Om råd og utvalg i Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Fysioterapeutforbund har i alt ni ulike råd og utvalg. Under får du en kort presentasjon av hvert utvalg, og du får vite hvem som sitter i de respektive styrene. Informasjonen finner du ved å åpne hver enkelt linje nedenfor.

Næringspolitisk råd
Formål
Næringspolitisk råd skal være et rådgivende organ for Forbundsstyret i saker som omhandler selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet. Rådet skal være en ressurs for organisasjonen innen sitt område. Rådet skal arbeide i henhold til vedtak fattet av Landsmøtet og Forbundsstyret.

Oppgaver
Næringspolitisk råd skal:
 • bistå NFFs organisasjonsledd og sekretariatet i spørsmål om og tiltak for målgruppen
 • delta i utformingen av NFFs tjenestetilbud for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med og uten driftshjemmel
 • rådgi i saker som har tilknytning til selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med og uten driftshjemmel
 • samhandle med NFFs organisasjonsledd for å få innspill til NFFs politikk innen rådets ansvarsområde
 • støtte Forbundsstyret til å se fagutvikling i sammenheng med næringsdrift og bidra til god dialog internt i NFF om denne tematikken
 • fremme NFFs næringspolitikk
 • kommunisere med medlemmer og andre interessenter i henhold til NFFs kommunikasjonsstrategi.

Næringspolitisk råd skal gi anbefalinger til Forbundsstyret om:

 • selvstendig næringsdrivende fysioterapeuters plass i primærhelsetjenesten
 • inntektspolitiske retningslinjer
 • avtaler og overenskomster
 • driftstilskudd og takstforhandlinger
 • medlemstjenester for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med og uten driftshjemmel
 • ledelse av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet
 • saker som omhandler og berører selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med og uten driftshjemmel.
Leder og nestleder velges av Hovedlandsmøtet.


Patrick Jensen, leder
902 02 210
npr-leder@fysio.no

Lisette Engh, nestleder
lisettee@online.no

Øvrige medlemmer, valgt gjennom elektronisk valg av og blant NFFs selvstendig næringsdrivende medlemmer:

Marthe Sandsør
Lene Hubak Fleischer
Steffen Orvik Engdal
Martine SolbergTariffpolitisk råd

Rådet skal ivareta oppgaver innen fysioterapivirksomhet der fysioterapeuter er i et ansettelsesforhold. Rådet skal gi anbefaling til Forbundsstyret om:

 • Inntektspolitiske retningslinjer
 • Hovedavtaler og tariffavtaler bør sendes til uravstemning, vedtas eller forkastes.
 • Lønns- og arbeidsvilkår for privat ansatte som ikke er omfattet av generelt avtaleverk
Leder og nestleder velges av Hovedlandsmøtet.
 
Elisabeth Harstad, leder
 
Preben Andersen, nestleder
andersenpreben77@gmail.com

Øvrige medlemmer, oppnevnt av Forbundsstyret:

Line Bakkejord
Åse Bårdsen
Ruth Cecilie Gundersen (i permisjon)
Alexander Smedås (midlertidig, erstatter Gundersen fra september 2023)

Fag- og utdanningspolitisk råd

Rådet gir anbefaling til Forbundsstyret om:

 • utdanningspolitiske spørsmål
 • NFFs kursvirksomhet og fysioterapifaglig etter- og videreutdanning
 • rammer og innhold i NFFs spesialistordning
 • fagutvikling knyttet til fysioterapifaget og til fysioterapeuters kompetanseoppbygging
 • forskningspolitikk
 • fagpolitikk nasjonalt og internasjonalt
Leder og nestleder velges av Hovedlandsmøtet.
 
Kine Tveten, leder

905 11 893
kine.tveten@gmail.com

Maja Dille Thorkildsen, nestleder
majathorkildsen@gmail.com

Øvrige medlemmer, oppnevnt av Forbundsstyret:

Gro Opseth
Vegard Hjermundrud
Nina Østerås

Lovutvalget
Lovutvalget skal kontinuerlig vurdere behovet for endringer i forbundets lover og vedtekter. Lovutvalget skal innstille overfor Forbundsstyret om forslag til endringer i lover og vedtekter. Lovutvalget behandler anker på suspensjons- og eksklusjonsvedtak.
 

Birgit Gran, leder
958 08 531
Birgit_gran@hotmail.com

Medlemmer:
Hans Leo Dagsvik
Geir Bye Gundersen
Marianne Tollefsen
Ole Petter Høeg Bøe

Vara:
Gro Marit Hellesø
Kontrollutvalget

Britt Strømme inne
Britt Strømme, leder (bildet)
977 77 615
brittst@online.no

Medlemmer:
Siv Rye Neraker

Audun Bjerke

Terje Røsrud

Britt Tove Klevmo

Vara:
Hilde Trandokken

Rådet for fysioterapietikk

Rådet for fysioterapietikk (tidligere Etisk utvalg) skal behandle spørsmål som gjelder yrkesetiske og kollegiale forhold. Rådet består av til sammen fem medlemmer og ett varamedlem valgt av NFFs hovedlandsmøte for en treårsperiode. 

Rådets sammensetning:

Jorunn Louise Grong, leder
930 65 255
leder.etisk.utvalg@fysio.no 

Medlemmer:
Terje Ringen Grundstad
Truels Lone
Tobba Therkildsen Sudmann
Nina Øye

Vara:
Stine Bjørlykhaug

Oppgaver og virkeområde
Rådet for fysioterapietikk skal arbeide for at NFFs yrkesetiske retningslinjer er kjent i organisasjonen, og arbeide for å synliggjøre etiske problemstillinger for organisasjonen og medlemmene.

Rådet for fysioterapietikk behandler og uttaler seg i saker som gjelder NFFs yrkesetiske retningslinjer.

Henvendelser
Saker meldes inn til leder eller sekretær. Når saker behandles i Rådet for fysioterapietikk, skal vedkommende sørge for at saken anonymiseres slik at personidentifiserbare opplysninger blir behandlet av færrest mulig. Rådet kan selv ta opp saker til behandling.

Saker kan bringes inn for rådet av enkeltpersoner, organisasjoner eller NFFs organisasjonsledd.

Rådet behandler ikke saker som gjelder den faglige delen av medisinsk virksomhet, og normalt ikke saker som er under offentlig rettslig eller offentlig administrativ behandling.

Ved henvendelser til Rådet for fysioterapietikk vedrørende saker om faglig uskikkethet hos en kollega eller samarbeidspartner, skal rådet vurdere og gi råd om saken skal meldes til Helsetilsynet eller arbeidsgiver/avtalepart. Rådet skal vurdere om det er nødvendig at det behandler saken i tillegg.

Klager på fysioterapeuter i forhold til etiske retningslinjer må skje skriftlig. Rådet for fysioterapietikk kan kun behandle klager på egne medlemmer. Send klagen til følgende postadresse (NB: ikke e-post):

Norsk Fysioterapeutforbund
v/sekretær Rådet for fysioterapietikk
Postboks 147 Sentrum
0102 Oslo

Saksbehandlingsregler for Rådet for fysioterapietikk

Klagesaker
En klage som er meldt inn til Rådet for fysioterapietikk eller initiert av rådet, skal forelegges for det medlemmet den er rettet mot, og den påklagede gis dermed rett til uttalelse.

Den som har klaget inn en sak, vil få en tilbakemelding om at saken er mottatt og informasjon om videre saksgang innen 14 dager.

Frist for å avgi uttalelse fra påklagede skal bekjentgjøres i rekommandert post. Fristen er to uker fra den dato medlemmet fikk melding om den rekommanderte sending. Lederen av Rådet for fysioterapietikk kan etter anmodning forlenge fristen.

Det er maks to uttalelser per part. Det påklagede medlem eller klageren kan imidlertid kreve ny behandling av saken dersom det er begått feil i saksbehandlingen som kan ha hatt betydning for avgjørelsen, eller dersom det er kommet nye opplysninger i saken.

Krav om ny behandling av saken må sendes innen fire uker etter at vedkommende fikk melding om den rekommanderte sendingen, eller innen fire uker etter at vedkommende ble kjent med de omstendigheter krav om ny behandling grunnes på.

Utfallet ved klagesaker
Ved brudd på NFFs yrkesetiske retningslinjer kan Rådet for fysioterapietikk

 • gi fysioterapeuten kritikk.
 • oversende saken til vedkommendes arbeidsgiver/avtalepart.
 • oversende saken til Helsetilsynet i fylket.
Ankeutvalget for spesialistgodkjenning

Ankeutvalget behandler klager på Forbundsstyrets avslag på spesialistgodkjenning og fornyet godkjenning.

Ragnhild Bech, leder
ragnhildbech@outlook.com

Medlemmer:
Mari Tyrdal
Julia Hetebrij

Vara:
Dagmar Moseby

Valgkomiteen
Valgkomiteen avgir innstilling til Landsmøtet på kandidater til de tillitsverv som skal besettes av Landsmøtet. Valgkomiteen skal dessuten avgi innstilling på vervet som revisor. Arbeidet til den sentrale valgkomiteen og de regionale valgkomiteene følger disse:

Retningslinjer for sentral og regional valgkomité - vedtatt av Hovedlandsmøtet i 2019 revidert 2022

Tor Frithjof Wigers Larsen, leder
970 62 146
leder.valgkomiteen@fysio.no
 
Medlemmer:
Sissel Hovland
tlf. 959 80 919, sissel.hovland@hol.kommune.no

Lene C. Ziener
tlf. 957 71 488, lene.barnefysio@gmail.com

Bodil Singstad
tlf. 924 89 434, bodil.singstad@gmail.com

Knut-Ståle Arntsen
tlf. 900 38 561, knutarntsen@gmail.com
 
Vara:
Marita Hagerup
tlf. 415 48 130, mhagerup98@gmail.com

 

Fysiofondets styre

Norsk Fysioterapeutforbund er representert i styret i Fysiofondet (Fondsstyret) med følgende:

Marianne Aars
marianne.aars1@gmail.com

Vegard Moen
vegard.pihl.moen@hvl.no

Irma Blaker
iblaker@outlook.com

Tove Bergan
tove.bergan@bergen.kommune.no

Synne Garder Pedersen (vara)
Inger Lise Aamot Aksetøy (vara)

Marianne Aars ble i styrets møte 14. februar 2023 valgt som ny leder i Fysiofondet.