Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Høring – forslag til endring i stønadsforskriften

NFF ga i brev av 23. juni 2020 sitt innspill til Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende forslag til endring i stønadsforskriften.


Noen hovedpunkter i NFFs høringssvar (se også nyhetssak under "Relaterte lenker"):

I vårt svar har vi trukket frem at vi er enige med departementet i at det er et viktig prinsipp i den offentlige helsetjenesten at alle har lik tilgang til helsetjenester av god kvalitet, uavhengig av økonomi. For å oppnå dette er det viktig å holde egenbetalingen nede og ikke undergrave egenandelsinstituttet. Reglene om pasientbetaling må bygge opp under disse prinsippene og være tydelige, slik at de sikrer forutsigbarhet for pasient og terapeut.

NFF understreker i høringen at det er nødvendig å legge til rette for ønsket faglig utvikling og oppgavegliding. For eksempel kan bruk av ultralyd i noen tilfeller være et godt diagnostisk verktøy, og det er allerede en del av faglig forsvarlig fysioterapibehandling omfattet av tids- og undersøkelsestakstene. Avansert utstyr kan være kostbart for fysioterapeutene. Dette er likevel ikke et argument for å ta betaling fra pasientene ut over takster for ordinære egenandeler. Å få dekket utgifter knyttet til fysioterapipraksisen er en diskusjon som hører hjemme i takstforhandlingene, ikke i denne høringen om egenandeler og pasientbetaling.

I høringssvaret etterlyser NFF mer kunnskap om omfanget på praksisen som er bakgrunnen for forslag til endring i forskriften. Vi mener at regelverket skal følges, men at det ikke er hensiktsmessig med større innstramminger enn nødvendig. NFF er ikke enig med departementet i at fysioterapeuter ikke skal kunne selge forbruksmateriell, altså utstyr av typen materiell som ikke kan gjenbrukes, som for eksempel tape, og bandasjer, ortoser og strikk. NFF mener at dette er en nødvendig del av den enkelte fysioterapibehandling.

NFFs høringssvar er vedlagt som relatert dokument.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser