Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Uttalelser og innspill

Vi fremmer og redegjør for våre synspunkter i ulike saker både av faglig og politisk karakter til både helsemyndigheter, arbeidslivsmyndigheter og andre organisasjoner som ønsker våre innspill.


Meld. St. 14 (2014-2015) - Kommunereformen

Sammen med Norges handikapforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Norsk Ergoterapeutforbund har Norsk Fysioterapeutforbund sendt inn innspill til Stortinget i forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen om kommunereformen.

Prioriteringer i helsetjenesten

NFF har i brev av 19. februar 2015 til Helse- og omsorgsdepartementet gitt sitt høringssvar til NOU 2014:12 Åpen og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten.

Innspill til folkehelsemeldingen

NFF har i brev av 15. oktober 2014 til Helse- og omsorgsdepartementet gitt sine innspill til Regjeringens folkehelsemelding, som skal legges fram for Stortinget våren 2015. 

Side 6 av 8

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser