Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Høring – forslag til forskrift om spesialistgodkjenning for sykepleiere

Norsk Fysioterapeutforbund leverte 23. september 2019 sin høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende forslag til forskrift om spesialistgodkjenning for sykepleiere.


I høringsuttalelsen støtter NFF forslaget til forskrift om spesialistgodkjenning for sykepleiere, og vi støtter at spesialistgodkjenningen fordrer gjennomføring av mastergrad. Samtidig påpeker vi at det er nødvendig med fortgang i det videre arbeidet med en tilsvarende spesialisttittel for fysioterapeuter. Vår viktige kompetanse og fokus på funksjonsforbedring og -opprettholdelse må anerkjennes på lik linje med sykepleiernes.

NFF er enige i at det er helt nødvendig å styrke kompetansen i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Sykepleiere har unektelig kompetanse som det er behov for i kommunehelsetjenesten, men vi vil samtidig understreke at økt kompetanse hos sykepleierne bare løser en del av utfordringene og kompetansebehovene i kommunehelsetjenesten. Innbyggerne i kommunene trenger helsetjenester fra et langt bredere spekter av yrkesutøvere. Totaliteten og komplementariteten av flere profesjoner med ulik kompetanse og ulik tilnærming er det som gjør helsetjenestene gode. Innbyggerne i kommunene har nå behov for at departementet tydelig signaliserer at fysioterapeuter er en viktig yrkesgruppe med kompetanse som helsemyndighetene ønsker å satse på.

Det er nødvendig for helsetjenestens bærekraft at kommunene styrker fysioterapitjenesten for å øke det forebyggende og helsefremmende arbeidet og øke innsatsen og fokuset på habilitering og rehabilitering for å oppfylle målene i regjeringens opptrappingsplan, samt samhandlingsreformens målsettinger. Kommunehelsetjenesten trenger både legespesialister, sykepleiespesialister og spesialister i fysioterapi.

Norsk Fysioterapeutforbunds høringsuttalelse er vedlagt som relatert dokument.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser