Manuellterapi

Manuellterapi er en klinisk videreutdanning for fysioterapeuter innen muskel- og skjelettlidelser. Utdanningen gir en spesialisert kompetanse i utredning, behandling og forebygging av smerter, skader, sykdom og funksjonsplager i muskel- og skjelettapparatet. I Norge har vi et toårig masterprogram i manuellterapi ved Seksjon for fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen. Tilsvarende utdanning tilbys også ved universiteter i utlandet.


Fysioterapeuter med denne videreutdanningen kalles manuellterapeuter, og har dessuten som eneste gruppe fysioterapeuter noen utvidete rettigheter.

Hva er spesielt med manuellterapeuter?
Fysioterapeuter som kan kalle seg manuellterapeuter, har i tillegg til sin videreutdanning bestått kurseksamen i radiologi, differensialdiagnostikk og laboratorieanalyser, og de har særskilt trygdefaglig opplæring.

Dette er en del av kompetansen som gir manuellterapeuter utvidete rettigheter i helsevesenet for muskel- og skjelettlidelser. De kan:

- henvise pasienter videre til spesialisthelsetjenesten.

- henvise pasienter til radiologiske undersøkelser.

- sykemelde pasienter med muskelskjelettplager/-sykdommer i inntil 12 uker.

- ved langvarig sykemelding delta i lovpålagt «dialogmøte» sammen med arbeidsgiver, arbeidstaker og bedriftshelsetjenesten. Hensikten med dialogmøtet er å komme fram til tiltak som tilrettelegger for at den sykemeldte kan være på jobb når det er medisinsk forsvarlig.

Manuellterapeuter har både bred og spesialisert kompetanse
Å bli manuellterapeut gir en spesialisert kompetanse, samt holdninger og ferdigheter til å forvalte ansvaret med utvidete rettigheter. Utdanningen bygger videre på kunnskapsbasert fysioterapi, og er gjennomgående praksisnær. Under studiet har man minimum 1500 konsultasjoner med muskel- og skjelettpasienter i primærhelsetjenesten. Praksisen er under veiledning av erfarne manuellterapeuter som har universitetsgodkjent veilederkompetanse. Manuellterapeuter har dermed både en spesialisert kompetanse i utredning og behandling, samt en bred generell fysioterapikompetanse i blant annet rehabilitering og oppfølging av muskel- og skjelettpasienter. I tillegg har manuellterapeuter ekstra kliniske ferdigheter i manuelle undersøkelses- og behandlingsmetoder.

Hva gjør en manuellterapeut?
Hos manuellterapeuten blir du som pasient, med dine spesielle behov, satt i sentrum, og du får ta del i beslutninger som søker å finne den beste tiltaksplanen for deg. Som ekspert på muskel- og skjelettplager har manuellterapeuten oppdatert kunnskap og en moderne og helhetlig sykdomsforståelse. Manuellterapeuten vurderer sammenhengene mellom dine kroppslige plager, ditt sosiale liv, dine personlige egenskaper, miljøfaktorer og psykologiske faktorer.

Etter en grundig utredning vil du alltid få gode forklaringer på mulige sammenhenger bak dine symptomer/plager. Manuellterapeuten har et bredt behandlingsrepertoar, men har også fokus på å veilede deg i hvordan du kan håndtere plagene på egen hånd, og gi alternativer for veien videre.

Manuellterapeuten kan også tilpasse og følge opp rehabiliteringen, og gi deg mestringsstrategier. Du vil få veiledning etter behov i hvordan du kan forebygge tilbakefall og hjelp til å håndtere svingninger i symptombildet.

Ved behov kan manuellterapeuten henvise pasientene videre til bildeutredning (røntgen, MRI, CT m.m.) eller til annen spesialist, samt sykemelde inntil 12 uker.

Hvem er det manuellterapeutene behandler?
Manuellterapeuter behandler pasienter i alle aldre som har smerter, plager, sykdom eller nedsatt funksjon i nerve-, muskel- og skjelettsystemet. Manuellterapeuter behandler både akutte og langvarige plager, samt pasienter som trenger rehabilitering etter skader (for eksempel idrettsskader) og operasjoner.

Du trenger ikke henvisning
Som ved annen fysioterapi trenger du ikke henvisning for å gå til manuellterapeut eller for å få dekket deler av fysioterapibehandlingen. Når du går til en fysioterapeut/manuellterapeut som har avtale med kommunen, betaler du bare en offentlig fastsatt egenandel. Overstiger egenandelene et fastsatt beløp, får du frikort for resten av året. For barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade er behandlingen gratis.

Du trenger heller ikke henvisning om du velger å gå til en manuellterapeut uten avtale med kommunen. Disse behandlerne fastsetter egne takster, de vil derfor variere, og du må betale hele honoraret selv. Egenandeler og frikort gjelder ikke her.

Spesialist i manuellterapi MNFF
Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er ansvarlig for godkjenning av spesialister i manuellterapi. Omfattende praksis og videreutdanning ligger til grunn for spesialistgodkjenningen, som sikrer kontinuerlig faglig utvikling og kompetanseheving.

Hvor finner du manuellterapeuten?
Det finnes manuellterapeuter i alle landets fylker, i kommunehelsetjenesten, på sykehus og rehabiliteringssentre, på smerte- og poliklinikker, i private klinikker og i støtteapparatet til idrettslandslag. Du finner manuellterapeuter og spesialister i manuellterapi ved hjelp av søkefunksjonen «Finn en fysioterapeut» på Norsk Fysioterapeutforbunds nettsider, www.fysio.no.