Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Høring – forslag til forskrift om tilskudd til ekspertbistand

Norsk Fysioterapeutforbund leverte 19. august 2019 sitt høringssvar til Arbeids- og sosialdepartementet vedrørende forslag til forskrift om tilskudd til ekspertbistand. Tilskuddsordningen kommer i tilknytning til den nye IA-avtalen (2019-2022).


Tilskuddet skal støtte opp under arbeidet med å forebygge og redusere sykefravær på den enkelte arbeidsplass, i enkeltsaker med lange og/eller hyppig gjentakende sykefravær.

NFF støtter i all hovedsak departementets forslag til forskrift, men mener at det er viktig at bistand til arbeidsplassvurdering m.m. kan bli benyttet tidligere enn det departementet foreslår, det vil si «før alt annet er utprøvd». Vi mener også at ikke bare sykemeldte bør omfattes av ordningen, men også personer som er på arbeidsavklaringspenger (AAP), siden det for enkelte arbeidstakere kan være behov for bistand og avklaring langt utover sykmeldingsperioden.

I vårt høringssvar understreker vi også at det er åpenbart at de tjenestene som foreslås dekket av tilskuddet, kan leveres av de fleste bedriftshelsetjenester på markedet i dag, og også er en del av bedriftshelsetjenestens (BHT) daglige oppgaver allerede. Det er ikke tvil om at BHT har mye kompetanse på dette området, og denne kompetansen være vanskelig å finne andre steder. NFF mener at det er en selvfølge at BHT, som uten tvil sitter på den største kompetansen på dette området, må kunne levere ekspertbistand til virksomheter som ikke omfattes av BHT-plikten. Og også til virksomheter med BHT-plikt, dersom bistanden går utover det BHT-leverandøren normalt ville tilbudt bedriften.

Se "Relaterte dokumenter" for høringssvar.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser