Velkommen til faggruppen for nålebehandling i fysioterapi

Vi er en arena for løpende klinisk kvalitetsutvikling, yrkesutvikling og utvikling av klinisk virksomhet. Vi utvikler legitimitet for fagfeltet og jobber for en sterk vitenskapelig orientering og tilnærming til fagfeltet. Vi har som formål å innhente, vurdere og formidle teoretisk og praktisk kunnskap om sensorisk stimulering med nåler, inkludert kunnskap om håndtering av smerter på et forskningsbasert og internasjonalt nivå.

 

Om faggruppen

NFF satte akupunktur på dagsordenen allerede i 1982. De første norske fysioterapeutene ble utdannet i England i såkalt tradisjonell klassisk akupunktur. På midten av 80-tallet ble det utviklet flere korte kurs for leger og fysioterapeuter, av varierende kvalitet.

I 1990 ble NFFs interessegruppe for akupunktur etablert, etterfulgt av NFFs fagforum for akupunktur, som ble opprettet i 1993. I 2006 byttet NFFs fagforum for akupunktur navn til fagforum for medisinsk akupunktur. På Landsmøtet i 2014 ble så NFFs faggruppe for nålebehandling dannet.

Etter at kvakksalverloven ble fjernet i 2004, tok flere fysioterapeuter nåler i bruk. Nåler brukes i dag av mange fysioterapeuter. Vi tror fremdeles at det er mulig å bruke nåler i smertebehandling uten å lære om klassiske meridianer, klassiske akupunkturpunkter og nålebehandlingens filosofiske egenskaper osv. Nålebehandling er en metode som er godkjent å bruke for fysioterapeuter i smertebehandling, og den er en del av vestlig medisin.

Fysioterapeuter som tilbyr nålebehandling som behandling eller supplement til andre fysioterapitiltak, har svært ulike kvalifikasjoner og kompetanse innen feltet nålebehandling. Variasjonen i kvalitet og omfang når det gjelder opplæringen, har vært til ulempe for fysioterapeuter som ønsker å tilby nåleterapi av høy kvalitet.

Det kreves en grundig opplæring for å kunne gi behandling med nåler på en faglig forsvarlig måte, og langt utover det mye av opplæringstilbudet gir. Faggruppen har, sammen med NFFs sekretariat, utarbeidet kvalitetskrav som vi mener sikrer forsvarlig behandling med nåler (se underelementet «Kvalitetskrav» på denne siden). Vi er opptatt av at hensynet til pasientsikkerhet og faglig forsvarlighet ivaretas.

Nålebehandling/akupunktur kan være et viktig supplement i behandlingen av pasienter med smerter i muskel- og skjelettsystemet og hodepine. Kursserien gir en grundig oppdatering om klinisk smerte, og tar for seg prinsippene for praktisk nålebehandling, basert på moderne medisinsk kunnskap.

Formål

Faggruppe for nålebehandling har som formål å innhente, vurdere og formidle teoretisk og praktisk kunnskap om sensorisk stimulering med nåler, samt håndtering av smerter på et forskningsbasert og internasjonalt nivå.

Opplæring i nålebehandling fra NFFs faggruppe for nålebehandling har til formål å gi fysioterapeuter spesialisert kompetanse i behandling med nåler og klinisk håndtering av pasienter med smertetilstander i muskelskjelettsystemet, samt andre lidelser som det gis fysioterapibehandling for.

Læringsmålene i kursene er rettet mot å kunne diagnostisere klinisk smertetype og å kunne identifisere av funksjonsproblemer. Målet er å kunne bidra til smertelindring og å redusere funksjonstap hos pasientene samt å gi råd for at pasienten i størst mulig omfang skal kunne gjenvinne funksjoner og livskvalitet. Kurset skal gi en innføring i fagområdet med spesielt fokus på akutte og kroniske sammensatte smertetilstander i muskelskjelettsystemet og et faglig forsvarlig grunnlag for å bruke nåler i smertebehandling. Disse kursene vil kunne bidra til at fysioterapeuten oppnår den forventende kompetanse.

NFF vil også understreke at vi på disse kursene ikke lærer bort bruk av nåler i nakke.

Nålebehandling er ikke en del av grunnutdanningen til fysioterapeuter i Norge.  NFF mener fysioterapeuter ikke skal kunne utøve nålebehandling rett etter grunnutdanningen. Studenter og turnuskandidater får derfor ikke delta på kurs i nålebehandling i NFF.

 

Fysioterapeuter har god bakgrunn som gjør dem skikket til å ta utdannelse i nålebehandling

 • Nålebehandling er en behandlingsform som fysioterapeuter kan benytte.
 • Fysioterapeuter bør ha solid opplæring/utdannelse vedrørende nålebehandling. I 2012 vedtok Sentralstyret i NFF en kompetansekrav i nålebehandling på 100 timer.
 • Nålebehandling er en behandlingsform som lett lar seg kombinere og supplere med fysioterapi.
 • Fysioterapeuter går inn for høye faglige krav til utdanning og utøvelse innen nålebehandling.

Sentralstyret i NFF behandlet 5. mars 2009 spørsmålet om nålebehandling i fysioterapi. Bakgrunnen var et ønske om å avklare denne behandlingsformen innenfor fysioterapifaget. Det enstemmige vedtaket slår blant annet fast at fysioterapeuter kan bruke nåler når behandlingen er basert på en fysioterapeutisk undersøkelse. Det skal også utredes videre hva anbefalt kompetanse i ulike former for nålebehandling bør være.

 

Her følger Sentralstyrets vedtak i sin helhet:

 • Sentralstyret oppfatter at nålebehandling som inngår i medisinsk akupunktur, i hovedsak hviler på et kunnskapsgrunnlag som synes forenlig med fysioterapi.
 • Fysioterapeuter kan benytte seg av nåler i behandling, når behandlingen er basert på en fysioterapeutisk undersøkelse.
 • Den enkelte fysioterapeut må være seg bevisst de føringene som ligger i helsepersonelloven om faglig forsvarlighet, og hva som defineres som alternativ behandling. Videre må lov- og avtaleverk overholdes.
 • Sentralstyret mener at klassisk akupunktur, som ikke hviler på et vestlig medisinsk kunnskapsgrunnlag, er å anse som alternativ behandling.
 • Sekretariatet tar initiativ til at det arbeides for en felles forståelse med NAV om bruk av nåler.
 • Det skal utredes videre hva anbefalt kompetanse i ulike former for nålebehandling bør være.
 • NFF skal arbeide for å synliggjøre organisasjonens holdning til spørsmålene, og den enkelte fysioterapeuts ansvar i forhold til lov- og avtaleverk.
 • Innhente, vurdere og formidle teoretisk og praktisk viten om sensorisk stimulering med nåler, samt håndtering av smerter på et forskningsbasert og internasjonalt nivå.
 • Formidle kunnskap om fysiologiske virkningsmekanismer ved sensorisk stimulering med nåler og perkutan elektrisk nervestimulering.
 • Fungere som et lærings- og utdanningsmiljø for det spesialiserte fagområdet
 • Være en arena for løpende klinisk kvalitetsutvikling, yrkesutvikling og utvikling av klinisk virksomhet
 • Utvikle spesialisering og legitimitet for fagfeltet nålebehandling
 • Arbeide for sterk vitenskapelig orientering og forskningsutvikling knyttet til NFF
Kurs

Faggruppen jobber for å videreutvikle kurs samt sørge for at eksisterende kurs har oppdatert faglig innhold.

Se våre kurs her! 

Historie

Nålebehandling og akupunktur er ulike ting. For å forstå hva som er forskjellene, er det viktig å vite noe om hvilket kunnskapsgrunnlag behandlingsformene hviler på, og hvordan virkningsmekanismene forklares.  

Akupunktur som behandlingsform stammer fra Kina. Når nåler blir stukket noen centimeter inn i huden på bestemte punkter på kroppen vil det i følge teorien bringe frem livsenergien -qi-  som sirkulerer i meridianer i kroppens nervesystem og sørger for en balanse mellom yin og yang i organismen. I opphavslandet selv var behandlingsmetoden gjennom århundrer bare en ubetydelig del av tradisjonell medisin. I den vestlige verden mener de som er utdannet akupunktører i kinesisk tradisjon at metoden kan behandle astma, svimmelhet, angstforstyrrelser, magesår, problemer med øynene, røyke avvenning, barnløshet, osv, osv. 

Noen former for nåleterapi baserer seg fortsatt på kinesisk tradisjon; såkalt klassisk akupunktur. Denne formen for akupunktur bygger på gamle metafysiske filosofiske forklaringsmodeller, som i liten grad er gjenstand for vitenskapelig etterprøving. Det kreves ikke kunnskap i anatomi, fysiologi og neurofysiologi og det stilles ikke en vestlig medisinsk diagnose. Begrepene ”Qi, Yin, Yang, m.m.” brukes for å forklare nålenes virkningsmekanismer.  Akupunktur som behandlingsform benyttes av diverse alternativ utøvere som ikke har kunnskap om vitenskapelige realiteter og hvor det aksepteres tradisjonelle metafysiske forklaringer. Norsk modell av medisinsk akupunktur tilsvarer ikke til de internasjonale modeller. Norsk modell er en forkortet eller komprimert utgave av tradisjonell klassisk akupunktur slik som vi kjenner fra andre alternative foreninger. Det baseres også på kinesisk tenkning med Yin/Yang, Blod, sirkulasjon/stagnasjon av Qi og meridianprinsipper osv. 

I 1990 ble det etablert en interessegruppe for akupunktur i NFF. På Landsmøtet 20. november 2014 ble vi "Faggruppe for nålebehandling i fysioterapi". 

De første fysioterapeuter som startet med nålebehandling i Norge ble utdannet i utlandet, hovedsakelig i England. På begynnelsen av 80-tallet kom det flere opplæringsmuligheter og kurssenheter i Norge av mer eller mindre seriøs karakter. Norske fysioterapeuter var og er den største gruppen helsepersonell som driver med nålebehandling.

Om nålebehandling

Faggruppe for nålebehandling i fysioterapi baserer seg på andre forklaringsmodeller for bruk av nålebehandling enn klassisk akupunktur eller den norske formen av medisinsk akupunktur. Norsk medisinsk akupuntur er en forkortet eller komprimert utgave av klassisk akupunktur og baseres på kinesisk tenkning om Yin/Yang, sirkulasjon av Qi og Meridianer. Det fungerer som i et bakeri der hvor “man tager hva man haver”. I Norge er det per i dag kun Faggruppe for nålebehandling i fysioterapi som bruker vitenskapelig evidens som grunnlag for nålebehandling. Faggruppen og NFFs Fagseksjon godkjenner ikke opplæring som gis innen medisinsk akupunktur per i dag i Norge fordi den ikke tilfredsstiller NFFs kompetansekrav.

NFF med Fagseksjonen og Faggruppe for nålebehandling har tatt klar avstand fra gamle kinesiske filosofiske tanker som forklaringsmodell. Forklaringsmodellen som er lagt til grunn i Faggruppens kursvirksomhet og klinisk utøvelse hos Faggruppens medlemmer bygger på vestlige forklaringsmodeller hvor det er tilstrekkelig dokumentasjon og vitenskapelige fakta om nålenes virkningsmekanismer på smerte. Nålebehandling virker hovedsakelig ved å stimulere nervesystemet ved dets kjente effekt inkludert lokal (antidromic axon refeks), segmental og ekstrasegmental neuromodulering og andre sentralnervøse systemeffekter. For at fysioterapeuter skal benytte seg av nåler som en del av “verktøykassen” må man ha god kjennskap til anatomi, neurofysiologi og neuroanatomi, og anvende en vestlig undersøkelsesmetodikk for å kunne stille en funksjonsdiagnose.

Ved å bruke fine/tynne nåler i behandling av smerter, oppnår man en veldokumentert biologisk og psykologisk virkning. Faggruppen er opptatt av at behandlingen skal ha god vitenskapelig dokumentasjon på effekt.

 

Det særlige fagfeltet/virksomhetsområdet nålebehandling:

Fysioterapeutene har spesielle kvalifikasjoner innen:

 • Klinisk diagnostisering av type smerte og identifisering av funksjonsproblemer fra ICFs biopsykososiale interaksjonsmodell.
 • Behandling av smerte i muskel og skjelettsystemet med nåler
 • Elektroterapi behandling av smerter med strømførende nåler
 • Elektroterapi behandling av smerter med transcutan elektrisk nervestimulering (TENS)
 • Smertebehandling med varme i kombinasjon med nålebehandling
Forskning

Ettersom nåler anvendes på bakgrunn av ulike forklaringsmodeller, på svært mange og ulike tilstander, og med ulike utfallsmål, kan det være vanskelig å sammenlikne studier på effekt av nålebehandling. Det finnes likevel gode dokumentasjoner på at nålebehandling påvirker nervesystemet og har god effekt, spesielt i behandling av muskel-skjelett smerter.

Jo mer nåleterapien brer seg i vestlige land, jo bedre er den utforsket på vitenskapelig basis. Nesten 20.000 studier ligger i den medisinske databanken PubMed under stikkordet “acupuncture”. Fra 2005 er tallet på publiseringer økt. Dermed er nålebehandlingen en av de behandlingsmetoder som er best undersøkt.

Ved bestemte lidelser kan nålebehandling hjelpe, fremfor alt ved en del indikasjoner på smerte er det vel dokumentert at nålebehandling virker. Samme konklusjon kom Cochrane–forskerne til. Etter en gjennomgang av mange studier konkluderer de med at terapien ikke virker ved akutte ryggsmerter i nedre del av ryggraden, men ved kroniske smerter i samme område.

Nålebehandling kan med fordel også brukes for å lindre tannsmerter eller hodepine og migrene. Særlig kan man en med fordel sette inn nålebehandling i tillegg til tradisjonell medisinsk behandling. Det er i samsvar med Norsk Fysioterapeutforbunds retningslinjer at nålebehandling er en fysioterapi-metode som skal og kan brukes i kombinasjon med andre fysioterapeutiske metoder.

Det er ingen dokumentasjon for at “dry needling” eller triggerpunkt behandling med nåler har effekt. Disse triggerpunkt teknikker er mer smertefulle for pasienter og støttes ikke fra vitenskapelig hold.

 

Lover og juss  

Som helsepersonell er fysioterapeuter underlagt en rekke lover og plikter, blant annet helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven.

Nåleterapi er en del av fysioterapifaget, og fysioterapeuter som benytter nåleterapi må forholde seg til lover og plikter som gjelder for autoriserte fysioterapeuter.

Fysioterapeuter som anvender nålebehandling må oppfylle de kompetansekrav som stilles fra Norsk Fysioterapeutforbund.

Er nålebehandling trygt?

Vi vet at alle fysioterapeuter behandler smertesymptomer, men å behandle smerter med nåler skiller seg vesentlig fra andre fysioterapeutiske behandlingsteknikker. Det er den eneste teknikken som innebærer fysisk inngripen i pasientens kropp gjennom huden.

Blant fysioterapeuters behandlingsteknikker er nålebehandling den teknikken som kan gi de alvorligste bivirkninger.

For å kunne gi forsvarlig behandling med nåler må terapeuten ha dybdekunnskap i anatomi, nevroanatomisk, neurofysiologisk og neurobiologisk virkning av nåler. Det er stor sammenheng mellom utdanningsnivå hos terapeut og risiko.

Alle fysioterapeuter som bruker nåler i behandling plikter å sette seg inn i lover og regler samt NFFs anbefalinger med hensyn til kompetansekrav for å kunne gi forsvarlig behandling med nåler.

 

Bivirkninger

De mest alvorlige bivirkninger som er rapportert i Norge er punktering av indre organer, for eksempel pneumothorax, parastesier, nevropatier, små blødninger, blodansamlinger, svimmelhet, smerte, trøtthet og andre systemsymptomer som kan være alvorlig for pasienten.

Fysioterapeuter har kun lov å bruke engangs nåler for å forebygge infeksjoner.

 

Det særlige fagfeltet/virksomhetsområdet nålebehandling:

Fysioterapeutene har spesielle kvalifikasjoner innen:

 • Klinisk diagnostisering av type smerte og identifisering av funksjonsproblemer fra ICFs biopsykososiale interaksjonsmodell.
 • Behandling av smerte i muskel og skjelettsystemet med nåler
 • Elektroterapi behandling av smerter med strømførende nåler
 • Elektroterapi behandling av smerter med transcutan elektrisk nervestimulering (TENS)
 • Smertebehandling med varme i kombinasjon med nålebehandling
 

Gruppens formål:

 • Innhente, vurdere og formidle teoretisk og praktisk viten om sensorisk stimulering med nåler, samt håndtering av smerter på et forskningsbasert og internasjonalt nivå.
 • Formidle kunnskap om fysiologiske virkningsmekanismer ved sensorisk stimulering med nåler og perkutan elektrisk nervestimulering.
 • Fungere som et lærings- og utdanningsmiljø for det spesialiserte fagområdet
 • Være en arena for løpende klinisk kvalitetsutvikling, yrkesutvikling og utvikling av klinisk virksomhet
 • Utvikle spesialisering og legitimitet for fagfeltet nålebehandling
 • Arbeide for sterk vitenskapelig orientering og forskningsutvikling knyttet til NFF
Derfor bør du velge opplæring i regi av faggruppen

Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell og har et selvstendig vurderings- og behandlingsansvar i pasient-/klientsituasjoner. De er underlagt Helsepersonelloven, som bl.a innebærer at de skal utøve faglig forsvarlig fysioterapi og holde seg faglig oppdatert. En sentral del av fysioterapeuters virksomhet er knyttet til å undersøke, vurdere og behandle pasientermed smerter og funksjonsforstyrrelser knyttet til bevegelsessystemet.

Med utgangspunkt i disse forutsetninger har opplæring i Faggruppen til formål å gi fysioterapeuter spesialisert kompetanse i behandling med nåler og klinisk håndtering av pasienter med smertetilstander i muskel,/skjelettsystemet, samt andre lidelser som det gis fysioterapeutisk behandling for.

Læringsmålene i kursene er rettet mot at kunne diagnostisere klinisk smertetype og å kunne identifisere av funksjonsproblemer ut fra ICFs biopsykososiale interaksjonsmodell og klassifikasjonssystem. Målet er å kunne bidra til smertelindring og å redusere funksjonstap hos pasientene samt å gi råd for at pasienten i størst mulig omfang skal kunne gjenvinne funksjoner og livskvalitet.      

Faggruppe for nålebehandling har som formål innhente, vurdere og formidle teoretisk og praktisk kunnskap om sensorisk stimulering med nåler, samt håndtering av smerter på et forskningsbassert og internasjonalt nivå.

Faggruppen vil arbeide for at fysioterapeuter som anvender nålebehandling holder høy faglig kvalitet, og holder seg faglig oppdatert. Faggruppen vil fungere som et lærings - og utdannelsesmiljø for det spesialiserte fagområdet.

De som velger opplæring og kurs i Faggruppen har den fordel at en fagorganisasjon står bak som en garantist for at fagkompetansen på området holder høy faglig, og er tilstrekkelig for å anvende nålebehandling på en faglig forsvarlig måte. Medlemmer av NFF kan søke Fondet for etter- og videreutdanning av fysioterapeuter om stipend til etter- og videreutdanning. Får veiledning under hele utdanningsperioden og et trygt miljø. Får riktig informasjon om fagpolitiske virksomhet. Ved å være medlem av Faggruppe for nålebehandling blir du holdt løpende orientert om aktuelle faglige og fagpolitiske saker.

Kvalitetskrav

Følgende kriterier må oppfylles for å oppnå NFFs kvalitetskrav:

Faggruppens kursrekker består av 6 elementer

 1. Teoretisk innføring/egenstudie 4t
 2. Trinn 1 – Innføringskurs ,24t
 3. Trinn 2 – intermediærkurs, 24t
 4. Trinn 3 – behandling av smertepunkter med strøm, 24t
 5. Anatomisk institutt, 8t
 6. Konferanse i regi av faggruppen, 16t

100 timer undervisning  =  NFFs kvalitetskrav til nålebehandling i fysioterapi

 

Overgangskurs

Faggruppen skal i egen regi tilby et «overgangskurs» for de som tidligere har hatt lengre utdanning i bruk av nåler hos andre kurstilbydere.  Overgangskurset er for de som allerede er utdannet og er en midlertidig overgangsordning slik at de det måtte gjelde har mulighet til å oppnå NFFs anbefalte kvalitetskrav. Triggerpunkt kurs vil ikke bli vurdert.

 1. Teoretisk innføring/egenstudie, 4t
 2. Trinn 3 – behandling av smertepunkter med strøm, 24t
 3. Anatomisk institutt, 8t

Tidligere utdannelse + 36 timer undervisning = NFFs kvalitetskrav til nålebehandling i fysioterapi

 

Våres mål er at fysioterapeuter kan kunne gi faglig forsvarlig behandling av smerter ved bruk av nåler. NFF godkjenner kun opplæring i bruk av nåler etter kurs i regi av NFFs faggruppe for nålebehandling. Det bør være et naturlig førstevalg for fysioterapeuter å få opplæring/undervisning i nåler i regi av NFF.

NFFs prinsipielle syn på nålebehandling

Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell og har et selvstendig vurderings- og behandlingsansvar i pasientsituasjoner. De er underlagt helsepersonelloven, som bl.a. innebærer at de skal utøve faglig forsvarlig fysioterapi og holde seg faglig oppdatert. En sentral del av fysioterapeuters virksomhet er knyttet til å undersøke, vurdere og behandle pasienter med smerter og funksjonsforstyrrelser knyttet til bevegelsessystemet.

Nålebehandling kan utføres i fysioterapi, men NFF er kritiske til at det utøves nålebehandling etter diverse korte helgekurs fordi vi er opptatt av å beskytte fagfeltet mot useriøse utøvere og å sikre at det utøves forsvarlige helsetjenester. Pasientsikkerhet er i denne sammenheng først og fremst knyttet til kompetanse i bruk av nåler. Utrente hender og ukyndige kursledere er til fare for pasienter. Det er uten tvil kursholdere på markedet i dag, som ikke har tatt denne kunnskapen inn over seg. NFF har derfor utarbeidet kompetansemål for dette fagfeltet og NFFs faggruppen for nålebehandling arrangerer kurs i nålebehandling for fysioterapeuter.

Av pasientsikkerhetshensyn mener NFF det er behov for kvalitetssikring av kompetanse. Kanskje kan det bidra til å demme opp for noe av den useriøse virksomheten enkelte kursholdere legger for dagen. Siden nålebehandling benyttes av bl.a. fysioterapeuter bør det også vurderes om informasjon om nålebehandling må inn på høyskoleutdanningene slik at studentene bedre blir i stand til å vurdere de kurstilbudene i nålebehandling som markedsføres. Vi karakteriserer disse som useriøse.

 

Anbefalte kompetansemål for nålebehandling i fysioterapi:

En fysioterapeut som bruker nåler til behandling av smerter og dysfunksjon knyttet til muskelskjelettsystemet skal kunne:

 • Differensiere mellom akutte og kroniske smertetilstander teoretisk og klinisk
 • Redegjøre for – og diskutere smertemodeller og smertehemmende systemer med utgangspunkt i nevrofysiologisk kunnskap
 • Forklare, differensiere mellom – og identifisere smerterpunker, motorpunkter…
 • Redegjøre for kontraindikasjoner og bivirkninger ved bruk av nåler og gjenkjenne når nåler er kontraindisert gjennom klinisk undersøkelse
 • Sette nåler på indiserte steder på en presis og trygg måte
 • Håndtere nåler på en sikker og hygienisk måte
Som medlem i en faggruppe bidrar du til utvikling av faget

Styret

Kontaktinformasjon

Mobil: 470 32 421⎢E-post: kasserer@gooi.no

Mobil: 950 53 526⎢E-post: bosko.garda@gmail.com