Fysioterapi på arbeidsplassen

Hva er fysioterapi innenfor ergonomi og helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS)?

Fysioterapeutens rolle innenfor ergonomi og HMS er mangfoldig. Ergonomi på arbeidsplassen handler om samspillet mellom mennesket og fysiske, organisatoriske og psykososiale faktorer i arbeidsmiljøet. Kjernekompetansen er solide kunnskaper om muskelskjelettsystemet, og forebygging av muskelskjelettplager i arbeidslivet. Tiltak kan ta sikte på å redusere risikofaktorer i arbeidsmiljøet, og på å bistå arbeidstakere i å gjøre seg mer robuste/motstandsdyktige mot slike plager. Målet er å bidra til å skape helsefremmende
arbeidsplasser.


Hvor finner du fysioterapeuter som arbeider innenfor ergonomi og helse, miljø og sikkerhet?

 •  i bedriftshelsetjenester
 •  i HMS-avdelinger i bedrifter, kommuner og statlige etater
 •  i offentlige institusjoner
 •  ved landets universiteter og i ulike forskningsmiljøer
 •  som selvstendige konsulenter

Hva gjør fysioterapeuter på arbeidsplassen?
Vanlige oppgaver for bedriftsfysioterapeuten er kartlegging og vurdering av forskjellige arbeidsmiljøfaktorer og veiledning og undervisning
i forebyggende tiltak. Fysioterapeuter er også med i planlegging av nybygg og innkjøp av utstyr, spesielt med tanke på å forebygge arbeidsrelaterte muskel- og
skjelettplager. Utredning av typiske risikofaktorer i arbeidsmiljøet er også fysioterapeutens oppgave. Andre arbeidsoppgaver er kvalitetssikring, internkontroll og oppfølging av sykemeldte arbeidstakere. Trening og trimtilbud for de ansatte kan det også være aktuelt å bistå med.Fysioterapeuter gir ergonomisk rådgivning i alle typer virksomheter og gjennomfører arbeidsplassvurderinger i tråd med NAVs retningslinjer.

Den vanligste årsaken til sykefravær er muskelskjelettplager fra for eksempel:

 •  nakke og skuldre
 •  hode
 •  rygg
 •  albue/underarm - «musearm»

Hvilke risikofaktorer som kan gi muskelskjelettplager kan fysioterapeuten hjelpe deg med?

 •  tungt og ensidig arbeid
 •  uheldig arbeidsteknikk ved f.eks. data-/kontorarbeid
 •  uheldige syns- og lysforhold på arbeidsplassen
 •  manglende fokus på ergonomi ved innkjøp av utstyr eller etablering av nye arbeidsplasser/nybygg
 •  mangelfull oppfølging av sykemeldte
 •  manglende system for å forebygge sykefravær

Hvordan kommer du i kontakt med fysioterapeuten?
Er din bedrift tilknyttet en bedriftshelsetjeneste (BHT)? Ta kontakt med denne. Dersom ikke, ta kontakt med din leder, verneombud
eller tillitsvalgt. Trenger du informasjon om godkjente bedriftshelsetjenester i ditt nærområde? Ta kontakt med Arbeidstilsynet eller Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) ved fagsekretariat for BHT.

På nettsidene til Norsk Fysioterapeutforbunds faggruppe for ergonomi kan du også få relevant informasjon for å komme i kontakt med aktuelle fysioterapeuter.NAV-kontorene kan honorere fysioterapeuter som påtar seg arbeidsplassvurdering på oppdrag fra NAV. Ordningen gjelder både arbeidstakere som er sykemeldte og dem som står i fare for å bli sykemeldte. Oppdraget består i besøk på arbeidsplassen og eventuelt en funksjonsvurdering. Alle partene kan ta initiativ til en arbeidsplassvurdering – arbeidstakeren, arbeidsgiver, behandlende fysioterapeut, NAV eller sykemelder. Du finner kvalifiserte fysioterapeuter under Finn fysioterapeut.