Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Uttalelser og innspill

Vi fremmer og redegjør for våre synspunkter i ulike saker både av faglig og politisk karakter til både helsemyndigheter, arbeidslivsmyndigheter og andre organisasjoner som ønsker våre innspill.


Stortingsmelding om fullføringsreformen

Norsk Fysioterapeutforbund har i brev av 19. april 2021 til Stortingets utdannings- og forskningskomité gitt sine merknader til "Meld. St. 21 (2020-2021) – Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden."

NOU om bærekraft i hele landet

NFF leverte i brev av 25. mars 2021 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet sitt høringsinnspill til NOU 2020:15 - Det handler om Norge. Dette er en offentlig utredning om bærekraft i hele landet.

Innspill til statsbudsjettet for 2022

Norsk Fysioterapeutforbund har sendt inn innspill til statsbudsjettet for 2022 til Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Side 2 av 7

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser