Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Høring – Rehabilitering i Nord-Norge

Norsk Fysioterapeutforbund leverte 10. september 2019 sitt høringsinnspill til Helse Nord RHF om Rehabilitering i Nord-Norge (prosjektrapport).


NFF er helt enig i utfordringsbildet som beskrives i rapporten. Dette er det samme vi selv beskriver, og vi synes det er svært bekymringsfullt.

Rapporten skildrer knapphet på ressurser i fysioterapi- og ergoterapitjenesten i kommunene, både ventelister og problemer med rekruttering. Det er i mindre grad bygd opp gode tilbud i kommunene til brukergrupper med komplekse og sammensatte tilstander. Dette er grupper som har behov for spesialisert kompetanse. På generelt grunnlag spør derfor NFF hvorvidt det er hensiktsmessig og gjennomførbart at alle kommuner skal tilby like spesialiserte rehabiliteringstjenester. Liten befolkning i kommunen tilsier at vanlige sykdommer er sjeldent forekommende. Liten befolkning tilsier også få årsverk i helsetjenesten. Da blir fagmiljøet lite og sårbart. Som NFF påpeker i høringssvaret, svekkes rehabiliteringstilbudet i regionen i for stor grad i ferier og høytider nettopp på grunn av sårbare, små fagmiljø. NFF er opptatt av at innbyggerne skal få et rehabiliteringstilbud av høy kvalitet med god kompetanse, og som er likeverdig, uavhengig av bosted og alder. For å få det til må lokale forutsetninger tas med i betraktningen når tilbudet skal organiseres og ansvarsområder fordeles.

Organiseringen av helsetjenesten i flere nivåer med ulik finansiering bør ikke begrense enkeltindividers mulighet for å gjenvinne funksjon, mestring og selvstendighet. Derfor, når målsettingen er å se rehabiliteringstjenestene i landsdelen i et helhetlig perspektiv, så etterlyser NFF flere refleksjoner rundt småskalautfordringene i kommunene og forslag til løsninger på dette. Det er ikke sikkert at Kristiansands rehabiliteringspyramide er like egnet i Ibestad og på Værøy. NFF vil gjerne utfordre prosjektgruppen på å tenke nytt rundt dette.

Rapporten påpeker riktignok den vanskelige ansvarsavklaringen mellom helsetjenestenivåene. NFF er enig i og forstår at det er nødvendig med en ansvarsavklaring mellom forvaltningsnivåene. Imidlertid etterlyser NFF et større fokus på innbyggerne, pasienter og brukere i rapporten. Bare om én brukergruppe står det at det er «uklart hvor disse skal få sine tilbud; for syk for kommunehelsetjenesten, noen for friske for spesialisthelsetjenesten». NFF mener at dette gjelder flere brukergrupper. Vi opplever at budsjett og finansiering er til hinder for gode forløp, og bidrar til nødvendigheten av å lage til dels skarpe skiller mellom og innen forvaltningsnivåene. NFF ønsker derfor større oppmerksomhet på hvordan ulikhet i tilbudet i helseforetakene og knapphet på ressurser i fysioterapi- og ergoterapitjenesten i kommunene påvirker innbyggernes mulighet for å motta likeverdige rehabiliteringstjenester.

Norsk Fysioterapeutforbunds høringssvar er vedlagt som relatert dokument.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser