Nålebehandling i fysioterapi


Nålebehandling i fysioterapi
Nålebehandling er en terapeutisk behandlingsmetode hvor tynne nåler brukes i behandling. Behandlingen er basert på kunnskap om anatomi, fysiologi, nevrofysiologi, patologi og prinsipper for kunnskapsbasert medisin. Nålebehandlingen velges som et tiltak dersom den fysioterapeutiske undersøkelsen og pasientens ønsker tilsier at nålebehandling kan være hensiktsmessig. 

Det finnes vitenskapelig dokumentasjon for flere nevrofysiologiske virkningsmekanismer ved nålebehandling. Forskning viser best effekt innen behandling av smerter i muskelskjelett-systemet. Nålebehandling praktiseres i hovedsak av fysioterapeuter.

Krav til fysioterapeuten
Før behandlingen starter, kan du stille spørsmål til fysioterapeuten om vedkommendes kompetanse. Faggruppen anbefaler kun fysioterapeuter som etter opplæring i regi av Norsk Fysioterapeutforbund tilfredsstiller forbundets kompetansekrav.

Behandlingen
Behandlingen blir lagt opp etter pasientens symptomer på grunnlag av en fysioterapeutisk undersøkelse. Selve behandlingen utføres ved at utøveren stikker tynne, sterile nåler gjennom huden på de utvalgte punktene. Antall nåler som brukes varierer, og tiden nålene står i kroppen, varierer fra noen få minutter til 20 minutter. Ofte brukes strøm på nåler. Behandlingen skal være smertefri.

Hva kan nålebehandling hjelpe deg med?
Smertelindring er en hovedhensikt ved nålebehandling. Nålebehandling kombineres alltid med veiledning og andre metoder, for eksempel massasje og/eller aktive tiltak. 

Kunnskap om kroppens anatomi, fysiologi, nevrofysiologi og sykdomslære står sentralt i utøvelsen av nålebehandling. Fysioterapeuten setter klare mål for hva som skal oppnås gjennom behandlingen sammen med pasienten.

Gjør nålebehandling vondt?
Nålebehandling gjør ikke vondt. Litt ubehag vil nok noen oppleve, men langt de fleste vil bare kjenne et lite stikk når nålen stikkes gjennom huden. Når nålen er riktig plassert, skal pasienten kjenne et press eller en dump følelse i området der nålen står.

Bivirkninger
Det finnes bivirkninger med nålebehandling som til dels kan være alvorlige. Fysioterapeuter med god kunnskap i anatomi, og som har gått gjennom et veiledet opplæringsprogram i regi av Norsk Fysioterapeutforbund, vil utøve nålebehandling på et høyt faglig nivå. Dermed reduseres faren for bivirkninger.

Fysioterapeuter med spesiell kompetanse i nålebehandling
Det er stadig flere fysioterapeuter som driver med nålebehandling, både selvstendig næringsdrivende og ansatte fysioterapeuter. Du finner dem

- på private institutter.
- i kommunehelsetjenesten.
- i sykehus, ved føde-/barselavdelinger, samt gynekologiske avdelinger.
- i sykehus, ved revmatologiske avdelinger og rehabiliteringsavdelinger.
- i poliklinikker.

På www.fysio.no/nalebehandling kan du lese mer om fysioterapeuter som bruker nåler i behandlingen.

Du trenger ikke henvisning
Henvisning til fysioterapi er ikke lenger et krav for å få dekt utgifter til fysioterapibehandling i det offentlige helsevesenet. Behandles du av en fysioterapeut med kommunal driftsavtale, betaler du bare en offentlig fastsatt egenandel, enten du har henvisning eller ikke. «Egenandelstak 2» setter dessuten en øvre grense for hvor mye du må betale i egenandeler per år. For å finne ut om fysioterapeuten har kommunal driftsavtale, kan du spørre fysioterapeuten direkte, kontakte kommunen, eller spørre Helfo.

Du kan også velge å gå til en selvstendig næringsdrivende fysioterapeut som ikke har driftsavtale med kommunen. Disse behandlerne bestemmer sine honorarer selv, og de vil derfor variere. Du må betale hele honoraret selv. Egenandeler og frikort gjelder ikke.

NFFs faggruppe for nålebehandling i fysioterapi
Faggruppens formål er å:
• innhente, vurdere og formidle teoretisk og praktisk kunnskap om sensorisk stimulering med nåler, samt håndtering av smerter på et forskningsbasert og internasjonalt nivå.
• formidle kunnskap om fysiologiske virkningsmekanismer ved sensorisk stimulering med nåler og perkutan elektrisk nervestimulering.
• fungere som et lærings- og utdanningsmiljø for det spesialiserte fagområdet.
• bidra til løpende klinisk kvalitetsutvikling, yrkesutvikling, spesialisering og legitimitet.
• bidra til vitenskapelig orientering og forskningsutvikling innen fagområdet nålebehandling i fysioterapi.

Faggruppens fag- og virksomhetsområde er:
• klinisk diagnostisering av type smerte og identifisering av funksjonsproblemer ut fra ICFs biopsykososiale interaksjonsmodell.
• behandling av smerte i muskel- og skjelettsystemet med nåler.
• elektroterapibehandling av smerter med strømførende nåler.
• elektroterapibehandling av smerter med transcutan elektrisk nervestimulering (TENS).
• smertebehandling med aktive og passive tiltak i kombinasjon med nålebehandling.

På www.fysio.no/nalebehandling kan du lese mer om faggruppen. Du finner også faggruppen på Facebook.