspensjons- og eksklusjonsvedtak.

Leder Birgit Gran (leder)

Birgit_gran@hotmail.com

Heidi Tjugum
Markus Ryeng Fosseli
Marianne Tollefsen
Gro Marit Hellesø

Joanna Hauken (vara)

Kontrollutvalget

Britt Strømme inneLeder Britt Strømme (bildet)

brittst@online.no

Siv Rye Neraker
siv@neraker.com

Audun Bjerke

Terje Røsrud
terje@raaholtfysioterapi.no

Gro Cecilie Meisingseth Montarou
montarou@online.no

Britt Tove Klevmo (vara)

Rådet for fysioterapietikk

Rådet for fysioterapietikk (tidligere Etisk utvalg) skal behandle spørsmål som gjelder yrkesetiske og kollegiale forhold. Rådet består av til sammen fem medlemmer og ett varamedlem valgt av NFFs hovedlandsmøte for en treårsperiode. 

Rådets sammensetning

Stig Morten Fløisand (leder)
etikk@fysio.no

Marit Brustugun Sartz
marit@sartz.no

Tobba Therkildsen Sudmann

Nina Øye

Oppgaver og virkeområde

Etisk utvalg skal arbeide for at NFFs yrkesetiske retningslinjer er kjent i organisasjonen, og arbeide for å synliggjøre etiske problemstillinger for organisasjonen og medlemmene.

Etisk utvalg behandler og uttaler seg i saker som gjelder NFFs yrkesetiske retningslinjer.

Henvendelser

Saker meldes inn til leder eller sekretær. Når saker behandles i Rådet for fysioterapietikk, skal vedkommende sørge for at saken anonymiseres slik at personidentifiserbare opplysninger blir behandlet av færrest mulig. Rådet kan selv ta opp saker til behandling.

Saker kan bringes inn for rådet av enkeltpersoner, organisasjoner eller NFFs organisasjonsledd.

Rådet behandler ikke saker som gjelder den faglige delen av medisinsk virksomhet, og normalt ikke saker som er under offentlig rettslig eller offentlig administrativ behandling.

Ved henvendelser til Rådet for fysioterapietikk vedrørende saker om faglig uskikkethet hos en kollega eller samarbeidspartner, skal rådet vurdere og gi råd om saken skal meldes til Helsetilsynet eller arbeidsgiver/avtalepart. Rådet skal vurdere om det er nødvendig at det behandler saken i tillegg. 

Klager på fysioterapeuter i forhold til etiske retningslinjer må skje skriftlig. Rådet for fysioterapietikk kan kun behandle klager på egne medlemmer. Send klagen til følgende postadresse (NB: ikke e-post):

Norsk Fysioterapeutforbund
v/sekretær Rådet for fysioterapietikk
Postboks 147 Sentrum
0102 Oslo

Saksbehandlingsregler for Rådet for fysioterapietikk

Klagesaker

En klage som er meldt inn til Etisk utvalg eller initiert av utvalget, skal forelegges for det medlemmet den er rettet mot, og den påklagede gis dermed rett til uttalelse.

Den som har klaget inn en sak, vil få en tilbakemelding om at saken er mottatt og informasjon om videre saksgang innen 14 dager.

Frist for å avgi uttalelse fra påklagede skal bekjentgjøres i rekommandert post. Fristen er to uker fra den dato medlemmet fikk melding om den rekommanderte sending. Lederen av Etisk utvalg kan etter anmodning forlenge fristen.

Det er maks to uttalelser per part. Det påklagede medlem eller klageren kan imidlertid kreve ny behandling av saken dersom det er begått feil i saksbehandlingen som kan ha hatt betydning for avgjørelsen, eller dersom det er kommet nye opplysninger i saken.

Krav om ny behandling av saken må sendes innen fire uker etter at vedkommende fikk melding om den rekommanderte sendingen, eller innen fire uker etter at vedkommende ble kjent med de omstendigheter krav om ny behandling grunnes på.

Utfallet ved klagesaker

Ved brudd på NFFs yrkesetiske retningslinjer kan Etisk utvalg

 • gi fysioterapeuten kritikk.
 • oversende saken til vedkommendes arbeidsgiver/avtalepart.
 • oversende saken til Helsetilsynet i fylket.

 

Ankeutvalg for spesialistgodkjenning

Ankeutvalget behandler klager på Forbundsstyrets avslag på spesialistgodkjenning og fornyet godkjenning.

Ragnhild Bech (leder)
ragnhildbech@outlook.com

Mari Tyrdal
Julia Hetebrij

Vibeke Løckra (vara)

Valgkomiteen

Valgkomiteen 2. mai 22Valgkomitéen avgir innstilling til landsmøtet på kandidater til de tillitsverv som skal besettes av landsmøtet. Valgkomitéen skal dessuten avgi innstilling på vervet som revisor og avgi innstilling til verv i Næringspolitisk råd. Den sentrale valgkomiteen og de regionale valgkomiteene følger retningslinjer vedtatt av Hovedlandsmøtet i 2019.

Tor Frithjof Wigers Larsen (leder)
leder.valgkomiteen@fysio.no

Lisette Engh
lisettee@online.no

Linda Moen Heia

Marianne Tomter
mariannetomter@yahoo.no

Steffen O. Engdal

Pauline Kjelsvik Holøyen (varamedlem)

 

Fysiofondets styre

Hovedlandsmøtet i NFF i 2019 valgte følgende medlemmer til styret i Fysiofondet (Fondsstyret):

Eilin Ekeland
Inger Lise Aamot Aksetøy
Marianne Aars
Irma Blaker
Helga Kaale (vara)
Kine Tveten (vara)