Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Om oss


Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) organiserer autoriserte fysioterapeuter, turnusfysioterapeuter og studenter.  

Norsk Fysioterapeutforbund er et partipolitisk uavhengig forbund.

NFF skal:

  • styrke fysioterapeuters posisjon og betydning i helsetjenesten nasjonalt og internasjonalt.
  • utvikle fysioterapifaget og profesjonsutøvelsen basert på samfunnsutviklingen og befolkningens behov.
  • fremme kvalitet og høy etisk standard i utdanning og utøvelse av fysioterapi samt i fysioterapirelatert forskning.
  • ivareta og styrke inntekts- og rammevilkår for selvstendig næringsdrivende medlemmer.
  • ivareta og styrke lønns- og arbeidsforhold for ansatte medlemmer.

Landsmøtet avholdes årlig og er NFFs høyeste myndighet. Forbundsstyret forvalter forbundets interesser mellom landsmøtene og sørger for forsvarlig organisering av forbundet. Forbundsstyret ledes av forbundsleder Gerty Lund.

NFFs sekretariat ledes av generalsekretær, og består av forbundsleder, generalsekretær og øvrige ansatte fordelt på redaksjonen i tidsskriftet Fysioterapeuten og tre seksjoner: Administrasjon og økonomi, Fag- og helsepolitikk, og Forhandling. Tidsskriftet Fysioterapeuten følger Redaktørplakaten.

NFFs medlemmer tilhører automatisk en av forbundets fem regioner: Midt, Nord, Osloområdet,  Sør-Øst og Vest. I tillegg kan medlemmene melde seg inn i en eller flere av NFFs 13 faggrupper. Medlemmer som er fysioterapistudenter, turnusfysioterapeuter eller i sine første fem år etter autorisasjon, tilhører automatisk Nyutdannede fysioterapeuter, et organisasjonsledd i forbundet som ble opprettet fra 1. januar 2020.

Unio
NFF ble opptatt som medlem i hovedorganisasjonen UHO (senere Unio) i desember 2001. Unio hadde per 11. september 2020 13 medlemsforbund med til sammen om lag 375 000 medlemmer. Unio er et viktig redskap for medlemsorganisasjonene i arbeidet med lønns- og arbeidsforhold, og som aktør i samfunnspolitisk engasjement og påvirkning.

Internasjonalt samarbeid

World Physiotherapy
NFF er medlem av World Physiotherapy, som inntil sommeren 2020 bar navnet "World Confederation for Physical Therapy (WCPT)". World Physiotherapy er en sammenslutning av 122 nasjonale fysioterapeutorganisasjoner som representerer mer enn 670 000 fysioterapeuter på verdensbasis (september 2020). NFF var med å danne organisasjonen i 1951.

World Physiotherapy samarbeider med flere av FNs underorganisasjoner og andre internasjonale organisasjoner om bl.a. forebyggende helsearbeid og rehabilitering. Organisasjonen har flere undergrupper og interessegrupper som stimulerer til samarbeid innen ulike fagområder. World Physiotherapy er delt inn i fem regioner, og NFF deltar aktivt i European Region.

Nordisk samarbeid
Ledelsen i de nordiske fysioterapeutforbundene møtes hvert år for å drøfte aktuelle fagpolitiske, faglige og utdanningspolitiske spørsmål.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser