Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Lære hele livet – stortingsmelding

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) leverte 5. mai 2020 sitt innspill til Stortingets utdannings- og forskningskomité vedrørende Meld. St. 14 (2019–2020) "Kompetansereformen – Lære hele livet".


NFFs viktigste innspill er at denne stortingsmeldingen, i likhet med tidligere meldinger og utredninger, i alt for liten grad tar for seg behovene for livslang læring hos fysioterapeuter og annet helsepersonell med kontinuerlige behov for å oppdatere sin kompetanse. Fysioterapeutene møter pasienter med stadig flere helseutfordringer, det stiller krav til spesialisert kompetanse. Og, for å få tilstrekkelig kompetanseoppdatering, er det nødvendig med ressurser i tjenesten og støtte fra arbeidsgiver for deltakelse i etter- og videreutdanningstiltak.

NFFs innspill til stortingskomiteen er vedlagt som relatert dokument.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser