Fysioterapi for eldre

Eldre menneskers helseproblemer er ofte sammensatte. Fysioterapeuter har god kunnskap om aldringsprosessen og eldres helse. Vi er gode på å forebygge og behandle funksjonstap som oppstår ved sykdom og skader hos eldre. Vi kan gi deg veiledning om fysisk aktivitet og gir deg råd om hva du kan gjøre for å bevare og fremme god helse i alderdommen.
Fysioterapeuter samarbeider nært med andre fagpersoner.

Jo eldre du blir, desto viktigere er det å holde deg i bevegelse. Fysisk aktivitet kan redusere smerter og gi økt velvære. Det nytter å trene selv etter fylte 85 år. Gevinsten er ofte størst for dem som ikke har vært aktiv tidligere. Fysisk aktivitet og tilpasset trening forebygger og reduserer risikoen for aldersrelaterte sykdommer som hjerteinfarkt, slag, (type 2-)diabetes og beinskjørhet. Fysisk aktivitet styrker selvbildet og humøret.


Hva gjør fysioterapeuten?
Fysioterapeuten gjør en grundig undersøkelse av din fysiske funksjon og generelle helsetilstand. Undersøkelsen legger grunnlaget for valg av behandling. I samråd med deg planlegger fysioterapeuten behandlingen slik at den tilpasses din funksjon og dine livsbetingelser.
Eksempler på fysioterapitiltak er å:
- stimulere og motivere til fysisk aktivitet og egenaktivitet
- vurdere og legge til rette for eldres fysiske miljø
- rehabilitere, trene og behandle ved sykdom eller skade
- behandle kroniske og/eller smertefulle tilstander
- veilede i anskaffelse og bruk av tekniske og ortopediske hjelpemidler
- gi veiledning i å mestre varige smerter og funksjonstap
- gi veiledning til eldre, pårørende og samarbeidspartnere
- samarbeide med annet helse- og sosialpersonell på sykehus eller i kommunen

Fysioterapeuter gir behandling og veiledning til eldre som har
- slitasje i ledd
- smerter i muskler og skjelett
- benskjørhet
- hjertesvikt og sirkulasjonsforstyrrelser
- svimmelhet og nedsatt balanse
- kognitiv svikt
- KOLS og andre luftveisproblemer og lungesykdommer
- revmatiske sykdommer
- nevrologiske lidelser, for eksempel hjerneslag og Parkinsons sykdom
- brudd – for eksempel lårbensbrudd

Hvor finner du fysioterapeuter som arbeider med eldre?
- i kommunehelsetjenesten
- på fysikalske institutter
- i bo- og servicesentre
- i dagsentre og trygdeboliger
- ved sykehjem
- i sykehus og poliklinikker
- frisklivssentraler
- HMS-sentre
- treningssentre
- i psykiatriske institusjoner
- i idrettslag og foreninger
- rehabiliteringsinstitusjoner og opptreningssentre

Må du ha henvisning?
Med unntak av ridefysioterapi trenger du ikke henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor for å få dekt utgifter til fysioterapibehandling. Når du går til en fysioterapeut som har avtale med kommunen, betaler du bare en offentlig fastsatt egenandel. Overstiger egenandelene et fastsatt beløp, får du frikort for resten av året. For barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade er behandlingen gratis.

Du trenger heller ikke henvisning om du velger å gå til en fysioterapeut uten avtale med kommunen. Disse behandlerne bestemmer sine honorarer selv, de vil derfor variere, og du må betale hele honoraret selv. Egenandeler og frikort gjelder ikke.

For å finne ut om fysioterapeuten har driftsavtale, kan du spørre fysioterapeuten direkte, kontakte kommunen, eller spørre Helfo.

Mange eldre har flere diagnoser. For disse vil en henvisning fra lege være viktig. Da får fysioterapeuten kjennskap til viktige opplysninger om pasientens helse, og vil tilpasse behandlingen deretter.

Spesialist i fysioterapi for eldre MNFF
Norsk Fysioterapeutforbund er ansvarlig for godkjenning av spesialister i fysioterapi for eldre MNFF. Omfattende praksis og videreutdanning ligger til grunn for spesialistgodkjenningen.