Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Forslag til forskrift om behandlingsreiser til utlandet

NFF leverte 8. mars 2017 sin høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende forslag til forskrift om behandlingsreiser til utlandet.


Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) viser til høringsnotat fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) av 8. desember 2016 vedrørende forslag til forskrift om behandlingsreiser til utlandet.

Behandlingsreiser til utlandet er i dag en tilskuddsordning med egen post på statsbudsjettet. Ordningen har vært varig fra 1997. Målsettingen med behandlingsreise til utlandet er at den skal bidra til bedret funksjon og livskvalitet, samt redusere symptomer forårsaket av sykdommen.

Vedtak om tildeling eller avslag på en behandlingsreise er å anse som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Vedtaket kan påklages Nasjonal klageorgan for helsetjenesten.

NFF støtter departementets vurdering om å synliggjøre formålet med forskriften i formålsbestemmelsen. En forsvarlig og effektiv saksbehandling vil komme søkerne til gode.

NFF er enig i departementets forslag til ny forskrift for behandlingsreiser til utlandet. NFF har kun en merknad og det er i forhold til aldersgrense på barn 18 år. NFF er oppmerksom på myndighetsalder i Norge er 18 år og at barn som regel er definert som «person under 18 år». I forskriftens forslag til § 9 Dekning av utgifter fremkommer det at barn under 16 år ikke betaler egenandel. Dette samsvarer med forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.

NFF ba i forbindelse med departementets behandling av forslag om avvikling av sykdomslisten og automatisering av egenandelstak 2 vurdere om barns aldersgrense bør settes til 18 år. NFF mener fortsatt barn inntil 18 år bør være skjermet for egenandel. Aldersgrensen i forhold til skjerming for egenandel bør derfor heves til 18 år i forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m., og forskrift for behandlingsreiser til utlandet bør synliggjøre en aldersgrenseheving i §9 Dekning av utgifter.

Med hilsen,

Fred Hatlebrekke
forbundsleder

Bente Øfjord
seniorrådgiver

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser