Juridisk betenkning fra advokat Anne Kjersti Befring