Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Innspill til nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har gitt skriftlig innspill til Meld. St. 7 (2019-2020) Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023, og deltar også i muntlig høring i Stortinget onsdag 22. januar 2020 kl. 1305-1308.


I høringsinnspillet påpeker NFF at forebygging og rehabilitering er helt fraværende i meldingen. Et økt fokus på habilitering og rehabilitering er helt nødvendig for en bærekraftig helsetjeneste. Akuttmedisinen er i den ene enden av tidsaksen, arbeid i den andre. Mellom der gjør fysioterapeutene hver dag en stor og iherdig innsats for å rehabilitere flest mulig. Akuttmedisinen redder liv. Men tidlig innsats fra spesialister, slik som fysioterapeuter, er det som hindrer uførhet. Det som er viktig for de fleste pasientene etter at livet er reddet, er å kunne stå igjen, å kunne gå på toalettet, å kunne klare seg selv.

NFF mener derfor at det er helt nødvendig at personer med rehabiliteringskompetanse, slik som fysioterapeuter, får en egen plass på alle nivå i helsefellesskapene. Fysioterapeuter og tverrfaglige rehabiliteringsteam sparer samfunnet for store utgifter innen pleie og omsorg, og bidrar til at vi høster økonomiske og samfunnsmessige gevinster i form av færre innleggelser, reinnleggelser og økt samfunns- og arbeidsdeltakelse.

Innspillet er vedlagt som relatert dokument.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser