Medlemmer i NFF kan få juridisk bistand av sekretariatet etter bestemte retningslinjer.  NFF yter først juridisk bistand etter tre måneders medlemskap, og ikke for saker som oppsto før innmelding. I den forbindelse omtaler vi her en rekke forhold som forbundets yrkesaktive medlemmer bør kjenne til.

NFF har som ett av sine formål å bidra til å fremme fysioterapeuters rettssikkerhet. Dette betyr at medlemmenes juridiske rettigheter knyttet til utøvelsen av sitt yrke skal søkes ivaretatt av forbundet. Tilbudet om medlemsbistand innebærer at hvert enkelt medlem kan henvende seg til NFFs sekretariat og be om å få hjelp til å vurdere en sak.

De viktigste saksområdene NFF gir juridisk bistand til, er tvister i fysioterapeutens arbeidsforhold (for eksempel oppsigelse, midlertidig ansettelse, fortrinnsrett, advarsler m.m.), tilsynssaker, tvist med HELFO, oppsigelse av avtalehjemmel eller samarbeidsavtaler med oppdragsgiver, spørsmål knyttet til avtaleverk for både ansatte og selvstendig næringsdrivende, spørsmål rundt kontrakter m.m.

To former for bistand

NFF har to former for juridisk bistand til medlemmene. Hovedformen er direkte bistand fra NFFs forhandlingsseksjon. Denne ordningen suppleres av Rettshjelpsfondet.

Rettshjelpsordningen innebærer at det etter søknad ytes støtte til bruk av eksterne advokater. Dersom søknaden innvilges, bevilges normalt et avgrenset beløp til kjøp av advokattjenester. Ordningen skal bidra til at medlemmenes rettssikkerhet styrkes.

Retningslinjer for juridisk bistand fra NFF

Forbundsstyret vedtok i februar 2017 retningslinjer for juridisk bistand til medlemmene. Formålet med slike retningslinjer er å klargjøre hvilke rettigheter medlemmene får ved medlemskap i NFF. Retningslinjene finner du her.

En forsikringsordning

Å være medlem av en fagforening kan ses på som en forsikringsordning når det gjelder juridisk bistand. Kostnaden ved å ha jurister og advokater ansatt spres på medlemmene gjennom medlemskontingenten, slik at nødvendig juridisk hjelp tilbys når medlemmenes behov oppstår.

NFF har et ansvar for å forvalte medlemmenes ressurser på en best mulig måte. Denne ressursbruken vil være annerledes enn for eksempel et advokatkontor, hvor pengene følger klientene/sakene. NFF har et behov for å balansere bistanden til medlemmene, slik at vi varetar både medlemmenes juridiske interesser, samtidig som vi varetar en fag- og interesseorganisasjons særlige posisjon.

Interessetvister mellom medlemmer

Det ytes som utgangspunkt ikke bistand i saker som involverer to eller flere medlemmer som motparter (interessetvister). Dette er likevel ikke i veien for at man tilbyr generell veiledning på å våre avtaler, generell kontraktsrett og lignende til begge parter.

NFF håndterer mange saker hvor medlemmer har motstridende interesser. Dersom man velger å representere ett eller flere av medlemmene, må advokaten ha en høy bevissthet rundt både advokatetiske regler og hensynet til det enkelte medlemmet.

Eksempler på interessekonflikt er hvor to fysioterapeuter i en gruppepraksis er uenige om fordeling av utgifter eller forståelse av avtaler inngått mellom medlemmene. Et annet eksempel er dersom et medlem mener seg forbigått av et annet medlem i en søknadsprosess ved tildeling av driftstilskudd. Videre kan det være slik at NFF blir kontaktet av en fysioterapeut som skal ansette en vikar i praksis, og at vikaren også tar kontakt for å få bistand i forbindelse med inngåelsen av vikaravtalen. I slike saker vil det normalt være vanskelig for NFF å representere én av partene. NFFs advokater kan derimot tilby seg å mekle, dersom begge medlemmene ønsker dette. Det kan også gis generell informasjon om tolkning av regelverket. NFF har også utarbeidet standardavtaler i vikarforhold med kommentarer. Disse finner du bak passord på våre nettsider.

Ved tvist mellom arbeidsgiver og arbeidstaker vil NFF normalt bistå den ansatte. Ledere kan også få bistand dersom de har problemer i sitt arbeidsforhold som medfører behov for juridisk bistand.

I noen tilfeller vil det likevel være aktuelt at organisasjonen representerer medlemmer med potensielt motstridende interesser. Det er viktig at NFFs advokater har de advokatetiske reglene i bevisstheten når det vurderes hvilke oppdrag som kan tas. Samtykke fra medlemmene kan gi grunnlag for at én eller flere advokater representerer flere medlemmer, men dette vil bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfellet.

Krav til bistanden

Advokatbistand som gis av NFF, skal ha høy faglig kvalitet. Innenfor forbundets kjerneområder skal advokatene ha spisskompetanse. Kjerneområder er særlig tolkning av tariffavtaler og rammeavtaler som NFF er part i, takstbruk, forvaltningsrett, arbeidsrett og helserett. På øvrige områder som har relevans for utøvelsen av yrket, skal foreningen ha god kompetanse, slik at medlemmene kan få god rådgivning også på slike områder.

Det juridiske arbeidet skal kjennetegnes ved en høy etisk standard. Advokatforeningens etiske regler skal følges. Habilitetsspørsmål må ha særlig oppmerksomhet. Særlig fordi forbundets advokater ofte arbeider med konflikter som kan involvere medlemmer med sprikende interesser.

Minnelige løsninger og domstolsbehandling

NFF er opptatt av minnelige løsninger, og søker å løse konfliktene på lavest mulig nivå. I dette ligger for det første at NFF har et mål om å gi medlemmer realistiske råd. Dette innebærer blant annet at det normalt ikke anbefales rettssak dersom prosessrisikoen er høy. Det å gjennomføre en rettssak eller å forlenge en konflikt vil som regel innebære en stor belastning for medlemmet. Medlemmet skal være orientert om risiko for både personlig, karrieremessig og økonomisk belastning.

Konstruktiv konfliktløsning innebærer også at advokatene på medlemmets vegne forsøker dialog med motparten. Gjennom en kartlegging av fakta og hvilke muligheter og risikovurderinger som foreligger, kan det være formålstjenlig å finne frem til en minnelig løsning. I tillegg til å få løst tvisten relativt raskt vil en slik løsning også kunne gjøre det lettere å gå videre med et samarbeid med de involverte parter. Dette vil være viktig for arbeidsmiljøet, relasjon til leder eller samarbeidet mellom selvstendig næringsdrivende medlemmer.

NFF tilbyr også mekling mellom to medlemmer som er i en tvist. Mekling forutsetter at begge parter en enige. Advokaten vil da ikke representere den ene parts interesser, men søke å finne en minnelig løsning i saken som en nøytral tredjepart.

Det kan imidlertid av og til være nødvendig å søke rettsavklaringer i viktige prinsipielle saker, og i saker hvor det ikke er mulig å finne rimelige løsninger ved dialog. Det er en nødvendig forutsetning for god bistand til medlemmene at forbundet kan sette «makt bak kravene». Dette kan innimellom innebære at man må være tydelig overfor motparten i konflikter, og i ytterste fall være innstilt på å bringe saker inn for domstolene. Det vil avhenge av den konkrete saken om medlemmet vil være tjent med en forliksvennlig tilnærming, eller om det er nødvendig med en mer offensiv fremgangsmåte.

Innledende vurdering i alle saker

Ingen medlemmer har et ubetinget krav på rettshjelp. Innledningsvis vil imidlertid alle få en vurdering av saken sin. Hvor langt NFF vil bistå medlemmet i en tvist, vil avhenge av en konkret vurdering. Noen saker vil bli avslått etter den innledende vurderingen mens andre vil følges helt til den er avgjort, for eksempel i domstolene. I andre saker gis det bistand frem til et visst punkt. Eksempelvis vil det i kunne gis bistand til medlemmet i en arbeidstvist frem til forhandlingsmøte med arbeidsgiver er avsluttet, men ikke i en rettslig prosess. I slike saker er det viktig å kommunisere dette tydelig ovenfor medlemmet, slik at det ikke oppstår ubegrunnede forventninger til omfanget av bistanden.