Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Forslag til forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Norsk Fysioterapeutforbund leverte 8. desember 2017 sitt høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende forslag til forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.


Referanse:

17/3238

Høring:

Høring - Forslag til forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Levert:

08.12.2017 11:14

Svartype:

Med merknader

Kontakt avsender:

Norsk Fysioterapeutforbund

Kontaktperson:

Sissel Hovland

Kontakt-e-post:

sh@fysio.no

Tittel:

Høring forslag til forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Uttalelse:

  

Høring - Forslag til forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) viser til brev og høringsnotat av 8. september 2017 der Helse-og omsorgsdepartementet ber høringsinstansene særskilt om å komme med innspill på om det eventuelt bør presiseres i forskriften om en plikt for helsestasjon- og skolehelsetjenesten til å knytte til seg spesifikk kompetanse, som for eksempel lege, fysioterapeut, jordmor og helsesøster.

Generell kommentar
NFF støtter i all hovedsak departementets forslag til ny forskrift. Det er positivt at de nye formuleringene i §1 bokstav d) og e) er tatt inn. NFF er bekymret for at sosial ulikhet øker. Fattigdom og barnefattigdom rammer enkelte grupper og familier og har negative utslag for helse. Det er derfor viktig å ha fokus på utjevning av sosiale helseforskjeller. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er universell og gratis, og det bør den fortsatt være. 

Kompetansekrav
Krav til kompetanse må etter vårt syn nedfelles i forskriften, under §3. NFF mener at forskriften bør inneholde de samme formuleringene som er nedfelt i helse og omsorgstjenesteloven §3-2 andre ledd med hensyn til kompetanse: For å oppfylle ansvaret etter §3-1 skal kommunen ha knyttet til seg lege, sykepleier, fysioterapeut, jordmor og helsesøster.» 

En presisering av hvilken kompetanse helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal ha, sikrer et fullverdig og mer geografisk likt tilbud. Slik situasjonen har vært frem til nå, har det vist seg at tjenesten i mange kommuner ikke tilfredsstiller kravene til tverrfaglighet. Kartlegging av årsverk i helsestasjons og skolehelsetjenesten publisert høsten 2016 (IS- 2543) viser at den anbefalte normeringen for fysioterapeuter i ungdomsskolen er på 0,7 årsverk pr. 1000 elever, mens den faktiske dekningsgraden er på 0,09.årsverk. For barneskolen er anbefalt normering for fysioterapeuter 0,7 årsverk mens dekningsgraden er 0,11 årsverk. Kun ett fåtall fylker har fysioterapeut knyttet til skolehelsetjenesten i videregående skole. Dette viser at det er et klart behov for at kompetansekrav forskriftsfestes.

Ledelse av virksomheten
I forslag til forskrift §3 står det: Det skal pekes ut en leder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. NFF mener det bør være krav om at lederen som ansettes har helsefaglig utdanning, i tillegg til lederkompetanse. Alle profesjonene som vi foreslår nevnt i forskriften, kan i utgangspunktet lede tjenesten. NFF mener at en leder bør ansettes, ikke pekes ut.

Om helsepersonellets taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt
Det er viktig å tydeliggjøre helse- og omsorgstjenestens ansvar for å bidra til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep. Som helsepersonell har vi opplysningsplikt etter helsepersonelloven kapittel 6. Det er viktig at det utvikles gode og gjensidige samarbeidsrelasjoner mellom helsestasjons- og skolehelsetjenesten og barnevernstjenesten.

Habilitering og rehabilitering
I ny forskrift § 6 bokstav h) og §7 g) er det kommet en tilføyelse om rehabilitering i forhold til gjeldende forskrift, slik at ordlyden i forslag til ny forskrift ser slik ut:

  • 6 h) samarbeid om habilitering og rehabilitering av barn med spesielle behov, herunder kronisk syke og funksjonshemmede, samt eventuelt individuell plan.
  • 7 g) samarbeid om habilitering og rehabilitering av barn og ungdom med spesielle behov, herunder kronisk syke og funksjonshemmede, samt arbeide om utarbeiding av eventuell individuell plan.

I høringsnotatet sier departementet: «Forslaget anses ikke å utvide forskriftens virkeområde. Det vil i praksis være glidende overganger mellom habilitering og rehabilitering. Om en skade er medfødt eller har oppstått senere har liten betydning for helsestasjonens oppfølging av barn og ungdom med spesielle behov. Det vises til forskrift 16. desember 2011 nr. 1256 om habilitering og rehabilitering.”

NFF er ikke enig i dette, og mener at forslaget utvider forskriftens virkeområde, jf. §2 der det slås fast at tjenesten gjelder helse- og omsorgstjenestens forebyggende arbeid. Vi mener at formulering i gjeldende forskrift bør beholdes: samarbeid om habilitering av barn og ungdom med spesielle behov, herunder kronisk syke og funksjonshemmede, samt samarbeid om utarbeiding av individuell plan. Ordet eventuelt bør fjernes.

Miljøarbeid
NFF ønsker å understreke at miljøarbeidet ved skolen er en viktig tverrfaglig oppgave, der skolehelsetjenesten har en viktig rolle å spille, jf. §7-f. For at skolehelsetjenesten skal kunne bidra effektivt i denne sammenheng, er det avgjørende at skolehelsetjenestens blir trukket inn i det miljørettede arbeidet som foregår ved skolen.

Folkehelsearbeid
NFF støtter at bestemmelsene i gjeldende forskrift §2-2 videreføres og justeres i tråd med helse- og omsorgtjenesteloven og folkehelseloven. I tillegg støttes departementets forslag om å skille ut bestemmelsene i et eget kapittel IV. Det er etter NFFs syn svært viktig å presisere at tjenestene skal bidra til kommunens tversektorielle folkehelsearbeid jf. §10. Dette arbeidet må også inkludere tjenestens bidrag til utarbeidelse av tiltak knyttet til de identifiserte helseutfordringene i befolkningen, og en plan for evaluering av disse dvs. en folkehelseplan.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser