Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Meld. St. 14 (2014-2015) - Kommunereformen

Sammen med Norges handikapforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Norsk Ergoterapeutforbund har Norsk Fysioterapeutforbund sendt inn innspill til Stortinget i forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen om kommunereformen.


Mange forslag i meldingen handler om flytting av ansvar for tjenester og ordninger som er viktig for innbyggere som trenger rehabilitering og for funksjonshemmede. Organisasjonene tar ikke stilling til kommunestørrelse og sammenslåing. Vi er opptatt av at tjenestene til brukerne ikke svekkes, slik at man kan nå de politiske målene om like muligheter for alle i samfunnet.

Tiltakene utgjør en helhet for å leve selvstendig og delta i samfunnet
Innbyggere i Norge må ha tilgang til både et generelt og et spesialisert tilbud innen habilitering, rehabilitering, hjelpemiddelformidling og boligtilpasning for å leve et selvstendig liv og delta i samfunnet. Dette utgjør en viktig helhet for den enkelte. Skal det gjøres endringer, må vi vite at det vil bedre mulighetene til å leve selvstendig, på lik linje med andre innbyggere, slik Norge har forpliktet seg til gjennom FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. At forslagene vil føre til et like godt, eller bedre, tilbud er ikke dokumentert i kommunemeldingen. Vi mener forslagene om å overføre ansvaret fra staten til kommunene vil ha alvorlige konsekvenser.

  • Endringer må føre til et like godt eller bedre tilbud for brukerne

Utrede først – handle etterpå
Hvilke konsekvenser vil en overføring av ansvar ha for brukerne av tjenestene? Hvordan vil det påvirke den enkeltes muligheter til å leve et aktiv liv og delta på lik linje med andre? Dette sier kommunemeldingen ikke noe om. Gode beslutninger krever et kunnskapsbasert grunnlag. Å overføre mer til kommunene vil være å gå på tvers av faglige råd og på tvers av synspunktene til funksjonshemmedes organisasjoner. Utredninger må skje først.

  • Utredninger må skje i samarbeid med fagmiljøer og funksjonshemmedes organisasjoner for å sikre kvalitet

Dette må utredes nærmere
Det er behov for en grundig analyse av hvilke konsekvenser en overføring av oppgaver fra staten til kommunene vil ha for brukerne for å sikre et forutsigbart og helhetlig tilbud av god kvalitet. Dette handler om:

  • Rettigheter og rettssikkerhet
  • Finansiering
  • Tilgang til spesialisert kompetanse
  • Kvalitetsindikatorer
  • Kapasitet i alle ledd
  • Det må ikke gjøres vedtak før utredninger er gjennomført og konsekvensene for brukerne av tjenestene er kartlagt

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser