Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Innspill til samarbeidsstrategien for barn i lavinntektsfamilier

NFF leverte 30. mars 2020 sitt innspill til Barne- og familiedepartementet vedrørende samarbeidsstrategien for barn i lavinntektsfamilier.


De sosiale helseforskjellene i Norge øker, og er ifølge Folkehelseinstituttet større enn i de fleste andre europeiske land. Dette bekymrer Norsk Fysioterapeutforbund.

Helse og læring går hånd i hånd, og de påvirkes begge av familiens sosioøkonomiske bakgrunn. Det innebærer at det er en klar sosial gradient i barn og unges helse, skoleprestasjoner og trivsel. For å gi barn og unge økt sjanse til å unnslippe en ond sirkel preget av dårlig helse, stress, lav selvfølelse, lave skoleprestasjoner, drop-out fra videregående skole, lav inntekt/arbeidsledighet, sykefravær og uføretrygd, er det avgjørende at det settes inn tiltak tidlig.

Norsk Fysioterapeutforbund anbefaler strukturelle tiltak som retter seg universelt til hele barne- og ungdomspopulasjonen, siden slike tiltak både minimaliserer stigma og har vist seg å gi størst effekt. NFF anbefaler også tiltak som øker helsekompetansen, fordi dette kan redusere sykdommer og lidelser i fremtiden. I tillegg må det også settes inn tiltak overfor høyrisikogrupper, som eksempelvis barn og unge med funksjonsnedsettelser. 

Behovet for tiltak rettet mot barn og unge er viktig fordi sosialøkonomiske faktorers rolle ikke bare har betydning for barn og unges helse her og nå, men også for deres fremtidige helse, og dermed inntektsmuligheter som voksen.

Jo tidligere i livsløpet vi legger inn innsatsen, jo mer får vi igjen. 

NFFs innspill er vedlagt som relatert dokument.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser