Se hovedsiden Spesialistordning for generell informasjon om NFFs spesialistordning, med følgende andre undersider:

Bli spesialist MNFF
Fornyet spesialistgodkjenning
Spesialitetene i NFF
Søknad om takst for spesialistkompetanse (A2k)

Fysio hjelper ansatt på arbeidsplass

Ønsker du å bli spesialistveileder?

Spesialister har høy kompetanse og et faglig ansvar for å videreformidle denne kunnskapen. Kunnskapsutvekslingen går imidlertid begge veier, og veiledningen er en læringsprosess for både spesialistkandidat og veileder. 

En spesialistveileder vil selv kunne benytte veiledningstimene som en av tre læringsaktiviteter ifm. fornying av egen spesialitet. Veiledningstimene dokumenteres i eget skjema som attesteres av spesialistkandidat.

Hvem kan være spesialistveileder?

En spesialistveileder skal helst være spesialist i NFFs spesialistordning innenfor det aktuelle fagområdet. Det er ønskelig at spesialistveileder har formal- og/eller realkompetanse innenfor veiledning, men dette er ikke et krav. Dersom spesialistkandidaten ønsker en veileder som ikke er medlem i NFF eller spesialist innenfor fagområdet, foretar fagseksjonen en totalvurdering av veileders kompetanse. 

Hvordan foregår veiledningen?

Veiledningen skal som hovedregel gis i tilknytning til spesialistkandidatens egen praksis. Med utgangspunkt i spesialitetens kompetansemål og hva som er gjennomførbart/ønskelig for spesialistkandidaten og veileder, kan veiledningen gjennomføres både individuelt og i grupper med andre spesialistkandidater.

Praksisen skal tilpasses den enkelte spesialistkandidats behov, både faglig og organisatorisk. Dermed kan et praksisløp innenfor samme spesialistområde innebære store variasjoner. Det kreves at spesialistkandidaten gjør en grundig kartlegging av egne behov før avtale med veileder inngås.

Veileders ansvarsområder
 • Sørge for at det blir inngått kontrakt med spesialistkandidaten.
 • Sette seg inn i kompetansemålene for den aktuelle spesialitet, og bidra til at spesialistkandidaten oppnår kompetansemålene.
 • Gjennomgå veiledningsplanen sammen med spesialistkandidaten og godkjenne denne.
 • Utøve veiledning regelmessig iht. veiledningsplan, på en støttende og utforskende måte som fremmer læring og utvikling hos kandidaten.
 • Attestere på spesialistkandidatens dokumentasjonsgrunnlag.
 • Orientere NFF om inngått kontrakt.
Spesialistkandidatens ansvarsområder
 • Kontakte ønsket veileder og inngå veiledningskontrakt.
 • Inngå nødvendige avtaler med arbeidsgiver/kommunen for å få gjennomført veiledningen.
 • Utarbeide en veiledningsplan ut fra kompetansemålene for den aktuelle spesialitet, og gjennomgå/justere planen i samarbeid med veileder.
 • Dokumentere veiledningen i eget skjema og sørge for at veileder attesterer.
 • Betale veileder iht. kontrakt dersom aktuelt.
NFFs ansvarsområder
 • Godkjenne veiledere.
 • Holde oversikt over spesialister og aktuelle veiledere innenfor hvert spesialistområde.
 • Vurdere veiledningsplanen.
 • Yte service og faglig støtte til spesialistkandidat og veileder.
Økonomiske forhold

Spesialistkandidat og veileder oppfordres til å inngå en avtale med arbeidsgiver eller kommunen, slik at veiledningen kan foregå innenfor ordinær arbeidstid. Når veiledningen ikke innebærer et økonomisk tap for veileder, er det ikke grunnlag for å kreve betaling av spesialistkandidat.

Dersom veiledningen medfører økonomisk tap for veileder, anbefaler NFF at betalingsnivået tilsvarer NFFs honorarsatser for veiledere. NFF er ikke part i en avtale mellom veileder og spesialistkandidat.

Fysioterapeuter med norsk autorisasjon og mastergrad kan søke om stipend til veiledet praksis gjennom Fysiofondet. Søknaden må sendes senest ett år etter undertegnet avtale om veiledet praksis-, og overholde søknadsfristene 15. mars eller 15. september. Se Fysiofondet for mer informasjon og søknadsportal.