Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Fysioterapi i Norge - kort historikk


1895 Lucy Lyche tok initiativ til å starte ”Sygegymnasternes Forening” i Christiania.

1897 Undervisning i ”sygegymnastik” startet ved Christiania Orthopædiske Institutt

1916 Den norske Lægeforenings massasjeråd ble opprettet. Her foretok sygegymnaster i fellesskap autorisasjon av sygegymnaster.

1934 Første nummer av tidsskriftet ”Sygegymnasten” ble utgitt.

1936 ”Lov om sykegymnaster og massører” ble vedtatt. Den ga offentlig autorisasjon til sykegymnaster utdannet ved skoler som var godkjent av departementet. ”Norske Sykegymnasters Landsforbund” ble etablert.

1956 ”Lov av 13. juli om sykegymnaster om rett til å utøve virksomhet som sykegymnast og massør” erstattet sykegymnastloven fra 1936.

1969 Lov av 13. juli 1936 ble endret til ”Lov om rett til å utøve virksomhet som fysioterapeut og mensendieck-sykegymnast”. Tittelen fysioterapeut ble beskyttet ved lov. Turnustjenesten ble lovfestet. 

1976 Statens Fysioterapiskole i Bergen ble opprettet.

1977 Studentenes interesseorganisasjon FYSIO ble etablert av studentene ved Statens Fysioterapiskole i Oslo og Bergen og Norsk Mensendieckskole. 

1980 Norsk Mensendieckforbund ble innlemmet i NFF.

1982 Fysioterapiskolene fikk høgskolestatus. 

1984 ”Lov om helsetjenesten i kommunene” ble vedtatt. Dermed ble fysioterapitjenesten en lovfestet del av kommunehelsetjenesten.

1989 Fysioterapeututdanningen i Tromsø ble opprettet. NFFs landsmøte vedtok å opprette NFFs kompetansesenter i fysioterapi og spesialistordning i fysioterapi.

1991 Hovedfag i fysioterapi ble opprettet ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen.

1992 Fysioterapeututdanningen i Trondheim ble opprettet.

1994 Felles universitets- og høgskolelov ble vedtatt. Fysioterapihøgskolene opphørte som egne høgskoler.

1994 Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet vedtok å opprette hovedfag i helsefag ved universitetene. NFFs landsmøte vedtok å etablere NFFs kompetansetansesenter som egen stiftelse. 

1998 NFFs landsmøte sluttet seg til avvikling av Stiftelsen Kompetansesenteret i fysioterapi.

2000 ”Lov om rett til å utøve virksomhet som fysioterapeut og mensendiecksykegymnast” (1969) ble erstattet av ”lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven)”.

2001 Akademikernes Fellesorganisasjon, AF, oppløses, og NFF opptas som medlem i Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon, UHO (senere Unio).

2002 Forbundets navn ble endret til Norsk Fysioterapeutforbund.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser