Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Innspill til stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten

15. september 2015 avga NFF sine innspill til Stortinget i forbindelse med behandlingen av Meld.St.26 (2014-2015)


NFFs samlede anbefalinger

          

Ledelse og styring

 • Ledelse i primærhelsetjenesten må styrkes, både strategisk og faglig.
 • Kommunene må ha tilstrekkelig ressurser til faglig ledelse av fysioterapitjenesten. Dette er nødvendig for å sikre en god og tett oppfølging av tjenesteutøvere og er avgjørende for å sikre kvalitet i tjenestene.
 • At et nytt kommunalt helse- og omsorgsregister må inkludere data om struktur, prosess og resultat. Dette vil gi et mye bedre grunnlag for utviklingen av tjenestetilbudet og styringen av tjenesten.
 • Profesjonsorganisasjonene må involveres i arbeidet med et nytt register.

Samarbeid og koordinering

 • Der det er behov for koordinerte tjenester bør det opprettes team rundt den enkelte pasient.
 • Mikroteam-tankegangen må legges til grunn for etablering av team rundt den enkelte pasient. Dette innebærer at behandlende personell, herunder fysioterapeut må inngå i teamet.
 • Et tettere samarbeid mellom NAV og de kommunale helsetjenestene.
 • Oppfølgingsteam er riktig organisering for flere grupper pasienter enn det som omtales i stortingsmeldingen, blant annet kronikere.
 • Kartlegging og vurdering av pasienter med behov for fysioterapitjenester må utføres av fysioterapeut.
 • At det legges til rette for elektronisk samhandling gjennom offentlig finansiering av helsepersonellets tilknytning til Norsk Helsenett.
 • Samlokalisering.
 • Eksisterende avtalefestede møtearenaer for kontaktpersoner og tillitsvalgte videreutvikles.
 • At kommunene etablerer arenaer for felles fagutvikling på tvers av helsetjenestene.
 • Økonomiske rammebetingelser som fremmer samhandling.

Kompetanse

 • Fysioterapeuters kompetanse i større grad benyttes for å løse kommunenes mange helseutfordringer, både når det gjelder helsefremming/forebygging, behandling og rehabilitering, og for samtlige hovedgrupper av brukere av helse-og omsorgstjenestene.
 • At det legges større vekt på helsefremming/forebygging av livsstilssykdommer og kroniske lidelser.
 • Lovfesting av fysioterapi som en del av kommunens kjernekompetanse.
 • Kommunene må ta ansvar for å styre kompetanseutviklingen i den retningen kommunen har behov for.
 • Et kompetanseløft i kommunene ved at det satses på videreutdanning, masterstudier og spesialisering også for fysioterapeuter.
 • Offentlig spesialistgodkjenning for fysioterapeuter.
 • At kommunene får et betydelig større – og mer reelt ansvar for forskning i kommunehelsetjenesten. Dette bør sikres med en statlig finansiering.
 • At det bør, i samarbeid med fagmiljøet, utvikles kvalitetsindikatorer for kommunefysioterapitjenesten.
 • At kommunen må ta et ansvar for å skape rammer og kulturer for forbedringsarbeid.

Tilgjengelighet og rettferdig fordeling

 • Økning av antall fysioterapeuter i kommunene for at befolkningen i samtlige kategorier 1-3 skal få et godt offentlig fysioterapitilbud.
 • At direkte tilgang til fysioterapi innføres.

Hele innspillet fra NFF ligger i relaterte dokumenter.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser