Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Høring - Leve hele livet

Stortingsmelding Meld St. 15 (2017-2018) Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre, er nå til behandling i Helse- og omsorgskomiteen.

Norsk Fysioterapeutforbund deltar på høring 1. oktober og har i den forbindelse kommet med merknader til meldingen.


Stortingsmeldingen viser at det blir gjort mye bra for de eldre, rundt i landet. Alle eksemplene som det vises til, vil helt sikkert inspirere. I meldingen blir det også argumentert for en høyst nødvendig dreining fra passiv omsorg til aktiv tilnærming. 

En altfor stor del av dagen tilbringer mange eldre i ro. Det er godt dokumentert at inaktivitet har mange negative konsekvenser. Trening er forbundet med redusert risiko for er rekke sykdommer, fall og bruddskader. Vi vet også at trening har positiv effekt på depresjon, søvnkvalitet og evnen til å fungere selvstendig.

NFF mener derfor at en time fysisk aktivitet og trening hver dag, er et tiltak som vil kunne gi stor gevinst – både på funksjon, livskvalitet og helse.

Kommunene har etter samhandlingsreformen fått større ansvar for eldre pasienter, som gjerne har flere sykdommer og plager samtidig. Pasientene blir utskrevet tidligere og ofte dårligere fra sykehus. Kommunens kapasitet til å ivareta de eldre ikke økt tilsvarende. Tall fra Samdata viser at rehabiliteringstilbudet i spesialisthelsetjenesten bygges ned – uten at kapasiteten øker i kommunene. Dette bekymrer oss!

NFF mener at nettopp det er den største utfordringen -og at denne utfordringen ikke er adressert på en tilfredsstillende måte i meldingen.  

I opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering påpeker regjeringen problemet med at praktisk bistand, hjelp og pleie gis som kompensasjon for tapte funksjoner, uten at rehabiliteringsevne- og -mulighet er utredet. Videre sier de at de vil vurdere om det er behov for å endre eller presisere lovgivningen slik at rehabiliteringspotensialet ALLTID skal utredes før kompenserende tiltak gis.

De hadde med denne meldingen mulighet til å foreslå en slik lovendring. Det ble ikke gjort – og det oppfordrer NFF derfor Helse- og omsorgskomiteen til å følge opp.

Også for beboere på sykehjem må man ha fokus på å ivareta, opprettholde og bedre funksjon - det potensialet som finnes skal utnyttes. I stedet for kun pleie og omsorg, kan sykehjemsopphold bety aktivitet, mer selvhjulpenhet og bedre livskvalitet. Funksjonssaspektet må også være sentralt innen palliasjonstilbudet på sykehjem. Skreddersydde treningsopplegg, rehabilitering og palliasjon kan ikke ivaretas av såkalte instruktører eller frivillige. Det krever kompetanse, det krever tverrfaglighet og det krever fysioterapeuter. 

Forskning viser at det er de skrøpeligste eldre som har mest utbytte av trening. Det blir anbefalt at eldre beboere vurderes av fysioterapeut ved ankomst til sykehjem og at det igangsettes et treningsprogram. Dette reduserer pleiebehovet, stimulerer til egeninnsats og øker livskvaliteten.

Derfor mener NFF at det bør innføres og finansieres en bemanningsnorm for sykehjem – og fysioterapeutkompetanse må på plass.

NFFs høringsnotat ligger under Relaterte dokumenter 

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser