Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Innspill til pårørendestrategi

NFF leverte 17. mars 2020 sitt innspill til Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende en pårørendestrategi.


I vårt innspill løfter vi frem behovet for at barn og unge som har foreldre med langvarige smerter, blir sett og ivaretatt av helsepersonell. De må tilbys hjelp og støtte som kan virke forebyggende for senere vansker. Det har vist seg at både gutter og jenter som hadde foreldre med langvarige smerter, hadde en doblet risiko for angst og depresjon sammenlignet med de ungdommene som ikke hadde foreldre med langvarige smerter. For guttene ble det rapportert en større sannsynlighet for at de startet med røyking og alkohol enn sine jevnaldrende. Jentene rapporterte lavere nivå av selvtillit og sosial kompetanse.

Ifølge helsepersonellovens paragraf 10a skal helsepersonell bidra til å ivareta det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging som mindreårige barn kan ha som følge av at barnets forelder (eller søsken) er pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. NFF mener at det bør vurderes om paragraf 10 a i lov om helsepersonell bør utvides til også å gjelde når foreldre/søsken har langvarige smerter.

Videre trekker vi frem behovet for flere skolefysioterapeutårsverk, samt at ungdom opp til 19 år bør fritas for egenandel til fysioterapeutbehandling.

NFFs innspill er vedlagt som relatert dokument.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser