(Sist endret 6. januar 2023, protokoll lagt til.)

Protokoll fra Hovedlandsmøtet 2022:

Protokoll NFFs Hovedlandsmøte 2022 - signert

* * *
Praktiske opplysninger

Praktiske opplysninger - Hovedlandsmøtet 2022

Kontakt Elin Bjor erb@fysio.no om du har praktiske spørsmål som du ikke finner svar på i dokumentet ovenfor.

Valg

Valgkomiteens innstilling til sentrale verv 2023–2025
Presentasjoner av innstilte kandidater og motkandidater  – med rekkefølge som i valgkomiteens innstilling (oppdatert 14. november)

Lars Håvard Høgvoll, som er innstilt til nestleder av Næringspolitisk råd, har trukket sitt kandidatur. Nye kandidater til vervet må fremmes på Landsmøtet av en med forslagsrett, jf. NFFs lover punkt 13.2.

24. november: Valgkomiteen ved leder Tor Frithjof Wigers Larsen har meddelt at den vil fremme forslag om Patrick Jensen som ny kandidat til nestledervervet i Næringspolitisk råd.

30. november: Region Nord fremmer forslag om Steffen Orvik Engdal som ny kandidat til nestledervervet i Næringspolitisk råd.

Saksdokumenter og kjøreplan

Kjøreplan for Hovedlandsmøtet 2022 (oppdatert 29. november)

SAK 1.1 Fra Forbundsstyret Innkalling til NFFs Hovedlandsmøte 2022
SAK 1.2 Fra Forbundsstyret Valg av møteledere, referenter, protokollunderskrivere og redaksjonskomite
SAK 1.3 Fra Forbundsstyret Forslag til forretningsorden NFFs Landsmøte 2022
SAK 1.4 Fra Forbundsstyret Saksliste for Norsk Fysioterapeutforbunds Hovedlandsmøte 2022
SAK 2.1 Fra Kontrollutvalget NFFs årsregnskap og beretninger for 2021
SAK 2.1 Vedlegg 1 Fra Forbundsstyret årsberetning og årsregnskap for NFF 2021
SAK 2.1 Vedlegg 2 Revisors beretning Norsk Fysioterapeutforbund 2021
SAK 2.1 Vedlegg 3 Kontrollutvalgets beretning for 2021
SAK 3.1 Fra Forbundsstyret Forslag til NFFs visjon og verdier
SAK 3.1 Vedlegg Oppsummert høringssvar fra høring om NFFs formål, visjon, verdier og strategiske mål
SAK 3.2 Fra Forbundsstyret Forslag til NFFs hovedmål 2023–2025
SAK 3.3 Fra NFF region Vest  Arbeid med menneskerettigheter i NFF
SAK 4.1 Forbundsstyret Forslag til endringer av Vedtekter for regioner i NFF punkt 7. Delegater
SAK 4.2 Fra Forbundsstyret Forslag til presisering av NFFs lover punkt 18 Næringspolitisk råd - stemmeberettigede ved elektronisk valg
SAK 4.3 Fra Forbundsstyret Harmonisering av innlevering av årsmelding for råd og utvalg
SAK 4.4 Fra Forbundsstyret Forslag til endring av NFFs lover og vedtekter- Oppløsning av fag- interessegrupper og NUF
SAK 4.5 Fra Forbundsstyret Forslag til endring av NFFs lover punkt 29 Ledermøtet
SAK 4.6 Fra NFFs faggrupper- Forslag til endring av NFFs lover punkt 30 Faggruppelederforum
SAK 4.7 Fra NFF region Osloområdet Regionleder fast plass i regionenes delegasjon
SAK 4.8 Fra Lovutvalget Forslag om endring av NFFs lover punkt 7 og retningslinjer for sentral og regional valgkomité angående supplering av forbundets organer
SAK 4.9 Fra Lovutvalget Forslag til endring av NFFs lover punkt 13.12 Når kan landsmøtet treffe beslutning
SAK 4.10 Fra Lovutvalget Forslag til endring av NFFs lover punkt 13.13 Alminnelig flertallskrav
SAK 4.11 Fra Lovutvalget Endring av NFFs lover punkt 19 Tariffpolitisk råd
SAK 4.12 Fra Lovutvalget- Endring av NFFs lover punkt 20 Fag- og utdanningspolitisk råd
SAK 4.13 Fra Lovutvalget Forslag til endring av NFFs lover punkt 27 Nyutdannede fysioterapeuter
SAK 4.14 Fra Lovutvalget Forslag til endring av NFFs lover punkt 33.2 Uravstemning
SAK 4.15 Fra Lovutvalget Forslag til endring av møterett for medlemmer i NFFs regioner, faggrupper og interessegrupper – fysisk eller digital deltakelse
SAK 4.16 Fra NFF region Midt Forslag om endring av valgperiode sentrale verv (saken trukket 23. november)
SAK 4.17 Fra NFF region Osloområdet Forslag til tillegg til NFFs lover punkt 14.8 Forbundsleder – samarbeid med regionlederne
SAK 4.18 Fra Lovutvalget Fullmakt til innarbeiding av vedtatte endringer samt redaksjonelle endringer
SAK 5.1 Fra Forbundsstyret Revidert forslag til rammebudsjett for hovedlandsmøteperioden 20232025
SAK 5.2 Fra Forbundsstyret Kontingentstruktur og kontingentsatser i NFF 2023–2025

SAK 5.3 Fra Næringspolitisk råd Differensiere tapt arbeidsfortjeneste etter kompetanse og åpne for kompensering av ekstraordinær arbeidstid (saken trukket 15. november)
SAK 5.4 Fra NUF PhysioPedia inkludert i NFFs medlemskontingent
SAK 5.5 Fra Næringspolitisk råd Forslag til tiltak for å styrke Næringspolitisk råd sitt arbeid
SAK 5.6 Fra NUF Rabatterte NFF-kurs for NUF-medlemmer
SAK 5.7 Fra NFF region Osloområdet Arendalsuka - deltakelse og finansiering
SAK 5.8 Fra NFF region Vest Sikre muligheter for at alle medlemmer kan stille som forbundslederkandidat
SAK 6.1 Fra Forbundsstyret 5-årig grunnutdanning i fysioterapi
SAK 6.2 Fra Forbundsstyret NFFs innspill til Fysiofondets strategiske plan 2023–2028
SAK 6.2 Fra Fysiofondet Forslag til strategisk plan for Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter 2023 -2028
SAK 6.2 Vedlegg Fra Fysiofondet Årsrapport med årsregnskap 2021
SAK 6.3 Fra NFFs faggrupper Vurdering av NFFs lover punkt 28 Tidsskriftet Fysioterapeuten
SAK 6.4 Fra NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin Tilknytning til Unio
SAK 6.5 Fra NFF region Osloområdet Forslag til prinsippvedtak om å samle fysioterapeuter i NFF
SAK 6.6 Fra Forbundsstyret Deltagelse på World Physiotherapy’s generalforsamling og verdenskongress i Dubai 2023
SAK 7 Valg Se eget punkt om valg ovenfor, med valgkomiteens innstilling og presentasjoner av kandidatene.

Dokumenter fra Landsmøtet 2021

Her finner du protokollen fra Landsmøtet 2021. Klikk på lenken nedenfor for å gå inn på de aktuelle dokumentene.

Protokoll Landsmøtet 2021

Dokumenter fra Landsmøtet 2020

Her finner du protokollen fra Landsmøtet 2020. Klikk på lenken nedenfor for å gå inn på de aktuelle dokumentene.

 Protokoll Landsmøtet 2020

Dokumenter fra Hovedlandsmøtet 2019

Her finner du oversikt over protokollen fra Hovedlandsmøtet i 2019, samt rammebudsjettet for perioden 2020-2022. Klikk på lenken nedenfor for å gå inn på de aktuelle dokumentene.

Rammebudsjett for 2020-2022

Protokoll Hovedlandsmøtet 2019