Fysioterapi for barn og unge

Fysioterapeuten er opptatt av å fremme utvikling og god helse hos barn og unge. Målet er å gi gode muligheter for optimal bevegelsesutvikling, funksjon, bevegelsesglede og mestring. Fysioterapeuten samarbeider med fagpersoner og foresatte for å tilrettelegge omgivelsene til barn og unge i barnehage, institusjon, SFO, skole og hjem.

Fysioterapeuten som arbeider med barn og unge, har grunnutdanning i fysioterapi. Mange har også etterutdanning og/eller videreutdanning i fysioterapi for barn, og en del har helsefaglig og/eller klinisk mastergrad.

I tillegg til medisinske basalfag bygger fysioterapi for barn og unge på teorier om barns bevegelsesutvikling, tilknytning og psykososiale læringsmodeller. I møtet med barnet som pasient er familieperspektivet viktig.

Noen barn har kortvarig eller permanent behov for ulike hjelpemidler for å fungere i hverdagen. Fysioterapeuten har kompetanse til å vurdere, prøve ut og tilpasse hjelpemidler knyttet til forflytning, aktivitet og dagligdagse gjøremål. Fysioterapeuten er en naturlig del av ansvarsgrupper rundt barn som har det.


Hvordan arbeider fysioterapeuten?
Fysioterapeuter er involvert i det helsefremmende og forebyggende arbeidet rettet mot barn og unge. Dette kan være knyttet til informasjon og veiledning på helsestasjon, eller tverrfaglig samarbeid i skolehelsetjenesten, for å nevne noe. Fysioterapeuter har kunnskap om betydningen av samspillet mellom barn og deres omgivelser. Gjennom observasjon av barn i barnets naturlige miljø kan fysioterapeuten bidra til og tilrettelegge for stimulerende aktivitet og godt samspill mellom barn, og på denne måten bidra til å fremme bevegelsesutvikling og -mestring.

Ved sykdom eller skade gjør fysioterapeuten en grundig undersøkelse som gir et bilde av barnets ressurser, funksjonsnivå, utviklingsnivå og interesser. Dette gjøres i samarbeid med barnet selv, barnets omsorgspersoner og andre fagpersoner. Dersom det er behov for oppfølging, vurderes hva som er egnet og nødvendig stimulering eller trening, individuelt eller i gruppe. Det kan også være behov for andre helsefremmende tiltak, eller tilrettelegging i hjemmet, barnehagen eller på skolen.

Det er barnets omsorgspersoner og barnets behov som er retningsgivende for hvordan tiltakene gjennomføres. Begreper som mengde, intensitet og varighet er viktige for å påvirke læring og utvikling.

Når har et barn behov for fysioterapi?
Barn kan være født med ulike former for risiko eller diagnose, og dette kan medføre avvikende, treg eller forsinket utvikling. Hos noen barn er smerter, stivhet eller svakhet årsak til at fysioterapeuten blir involvert.

Mangelfull blikkontakt, nedsatt syn, nedsatt hørsel, samspillsvansker, uro, suge- og spisevansker, og manglende trivsel, er også indikasjoner på å kontakte en fysioterapeut. Barn som ikke klarer å henge med i lek med sine jevnaldrende, kan ha nytte av vurdering hos fysioterapeut.

Vanlige problemstillinger og diagnoser:

• Forsinket eller avvikende motorisk utvikling

• Ulike syndromer, f.eks. Downs syndrom

• Nevromuskulære tilstander, f.eks. CP

• Muskelsykdommer, f.eks. Duchenne

• Nedsatt bevegelse i nakken, f.eks. Torticollis.

• Deformiteter, f.eks. dysmeli

• Hoftelidelser, f.eks. Calve Legg Perthes

• Revmatiske sykdommer, f.eks. JRA

• Utviklingsforstyrrelser, f.eks. Autisme

• Ortopediske lidelser, f.eks. hypermobilitet/instabilitet i ledd

• Psykiske lidelser, f.eks. spiseforstyrrelser

• Livsstilssykdommer, f.eks. overvekt

• Lungesykdommer, f.eks. Cystisk fibrose

• Hjertesykdommer, f.eks. ASD

• Opptrening etter skader, f.eks. overtråkk ankel

• Opptrening etter operasjoner, f.eks. seneforlengelser

• Barn og unge med diffuse plager, f.eks. hodepine, smerter fra nakke og rygg, magesmerter

Hvor møter du fysioterapeuter som arbeider med barn og ungdom?

• I barnets hjem, fosterhjem eller beredskapshjem

• Ved helsestasjonen

• I skolehelsetjenesten

• I barnehage, skole og SFO

• På sykehus og i andre institusjoner

• Hos habiliteringstjenesten

• Ved kompetansesentre

• På hjelpemiddelsentralen

• På frisklivssentraler

• Ved private fysikalske institutt

Du trenger ikke henvisning
Du trenger ikke henvisning fra lege for å få fysioterapibehandling, med unntak av ridefysioterapi. Når du går til en fysioterapeut som har avtale med kommunen, betaler du kun en offentlig fastsatt egenandel. For barn under 16 år er behandlingen gratis.

Du trenger heller ikke henvisning om du velger å gå til en fysioterapeut uten avtale med kommunen. Disse behandlerne bestemmer sine honorarer selv, de vil derfor variere, og du må betale hele honoraret selv. Egenandeler og frikort gjelder ikke.

For å finne ut om fysioterapeuten har driftsavtale, kan du spørre fysioterapeuten direkte, kontakte kommunen, eller spørre Helfo.

Spesialist i barnefysioterapi MNFF
Norsk Fysioterapeutforbund er ansvarlig for godkjenning av spesialister innen fagområdet barn og unge. Omfattende praksis eller masterutdanning ligger til grunn for en spesialistgodkjenning.