Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Høring – NOU 2018:16 – Det viktigste først – om prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Norsk Fysioterapeutforbund leverte 22. mai 2019 sitt høringssvar til NOU 2018:16 – Det viktigste først. NOU-en er en utredning om prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester.


Som relatert materiale finner du forbundets høringssvar vedrørende NOU 2018:16 og relaterte nettsaker på www.fysio.no.

Noen hovedpunkter fra Norsk Fysioterapeutforbunds høringssvar:

  • Et tiltaks nytte må vektes tungt – dette må bli tydeligere.
  • Utsikt til bedret funksjon og redusert fremtidig behov for offentlige tjenester skal sterkt vektlegges ved vurderingen av ressursbruk.
  • Alvorlighet kan ikke trumfe nytte, selv ikke når ressursene er knappe.
  • Prioriteringsansvaret må ligge på systemnivå; klinikerne kan ikke ha ansvar for hvorvidt noen mottar nødvendige helsetjenester.
  • Prioriteringer må gjøres tverrfaglig da det er ulike tilnærminger til vurdering av funksjon og funksjonsforbedringer.
  • Helsetjenesten og pleie- og omsorgstjenesten må være likeverdige i omtale og økonomiske tildelinger for å kunne vekte nytte og alvorlighet likt.
  • Helsetjenesten må styres og ledes; mange av utfordringene må løses med andre styringsverktøy enn prioritering.
  • Helsefremmende og forebyggende arbeid må prioriteres da det gir stor nytte.
  • Å prioritere betyr å sette noe fremfor noe annet. Det må tydeliggjøres fra systemnivå hvem som prioriteres ned eller bort når det ikke er tilstrekkelige ressurser til alle.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser