Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Høring – NOU 2019:12, Lærekraftig utvikling – Livslang læring for omstilling og konkurranseevne

Norsk Fysioterapeutforbund leverte 20. september 2019 sitt høringssvar til Kunnskapsdepartementet med innspill til NOU 2019:12, Lærekraftig utvikling – Livslang læring for omstilling og konkurranseevne.


NFFs viktigste innspill i høringssvaret er at NOUen i alt for liten grad adresserer behovene for livslang læring hos helsepersonell og andre yrkesgrupper med kontinuerlige behov for å oppdatere sin kompetanse. Forskningen og kunnskapen innen helse går raskt, og f.eks oppgavegliding og økt fokus på konservativ behandling og tidligrehabilitering gir økt behov for kunnskap. Det er derfor behov for økte muligheter for etter- og videreutdanning. Dagens etterutdanningstilbud er for mange fysioterapeuter bedre tilrettelagt for deres arbeidshverdag enn hva videreutdanningstilbudet er. Samtidig ser vi at etterutdanningstilbudet må å utvides for å dekke flere behov, behov vi mener med fordel kan overlates til UH-sektoren. For mange fysioterapeuter, og andre helseprofesjoner, er store deler av videreutdanningstilbudet ikke alltid forenlig med deres arbeidshverdag. NFF støtter derfor utvalget i at det er helt nødvendig å tilpasse finansieringssystemet for UH-sektoren for å støtte opp under livslang læring. Flere kortere kurs og moduler som gir flere mulighet for å ta etter- og videreutdanning er nødvendig for å møte morgendagens behov for gode helsetjenester.

NFF reagerer på at det i høringsnotatet settes opp en motsetning mellom volumet på etter- og videreutdanning blant ansatte i privat og offentlig sektor. Denne motsetningen undergraver det som etter vårt syn er et av de største problemene, nemlig at det ikke er tilstrekkelig etter- og videreutdanning i store deler av offentlig sektor. Det er ikke tilstrekkelig med ressurser i spesialist- og kommunehelsetjenesten til at ansatte kan opprettholde og vedlikeholde sin kompetanse gjennom etter- og videreutdanning. Fysioterapeuter har behov for oppdatert kompetanse for å bidra til at flest mulig kan fortsette å stå i arbeid, for at flest mulig skal ha best mulig funksjonsevne. Fysioterapeuter trenger kompetanse for å kunne bidra til at myndighetene oppnår målsettingen om høyest og lengst mulig yrkesdeltakelse hos flest mulig.

Tilslutt i høringen understreker vi arbeidsgivers ansvar for å tilrettelegge for at hver arbeidstaker kan ivareta sine arbeidsoppgaver. Dette ansvaret er nedfelt i tre ulike lover; Helse- og omsorgstjenesteloven, Spesialisthelsetjenesteloven og Helsepersonelloven. Vi advarer mot å skyve ansvaret for kompetanseheving over på den enkelte. Press fra arbeidsgiver om kompetanseheving kan potensielt føre til sykefravær og ekskludering fra arbeidslivet.

Norsk Fysioterapeutforbunds høringssvar er vedlagt som relatert dokument.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser