Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Forslag til endring i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits

Norsk Fysioterapeutforbund leverte 29. september 2017 sin høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende forslaget til endring av nevnte forskrift.


Høring – Forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) viser til høringsnotat fra Helse – og omsorgsdepartementet av 19.07.2017 vedrørende forslag om endring i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits.

NFF har ingen innvendinger mot å åpne for at Helsedirektoratet kan gi søkere fritak for tilleggskrav etter forskriftens §§ 4-6, dersom de har gjennomgått kvalifiseringstiltak som oppfyller kravene til innhold fastsatt etter forskriftens § 7.

Derimot vil NFF presisere at det i forskriftens § 2, b) bør komme en tilføyelse som viser til helsepersonellenes § 48 a, 2. ledd.

Slik NFF leser forskriftens § 2, kan den tolkes dithen at søkere med fysioterapeututdanning fra land utenfor EØS og Sveits kan slippe å gjennomføre hele eller deler av turnustjeneste jf. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-09-09-1175 (turnustjenesteforskriften) forskrift om praktisk tjeneste for å få autorisasjon som fysioterapeut. Det er særlig turnustjenesteforskriftens § 5 b som er viktig å få gjennomført. Helsedirektoratet er allerede gitt myndighet etter forskriftens § 5, 3. ledd å åpne for unntak om krav til spesialisthelsetjenestepraksis.

Turnustjenestens formål med dagens todeling av praksis er å få innsikt i og kunnskap om de ulike helsetjenestenivåene i Norge. Kommunal fysioterapitjeneste er for mange med utenlandsk fysioterapeututdanningsbakgrunn ukjent. Det er derfor viktig å sikre dette i samme forskrift som skal kvalitetssikre på hvilke grunnlag en autorisasjon skal gis.

I og med krav om praktisk tjeneste i kommunal helse – og omsorgstjeneste, er i en særstilling i Norge, er det ikke gitt at en utenlands utdannet fysioterapeut har tilsvarende grunnlag fra sitt hjemland.

Med vennlig hilsen,

Fred Hatlebrekke                                
forbundsleder

Bente Øfjord
seniorrådgiver

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser